Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей
Указ Президента України від 12.11.19991460/99
Документ 1460/99, поточна редакція — Прийняття від 12.11.1999

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо поліпшення
становища багатодітних сімей

З метою посилення соціально-економічних, правових та
організаційних гарантій і підтримки багатодітних сімей
п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити заходи щодо поліпшення становища багатодітних
сімей (додаються).
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити
здійснення заходів щодо поліпшення становища багатодітних сімей і
щороку, до 1 лютого, подавати Кабінету Міністрів України
інформацію про стан їх виконання.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 листопада 1999 року
N 1460/99

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 12 листопада 1999 року N 1460/99
ЗАХОДИ
щодо поліпшення становища багатодітних сімей

Внаслідок переходу до ринкової економіки останніми роками
спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей в
Україні. Нині стан утримання і виховання дітей значно більшою
мірою залежить від батьків, ніж від держави. Зростає роль сім'ї у
життєзабезпеченні та вихованні дітей. Така переорієнтація
позначається і на функціонуванні сім'ї, впливає на демографічну
ситуацію в країні.
Економічне становище сім'ї залежить не лише від розміру
доходів, а й від її соціально-демографічного складу - кількості
дітей, працюючих та утриманців, віку членів сім'ї, їх освітнього
та професійного рівня тощо. Найбільш уразливими є сім'ї, які
виховують дітей, особливо багатодітні та сім'ї, в яких немає
годувальника, а також ті, в яких працездатні члени сім'ї не мають
регулярного доходу.
Більшість сімей недостатньо реалізують свої виховні функції
щодо дітей. Через зниження престижу сім'ї, нестабільність сімейних
стосунків, пияцтва батьків зростає кількість сімей, що
розпадаються, та дітей, які жебракують, бродяжать і потрапляють до
спеціальних дитячих закладів.
Розбудова демократичної, правової держави потребує від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, громадських і релігійних організацій
вжиття заходів для розвитку у громадян духовності і моральних
цінностей та впевненості кожної людини, сім'ї, особливо
багатодітної і найменш захищеної, у своєму майбутньому. Це і
визначає актуальність прийняття заходів щодо поліпшення становища
багатодітних сімей (далі - заходи).
В основу заходів покладено положення Конституції України
( 254к/96-ВР ), Конвенції ООН про права дитини ( 995_021 ),
Декларації про загальні засади державної політики України стосовно
сім'ї та жінок ( 475-14 ), Концепції державної сімейної політики
( 1063-14 ), а також Указу Президента України від 27 квітня 1999
року N 456 ( 456/99 ) "Про заходи щодо розвитку духовності,
захисту моралі та формування здорового способу життя громадян" та
інші нормативно-правові акти.
Мета заходів полягає в забезпеченні сприятливих умов для
найповнішої реалізації багатодітною сім'єю своїх функцій,
підвищення її життєвого рівня, а також утвердження ролі сім'ї як
основи суспільства.
1. Удосконалення нормативно-правової бази
Розробити і затвердити Положення про соціальну роботу з
багатодітними сім'ями.
Держкомсім'ямолодь України,
Мінпраці України
Перше півріччя 2000 року
Розробити Концепцію сприяння вихованню дітей у сім'ї.
Держкомсім'ямолодь України
2000 рік
Розробити і затвердити Положення про центр сім'ї "Родинний
дім".
Держкомсім'ямолодь України
I квартал 2000 року
Розробити і затвердити регіональні, обласні, міські, районні
програми "Багатодітні сім'ї".
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації
I квартал 2000 року
Вивчити питання та подати Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо запровадження відзнаки батькам за значний внесок у
виховання дітей у сім'ї, підтримку та розвиток традицій,
спрямованих на зміцнення сімейних відносин.
Держкомсім'ямолодь України,
Міносвіти України, МОЗ України,
Мінпраці України, Мін'юст України,
Мінфін України, Мінекономіки
України
2000 рік
Розробити пропозиції щодо вдосконалення законодавства з метою
забезпечення реалізації основних напрямів Концепції державної
сімейної політики.
Держкомсім'ямолодь України,
Мінпраці України, МОЗ України,
Мінкультури України, Мін'юст
України, Мінфін України
II квартал 2000 року
2. Поліпшення умов життєдіяльності багатодітних сімей
Створювати при центрах соціальних служб для молоді центри
сім'ї "Родинний дім", батьківські школи, сімейні клуби, кризові
сімейні центри тощо з метою організації інформаційної,
консультаційної, правової, медичної, соціально-реабілітаційної,
виховної та інших напрямів роботи з сім'ями, приділяючи особливу
увагу багатодітним.
Держкомсім'ямолодь України,
Мінпраці України, Академія
педагогічних наук України, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації
Постійно
Проводити обстеження матеріально-побутових умов багатодітних
сімей та створити в кожному регіоні банк даних про становище сімей
для надання їм соціальної допомоги. Забезпечувати патронажне
обслуговування дітей з малозабезпечених багатодітних сімей.
Держкомсім'ямолодь України,
Мінпраці України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації
Постійно
Забезпечувати надання пільгових довгострокових державних
кредитів на будівництво (реконструкцію) житла молодим сім'ям,
надаючи перевагу багатодітним.
Держкомсім'ямолодь України, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації
Постійно
Сприяти першочерговому оздоровленню дітей з малозабезпечених
багатодітних сімей.
Держкомсім'ямолодь України, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації
Постійно
Розглянути питання про пільгове забезпечення шкільною формою
дітей молодшого шкільного віку з малозабезпечених багатодітних
сімей.
Міносвіти України, Мінфін України,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації
Перше півріччя 2000 року
Підготувати пропозиції щодо надання цільових пільгових
