Документ 1458-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.05.2001, підстава - 541-2001-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 грудня 1996 р. N 1458
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 541 ( 541-2001-п ) від 18.05.2001 )

Про нову редакцію додатків до постанови
Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 р. N 565

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити нову редакцію додатків до постанови Кабінету
Міністрів України від 29 травня 1996 р. N 565 ( 565-96-п ) "Про
упорядкування умов оплати працівників окремих галузей бюджетної
сфери", що додаються.
2. Ця постанова вводиться в дію з 1 вересня 1996 року.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.26
Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 травня 1996 р. N 565 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 1996 р. N 1458)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів бюджетних установ і організацій
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Категорії та посади | Місячні посадові оклади | (ставки заробітної плати) | (у гривнях) —————————————————————————————————————————————————————————————————— I. Освіта
1. Вищі навчальні заклади III та IV
рівнів акредитації
Керівні працівники
Керівник закладу 300
Директор філії 240 - 269
Керівники основних підрозділів, голов-
ний інженер 122 - 148
Вчений секретар 198
Керівники інших підрозділів 98 - 122
Директор (завідувач) інституту удоско-
налення, підвищення кваліфікації та пе-
репідготовки керівних працівників і
спеціалістів 182 - 277
Професорсько-викладацький склад
Завідувачі кафедри, викладачі, які ма-
ють наукове звання і науковий ступінь 259 - 284
Викладачі, які не мають наукового зван-
ня, але мають науковий ступінь 227 - 260
Викладачі, які не мають наукового сту-
пеня, але мають наукове звання 255 - 269
Викладачі, які не мають наукового зван-
ня і наукового ступеня 172 - 228
2. Інші заклади та установи освіти
Керівні працівники
Директори (начальники, завідувачі) се-
редніх загально-освітніх, професійно-
технічних, міжшкільних закладів усіх
типів і найменувань, вищих навчальних
закладів I та II рівнів акредитації,
закладів освіти для дітей і підлітків,
які потребують соціальної допомоги і
реабілітації, та інших закладів освіти 144 - 177
Директор (завідувач) навчально-методич-
ної установи 166 - 179
Завідувач психолого-медико-педагогічної
консультації 167
Завідувач (директор) дошкільного вихов-
ного закладу, школи естетичного вихо-
вання, позашкільного закладу 125 - 145
Керівник фізичного виховання 110 - 145
Завідувачі: відділу, лабораторії, кабі-
нету позашкільного закладу; завідувач
лабораторії вищого навчального закладу
I та II рівнів акредитації 119 - 137
Завідувач навчально-виробничої (нав-
чальної) майстерні, навчально-методич-
ного кабінету; завідувач лабораторії
(кабінету) навчально-методичної (мето-
дичної) установи; завідувачі відділен-
нями виробничої практики вищого нав-
чального закладу I та II рівнів акреди-
тації 119 - 137
Завідувач навчально-консультаційного
пункту, інтернату при школі, заочного
відділення школи, фільмотеки 90 - 95
Помічник директора з режиму, старший
черговий з режиму, черговий з режиму
навчально-виховного закладу для дітей і
підлітків, які потребують особливих
умов виховання 90 - 126
Педагогічний персонал
Вчителі (усіх спеціальностей), виклада-
чі, вихователі, вихователі - методисти,
логопеди, завідувач логопедичного
пункту, майстер виробничого навчання,
методист, практичний психолог, педа-
гог-організатор, концертмейстер, соці-
альний педагог 90 - 145
Музичний керівник дошкільного закладу,
художній керівник, інструктор: з фіз-
культури, з праці, слухового кабінету 94 - 126
Керівники: гуртка, секції, студії та
інших форм гурткової роботи; культорга-
нізатор, екскурсовод, інструктор з ту-
ризму, акомпаніатор, старший вожатий 80 - 119
3. Інші працівники навчальних, навчально-
виховних закладів і установ освіти
Консультанти психолого-медико-педаго-
гічної консультації 145
Методисти вищого навчального закладу
III та IV рівнів акредитації, методисти
із складання кінопрограм 90 - 119
Перекладачі-дактилологи 107
Помічник вихователя 71 - 75
Інспектор навчального (навчального-ме-
тодичного) відділу 71 - 80
Секретар навчальної частини, перекла-
дач-секретар сліпого викладача (вчите-
ля), секретар навчального (навчаль-
но-методичного) відділу, лаборант 62 - 71
Старший лаборант вищого навчального за-
кладу 71 - 92
II. Наукові установи і організації
Керівні працівники науково-дослідних установ і організацій
Керівники науково-дослідних установ,
організацій та їх філій:
Національної академії наук 284 - 300
галузевих 198 - 292
Керівники основних науково-дослідних
підрозділів, вчений секретар інституту
(філіалу):
Національної академії наук 198 - 277
галузевих 173 - 260
Керівники інших підрозділів 78 - 129
Керівні працівники інших наукових установ і організацій
Директор (начальник, завідувач), голов-
ний інженер установи, організації 198 - 259
Головні інженери (конструктор, техно-
лог, архітектор) проекту 182 - 241
Керівники основних структурних підроз-
ділів 173 - 241
Головні спеціалісти в основних відділах
(відділеннях, лабораторіях, майстернях) 182 - 228
Керівники інших підрозділів 78 - 129
Наукові працівники
Головні, провідні, старші наукові спів-
робітники наукових установ і організа-
цій:
Національної академії наук 173 - 277
галузевих 158 - 259
Наукові і молодші наукові співробітники
наукових установ і організацій:
Національної академії наук 148 - 241
галузевих 136 - 210
Інші працівники, які проводять наукові
та науково-технічні розробки
Провідні спеціалісти 129 - 182
Спеціалісти 119 - 172
Техніки 102 - 119
III. Охорона здоров'я
Керівні працівники
Керівники (головний лікар, директор,
начальник, завідувач) установ охорони
здоров'я та соціального захисту населення 146 - 191
Директор (начальник) будинку відпочинку
(творчості), пансіонату, бази, профі-
лакторію; начальники (завідувачі) від-
ділів, служб та інших підрозділів; за-
відувач аптечного пункту, аптечної ус-
танови 85 - 135
Завідувач аптечного закладу 134 - 179
Завідувач аптеки лікувально-профілак-
тичного закладу, відділення соціальної
допомоги; головна медична сестра 117 - 169
Завідувачі відділів з основної діяльно-
сті аптечних закладів 101 - 156
Начальники планово-економічних відділів,
головні спеціалісти закладів охорони
здоров'я, соціального захисту, аптечних
установ 70 - 122
Спеціалісти
Лікарі-хірурги і лікарі-ендоскопісти,
які здійснюють оперативне втручання;
лікарі-анестезіологи 134 - 189
Лікарі інших спеціальностей, провізори,
лікар-інтерн, провізор-інтерн, лікар-
стажист 117 - 169
Спеціалісти з середньою медичною освітою,
соціальний працівник, спеціалісти, зай-
няті на роботах з рентгенівською, радіо-
логічною, радіаційною, радіометричною,
дозиметричною, радіохімічною, лазерною,
плазмовою, компресійною, вакуумною,
електронною, телеметричною, ультразвуко-
вою апаратурою, приладами, обладнанням,
препаратами 88 - 135
Молодший фармацевт, продавець оптики 84 - 96
Інший медичний персонал
Молодший медичний персонал, допоміжний
персонал аптечних закладів 75 - 88
IV. Театри, цирки, музичні і танцювальні
колективи, концертні організації
Керівні працівники
Генеральний директор (директор) установи
(організації); директори з видів діяль-
ності; головний інженер, шапіт-майстер 122 - 159
Начальники відділів, служб, цехів з ос-
новних видів діяльності, головний адмі-
ністратор 98 - 112
Начальники інших відділів, лабораторій,
бюро, дільниць, змін, майстерень 73 - 92
Художній персонал
Художній керівник; головні: режисер,
балетмейстер, хормейстер, диригент, ху-
дожник; режисер-постановник, балетмейс-
тер-постановник, художник-постановник,
диригент 122 - 159
Керівник літературно-драматургічної
частини, завідуючі: художньо-постанов-
чою та музичною частинами, трупою; по-
мічник художнього керівника (головних
спеціалістів), концертмейстери, репети-
тори, спеціалісти за фахом, асистент,
суфлер 65 - 107
Артистичний персонал
Артисти-вокалісти (солісти), артисти
балету і драми театрів; артисти симфо-
нічних, естрадно-симфонічних, камерних
оркестрів та оркестрів народних інстру-
ментів, духових інструментів; артисти
ансамблів пісні і танцю, музичних, хо-
рових і танцювальних колективів; ар-
тисти-вокалісти (оперні та камерні), ар-
тисти балету (солісти); артисти-солісти-
інструменталісти концертних організацій 84 - 157
Артисти всіх жанрів цирку; артисти всіх
жанрів театру, музичних і танцювальних
колективів, концертних організацій; ар-
тисти допоміжного складу; уніформісти 62 - 148
Артисти-дресирувальники хижаків усіх видів 106 - 157
Працівники театрально-концертних і спортивно-видовищних кас
Директор 80 - 92
Начальники відділів 65 - 80

V. Культурно-освітні і архівні установи
(бібліотеки, централізовані бібліотечні
системи, музеї, панорами, виставки,
заклади музейного типу, клуби, центри
культури і дозвілля, парки культури і
зоопарки, будинки народної творчості,
архіви та архівні заклади)
Керівні працівники
Генеральний директор, директор (завіду-
вач) установи (закладу), головні: інже-
нер, зберігач фондів, художник, архі-
тектор, хормейстер, балетмейстер, режи-
сер, диригент; завідувач філіалу, вче-
ний секретар 84 - 140
Завідувачі структурних підрозділів
(відділу, центру, лабораторії, архівос-
ховища, сектора, інших служб); головні
бібліотечні, архівні та інші головні
спеціалісти основної діяльності 65 - 122
Керівники: гуртків, музичної частини
дискотеки, любительського об'єднання,
клубу за інтересами 65 - 85
Спеціалісти та інші працівники
Наукові співробітники, спеціалісти, ін-
ші працівники 65 - 129
Художники-реставратори, реставратори 63 - 129
VI. Фізична культура і спорт
Керівні працівники
Головні, провідні, старші тренери, на-
чальники команд 119 - 180
Голова спортивного клубу 116 - 148
Директор: фізкультурно-спортивної спо-
руди, спортивної бази, директор (на-
чальник) спортивного клубу службового
собаківництва, головний інженер, на-
чальник контрольно-рятувальної (ряту-
вальної) служби 81 - 140
Директори спортивних шкіл усіх типів 119 - 158
Директори училищ олімпійського резерву
та фізичної культури 144 - 167
Начальники структурних підрозділів, го-
ловні спеціалісти, начальник контроль-
но-рятувального загону (рятувальної
станції) 73 - 122
Спеціалісти
Тренер-викладач, тренер, інструктор-ме-
тодист, інші спеціалісти 82 - 145
Спортсмен-інструктор, тренер штатної
команди 69 - 180
VII. Державна ветеринарна медицина
Керівні працівники
Начальники (директори): Центральної,
республіканської (Автономної Республіки
Крим) державної лабораторії ветеринар-
ної медицини, Київського, Севасто-
польського міського управління ветери-
нарної медицини 103 - 157
Начальник (директор): республіканського
(Автономної Республіки Крим), обласного
підприємства (лікарні) державної вете-
ринарної медицини, зональної, міжоблас-
ної, обласної, Київської, Севасто-
польської міської державної лабораторії
ветеринарної медицини регіональної
служби державного ветеринарного контро-
лю на кордоні і транспорті, пересувної
радіологічної лабораторії ветеринарної
медицини; головні спеціалісти 92 - 140
Начальник (директор): районної, міжра-
йонної, міської (в інших містах) дер-
жавної лабораторії ветеринарної медици-
ни, міського підприємства (лікарні)
державної ветеринарної медицини, при-
кордонного, транспортного пункту дер-
жавного ветеринарного контролю; завіду-
вач відділу: Центральної, республі-
канської (Автономної Республіки Крим),
зональної, міжобласної, обласної, місь-
кої державної лабораторії ветеринарної
медицини, Київського, Севастопольського
міського управління ветеринарної меди-
цини, республіканського (Автономної
Республіки Крим), обласного, районного,
міського підприємства (лікарні) держав-
ної ветеринарної медицини, регіональної
служби державного ветеринарного контро-
лю на кордоні і на транспорті; завіду-
вачі: районної лікарні в місті, діль-
ничної лікарні 89 - 129
Завідувачі: дільниці ветеринарної меди-
цини, лабораторії ветеринарно-санітар-
ної експертизи на ринку, пункту, аптеки
ветеринарної медицини 89 - 112
Спеціалісти
Провідний спеціаліст, спеціаліст (лікар
ветеринарної медицини) 81 - 122
Фельдшер (технік) ветеринарної медици-
ни, лаборант 62 - 85
VIII. Служба з агрохімічного і радіоло-
гічного контролю, карантину та захисту
сільськогосподарських рослин від шкід-
ників і хвороб, контролю насіння і по-
садкового матеріалу, випробування та
охорони сортів рослин, ведення лісового
господарства, нормування праці

Начальники (директори) державних: го-
ловної інспекції рослин з карантину
рослин, насіннєвої та помолого-ампео-
лографічної інспекції, станції захисту
рослин; центральної нормативно-дослід-
ної станції; начальник (директор) дер-
жавної (зональної, обласної): проект-
но-розвідувальної станції хімізації
сільського господарства, станції захис-
ту рослин, інспекції з карантину рос-
лин, насіннєвої інспекції, інспектури
державної комісії по випробуванню та
охороні рослин, нормативно-дослідної
станції; завідувач державної лаборато-
рії діагностики і прогнозів, інспекції
якості продукції 96 - 140

Завідувачі (начальники): відділів, спе-
ціалізованих та контрольно-виробничих
лабораторій; відділу по веденню лісово-
го господарства; начальники експедицій,
інспекцій, станцій, загонів, пунктів;
головні спеціалісти державних служб за-
хисту і карантину рослин, оцінки якості
насіння, випробування та охорони сортів
рослин, агрохімічного та радіологічного
обслуговування, ведення лісового госпо-
дарства; нормативно-дослідних станцій 89 - 129

Начальники міжрайонних державних: стан-
цій захисту рослин, насіннєвої інспек-
ції; завідувачі районних та міських
служб захисту і карантину рослин, по
веденню лісового господарства, випробу-
ванню та охороні сортів рослин, насін-
нєвих інспекцій; спеціалісти міжрайон-
них і міських служб захисту і карантину
рослин, оцінки якості насіння, випробу-
вання та охорони сортів рослин; началь-
ники секторів нормативно-дослідних
станцій 85 - 122
Державні інспектори та інспектори всіх
служб, спеціалісти всіх категорій 62 - 112
IX. Установи і організації рибного гос-
подарства
1. Басейнові управління відтворен-
ня, охорони рибних ресурсів і
регулювання рибальства
Начальник управління 96 - 159
Начальники основних відділів, начальник
флоту, капітан флоту, головні спеціа-
лісти, завідувачі лабораторій 89 - 140
Начальники інших відділів 81 - 122
Старші державні інспектори з конвенцій-
ного рибальства, старші державні інс-
пектори, державні інспектори з конвен-
ційного рибальства, державні інспектори 89 - 140
Провідні та інші спеціалісти 62 - 129
2. Державні інспекції рибоохорони
Старший державний інспектор - начальник
регіональної державної інспекції 92 - 148
Старший державний інспектор Ђ начальник
державної інспекції, старший державний
інспектор з конвенційного рибальства,
старший державний інспектор 89 - 140
Державний інспектор з конвенційного ри-
бальства, державний інспектор, районний
державний інспектор 85 - 129

Дільничний державний інспектор, молод-
ший державний інспектор 73 - 122
Начальник експедиції з водовпорядкуван-
ня нерестовищ, проектно-розвідувальної
