Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1911
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 16.11.20011492
Документ 1492-2001-п, поточна редакція — Прийняття від 16.11.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 листопада 2001 р. N 1492
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2000 р. N 1911

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п ) "Про переліки товарів, експорт та
імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2001 році"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 1-2, ст. 23, N 13, ст. 541,
N 14, ст. 604, N 27, ст. 1206) такі зміни:
1) у пункті 1:
абзац п'ятий викласти у такій редакції:
"перелік товарів, експорт яких до США і до країн - членів
Європейського Союзу, Індонезії та Угорської Республіки підлягає
ліцензуванню (з квотуванням до США, Індонезії та Угорської
Республіки), згідно з додатком 4;"
доповнити пункт 1 абзацом такого змісту:
"перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у
2001 році, згідно з додатком 13";
2) додатки 1, 2, 4, 6, 7 і 9 до постанови викласти у
редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 27

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2001 р. N 1492)
ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ
квот товарів, експорт яких підлягає
ліцензуванню у 2001 році*
------------------------------------------------------------------ Найменування товару | Код згідно | Одиниця | Експортна | з УКТ ЗЕД | виміру |квота на рік ------------------------------------------------------------------ Бурштин** 253090 95 00 кілограмів 4500
Руди і концентрати 2616 тонн 25000
дорогоцінних металів
Метали дорогоцінні в 2843 кілограмів 120
колоїдному стані; сполуки
неорганічні або органічні
дорогоцінних металів,
визначеного або
невизначеного хімічного
складу; амальгами
дорогоцінних металів**
Діаманти оброблені або 7102 тис. 8
необроблені, але неоправлені каратів
і незакріплені (крім
діамантів із завершеним
симетричним огрануванням)**
Дорогоцінне каміння (крім 7103 кілограмів 900
діамантів) і
напівдорогоцінне каміння
оброблене або необроблене**
Срібло (включаючи срібло з 7106 -"- 1000
гальванічним покриттям
золотом або платиною)
необроблене, напівоброблене
або у вигляді порошку**
Золото (включаючи золото з 7108 кілограмів 80
гальванічним покриттям
платиною) необроблене,
напівоброблене або у вигляді
порошку**
Платина необроблена, 7110 -"- 200
напівоброблена або у вигляді
порошку**
Відходи та брухт 7112 -"- 500
дорогоцінних металів і
металів, оплакованих
дорогоцінними металами**
Монети (тільки з 7118 -"- 200
дорогоцінних металів)**
_______________
Примітка. Квоти, зазначені в пунктах 3, 6, 7, 8, 9 і 10,
установлено в перерахунку на чисту вагу дорогоцінного металу.
_______________
* Ліцензії видаються за погодженням з Мінфіном.
** Експорт зазначеного товару безпосередньо Державним сховищем
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, Державною скарбницею
та Банкнотно-монетним двором Національного банку здійснюється без
квот та ліцензій.

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2001 р. N 1492)
ПЕРЕЛІК
товарів, імпорт яких підлягає
ліцензуванню у 2001 році
------------------------------------------------------------------ Найменування товару | Код згідно з УКТ ЗЕД ------------------------------------------------------------------ Інсектициди, родентициди, 3808 10, 3808 20, 3808 30, 3808 90
фунгіциди, гербіциди, засоби, (крім окремих партій, які ввозяться
що запобігають проростанню безоплатно з дозволу Мінекоресурсів
паростків, та регулятори виключно для державних випробувань,
росту рослин*; інсектициди наукових досліджень та
для боротьби з побутовими демонстраційних дослідів)
комахами, родентициди для
боротьби з мишоподібними
гризунами**
Препарати косметичні, засоби 3302 90 10 00, 3302 90 90 00, 3303,
особистої гігієни, 3304, 3305, 3306 10 00 00,
поверхнево-активні органічні 3306 20 00 00, 3306 90 00 00,
речовини та препарати, засоби 3307 10 00 00, 3307 20 00 00,
для прання та засоби для 3307 30 00 00, 3401 11 00 00,
чищення (крім препаратів, які 3401 19 00 00, 3402 (крім соусів та
зареєстровані МОЗ як ароматизаторів для виробництва
лікарські засоби)*** сигарет та тютюну для паління за
кодом 3302 90 90 00, емульгатора за
кодом 3402 11 00 00 та
піностабілізаторів, які
використовуються для виробництва
пінополіуретану за кодом
3402 13 00 00, 3402 90 10 00)
Ветеринарні препарати**** 3002 30 00 00, 3002 90 30 00,
3002 90 50 00, 3002 90 90 00
Диски для лазерних систем 8523 90 00 00, 8524 31 00 00,
зчитування***** 8524 32 00 00, 8524 39 00 00

