Документ 1471-97-п, попередня редакція — Редакція від 09.08.2001, підстава - 1006-2001-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 грудня 1997 р. N 1471
Київ
Про затвердження Порядку проведення спеціальної
перевірки для надання допуску фізичним особам
до роботи на ядерних установках та з ядерними
матеріалами
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1006 ( 1006-2001-п ) від 09.08.2001 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок проведення спеціальної перевірки для
надання допуску фізичним особам до роботи на ядерних установках та
з ядерними матеріалами (додається).

Перший
віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО
Інд.33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 1997 р. N 1471
ПОРЯДОК
проведення спеціальної перевірки для надання допуску
фізичним особам до роботи на ядерних установках та з
ядерними матеріалами

( У тексті Порядку слова "державні органи, що регулюють ядерну
та радіаційну безпеку" у всіх відмінках замінено словом
"Держатомрегулювання" згідно з Постановою КМ N 1006
( 1006-2001-п ) від 09.08.2001 )

Загальні положення
1. Порядок проведення спеціальної перевірки для надання
допуску фізичним особам до роботи на ядерних установках та з
ядерними матеріалами (далі - Порядок) визначає відносини між
фізичними і юридичними особами та державними органами, які
відповідно до своїх повноважень здійснюють спеціальну перевірку.
2. Поняття, які використовуються у цьому Порядку:
особливі роботи - роботи, допуск до виконання яких надається
за умови проведення спеціальної перевірки відомостей про фізичних
осіб - виконавців цих робіт;
спеціальна перевірка - перевірка правдивості відомостей, що
подають про себе фізичні особи, які бажають виконувати особливі
роботи, та з'ясування обставин, на підставі яких згідно із
законодавством приймається рішення про відмову в наданні допуску
до цих робіт;
життєво важливі місця - визначені у проектній документації
на ядерну установку, сховище ядерного матеріалу, об'єкт,
призначений для поводження з радіоактивними відходами, іншими
джерелами іонізуючого випромінювання, місця з особливо важливими
технічними елементами та основним обладнанням ядерної установки, а
також місця, де безпосередньо знаходяться ядерні матеріали,
радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання;
зони обмеження доступу - земельні ділянки, будинки, споруди,
їх частини, вільне пересування якими обмежується і контролюється
відповідними підрозділами охорони.
3. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку та
застосуванням відповідних санкцій здійснює Держатомрегулювання.
Категорії особливих робіт та допусків до них
4. Залежно від I, II або III категорії з фізичного захисту
ядерної установки, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого випромінювання встановлюється відповідно
I, II або III категорія таким особливим роботам:
ознайомлення з інформацією з обмеженим доступом про фізичний
захист; конструювання та проектування ядерних установок; проектування конкретних систем фізичного захисту: державний нагляд за ядерною і радіаційною безпекою та
фізичним захистом; проведення перевірок стану фізичного захисту; виконання функцій відомчого контролю за фізичним захистом; визначення, створення, забезпечення функціонування систем
фізичного захисту; здійснення функцій охорони; використання, зберігання, організація перевезень ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання; поводження з радіоактивними відходами; монтаж, налагодження, експлуатаційне використання, поточне
утримання та ремонт основного обладнання ядерної установки,
особливо важливих технічних елементів ядерного об'єкта, інженерних
і технічних засобів охорони; інші роботи або функції, що потребують або дають можливість
доступу до життєво важливих місць.
5. Незалежно від категорії з фізичного захисту ядерної
установки, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших
джерел іонізуючого випромінювання I, II або III категорія
встановлюється таким особливим роботам:
I - виконання функцій керівника підприємства, установи,
організації, де виконуються особливі роботи; II - роботи з матеріалами спеціальної перевірки та допуску до
особливих робіт; III - роботи:
з будівництва споруд, виготовлення та зберігання основного
обладнання ядерної установки, виконання будь-яких інших робіт і
функцій у зонах обмеження доступу за межами життєво важливих
місць;
пов'язані з безпосереднім виконанням функцій перевізника
ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел
іонізуючого випромінювання.
6. Допускам до особливих робіт присвоюються ті ж категорії,
що й особливим роботам.
Допуск до особливих робіт
7. Наявність допуску до особливих робіт у керівників
юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності - громадян
України є необхідною умовою для одержання встановлених дозволів
(ліцензій) на здійснення діяльності у сфері використання ядерної
енергії та радіаційної безпеки.
8. Керівникам юридичних осіб, які не мають допуску до
особливих робіт, документи для спеціальної перевірки оформлюються
вищестоящими органами (організаціями), до сфери управління яких
належать ці юридичні особи. Допуск до особливих робіт надається
наказами керівників цих органів (організацій). Копія наказу
надсилається Держатомрегулювання.
Фізичним особам (посадовим особам та іншим працівникам цих
юридичних осіб), які приймаються на роботу на умовах найму,
документи для спеціальної перевірки оформлюються керівником або
спеціально призначеною ним посадовою особою, які мають допуск до
особливих робіт, на підставі переліку посад, для призначення на
які фізичні особи повинні мати допуск до особливих робіт, із
зазначенням кількості осіб за кожною посадою (далі - перелік
посад). Допуск до особливих робіт надається наказом зазначеного
керівника.
9. Якщо юридичні особи не мають вищестоящих органів
(організацій), їх керівникам та працівникам, які не мають допуску
до особливих робіт, документи для спеціальної перевірки
оформлюються і надсилаються підприємствами, установами,
організаціями, які мають намір доручити цим особам виконання
особливих робіт. Допуск до особливих робіт у цьому випадку
надається наказом керівника підприємства, установи, організації,
яка надіслала документи для спеціальної перевірки. Копія наказу
надсилається Держатомрегулювання.
У такому ж порядку надається допуск до особливих робіт
посадовим особам та іншим працівникам юридичних осіб, що не
мають вищестоящих органів (організацій), а також суб'єктам
підприємницької діяльності - громадянам України.
10. Фізичні особи, які мають допуск I, II або III форми до
інформації, що становить державну таємницю, можуть бути допущені
до особливих робіт відповідно I, II або III категорії керівником,
який надав їм допуск до інформації, що становить державну
таємницю, без проведення спеціальної перевірки з оформленням
встановлених облікових документів на допуск до особливих робіт.
Наявність допуску до особливих робіт не дає права доступу до
інформації, що становить державну таємницю.
11. Фізична особа, яка має допуск до особливих робіт I або II
категорії, може бути допущена до особливих робіт II та III
категорії без проведення додаткової спеціальної перевірки.
12. Фізичні особи, які прибули на підприємства, в установи та
організації у відрядження з метою виконання особливих робіт,
пред'являють адміністрації підприємства, установи, організації
посвідчення відрядженого із записом: "Має допуск до особливих
робіт ____ категорії", скріпленим підписом керівника і печаткою
юридичної особи, що їх відрядила. Для групи відряджених такий
запис має бути зроблений на окремому аркуші із списком членів
групи, скріплений підписом керівника і печаткою юридичної особи,
що їх відрядила. Зміни до списку вносяться шляхом його заміни.
Рішення про надання дозволу на доступ відряджених до особливих
робіт приймає керівник підприємства, установи, організації, куди
вони прибули у відрядження, за умови наявності у прибулих допуску
до особливих робіт.
13. Фізичні особи, які не мають допуску до особливих робіт,
можуть перебувати у місцях, де виконуються такі роботи, тільки у
супроводі представників (представника) адміністрації, що мають
такий допуск і можуть забезпечити контроль за діями цих осіб.
Порядок оформлення документів спеціальної перевірки
і поводження з ними
14. Документами спеціальної перевірки є заповнені бланки
встановленої форми. Бланками встановленої форми є:
бланк анкети - призначений для викладення відомостей про
фізичну особу, що підлягають спеціальній перевірці, та розміщення
фотокартки цієї особи (бланк форми 5);
бланк облікової картки - призначений для викладення
скорочених відомостей про фізичну особу, висновку спеціальної
перевірки, зазначення дати і номера наказу керівника юридичної
особи про надання або скасування допуску до особливих робіт та
розміщення фотокартки цієї особи (бланк форми 26, що
застосовується для проведення спеціальної перевірки і оформлення
допуску до державної таємниці);
бланк картки перевірки - призначений для викладення
відомостей про близьких родичів зазначеної фізичної особи, які
підлягають спеціальній перевірці (бланк форми 63, що
застосовується для проведення спеціальної перевірки і оформлення
допуску до державної таємниці):
бланк листа ознайомлення - призначений для викладення
скорочених відомостей про фізичну особу, одержання її підпису про
ознайомлення з вимогами законодавства з питань допуску до
особливих робіт та про згоду на проведення спеціальної перевірки
(зразок листа ознайомлення додається).
15. Інформація про фізичних осіб, що міститься у документах,
призначених для проведення спеціальної перевірки, відповідно до
законодавства є інформацією з обмеженим доступом.
16. Спеціальній перевірці підлягають відомості, викладені в
анкеті фізичної особи, яка має намір одержати допуск до особливих
робіт і дала письмову згоду на проведення спеціальної перевірки
цих відомостей з метою виявлення встановлених законодавством
обставин, які є підставою для відмови у наданні допуску до цих
робіт.
17. Перелік посад складається та коригується у разі потреби
комісією підприємства, установи, організації у складі провідних
фахівців з особливих робіт: головного інженера, його заступників,
керівників відповідних підрозділів. Перелік посад затверджується
керівником підприємства, установи, організації та скріплюється
гербовою печаткою. Керівник підприємства, установи, організації,
який затверджує перелік посад, повинен мати допуск до особливих
робіт.
18. Чотири примірники затвердженого переліку посад
надсилаються Держатомрегулювання (відповідно до компетенції), на
погодження. Один примірник переліку зазначений державний орган
залишає у себе, а інші погоджені примірники надсилає відправнику,
відповідним органам СБУ та МВС.
19. Юридична особа - відправник, повинна мати тільки один
перелік посад. Погоджений перелік посад коригується шляхом його
заміни на новий у зазначеному порядку із збереженням номерів
посад, що вже заміщені фахівцями, щодо яких здійснена спеціальна
перевірка. У супровідному листі до чотирьох примірників нового
переліку посад викладаються причини коригування та реєстраційний
номер переліку посад, примірники якого підлягають заміні.
20. Перелік посад, погоджений з Держатомрегулювання, є
дозволом юридичним особам звертатися із запитами до відповідних
органів СБУ і МВС щодо проведення спеціальної перевірки відомостей
про конкретних фізичних осіб, посади яких зазначені у погодженому
переліку, та підставою для укладення договорів з установами
фельдзв'язку на пересилання матеріалів спеціальної перевірки.
Дозвіл Держатомрегулювання на звернення до відповідних органів
СБУ і МВС із запитом щодо проведення спеціальної перевірки
відомостей про конкретних фізичних осіб, зазначених у пункті 11
цього Порядку, подається на кожну особу окремо.
21. Юридична особа, що оформлює і надсилає матеріали для
спеціальної перевірки та надає допуск; доводить під розписку до відома фізичної особи, яка має намір
працювати на посаді, зазначеній у погодженому переліку посад,
викладені в листі ознайомлення вимоги статей 65 і 66 Закону
України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"
( 39/95-ВР );
одержує від цієї фізичної особи три примірники заповнених
бланків анкети, в яких містяться відомості, що підлягають
спеціальній перевірці;
заповнює бланк листа ознайомлення та одержує передбачені цим
бланком підписи фізичної особи;
заповнює бланки карток перевірок та облікову картку згідно з
анкетою;
надсилає до відповідних органів СБУ та МВС: а) запит, підписаний керівником підприємства, установи або
організації, в якому зазначається прізвище, ім'я, по батькові
особи, якій оформлюється допуск до особливих робіт, номер та дата
погодження переліку посад або індивідуального дозволу, порядковий
номер посад згідно з погодженим переліком посад, кількісний номер
(якщо однакових посад більше однієї), категорія особливих робіт,
до яких необхідно мати допуск;
б) по одному примірнику заповнених бланків анкети та
облікової картки;
в) по одному примірнику заповнених бланків карток перевірок
на особу, якій оформлюється допуск до особливих робіт, та на її
близьких родичів: батьків, дружину (чоловіка), рідних братів,
сестер, дітей віком понад 16 років;
г) один примірник заповненої картки для правоохоронних
органів (форма 74, що застосовується для оформлення допуску до
державної таємниці);
після одержання позитивного висновку спеціальної перевірки,
викладеного в обліковій картці, оформлює в цій картці допуск
керівника підприємства, установи, організації до особливих робіт
відповідної категорії, доводить до фізичної особи під розписку в
листі ознайомлення обов'язки осіб. стосовно яких проведено
спеціальну перевірку, а також встановлені законодавством
обставини, за якими відбувається анулювання наданого допуску до
особливих робіт;
анкета, облікова картка, що містить позитивний висновок
спеціальної перевірки, та лист ознайомлення зберігаються протягом
усього періоду роботи особи, якій надано допуск до особливих
робіт, і 30 діб після її звільнення з роботи, після чого ці
документи знищуються із складанням відповідного акта;
у разі анулювання допуску до особливих робіт повідомляє про
це рішення відповідні органи СБУ та МВС. Матеріали, що стосуються
анулювання допуску до особливих робіт, зберігаються протягом 5
років, після чого знищуються із складанням відповідного акта;
надсилає анкету, облікову картку та лист ознайомлення
фізичної особи, що звільнилася з роботи, на запит юридичної особи,
яка укладає трудовий договір на виконання особливих робіт з цією
фізичною особою, за умови, що проміжок часу після звільнення цієї
особи з роботи становить не більш як 30 діб.
Спеціальна перевірка
22. Спеціальна перевірка у зв'язку з наданням допуску до
особливих робіт відповідно до категорій проводиться:
III та II категорії - не більш як 30 діб від дати одержання
(реєстрації) запиту;
I категорії - не нормується.
Термін дії висновків спеціальної перевірки становить 5 років.
Державні органи, які відповідно до своїх повноважень здійснюють
спеціальну перевірку, вживають необхідних заходів до запобігання
безпідставним повторним перевіркам відомостей про одну і ту саму
особу, якщо відомості надійшли від різних юридичних осіб.
23. Відповідний орган МВС перевіряє достовірність відомостей,
що їх повідомила про себе фізична особа, яка повинна мати допуск
до особливих робіт, з метою з'ясування обставин, які можуть згідно
із законодавством бути підставою для відмови у наданні допуску до
цих робіт, за винятком тих, що належать до компетенції СБУ, і
висновок надсилає запитувачу.
24. Відповідний орган СБУ в межах своєї компетенції перевіряє
достовірність відомостей, викладених фізичною особою, яка повинна
мати допуск до особливих робіт, з'ясовує обставини, які можуть
згідно із законодавством бути підставою для відмови у наданні
допуску до цих робіт, а також залучає у разі потреби до проведення
спеціальної перевірки інші державні органи, враховує їх висновки,
надсилає узагальнений висновок запитувачу в установлений термін
або через 7 днів після одержання (реєстрації) останньої відповіді
залучених до проведення спеціальної перевірки державних органів.
25. Про позитивний висновок за результатами спеціальної
перевірки "Перевірку відомостей проведено. Заперечень у наданні
допуску до особливих робіт ___ категорії немає" відповідні органи
СБУ і МВС роблять записи в обліковій картці та скріплюють його
підписами посадових осіб і печатками.
26. Негативний висновок за результатами спеціальної перевірки
з обгрунтуванням передбачених законодавством підстав викладається
в окремому листі, який надсилається запитувачу з грифом
"Особисто".
Негативний висновок, одержаний від державного органу, що
провів спеціальну перевірку, зберігається протягом 5 років, після
чого знищується із складанням відповідного акта. Протягом цього
терміну забороняється подання повторного запиту щодо цієї особи.
27. Відповідальність за повноту, достовірність та
обгрунтованість висновку про результати спеціальної перевірки несе
державний орган, що підготував цей висновок.
28. Державні органи, які відповідно до своїх повноважень
здійснюють спеціальну перевірку, повідомляють керівників
підприємств, установ та організацій, що згідно із законодавством
надають допуск до особливих робіт, про виникнення у працівників
цих підприємств, установ та організацій підстав для анулювання
допуску, визначених статтею 66 Закону України "Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ), а також про
відсутність таких підстав. Порядок повідомлення визначається у
планах взаємодії у разі виникнення злочинних посягань.

Додаток
до Порядку проведення спеціальної перевірки для
надання фізичним особам допуску до роботи
на ядерних установках та з ядерними матеріалами
ЗРАЗОК ЛИСТА ОЗНАЙОМЛЕННЯ
з вимогами законодавства з питань допуску до особливих робіт
1. Прізвище, ім'я, по батькові особи, що ознайомлюється з
листом. 2. Найменування і номер посади за переліком посад. 3. Відомості про зміни посади. 4. Відомості про посадову особу, що виклала зазначені у
пунктах 1-3 відомості та ознайомила особу з цим листом.
_________________________________________________________________
Особа, яка має намір виконувати особливі роботи, зобов'язана: 1) повідомити про те чи був раніше наданий або не був
наданий, або був скасований допуск до особливих робіт чи до
інформації з обмеженим доступом, де, за яких обставин; 2) викласти в анкеті достовірні відомості; 3) не брати участі в діяльності об'єднань громадян, яка не
підлягає легалізації відповідно до законодавства або заборонена в
установленому порядку; 4) дати письмову згоду на проведення спеціальної перевірки
відомостей про себе відповідно до статей 64, 65 і 66 Закону
України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"
( 39/95-ВР ).
Особа, яка має намір виконувати особливі роботи, має право
на: 1) письмове повідомлення з обгрунтуванням підстав прийнятого
рішення про відмову в наданні допуску до особливих робіт; 2) оскарження в судовому порядку рішення про відмову в
наданні допуску до особливих робіт.
"Я, _________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
1. Раніше допуск до особливих робіт або до інформації з
обмеженим доступом _______________________________________________ __________________________________________________________________
(не мав і не оформляв; назва підприємства, установи, організації,
в яких мав допуск або оформляв, але не отримав його, або допуск
був скасований)
2. З правами та обов'язками, викладеними вище, ознайомлений.
Заперечень не маю. 3. Даю згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей
про себе".

____________ ______________ _____________
(дата) (підпис) (прізвище)
Особа, яка одержала дозвіл на виконання особливих робіт
зобов'язана: 1) виконувати в установленому порядку вимоги обмеження
допуску до особливих робіт; 2) повідомляти посадових осіб. які надали дозвіл на допуск до
особливих робіт, про виникнення обставин, за яких цей допуск не
надається.
Особа, яка одержала дозвіл на виконання особливих робіт,
має право на:
1) письмове повідомлення з обгрунтуванням підстав прийнятого
рішення про анулювання наданого допуску до особливих робіт; 2) оскарження в судовому порядку рішення про анулювання
наданого допуску до особливих робіт.
"Я,__________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
з правами та обов'язками, викладеними вище, ознайомлений.
Заперечень не маю".
____________ ______________ _____________
(дата) (підпис) (прізвище)вгору