довгострокових кредитів багатодітним сім'ям для одержання дітьми
вищої освіти.
Міносвіти України, Мінфін України,
Держкомсім'ямолодь України
2000 рік
Сприяти розвитку підприємницької ініціативи багатодітних
сімей для поліпшення їх становища.
Держпідприємництва України, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації
Постійно
Забезпечувати своєчасну виплату державної допомоги сім'ям з
дітьми і вживати невідкладних заходів до погашення заборгованості
з цієї виплати.
Мінпраці України, Мінфін України,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації
Постійно
Створювати умови для естетичного і патріотичного виховання,
фізкультурно-спортивної роботи та змістовного відпочинку і
дозвілля дітей, впроваджувати нові форми і методи їх виховання з
метою духовного відродження нації, виявлення і підтримки
талановитих і обдарованих дітей, особливу увагу приділяючи дітям з
малозабезпечених багатодітних сімей.
Мінкультури України, Міносвіти
України, Держкомспорт України,
Держкомсім'ямолодь України, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації
Постійно
Забезпечити впровадження у практику організації оплачуваних
громадських робіт для учнівської та студентської молоді з
малозабезпечених багатодітних сімей у вільний від навчання час,
створити умови для розширення діяльності учнівських та
студентських трудових загонів, сприяти працевлаштуванню молодих
людей з багатодітних сімей.
Міносвіти України, Мінпраці
України, Держкомсім'ямолодь
України, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації
Починаючи з 2000 року
Узагальнити та поширити передовий досвід роботи у
Запорізькій, Луганській областях і місті Києві із соціального
захисту багатодітних сімей.
Держкомсім'ямолодь України,
Запорізька, Луганська обласні,
Київська міська державні
адміністрації
2000 рік
Забезпечити підтримку діяльності громадських, релігійних
організацій, благодійних фондів, окремих громадян, діяльність яких
спрямована на поліпшення становища багатодітних сімей.
Держкомсім'ямолодь України, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації
Постійно
Сприяти сім'ям у вихованні дітей та їх всебічному розвитку
шляхом формування у дітей високогуманних уявлень про сім'ю, її
історію і традиції, а також створенню та підтримці дитячих
будинків сімейного типу і прийомних сімей для виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Держкомсім'ямолодь України,
Мінкультури України, Міносвіти
України, Держінформполітики
України, Держтелерадіо України,
Академія педагогічних наук України,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації
Постійно
Провадити аналіз становища багатодітних сімей, готувати
періодичні доповіді про їх становище в регіонах для інформування
органів державної влади, органів місцевого самоврядування і
населення про проблеми багатодітних, а також найменш захищених
сімей та подавати пропозиції щодо їх розв'язання.
Держкомсім'ямолодь України, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації
Постійно
Розглядати питання про розширення пільг і додаткових цільових
виплат багатодітним сім'ям шляхом поєднання різних форм соціальної
підтримки багатодітних сімей залежно від їх складу та рівня
соціально-економічного і демографічного розвитку регіону.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації
Постійно
Поліпшити роботу з функціонально неспроможними сім'ями (в
яких батьки хворі на алкоголізм, наркоманію, недієздатні, з
асоціальною поведінкою) з метою соціального захисту дітей, які
перебувають в особливо складних умовах. Проводити агітаційні рейси
Республіканського пересувного центру "Молодь України" з питань
профілактики правопорушень, алкоголізму, наркоманії та ВІЛ/СНІДу.
Держкомсім'ямолодь України, МОЗ
України, Міносвіти України, МВС
України, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації
Постійно
3. Науково-методичне та інформаційне забезпечення
Провести наукові дослідження на теми:
"Багатодітна сім'я в сучасній Україні: стан, проблеми,
тенденції розвитку";
"Сімейне виховання: стан, тенденції, перспективи".
Держкомсім'ямолодь України,
Академія педагогічних наук України
Починаючи з 2000 року
Розробити, підготувати і видати посібники, методичні
рекомендації з питань виховання дітей у сім'ї, програми підвищення
рівня педагогічної культури батьків, педагогічний словник для
батьків і педагогічних працівників дошкільних закладів.
Академія педагогічних наук України,
Держкомсім'ямолодь України,
Міносвіти України
Починаючи з 2000 року
Здійснити організаційні заходи щодо проведення Всеукраїнської
конференції "Сімейне виховання: ціннісні орієнтації".
Держкомсім'ямолодь України,
Міносвіти України, Академія
педагогічних наук України
Друге півріччя 2000 року
Активізувати просвітницьку роботу через засоби масової
інформації з роз'яснення права багатодітної сім'ї на державну
підтримку, в тому числі у сфері праці, соціального забезпечення,
охорони здоров'я, освіти, а також у розв'язанні правових,
медичних, економічних, психологічних та педагогічних проблем
сімейних відносин.
Держкомсім'ямолодь України, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації
Постійно
Систематично проводити науково-практичні, науково-методичні
конференції, семінари, дискусії, "круглі столи" з питань виховання
дітей у багатодітних, сільських, міських, неповних, функціонально
неспроможних сім'ях.
Держкомсім'ямолодь України,
Міносвіти України, МОЗ України,
Мінпраці України, Мінкультури
України, Академія педагогічних наук
України
Починаючи з 2000 року
Сприяти виданню та збільшенню тиражів журналів "Сім'я" та
"Журнал для батьків".
Держінформполітики України,
Держкомсім'ямолодь України,
Міносвіти України, МОЗ України,
Академія педагогічних наук України
Постійно
Забезпечувати висвітлення у засобах масової інформації стану
здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища
багатодітних сімей.
Держінформполітики України,
Держтелерадіо України,
Держкомсім'ямолодь України
Постійно

Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙвгору