Документ 1453-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.02.2000
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.03.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про фізичну культуру і спорт"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 13, ст.101 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про фізичну культуру і спорт"
( 3808-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14,
ст. 80) такі зміни:
1. Доповнити Закон новою главою V-Б такого змісту:
"Глава V-Б
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІ ТОВАРИСТВА
Стаття 36-7. Фізкультурно-спортивні товариства
Фізкультурно-спортивне товариство - громадська організація
фізкультурно-спортивної спрямованості, що створюється громадянами
України з метою сприяння розвитку фізичної культури та спорту.
Фізкультурно-спортивне товариство діє на підставі власного
статуту та відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян"
( 2460-12 ), цього Закону, інших нормативно-правових актів.
Фізкультурно-спортивне товариство може мати місцевий або
всеукраїнський статус.
Стаття 36-8. Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство
Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство є складовою
частиною фізкультурно-спортивного руху України, діяльність якого
поширюється на територію всієї України, має місцеві осередки у
більшості її областей та первинні осередки у більшості
адміністративно-територіальних одиниць області.
Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство має розвинену
структуру управління, мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
секції фізкультурно-спортивної спрямованості, діяльність яких
забезпечується кваліфікованими спеціалістами, має у власності
спортивні споруди, підприємства та інше майно, може від свого
імені набувати майнових та особистих немайнових прав і нести
обов'язки.
Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство співпрацює з
органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту, іншими
громадськими організаціями на підставі угод, що укладаються між
ними відповідно до закону.
Стаття 36-9. Держава і всеукраїнські фізкультурно-спортивні
товариства
Держава в особі центрального органу виконавчої влади з
фізичної культури і спорту може делегувати всеукраїнському
фізкультурно-спортивному товариству повноваження щодо виконання
державних завдань, програм з розвитку фізичної культури і спорту,
організації і проведення відповідних спортивних заходів, згідно з
укладеною двосторонньою угодою.
Держава надає всеукраїнським фізкультурно-спортивним
товариствам фінансову та іншу підтримку за рахунок коштів
державного бюджету, передбачених ним для статутних завдань,
програм, спортивних заходів, а також для створення умов розвитку
фізичної культури і спорту.
Фінансова допомога всеукраїнським фізкультурно-спортивним
товариствам, іншим громадським організаціям
фізкультурно-спортивної спрямованості може надаватися за рахунок
інших не заборонених законом джерел".
2. Статтю 3 викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Державне регулювання фізичної культури і спорту
Держава регулює відносини у сфері фізичної культури і спорту
шляхом формування державної політики у цій сфері, створення
відповідних державних органів, фінансового,
матеріально-технічного, кадрового, інформаційного,
нормативно-правового та іншого забезпечення розвитку фізичної
культури і спорту, а також визнання широкого самодіяльного статусу
фізкультурно-спортивного руху в Україні і комплексної взаємодії
державних органів з громадськими організаціями
фізкультурно-спортивної спрямованості. Держава визнає і всебічно
підтримує олімпійський рух в Україні, діяльність всеукраїнських
фізкультурно-спортивних товариств, національних спортивних
федерацій, інших громадських організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості".
II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня
опублікування:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування центральними органами
виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому
Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 лютого 2000 року
N 1453-IIIвгору