Документ 144_008, чинний, поточна редакція — Підписання від 08.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 02.08.2016. Подивитися в історії? )

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення


Дата підписання:

08.07.201602.08.2016


Дата набрання чинності для України:

02.08.2016

Державна служба фінансового моніторингу України та Підрозділ фінансової розвідки Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка (далі окремо – Сторона, або разом – Сторони),

ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку співробітництва між Сторонами в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,

ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення,

ДОМОВИЛИСЯ про таке:

Стаття 1

Сторони, відповідно до національного законодавства держав Сторін, співпрацюють щодо збирання, обробки та аналізу інформації, яка є у їх розпорядженні, про фінансові операції, що можуть бути пов’язані з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.

З цією метою Сторони, за принципом взаємності, обмінюються за власною ініціативою або на запит будь-якою наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також фізичних або юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій.

Будь-який запит на отримання інформації супроводжується стислим викладенням основних фактів справи, що аналізується.

Стаття 2

Інформація, отримана від відповідної Сторони, не підлягає розголошенню будь-якій третій стороні або використанню у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої письмової згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Інформація та/або документи, отримані відповідно до цього Меморандуму, можуть бути використані лише для здійснення правосуддя, якщо вони стосуються легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, як це визначено національним законодавством держав Сторін.

За запитом та, у міру можливості, Сторони надають одна одній відомості щодо використання наданої інформації, а також підсумки проведеного на основі наданої інформації аналізу.

Стаття 3

Сторони не допускають використання або розповсюдження будь-якої інформації та/або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в інших цілях ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої письмової згоди Сторони, яка надала таку інформацію.

Будь-яка відмова від надання попередньої згоди має бути мотивована.

Стаття 4

Інформація та/або документи, отримані на основі цього Меморандуму, є конфіденційними, і на них поширюється рівень захисту, аналогічний передбаченому національним законодавством держави запитуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Стаття 5

Сторони спільно узгоджують, відповідно до національного законодавства держав Сторін, прийнятні процедури спілкування, в тому числі щодо обміну інформацією, та консультують одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

Стаття 6

Спілкування між Сторонами здійснюється англійською мовою.

Стаття 7

Сторони не зобов’язані надавати допомогу, якщо по фактах, яких стосується запит, вже порушено досудове або судове провадження у державі запитуваної Сторони.

Сторони відмовляють у наданні інформації у випадку, якщо надання такої інформації може порушувати законні інтереси фізичної або юридичної особи, завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку, національним інтересам або суперечити національному законодавству держави Сторони, яка надає таку інформацію.

Стаття 8

Цей Меморандум може бути змінений у будь-який час за взаємною письмовою згодою Сторін. Будь-які зміни становлять невід’ємну частину цього Меморандуму та набирають чинності з дати їх підписання Сторонами.

Стаття 9

Усі спори щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 10

Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набирає чинності з дати його підписання Сторонами.

Цей Меморандум може бути припинений у будь-який час будь-якою зі Сторін шляхом письмового повідомлення іншої Сторони про свій намір припинити дію цього Меморандуму не менш як за три (3) місяці до запланованої дати припинення дії.

Положення та умови цього Меморандуму, які стосуються конфіденційності інформації, одержаної до припинення дії цього Меморандуму, залишаються дійсними після припинення його дії.

Учинено в м. Києві 8 липня 2016 року та в м. Коломбо 2 серпня 2016 року, у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.


За Державну службу
фінансового моніторингу
України

За Підрозділ фінансової розвідки
Демократичної Соціалістичної
Республіки Шрі-Ланка


(підпис)

(підпис)


Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ

Х АМАРАТУНГА


Голова

Директор
вгору