та іхтіологічної груп, начальник стан-
ції (пункту): рибоводно-меліоративної,
контрольно-спостережної 81 - 129
Провідні та інші спеціалісти 62 - 122
3. Рибоводні підприємства
Директор рибоводного заводу, виробни-
чо-акліматизаційної станції 92 - 148
Головні спеціалісти: рибовод, іхтіолог,
іхтіопатолог та інші 85 - 129
Провідні та інші спеціалісти 62 - 122
4. Плаваючий склад суден морського
та річкового флоту

Екіпажі суден морського флоту 81 - 129
Екіпажі суден річкового флоту, земсна-
рядів, плаваючих насосних станцій 78 - 122
X. Централізовані бухгалтерії при орга-
нах виконавчої влади , інших устано-
вах та організаціях
1. Міністерства і відомства Украї-
ни, Автономної Республіки Крим:
Головний бухгалтер 103 - 148
Керівник групи обліку 96 - 129
2. Обласні, Київська і Севасто-
польська міські державні адмі-
ністрації, їх самостійні управ-
ління та відділи:
а) області поза групою, м. Київ
головний бухгалтер 110 - 148
керівник групи обліку 96 - 129
б) області першої групи та другої гру-
пи, м. Севастополь
головний бухгалтер 103 - 140
керівник групи обліку 96 - 122
3. Виконкоми міських рад, їх самос-
тійні управління та відділи:
а) міста з чисельністю населення понад
1 млн. чоловік
головний бухгалтер 110 - 140
керівник групи обліку 92 - 112
б) міста поза групою
головний бухгалтер 96 - 129
керівник групи 92 - 112
в) міста першої групи
головний бухгалтер 96 - 122
керівник групи обліку 96 - 112
г) міста другої групи
головний бухгалтер 92 - 122
керівник групи обліку 86 - 107
д) міста третьої групи
головний бухгалтер 92 - 112
керівник групи обліку 89 - 107
4. Районні державні адміністрації,
виконкоми районних рад, їх са-
мостійні управління і відділи:
головний бухгалтер 92 - 122
керівник групи обліку 89 - 112
5. Виконкоми міських (міста, не
віднесені до груп з оплати праці
працівників), селищних і сільсь-
ких рад:
головний бухгалтер 89 - 122
керівник групи обліку 85 - 107
6. Державна ветеринарна медицина:
а) установи і організації державної ве-
теринарної медицини:
Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя
головний бухгалтер районів 89 - 129
головний бухгалтер 85 - 122
б) регіональна служба державного вете-
ринарного контролю на кордоні й транс-
порті
головний бухгалтер 96 - 122
в) міські підприємства (лікарні) дер-
жавної ветеринарної медицини (в облас-
них центрах)
головний бухгалтер 89 - 112
7. Заклади культури та архівів, со-
ціального захисту населення:
головний бухгалтер 96 - 148
керівник групи обліку 78 - 122
XI. Лабораторії державної експертизи
умов праці
Завідувач державної, обласної лабораторії 116 - 157
Завідувач лабораторії: контролю фізич- них факторів; хімічних і біологічних
факторів; психо-фізіологічних факторів 110 - 148
XII. Установи та організації хлібопро-
дуктів
1. Державні хлібні інспекції
Керівні працівники
Начальники інспекції, головні державні
інспектори, начальники портового пунк-
ту, начальник станційного портового
прикордонного пункту, завідувач лабора-
торії 103 - 148
Спеціалісти та інші працівники 62 - 112
2. Державна лабораторія комбікормової
промисловості
Керівні працівники
Директор (начальник, завідувач), на-
чальники (завідувачі) відділів, голов-
ний інженер, начальник (директор) зо-
нальної лабораторії 103 - 140
Спеціалісти та інші працівники 62 - 112
XIII. Державні лабораторії з контролю
за якістю та безпекою продуктів
харчування системи Держспоживза-
хисту
Керівні працівники
Завідувач (директор) Центральної лабо-
раторії інженерно-технічного та інфор-
маційного центру Держспоживзахисту 103 - 148
Завідувач (директор): республіканської
(Автономна Республіка Крим), обласної,
Київської та Севастопольської міської
лабораторії, завідувач відділення Цент-
ральної лабораторії інженерно-технічно-
го та інформаційного центру Держспожив-
захисту 92 - 129