Майстер-диски (еталонні 8524 91 10 00, 8524 91 90 00,
скляні або золоті диски 8524 99 00 00
материнські та батьківські
матриці), які містять
інформацію та призначені для
виготовлення дисків для
лазерних систем
зчитування*****
Полікарбонат для виготовлення 3907 40 00 00
оптичних носіїв
інформації*****
Негашені поштові марки, марки 4907 00 10 00, 4907 00 99 00
держмита чи аналогічні марки
поточного чи нового випуску в
країні, для якої вони
призначені, папір гербовий,
чекові книжки******
_______________
Примітки:
1. Ліцензії видаються:
* за погодженням з Головною державною інспекцією захисту рослин
Мінагрополітики;
** за погодженням з Мінекоресурсів;
*** за погодженням з МОЗ, а на косметичні засоби та засоби
особистої гігієни в аерозольній упаковці - також з Мінекоресурсів
(крім продукції, виробленої після 1 січня 1996 року в країнах -
членах Організації економічного співробітництва і розвитку,
перелік яких наведено у додатку 8); на поверхнево-активні
речовини, які застосовуються у сільському господарстві разом з
пестицидами, - також з Головною державною інспекцією захисту
рослин Мінагрополітики;
**** за погодженням з Державним департаментом ветеринарної
медицини;
***** за погодженням з МОН;
****** за погодженням з Національним банком.
2. Імпорт товарів за кодами 3402 11 00 00 та 3402 13 00 00
безпосередньо Банкнотно-монетним двором та фабрикою банкнотного
паперу Національного банку для власних потреб здійснюється без
ліцензій.

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2001 р. N 1492)
ПЕРЕЛІК
товарів, експорт яких до США і до країн - членів
Європейського Союзу, Індонезії та Угорської Республіки
підлягає ліцензуванню (з квотуванням до США, Індонезії
та Угорської Республіки) у 2001 році
------------------------------------------------------------------ Найменування товару | Код |Обсяг квоти | згідно з | | УКТ ЗЕД | ------------------------------------------------------------------ Феросилікомарганець 7202 30 00 00
Окремі види прокату плоского з 7208, 7210, 147985
вуглецевої сталі, гарячої прокатки, 7211, 7212 метричних
неплакованого, без електролітичного тонн
або іншого металевого покриття, не в
рулонах, завширшки більш як 150 мм -
до США
Прокат плоский гарячої прокатки в 7208 15432
рулонах та не в рулонах із заліза та метричні
нелегованої сталі - до Індонезії тонни
у тому числі:
ВАТ "Запоріжсталь" 6330
метричних
тонн
ВАТ "Маріупольський 9102 металургійний комбінат імені метричні Ілліча" тонни
Сталеві троси - до країн - членів 7312 10 82 00
Європейського Союзу 7312 10 84 00
7312 10 86 00
7312 10 88 00
7312 10 99 00
Плити деревноволокнисті щільністю 4411 11 00 00 100
понад 0,8 г/куб. см не піддані тис. кв.
механічній обробці і без облицювання - метрів
до Угорської Республіки

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2001 р. N 1492)
ПЕРЕЛІК
озоноруйнівних речовин, експорт та імпорт
яких підлягає ліцензуванню у 2001 році
------------------------------------------------------------------ Найменування речовини | Код згідно з | УКТ ЗЕД ------------------------------------------------------------------ Чотирихлористий вуглець або тетрахлорметан (ЧХВ) 2903 14 00 00
Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ) 2903 19 10 00
Бромистий метил 2903 30 33 00
Трихлорфторметан (ХФВ-11) 2903 41 00 00
Дихлордифторметан (ХФВ-12) 2903 42 00 00
1, 1, 2-трихлортрифторетан (ХФВ-113) 2903 43 00 00
Хлорпентафторетан (ХФВ-115) 2903 44 90 00
Хлортрифторметан (ХФВ-13) 2903 45 10 00
Пентахлорфторетан (ХФВ-111) 2903 45 15 00
Гептахлорфторпропан (ХФВ-211) 2903 45 25 00
Гексахлордифторпропани (ХФВ-212) 2903 45 30 00
Пентахлортрифторпропани (ХФВ-213) 2903 45 35 00
Тетрахлортетрафторпропапи (ХФВ-214) 2903 45 40 00
Трихлорпентафторпропани (ХФВ-215) 2903 45 45 00
Дихлоргексафторпропани (ХФВ-216) 2903 45 50 00
Хлоргептафторпропани (ХФВ-217) 2903 45 55 00
Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлордифторметан 2903 45 90 00
(ГХФВ-22), хлорфторметан (ГХФВ-31),
тетрахлорфторетан (ГХФВ-121), трихлордифторетан
(ГХВФ-122), дихлортрифторетан (ГХФВ-123),
хлортетрафторетан (ГХФВ-124), трихлорфторетан
(ГХФВ-131), дихлортрифторетан (ГХФВ-132),
хлортрифторетан (ГХФВ-133), дихлорфторетан
(ГХФВ-141), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b),
хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан
(ГХФВ-142-b), хлорфторетан (ГХФВ-151),
гексахлорфторпропан (ГХФВ-221),
пентахлордифторпропан (ГХФВ-222),
тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223),
трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224),
дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225), 1-трифтор,
2-дифтор, 3-дихлорпропап (ГХФВ-225 ca),
1-хлордифтор, 2-дифтор, 3-хлорфторпропан
(ГХФВ-225-cb), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226),
пентахлорфторпропан (ГХФВ-231),
тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232),
трихлортрифторпропан (ГХФВ-233),
дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234),
хлорпентафторпропан (ГХФВ-235),
тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241),
трихлордифторпропан (ГХФВ-242),
дихлортрифторпропан (ГХФВ-243),
хлортетрафторпропан (ГХФВ-244),
трихлорфторпропан (ГХФВ-251), дихлордифторпропан
(ГХФВ-252), хлортрифторпропан (ГХФВ-253),
дихлорфторпропан (ГХФВ-261), хлордифторпропан
(ГХФВ-262), хлорфторпропан (ГХФВ-271),
1, 1, 2, 2-дихлортетрафторетан (ХФВ-114),
тетрахлордифторетан (ХФВ-112)
Бромхлордифторметан (галон 1211) 2903 46 10 00
Бромтрифторметан (галон 1301) 2903 46 20 00
1, 1, 2, 2-дибромтетрафторетан (галон 2402) 2903 46 90 00
Дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан, 2903 47 00 00
тетрабромфторетан, трибромдифторетан,
дибромтрифторетан, бромтетрафторетан,
трибромфторетан, дибромдифторетан,
бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан,
бромфторетан, гексабромфторпропан,
пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан,
трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан,
бромгексафторпропан, пентабромфторпропан,
тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан,
дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан,
тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан,
дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан,
трибромфторпропан, дибромдифторпропан,
бромтрифторпропан, дибромфторпропан,
бромдифторпропан, бромфторпропан
_______________
Примітки: 1. Ліцензії видаються за погодженням з
Мінекоресурсів.
2. Імпорт товарів за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2903 19 10 00
безпосередньо Банкнотно-монетним двором та фабрикою банкнотного
паперу Національного банку для власних потреб здійснюється без
ліцензій.

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2001 р. N 1492)
ПЕРЕЛІК
продукції, яка може містити озоноруйнівні речовини і
експорт та імпорт якої підлягає ліцензуванню у 2001 році
------------------------------------------------------------------ Найменування продукції | Код згідно з | УКТ ЗЕД ------------------------------------------------------------------ Продукція, яка надходить в аерозольній упаковці:
фарби та лаки на основі синтетичних полімерів або 3208
хімічних модифікованих природних полімерів,
дисперговані або розчинні в неводних середовищах
фарби та лаки на основі синтетичних полімерів або 3209
хімічних модифікованих природних полімерів,
дисперговані або розчинні у водних середовищах
фарби та лаки інші; готові водні пігменти гатунків, 3210 00
що використовуються для остаточного оздоблення
шкіри
пігменти (уключаючи металеві порошки та металеві 3212
пластівці), дисперговані в неводних середовищах, у
вигляді рідини, пасти або густої маси, гатунків,
які використовують для виробництва фарб; листки для
таврування; фарбувальні засоби та інші барвники,
розфасовані у форми або пакування для роздрібної
торгівлі
замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, 3214
сполуки для ущільнення та інші замазки;
грунтувальні засоби для малярних робіт;
невогнетривкі суміші для підготовки поверхонь
фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стель
тощо
косметичні засоби або засоби для макіяжу та догляду 3304
за шкірою (крім лікарських), уключаючи засоби проти
і для загару; препарати для манікюру та педикюру
засоби для догляду за волоссям 3305
засоби для гігієни порожнини рота та зубів, 3306
уключаючи порошки та пасти для зубних протезів;
нитки, використовувані для очищення проміжків між
зубами (зубоочисні нитки), упаковані для роздрібної
торгівлі
засоби, які використовують перед, під час або після 3307
гоління; дезодоранти для тіла, засоби для
приготування ванн, депілятори, інші парфумерні або
туалетні і косметичні препарати, не включені до
інших угруповань; дезодоранти для приміщень,
ароматизовані або неароматизовані, з дезінфікуючими
властивостями чи без них
речовини поверхнево-активні органічні (крім мила); 3402
засоби поверхнево-активні, мийні препарати
(уключаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для
чищення, з вмістом або без вмісту мила (крім
уключених до товарної позиції 3401)
засоби змащувальні 3403
вакси та креми для чищення взуття, воскові мастики, 3405
полірувальні засоби для догляду за меблями,
підлогою, кузовами транспортних засобів, склом або
металом, пасти для чищення, порошки та аналогічні
засоби (у тому числі папір, вата, повсть, фетр,
неткані матеріали, пластмаси або гума пориста,
просочені або вкриті цими речовинами), за винятком
восків товарної позиції 3404
речовини клейкі (адгезиви), вироблені на основі 3506 91 00 00
каучуку або пластмаси (уключаючи штучні смоли)
інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, 3808
засоби, що запобігають проростанню паростків, та
регулятори росту рослин, дезінфікуючі речовини та
аналогічні речовини, у пакуваннях, призначені для
роздрібної торгівлі або у вигляді готових виробів,
наприклад, стрічки, оброблені сіркою, свічки і
папір липкий від мух
засоби для оздоблення, засоби для прискорення 3809
фарбування або закріплення барвників, а також інші
речовини та готові засоби (наприклад речовини та
засоби для оброблення і травлення), гатунків, які
використовують у текстильній, паперовій, шкіряній
промисловості або аналогічних виробництвах, не
включених до інших груп
антидетонатори, антиоксиданти, інгібітори 3811
смолоутворення, згущувачі, антикорозійні речовини
та інші готові присадки, добавки для нафтопродуктів
(уключаючи бензин) або для інших рідин, які
використовують із тією ж метою, що й нафтопродукти
прискорювачі вулканізації каучуку готові: складові 3812
пластифікатори для каучуку або пластмас, не
включені до інших угруповань; антиоксиданти та
стабілізатори інші для каучуку або пластмас
суміші та заряди для вогнегасників, гранати та 3813 00 00 00
бомби для гасіння вогню
розчинники та розріджувачі складні органічні, не 3814
включені до інших угруповань; готові суміші для
видалення фарб або лаків
антифризи та готові рідкі суміші проти обмерзання 3820 00 00 00
суміші вогнезахисні, водонепроникні та інші захисні 3824 90 70 00 -
сполуки, що застосовуються в будівництві; суміші 3824 90 95 00
галогенованих похідних антициклічних вуглеводнів
силікони в первинних формах 3910 00 00
Установки для кондиціонування повітря, до складу 8415
яких входять вентилятори з двигуном та прилади для
вимірювання температури і вологості повітря,
включаючи кондиціонери, в яких вологість не
регулюється окремо
Холодильники, морозильники та інше холодильне і 8418
морозильне обладнання, електричне або інших типів;
теплові насоси, крім установок для кондиціонування
повітря, товарної позиції 8415
Вогнегасники заряджені 8424 10
Автомати для торгівлі з обігрівальними або 8476 21 00 00
холодильними пристроями 8476 81 00 00
Зброя інша (засоби індивідуального захисту в 9304 00 00 00
аерозольній упаковці)
_______________
Примітки: 1. Ліцензії видаються за погодженням з
Мінекоресурсів. У разі відсутності озоноруйнівних речовин у
переліку продукції, яка підпадає під зазначені коди УКТ ЗЕД, митне
оформлення вантажів здійснюється на підставі листів-роз'яснень
Мінекоресурсів (його територіальних органів) про те, що така
продукція не містить озоноруйнівних речовин і ліцензування не
потребує.
2. Імпорт товарів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 3402 11 00 00,
3402 13 00 00 та 3403 безпосередньо Банкнотно-монетним двором та
фабрикою банкнотного паперу Національного банку для власних потреб
здійснюється без ліцензій.
3. Не підлягає ліцензуванню продукція, яка експортується до
країн - членів СНД, а також вироблена після 1 січня 1996 р. в
країнах - членах Організації економічного співробітництва і
розвитку, перелік яких зазначено у додатку 8 (крім продукції,
зазначеної у додатку 2).
4. У разі наявності в складі продукції за кодами згідно з
УКТ ЗЕД 8415 та 8418 речовин за кодом згідно з УКТ ЗЕД
2903 45 15 00, 2903 45 25 00, 2903 45 30 00, 2903 45 35 00,
2903 45 40 00, 2903 45 45 00, 2903 45 50 00, 2903 45 55 00,
2903 45 90 00, митне оформлення зазначеної продукції здійснюється
на підставі листа Мінекоресурсів (його територіальних органів) про
те, що така продукція ліцензуванню не підлягає.

Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2001 р. N 1492)
ОБСЯГИ
квот на деякі види безшовних труб* із заліза чи
нелегованої сталі** для експорту до країн - членів
Європейських Співтовариств у 2001 році
------------------------------------------------------------------ Назва виробника-експортера | Обсяги | квот***, | тонн ------------------------------------------------------------------ Нижньодніпровський трубопрокатний завод 19500
Дніпропетровський трубний завод 7500
Нікопольський завод безшовних труб "Ніко Т'юб" 3000 ------------------------------------------------------------------
Усього 30000
_______________
* Класифікація товарів згідно з рішенням Комісії Європейських
Співтовариств від 17 лютого 2000 р. N 2000/137/ЕС здійснюється за
кодами згідно з CN 7304 10 10 і 7304 10 30, 7304 31 99,
7304 39 91, 7304 39 93, які відповідають таким кодам УКТ ЗЕД
7304 10 10 00, 7304 10 30 00, 7304 31 99 00, 7304 39 91 00,
7304 39 93 00
** Експорт здійснюється на підставі сертифікатів виробника,
засвідчених управлінням зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної
діяльності Дніпропетровської облдержадміністрації, із щомісячним
інформуванням Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції.
*** За домовленістю виробників-експортерів можливі зміни
пайових квот, якщо це здійснюється в межах загальної квоти та за
попереднім повідомленням управління зовнішніх зносин та
зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської
облдержадміністрації, Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції і Комісії Європейських Співтовариств.

Додаток 13
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п )
ПЕРЕЛІК
товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році
------------------------------------------------------------------ Найменування товару | Код згідно з УКТ ЗЕД ------------------------------------------------------------------ Диски для лазерних систем 8523 90 00 00, 8524 31 00 00,
зчитування 8524 32 00 00, 8524 39 00 00
Майстер-диски (еталонні скляні або 8524 91 10 00, 8524 91 90 00,
золоті диски материнські та 8524 99 00 00
батьківські матриці), які містять
інформацію та призначені для
виготовлення дисків для лазерних
систем зчитування
Полікарбонат для виготовлення 3907 40 00 00
оптичних носіїв інформації
_______________
Примітка. Ліцензії видаються за погодженням з МОН.вгору