Документ 1475-2003-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.06.2011, підстава - 594-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 вересня 2003 р. N 1475
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 594 ( 594-2011-п ) від 30.05.2011 }
Про затвердження Порядку та загальних умов
проведення конкурсів на отримання спеціального
дозволу на користування нафтогазоносними надрами

Відповідно до статті 15 Закону України "Про нафту і газ"
( 2665-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок та загальні умови проведення конкурсів на
отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними
надрами (додаються).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2003 р. N 1475
ПОРЯДОК ТА ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
проведення конкурсів на отримання спеціального дозволу
на користування нафтогазоносними надрами

1. Цей Порядок та загальні умови встановлюють вимоги до
процедури проведення конкурсів на отримання спеціального дозволу
на користування нафтогазоносними надрами (далі - конкурси) та
загальні критерії визначення їх переможців.
2. Організація проведення конкурсів здійснюється спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного
вивчення та забезпечення раціонального використання надр, який
вміщує у газеті "Урядовий кур'єр" публікацію про проведення
конкурсу із зазначенням кінцевого строку подання заявок, адреси,
за якою приймаються документи, телефону для довідок.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання
надр визначає у конкурсній документації умови щодо користування
суб'єктами господарювання (далі - претенденти) конкретними
об'єктами надрокористування.
Координацію роботи з підготовки проведення конкурсів та
визначення їх переможців здійснює Міжвідомча комісія з визначення
переможців конкурсів на отримання спеціальних дозволів на
користування нафтогазоносними надрами (далі - Міжвідомча комісія),
утворена згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
27 вересня 2002 р. N 1464 ( 1464-2002-п ) (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 40, ст. 1863).
3. У конкурсах мають право брати участь суб'єкти
господарювання усіх форм власності.
4. Конкурси проводяться за рахунок претендентів з оплатою
конкурсної документації, витрат на участь у конкурсі та
геологічної інформації (далі - грошові внески).
До конкурсної належить документація, яка містить інформацію
про об'єкт надрокористування, умови щодо користування конкретним
об'єктом надрокористування, геологічну інформацію.
Вартість конкурсної документації визначається з урахуванням
витрат на її підготовку згідно з кошторисом.
До кошторису витрат на участь у конкурсі включаються витрати
на його підготовку, експертизу поданих матеріалів, вміщення
повідомлення у пресі, послуги зв'язку, тиражування матеріалів,
проведення переговорів тощо.
Вартість геологічної інформації визначається з урахуванням
витрат на її створення. Надання геологічної інформації
здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення
раціонального використання надр згідно з Положенням про порядок
розпорядження геологічною інформацією, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423
( 423-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 220), на умовах
конфіденційності без права передачі іншим юридичним і фізичним
особам.
5. Обов'язковою умовою участі у конкурсах є подання
претендентом відповідної заявки, яка повинна містити:
відомості про претендента (юридичну назву - для юридичної
особи; прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи),
адресу, номер телефону, факсу, його керівників (прізвище, посада -
для юридичної особи), місце реєстрації, спеціалізацію, чисельність
працюючих, основний вид діяльності, досвід роботи у сфері
надрокористування;
інформацію про фінансову спроможність претендента (загальний
власний та позичковий капітал, установи банків, що обслуговують
та/або фінансують претендента (назва, адреса), завірену керівником
підприємства копію фінансового балансу за попередній рік,
відомості щодо банкрутства або ліквідації, а також щодо
заборгованості за податковими платежами - для юридичної особи);
інформацію про виробничу діяльність (коротку довідку про
діяльність претендента, технології, виробничі потужності та
обладнання, які використовуватимуться претендентом під час роботи
на об'єкті надрокористування, техніко-економічні показники
підприємницької діяльності претендента за останні два роки);
програму робіт щодо користування надрами і дані про
інвестиції з обґрунтуванням та висновками;
перелік природоохоронних заходів, що передбачаються
претендентом для здійснення;
відомості про юридичних та фізичних осіб, які залучатимуться
претендентом для виконання робіт з користування нафтогазоносними
надрами, в тому числі про кваліфікацію фізичних осіб, які
здійснюватимуть керівництво зазначеними роботами;
фінансові документи, що підтверджують внесення плати за
участь у конкурсі, конкурсну документацію, геологічну інформацію,
придбану претендентом для складення програми робіт на об'єкті
надрокористування;
відомості про дотримання інших умов конкурсів, які можуть
додатково встановлюватися спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення
раціонального використання надр для кожного окремого об'єкта.
6. Заявка подається на паперовому та електронному носіях у
подвійному конверті. На зовнішньому і внутрішньому конверті
зазначається адреса спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення
раціонального використання надр і найменування об'єкта
надрокористування. На внутрішньому конверті зазначається також
найменування претендента та його адреса. На зовнішньому конверті
робиться позначка: "Заявка про участь у конкурсі на отримання
спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами (із
зазначенням об'єкта надрокористування)".
Заявка подається претендентом до канцелярії спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного
вивчення та забезпечення раціонального використання надр.
7. Останній строк подання заявки визначається окремо щодо
кожного об'єкта надрокористування, але не пізніше ніж за
30 календарних днів після публікації оголошення. Заявки, що
надійшли пізніше 16 години визначеної кінцевої дати подання,
повертаються претендентам у нерозкритих конвертах.
8. Розкриття конвертів із заявками здійснюється робочою
групою, яка утворюється спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення
раціонального використання надр, після закінчення строку їх
подання. При цьому перевіряється наявність та відповідність
документів умовам конкурсу, про що зазначається у протоколі, який
підписується всіма членами робочої групи.
Міжвідомча комісія може вимагати від учасників конкурсів
подання у строк, визначений для проведення конкурсів, додаткової
інформації щодо внесених пропозицій, яка свідчить про їх
спроможність виконувати роботи, передбачені умовами конкурсів.
9. Після розкриття конвертів не допускається внесення змін до
пропозицій претендентів.
10. Після реєстрації заявок і матеріалів, які додаються до
них, робоча група протягом не більше ніж 30 календарних днів після
закінчення строку подання проводить їх детальне вивчення.
Про невідповідність поданих претендентами матеріалів умовам
конкурсу зазначається у протоколі засідання робочої групи.
11. За результатами вивчення заявок і доданих до них
матеріалів робоча група в триденний строк передає протокол, усі
заявки та матеріали Міжвідомчій комісії для визначення переможців
конкурсу.
12. Конкурс вважається таким, що не відбувся, у разі коли
жодна з поданих заявок не відповідає умовам конкурсу.
13. Учасникам конкурсів грошові внески не повертаються.
Якщо конкурс не відбувся, грошові внески (за винятком
вартості геологічної інформації) повертаються учасникам у розмірі
50 відсотків, решта використовується на погашення витрат,
пов'язаних з підготовкою конкурсних матеріалів, експертизою
поданих матеріалів, публікацією повідомлення у пресі, послугами
зв'язку, тиражуванням матеріалів, проведенням переговорів тощо.
14. Визначення переможців здійснюється з урахуванням повноти
матеріалів, поданих претендентами, та відповідності їх таким
загальним умовам проведення конкурсів:
наявність фінансових гарантій платоспроможності претендентів;
оптимальність економічних і технологічних рішень для
досягнення мети користування нафтогазоносними надрами;
забезпечення максимального обсягу приросту запасів нафти,
конденсату і газу та їх раціонального використання;
мінімізація негативного впливу на навколишнє природне
середовище, у тому числі щодо порушення ґрунтів, заподіяння шкоди
рослинному і тваринному світу, забруднення водних об'єктів та
атмосферного повітря, готовність до вжиття заходів з відтворення
зазначених природних ресурсів;
оптимальність строків проведення робіт, забезпечення їх
найвищого технічного і технологічного рівня, використання
передових технологій та наукових досягнень;
комплексність геологічного вивчення та розробки надр;
створення максимально безпечних умов праці;
наявність у претендентів позитивного досвіду ефективного
проведення робіт на ділянках надр на підставі вже отриманих ними
спеціальних дозволів;
готовність до розв'язання претендентами
інженерно-транспортних і соціальних проблем, а також надання
гарантій відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам у районі надрокористування;
дотримання інших умов конкурсу, які можуть додатково
встановлюватися спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення
раціонального використання надр для кожного окремого об'єкта.
Визначення переможців здійснюється Міжвідомчою комісією
протягом 60 календарних днів після закінчення строку подання
заявок з урахуванням ступеня відповідності поданих матеріалів
умовам проведення конкурсів та найповнішого забезпечення захисту
інтересів держави (за конкретним об'єктом надрокористування з
урахуванням досягнення очікуваних результатів роботи).
Переможцем конкурсу вважається претендент, за якого
проголосувала більшість членів Міжвідомчої комісії, що беруть
участь у її засіданні.
15. Рішення Міжвідомчої комісії щодо визначення переможця є
остаточним.
16. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального
використання надр надсилає всім учасникам конкурсу рішення
Міжвідомчої комісії про визначення переможця.
17. Пропозиції, зобов'язання та гарантії претендента, на
підставі яких його було визнано переможцем конкурсу, є
обов'язковими для виконання і зазначаються в угоді про умови
користування нафтогазоносними надрами, яку переможець конкурсу
укладає із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального
використання надр. Угода про умови користування нафтогазоносними
надрами є обов'язковим додатком до спеціального дозволу на
користування нафтогазоносними надрами.
18. У разі коли переможець конкурсу і спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного
вивчення та забезпечення раціонального використання надр протягом
30 календарних днів після оголошення його результатів не уклали
угоду про умови користування нафтогазоносними надрами або
переможець відмовляється від отримання спеціального дозволу на
користування нафтогазоносними надрами, спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади у галузі геології та
використання надр проводить повторний конкурс.вгору