Документ 1464-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.08.2005, підстава - 753-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 вересня 2002 р. N 1464
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 753 ( 753-2005-п ) від 18.08.2005 )
Про утворення Міжвідомчої комісії з визначення
переможців конкурсів на отримання спеціальних
дозволів на користування нафтогазоносними надрами
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )

Відповідно до статті 15 Закону України "Про нафту і газ"
( 2665-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Утворити Міжвідомчу комісію з визначення переможців конкурсів
на отримання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними
надрами та затвердити Положення про неї (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2002 р. N 1464
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з визначення
переможців конкурсів на отримання спеціальних
дозволів на користування нафтогазоносними надрами

1. Міжвідомча комісія з визначення переможців конкурсів на
отримання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними
надрами (далі - Комісія) є постійно діючим органом Кабінету
Міністрів України.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
координація роботи з підготовки проведення конкурсів на
отримання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними
надрами;
визначення переможців конкурсів на отримання спеціальних
дозволів на користування нафтогазоносними надрами, які проводяться
Мінекоресурсів.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
погоджує перелік ділянок надр, які ще не надані у
користування;
погоджує розроблені Мінекоресурсів та подані на затвердження
Кабінету Міністрів України умови проведення конкурсів на отримання
спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами;
проводить додаткову експертизу матеріалів, поданих
претендентами на отримання зазначених дозволів;
визначає переможця конкурсу.
5. У своїй роботі Комісія взаємодіє з міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, виробничими та науковими організаціями,
інвесторами.
6. Комісія має право:
отримувати в установленому порядку від міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади аналітичні та
інформаційно-статистичні матеріали, необхідні для виконання
покладених на неї завдань;
утворювати робочі групи і в разі потреби залучати в
установленому порядку до її роботи виробничі та наукові
організації, експертів, консультантів.
7. До складу Комісії входять:
Перший віце-прем'єр-міністр України, голова Комісії
перший заступник Міністра палива та енергетики, заступник
голови Комісії ( Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
перший заступник Міністра екології та природних ресурсів,
заступник голови Комісії ( Абзац четвертий пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від
17.07.2003 )
заступник Міністра екології та природних ресурсів ( Абзац
п'ятий пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від
17.07.2003 )
перший заступник Голови Держкомзему
заступник Міністра палива та енергетики ( Абзац сьомий пункту
7 в редакції Постанови КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
заступник Міністра економіки та з питань європейської
інтеграції ( Абзац восьмий пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1106
( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
заступник Голови Держкоменергозбереження
заступник Голови Держнаглядохоронпраці
заступник Голови Держпідприємництва
голова Держгеолслужби
заступник голови Держгеолслужби
директор департаменту законодавства з питань земельних
відносин, агропромислового комплексу та охорони довкілля Мін'юсту
заступник директора департаменту з питань нафтогазової та
нафтопереробної промисловості Мінпаливенерго
начальник управління надрокористування департаменту геології
та використання надр Мінекоресурсів
начальник управління пошуку, розвідки, видобутку вуглеводнів,
розподілу природного газу та охорони праці департаменту з питань
нафтогазової та нафтопереробної промисловості Мінпаливенерго
начальник управління промислової забудови, проблем
будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
Держбуду
директор Державного науково-виробничого підприємства
"Геоінформ України"
голова правління НАК "Надра України"
член правління НАК "Нафтогаз України"
начальник управління геології та буріння свердловин
департаменту з видобування газу та нафти НАК "Нафтогаз України"
8. Голова Комісії може вносити зміни до складу Комісії та
затверджує її персональний склад.
9. Формою роботи Комісії є засідання. Про дату проведення
засідання та порядок денний члени Комісії повідомляються не
пізніше ніж за тиждень до початку засідання.
Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не
менше ніж дві третини її членів.
10. У разі коли член Комісії з об'єктивних причин не може
бути присутнім на засіданні, за попереднім погодженням з головою
Комісії на засідання направляється його представник з наданням
права брати участь у голосуванні.
11. Комісія визначає і затверджує свій регламент, у межах
компетенції приймає рішення, організовує та контролює їх
виконання.
12. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала
більшість членів Комісії, які беруть участь в її засіданні. У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.
13. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який
підписується головою Комісії, а з питань визначення переможців
конкурсу - також членами Комісії, які брали участь у голосуванні.
14. Комісія може приймати рішення шляхом опитування членів
Комісії. У цьому разі голова Комісії (його заступник) повідомляє
членів Комісії про питання, щодо яких кожен з них повинен подати у
визначений термін аргументовані письмові пропозиції.
Прийняті шляхом опитування рішення оформляються протоколом,
який підписується головою Комісії, з доданням письмових пропозицій
членів Комісії.
15. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії
здійснює Мінекоресурсів.вгору