Document 145-2019-п, valid, current version — Adoption on February 27, 2019
( Last event — Entry into force, gone March 6, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 лютого 2019 р. № 145
Київ

Про внесення змін до Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. № 472 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 51, ст. 1848; 2015 р., № 80, ст. 2666), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 145

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності

1. Абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає механізм здійснення реєстрації технологій та їх складових, у тому числі таких, які містять секретну або службову інформацію (далі - технології), що:”.

2. У пункті 5:

1) абзаци перший та третій викласти в такій редакції:

“5. Для здійснення реєстрації технології, яка містить секретну або службову інформацію, державне підприємство, що створило або придбало технологію, суб’єкт господарювання, що створив або придбав технологію за рахунок бюджетних коштів, або власник технології, зазначеної в абзаці четвертому пункту 1 цього Порядку (далі - заявник), подає або надсилає поштовим відправленням МОН такі документи:”;

“реєстраційну картку технології (далі - реєстраційна картка), заповнену відповідно до затверджених МОН форми та інструкції з її заповнення, на паперовому (два примірники) та електронному носіях.”;

2) абзац четвертий виключити;

3) доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“Реєстрація технологій, які містять секретну або службову інформацію, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України “Про державну таємницю”, іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони державної таємниці та нормативно-правовими актами, які визначають порядок роботи з матеріальними носіями інформації, що містять службову інформацію.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим.

3. Пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Доступ до програмного забезпечення, що використовується для заповнення реєстраційної картки для реєстрації технологій, які містять секретну або службову інформацію, форма якої розміщується на офіційному веб-сайті МОН разом з методичними рекомендаціями щодо її заповнення, є безоплатним.”.

4. Абзац перший пункту 7 після слова “технології” доповнити словами “, яка містить секретну або службову інформацію,”.

5. Доповнити Порядок пунктами 7-1-7-3 такого змісту:

“7-1. Для здійснення реєстрації технології, яка не містить секретної або службової інформації, заявник визначає уповноважену ним особу, яка є відповідальною за заповнення реєстраційної картки, та повідомляє про таку особу МОН. Заявник може визначити кілька уповноважених осіб.

Уповноважена особа реєструється на офіційному веб-сайті МОН, проходить процедуру авторизації, отримує доступ до особистого кабінету користувача системи віддаленої реєстрації технологій (далі - система) і заповнює поля реєстраційної картки. Після заповнення реєстраційна картка відправляється до МОН через особистий кабінет користувача системи.

Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у реєстраційній картці, несе заявник.

7-2. Реєстрація на офіційному веб-сайті МОН, отримання доступу до особистого кабінету користувача системи, користування особистим кабінетом користувача системи, заповнення полів реєстраційної картки, отримання технічної, методичної та інформаційної допомоги під час заповнення реєстраційної картки є безоплатними.

7-3. МОН протягом трьох робочих днів після надходження на перевірку заповненої реєстраційної картки проводить перевірку отриманих даних та у разі відсутності зауважень присвоює технології державний реєстраційний номер і вносить дані про неї до Реєстру.

Підтвердженням реєстрації технології в МОН є запис у базі даних і наявність державного реєстраційного номера.

Реєстраційна картка, що не відповідає встановленим вимогам, повертається заявникові через систему із зазначенням причини.

Заявник після приведення реєстраційної картки у відповідність із встановленими вимогами подає її повторно.”.

6. У пункті 8:

1) в абзаці другому слова “(перебувають у їх віданні)” виключити;

2) абзац третій викласти в такій редакції:

“подають МОН щороку до 1 лютого звіт про виконання суб’єктами господарювання, що належать до сфери їх управління, цього Порядку із зазначенням інформації про кількість створених та/або придбаних ними технологій відповідно до пункту 1 цього Порядку та кількість зареєстрованих технологій.”.

7. Абзац другий пункту 9 викласти в такій редакції:

“проведення науково-організаційної роботи з питань здійснення реєстрації технологій в Україні;”.

8. Абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:

“10. Загальний доступ до інформації про зареєстровані технології, які не містять секретної або службової інформації, здійснюється безоплатно через офіційний веб-сайт МОН та включає такі відомості:”.

9. Пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Надання інформації про зареєстровані технології, які містять секретну або службову інформацію, здійснюється у порядку, встановленому Законом України “Про державну таємницю”, іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони державної таємниці та нормативно-правовими актами, які визначають порядок роботи з матеріальними носіями інформації, що містять службову інформацію.”.on top