Завідувач (директор) районної, міської
лабораторії 89 - 122
Спеціалісти
Головний спеціаліст Центральної лабора-
торії інженерно-технічного та інформа-
ційного центру Держспоживзахисту 92 - 129
Головний спеціаліст: республіканської
(Автономна Республіка Крим), обласної,
Київської та Севастопольської міської
лабораторії 89 - 122
Провідний спеціаліст, спеціаліст 81 - 112
Старший технік, технік, лаборант 62 - 85
XIV. Установи і організації системи
Держгідромету України
Начальник (директор) державного центру,
центральної обсерваторії, гідрометеоро-
логічного центру, головного центру,
Кримського республіканського,
регіонального, обласного центру по
гідрометеорології 96 - 157
Начальник (директор) центру,
гідрометеорологічної обсерваторії,
бюро, авіаметеорологічної станції,
комплексної партії, партії, відділу
(лабороторії, сектора), зміни, служби,
дільниці; вузла (апаратної) зв'язку 89 - 140
Начальник: спеціальної гідрометеороло-
гічної станції, метеорологічної станції 73 - 122
Провідні спеціалісти 62 - 122
XV. Державні установи і організації з
навігаційно-гідрографічного забез-
печення мореплавства
1. Регіональні гідрографічні управління
Начальник державного регіонального уп-
равління 129 -182
Начальники основних відділів, капі-
тан-наставник, головні спеціалісти 89 - 140
Керівники інших відділів служб 81 -122
2. Державні гідрографічні підприємства
Директор підприємства 92 - 149
Керівники основних структурних підроз-
ділів 89 - 140
Головні спеціалісти: інженер, гідрог-
раф, механік, електрик та інші 89 - 140
Керівники інших підрозділів 81 - 122
3. Плаваючий склад гідрографічних
суден морського та річкового
флоту
Капітан гідрографічного судна морського
флоту 92 - 148
Головний (старший) механік 89 - 140
Начальник радіостанції 81 - 129
Капітан гідрографічного судна річкового
флоту, плаваючих понтонних переправ 81 - 122
4. Працівники маяків і груп засобів
навігаційного устаткування
Начальник маяків I - III класів 81 - 122

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 травня 1996 р. N 565 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 1996 р. N 1458)
СХЕМА
посадових окладів службовців
бюджетних установ і організацій
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування посад | Місячні посадові оклади | (у гривнях) —————————————————————————————————————————————————————————————————— Провідні інженери: конструктор, техно-
лог, проектувальник, електронник, прог-
раміст та інші;
провідні: архітектор, математик, худож-
ник-конструктор (дизайнер), економіст,
юрисконсульт, психолог, соціолог, бух-
галтер, бухгалтер-ревізор та інші 78 - 112
Інженери: конструктор, технолог, проек-
тувальник, електронник, механік, енер-
гетик, програміст та інших спеціальнос-
тей; спеціалісти: архітектор, матема-
тик, художник-конструктор (дизайнер),
економіст, соціолог, психолог, бухгал-
тер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт,
статист-дослідник, старший лаборант,
який має вищу освіту, майстер, та інші
спеціалісти 70 - 107
Техніки всіх спеціальностей 62 - 73
Завідувачі: канцелярії, центрального
складу (складу), друкарського бюро, ка-
мери схову, бюро перепусток, копіюваль-
но-розмножувального бюро, фотолаборато-
рії, експедиції, господарства, інших
підрозділів 62 - 80
Старші: товарознавець, касир, інспек-
тор, табельник, диспетчер, стеногра-
фістка 1 категорії 54 - 71
Інші службовці: товарознавець, експеди-
тор, секретар навчальної частини, ка-
сир, інспектор, агент із забезпечення,
діловод, архіваріус, табельник, копію-
вальник, кресляр, обліковець, друкарка
(всіх категорій), секретар-стеногра-
фістка, секретар-друкарка секретар, ко-
мендант, паспортист, калькулятор, ева-
куатор 53 - 66

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Додаток N 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 травня 1996 р. N 565 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 1996 р. N 1458)
СХЕМА
посадових окладів робітників, загальних
для всіх бюджетних установ і організацій
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування посад | Місячні посадові | оклади (у гривнях) —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Робітники, які виконують некваліфіковану або допоміжну роботу
Гардеробник, кастелянша, кур'єр, ліфтер,
опалювач, підсобний (транспортний)
робітник, вантажник, натирач підлоги,
робітник з благоустрою територій, сторож,
склопротиральник, прибиральник:
виробничих та службових приміщень,
території; швейцар та інші 50 - 57
2. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи
Апаратник хімчистки, спецодягу; водії:
електро- і автовізків, транспортно-
прибиральних машин і самохідних
механізмів; дезинфектор, ветеринарний
санітар; єгер, касир білетний (включаючи
старшого), контролер, наглядач
гідротехнічних споруд та інші 50 - 64
3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи за спеціальністю
Слюсар-електрик, слюсар-ремонтник,
слюсар, електрик, електромеханік,
наладчик, електромонтер; оператори:
апаратів мікрофільмування та копіювання,
копіювальних і розмножувальних та
електронно-обчислювальних машин; герпетолог,
гідрометеоспостерігач, робітник- рибовод,
робітник гідроспоруд; будівельні
та інші робітники 53 - 71
4. Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи
Ремонт та налагодження електронного та іншого
особливо складного обладнання, водолази
станцій рятувально-водолазних служб,
робітники з виготовлення очних
протезів, медичний оптик лабораторії
контактної корекції зору 68 - 80

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Додаток N 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 травня 1996 р. N 565 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 1996 р. N 1458)
Ставки погодинної оплати праці працівників
усіх галузей народного господарства
за проведення навчальних занять
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Ставки погодинної оплати ( у гривнях) |————————————————————————————————————— Контингент |професор, |доцент, |особи, які |доктор наук|кандидат наук|не мають | | |вченого | | |ступеня ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Учні шкіл, професійно-тех-
нічних навчальних закладів
освіти, гімназій, ліцеїв,
студенти вищих навчальних
закладів I та II рівнів ак-
редитації та інші аналогіч-
ні категорії учнів, робіт-
ники, працівники, слухачі
курсів, які займають поса-
ди, що вимагають
освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліс-
та, бакалавра; перепідго-
товка кадрів з видачею дип-
лома молодшого спеціаліста,
бакалавра 3,88 3,32 2,77
Студенти вищих навчальних
закладів III та IV рівнів
акредитації 7,2 5,54 4,43
Аспіранти, слухачі курсів,
які займають посади, що ви-
магають освітньо-кваліфіка-
ційного рівня спеціаліста,
магістра;
перепідготовка кадрів
з видачею диплома
спеціаліста, магістра 8,31 6,65 5,54
Примітки: 1. Ставки погодинної оплати включають оплату за дні відпуст-
ки. 2. Ставки погодинної оплати праці лікарів-консультантів, які
залучаються установами охорони здоров'я для проведення консульта-
цій з інших установ (організацій), встановлюються для професора,
доктора наук в розмірі 10,53 грн. 3. Демонстраторам пластичних поз, які беруть участь у прове-
денні навчальних занять, ставки погодинної оплати праці встановлю-
ються у таких розмірах: за позування без одягу або у складній позі - 2,77; за позування в одязі - 1,66.
4. Оплата праці членів жюрі конкурсів та оглядів, а також
рецензентів конкурсних робіт здійснюється за ставками погодинної
оплати праці, передбаченими для осіб, які проводять навчальні
заняття із студентами.

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКОвгору