Питання Комісії у справах Державного лікувально-оздоровчого управління
Указ Президента України; Положення від 25.12.20031490/2003
Документ 1490/2003, поточна редакція — Редакція від 12.03.2018, підстава - 35/2018

Указ
Президента України


{Позначку "Опублікуванню не підлягає"
знято Указом Президента України
№ 293/2015 від 28.05.2015}

Питання Комісії у справах Державного лікувально-оздоровчого управління

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 815/2005 від 18.05.2005
№ 1818/2005 від 22.12.2005
№ 676/2008 від 25.07.2008
№ 649/2010 від 31.05.2010
№ 35/2018 від 17.02.2018}

1. Перетворити Комісію у справах Державного лікувально-оздоровчого управління в Комісію з питань забезпечення Державним управлінням справами медичного та санаторно-курортного обслуговування.

2. Затвердити Положення про Комісію з питань забезпечення Державним управлінням справами медичного та санаторно-курортного обслуговування (додається).

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 26 квітня 2000 року № 620 "Питання Державного лікувально-оздоровчого управління";

Указ Президента України від 29 травня 2000 року № 726 "Про Комісію у справах Державного лікувально-оздоровчого управління".

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ
25 грудня 2003 року
№ 1490/2003
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 25 грудня 2003 року № 1490/2003

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань забезпечення Державним управлінням справами медичного та санаторно-курортного обслуговування

1. Комісію з питань забезпечення Державним управлінням справами медичного та санаторно-курортного обслуговування (далі - Комісія) утворено для вирішення питань, пов'язаних із медичним та санаторно-курортним забезпеченням осіб, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами (далі - Управління).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

затвердження переліку державних органів, підприємств, установ і організацій, медичне та санаторно-курортне обслуговування працівників яких забезпечується Управлінням;

затвердження переліку категорій осіб, медичне та санаторно-курортне обслуговування яких забезпечується Управлінням;

визначення порядку прикріплення осіб до лікувально-профілактичних закладів Управління для забезпечення їх медичного та санаторно-курортного обслуговування, збереження та припинення такого забезпечення;

розгляд звернень державних органів, підприємств, установ, організацій щодо забезпечення Управлінням медичного та санаторно-курортного обслуговування їх працівників, звернень громадян щодо забезпечення Управлінням їх медичного та санаторно-курортного обслуговування, прийняття за результатами такого розгляду відповідних рішень;

вирішення інших питань, пов'язаних із діяльністю Управління щодо медичного та санаторно-курортного забезпечення осіб, обслуговування яких здійснюється Управлінням.

{Пункт 3 в редакції Указу Президента № 649/2010 від 31.05.2010}

4. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від державних органів, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію з питань, що належать до її компетенції;

утворювати постійні або тимчасові робочі групи для забезпечення виконання покладених на неї завдань.

5. Комісію очолює Голова, який має заступника.

До складу Комісії за посадою входять: Керівник апарату Адміністрації Президента України - Голова Комісії, заступник Керівника Державного управління справами - заступник Голови Комісії, керівник Апарату Верховної Ради України (за згодою), Міністр Кабінету Міністрів України, Голова Національного агентства України з питань державної служби, керівник Управління охорони здоров’я Державного управління справами.

{Абзац другий пункту 5 в редакції Указів Президента № 815/2005 від 18.05.2005, № 1818/2005 від 22.12.2005, № 676/2008 від 25.07.2008, № 649/2010 від 31.05.2010, № 35/2018 від 17.02.2018}

Комісія має Секретаря (головний консультант Державного управління справами), який не входить до складу Комісії.

6. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби.

Засідання Комісії веде Голова Комісії або за його дорученням заступник Голови.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

На засідання Комісії можуть запрошуватися керівники міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, а також громадяни.

7. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. В разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Рішення Комісії можуть прийматися шляхом письмового опитування членів Комісії.

Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписується Головою Комісії або його заступником.

8. Рішення Комісії з питань, що належать до її компетенції, є обов'язковими до виконання Управлінням, а також державними органами, підприємствами, установами та організаціями, щодо яких розглядаються питання.

{Пункт 9 виключено на підставі Указу Президента № 649/2010 від 31.05.2010}

10. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Управлінням.

Глава Адміністрації
Президента України


В.МЕДВЕДЧУКвгору