Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України
Указ Президента України; Положення від 14.10.20051446/2005
Документ 1446/2005, поточна редакція — Редакція від 25.10.2017, підстава - 335/2017

Указ
Президента України

Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 2/2006 від 13.01.2006
№ 614/2006 від 17.07.2006
№ 750/2006 від 11.09.2006
№ 888/2006 від 18.10.2006
№ 1008/2006 від 29.11.2006
№ 1153/2006 від 28.12.2006
№ 1156/2006 від 28.12.2006
№ 354/2008 від 15.04.2008}

{Указ визнано таким, що відповідає Конституції України (є конституційним) згідно з Рішенням Конституційного Суду № 9-рп/2008 від 22.04.2008}

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 530/2008 від 10.06.2008
№ 997/2008 від 04.11.2008
№ 69/2009 від 04.02.2009
№ 162/2009 від 17.03.2009
№ 353/2011 від 05.04.2011
№ 2/2012 від 03.01.2012
№ 251/2012 від 06.04.2012
№ 277/2012 від 20.04.2012
№ 171/2016 від 25.04.2016
№ 335/2017 від 20.10.2017}

1. Затвердити Положення про Апарат Ради національної безпеки і оборони України (додається).

{Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента № 353/2011 від 05.04.2011}

{Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента № 997/2008 від 04.11.2008}

4. Секретареві Ради національної безпеки і оборони України підготувати та внести у місячний строк в установленому порядку пропозиції щодо створення експертно-громадської ради при Раді національної безпеки і оборони України.

5. Внести до Положення про Комітет з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України, затвердженого Указом Президента України від 23 лютого 2004 року № 214, такі зміни:

1) абзаци другий та п'ятий пункту 6 викласти відповідно у такій редакції:

"Комітет очолює Голова, якого призначає за спільним поданням Голови Секретаріату Президента України та Секретаря Ради національної безпеки і оборони України на посаду та звільняє з посади Президент України";

"Секретарем Комітету є за посадою керівник відповідного структурного підрозділу Апарату Ради національної безпеки і оборони України";

2) абзац п'ятий пункту 7 виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим - шостим;

3) пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Організаційне, експертно-аналітичне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Комітету здійснює відповідний структурний підрозділ Апарату Ради національної безпеки і оборони України".

6. Визнати такими, що втратили чинність:

статтю 1 Указу Президента України від 4 жовтня 1996 року № 927 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України";

Указ Президента України від 15 жовтня 2003 року № 1181;

Указ Президента України від 16 лютого 2004 року № 194;

Указ Президента України від 22 жовтня 2004 року № 1306;

Указ Президента України від 13 грудня 2004 року № 1477;

статтю 3 Указу Президента України від 8 лютого 2005 року № 208 "Про деякі питання організації діяльності Ради національної безпеки і оборони України";

Указ Президента України від 16 червня 2005 року № 966 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України".

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ,
14 жовтня 2005 року
№ 1446/2005

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 14 жовтня 2005 року № 1446/2005

ПОЛОЖЕННЯ
про Апарат Ради національної безпеки і оборони України

1. Апарат Ради національної безпеки і оборони України (далі - Апарат Ради) є державним органом, який здійснює поточне інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України (далі - Рада).

2. У своїй діяльності Апарат Ради керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також розпорядженнями Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Апарат Ради:

1) готує матеріали для розгляду на засіданнях Ради, проекти рішень Ради, указів Президента України про введення в дію відповідних рішень Ради, інших актів Президента України з питань національної безпеки і оборони, доручень Голови Ради національної безпеки і оборони України членам Ради, пов'язані з виконанням покладених на неї функцій;

{Підпункт 1 пункту 3 в редакції Указу Президента № 750/2006 від 11.09.2006}

2) забезпечує здійснення контролю за станом виконання рішень Ради, актів та доручень Президента України, контроль за виконанням яких покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

{Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 2/2006 від 13.01.2006}

3) готує для розгляду Радою питання щодо організації роботи з виявлення загроз національним інтересам і національній безпеці, визначення шляхів та засобів їх відвернення та нейтралізації, щодо пріоритетів державної політики у сфері національної безпеки і оборони;

4) готує на основі Стратегії національної безпеки України для розгляду Радою пропозиції щодо Стратегії воєнної безпеки, уточнення, в разі потреби, положень Воєнної доктрини України, завдань Збройних Сил України та інших військових формувань, проектів концепцій і програм їх розвитку та інших документів з питань національної безпеки і оборони;

4-1) здійснює інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення здійснення Радою національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави" контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави;

{Пункт 3 доповнено підпунктом  4-1 згідно з Указом Президента № 251/2012 від 06.04.2012}

5) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, міжнародних договорів та інших документів з питань національної безпеки і оборони;

6) готує в установленому порядку висновки щодо проектів нормативно-правових актів з питань національної безпеки і оборони;

7) вивчає та аналізує діяльність Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, їх готовність до виконання покладених на них завдань, здійснення правоохоронними органами заходів щодо профілактики і боротьби зі злочинністю;

8) аналізує стан забезпечення національної безпеки, зокрема щодо матеріальних, фінансових, кадрових, організаційних аспектів, готує відповідні пропозиції;

9) опрацьовує пропозиції щодо вдосконалення системи забезпечення національної безпеки та організації оборони, утворення, реорганізації та ліквідації органів виконавчої влади у цій сфері;

10) аналізує стан виконання законодавства з питань національної безпеки і оборони, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

11) готує пропозиції щодо утворення тимчасових міжвідомчих комісій, робочих та консультативних органів Ради;

12) бере участь у підготовці пропозицій щодо складу українських делегацій для участі в міжнародних переговорах та роботі міжнародних організацій з питань безпеки і оборони;

13) організовує підготовку та узагальнення пропозицій щодо проектів перспективних та поточних планів роботи Ради;

14) здійснює документальне забезпечення діяльності Ради;

14-1) забезпечує через структурний підрозділ з питань доступу до публічної інформації в установленому порядку доступ до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та Апарату Ради;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 14-1 згідно з Указом Президента № 2/2012 від 03.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 335/2017 від 20.10.2017}

15) виконує інші функції відповідно до законів України, актів Президента України.

4. Апарат Ради має право:

1) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) користуватися в установленому порядку інформаційними базами даних органів виконавчої влади;

3) скликати наради з окремих питань національної безпеки і оборони;

4) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5) виступати замовником проведення наукових досліджень у сфері національної безпеки і оборони.

5. Апарат Ради у процесі виконання покладеного на нього завдання взаємодіє з Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 2/2012 від 03.01.2012}

Посадові особи Апарату Ради можуть в установленому порядку залучатися до роботи колегій органів виконавчої влади під час розгляду питань національної безпеки і оборони.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 2/2012 від 03.01.2012}

6. Спрямування та координацію роботи Апарату Ради здійснює Секретар Ради національної безпеки і оборони України, якого призначає на посаду та припиняє його повноваження на цій посаді Президент України.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 171/2016 від 25.04.2016}

7. Секретар Ради національної безпеки і оборони України:

1) організовує підготовку пропозицій щодо перспективного і поточного планування діяльності Ради;

2) подає на розгляд Президентові України проекти рішень Ради, указів Президента України про введення в дію відповідних рішень Ради, інших актів Президента України з питань національної безпеки і оборони, доручень Голови Ради національної безпеки і оборони України членам Ради, пов'язані з виконанням покладених на неї функцій;

{Підпункт 2 пункту 7 в редакції Указу Президента № 750/2006 від 11.09.2006}

3) організовує роботу, пов'язану з підготовкою та проведенням засідань Ради та контролем за виконанням прийнятих нею рішень, а також за виконанням актів та доручень Президента України, контроль за виконанням яких покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

{Підпункт 3 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 2/2006 від 13.01.2006}

4) порушує в установленому порядку за результатами здійснення контролю за виконанням рішень Ради питання щодо відповідальності посадових осіб;

5) інформує Президента України та членів Ради про хід виконання рішень Ради, а також за дорученнями Президента України про стан реформування і розвитку Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, їх боєздатність, здійснення правоохоронними органами заходів щодо профілактики і боротьби зі злочинністю;

6) координує діяльність тимчасових міжвідомчих комісій, робочих та консультативних органів Ради;

7) представляє за дорученням Голови Ради позицію Ради у Верховній Раді України, у відносинах з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, з політичними партіями і громадськими організаціями та засобами масової інформації, з міжнародними організаціями;

8) вносить до органів виконавчої влади обов'язкові для розгляду пропозиції та рекомендації з питань національної безпеки і оборони, поліпшення координації заходів, що здійснюються цими органами у зазначеній сфері;

9) погоджує проекти актів Президента України з питань національної безпеки і оборони, в тому числі щодо призначення на посади в органах виконавчої влади, діяльність яких пов'язана з питаннями національної безпеки і оборони України;

10) затверджує в установленому порядку штатний розпис, кошторис видатків Апарату Ради;

10-1) організовує роботу Ставки Верховного Головнокомандувача у разі її утворення;

{Пункт 7 доповнено підпунктом 10-1 згідно з Указом Президента № 171/2016 від 25.04.2016}

10-2) організовує роботу Воєнного кабінету Ради національної безпеки і оборони України та є за посадою його секретарем;

{Пункт 7 доповнено підпунктом 10-2 згідно з Указом Президента № 171/2016 від 25.04.2016}

10-3) подає на затвердження Президентові України проекти положень про міжвідомчі комісії, робочі та консультативні органи Ради, в яких визначаються функції та повноваження цих органів;

{Пункт 7 доповнено підпунктом 10-3 згідно з Указом Президента № 171/2016 від 25.04.2016}

10-4) вносить на розгляд Ради пропозиції щодо проекту Закону України про Державний бюджет України по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони;

{Пункт 7 доповнено підпунктом 10-4 згідно з Указом Президента № 171/2016 від 25.04.2016}

11) реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці в Апараті Ради;

{Підпункт 12 виключено на підставі Указу Президента № 171/2016 від 25.04.2016}

{Підпункт 13 виключено на підставі Указу Президента № 171/2016 від 25.04.2016}

14) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення працівників Апарату Ради, присвоєння їм військових і спеціальних звань, відзначення їх державними нагородами України, а також про невідповідність працівників Апарату Ради займаним посадам;

{Підпункт 14 в редакції Указу Президента № 171/2016 від 25.04.2016}

14-1) встановлює заохочувальні відзнаки Ради, затверджує положення про них і за погодженням з Комісією державних нагород та геральдики малюнки та описи відзнак;

{Пункт 7 доповнено підпунктом 14-1 згідно з Указом Президента № 335/2017 від 20.10.2017}

{Підпункт 15 виключено на підставі Указу Президента № 171/2016 від 25.04.2016}

16) виконує інші функції відповідно до законів України, актів Президента України.

8. Секретар Ради національної безпеки і оборони України у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає розпорядження, організовує і контролює їх виконання.

9. Секретар Ради національної безпеки і оборони України має перших заступників та заступників, яких призначає на посади за поданням Секретаря та припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.

{Абзац перший пункту 9 в редакції Указу Президента № 251/2012 від 06.04.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 277/2012 від 20.04.2012}

Обов'язки між першими заступниками та заступниками Секретаря Ради національної безпеки і оборони України розподіляє Секретар у межах їх повноважень, визначених Президентом України.

{Пункт 9 в редакції Указу Президента № 2/2012 від 03.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 171/2016 від 25.04.2016}

10. Апарат Ради очолює Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України, який призначається на посаду та звільняється з посади Секретарем Ради національної безпеки і оборони України у порядку, визначеному законодавством про державну службу.

Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України є державним службовцем і здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи державних службовців та інших працівників в Апараті Ради.

Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України може мати заступників, у тому числі першого.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 2/2012 від 03.01.2012; в редакції Указу Президента № 171/2016 від 25.04.2016}

10-1. Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України:

1) організовує роботу Апарату Ради, здійснює керівництво його діяльністю та забезпечує виконання Апаратом Ради покладених на нього функцій;

2) організовує планування роботи з персоналом в Апараті Ради, в тому числі організовує відповідно до законодавства проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби;

3) подає на затвердження Секретареві Ради національної безпеки і оборони України штатний розпис та кошторис Апарату Ради, а також положення про його самостійні структурні підрозділи;

4) здійснює в установленому порядку розпорядження бюджетними коштами;

5) затверджує посадові інструкції працівників;

6) призначає на посади та звільняє з посад в установленому порядку державних службовців Апарату Ради, вирішує відповідно до законодавства інші питання проходження ними державної служби в Апараті Ради;

7) присвоює ранги державним службовцям Апарату Ради, які займають посади державної служби відповідної категорії;

8) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Апарату Ради;

9) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення державних службовців Апарату Ради, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

10) подає Секретареві Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо присвоєння працівникам Апарату Ради військових і спеціальних звань, відзначення їх державними нагородами України;

11) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Апараті Ради;

12) виконує функції роботодавця стосовно працівників Апарату Ради, які не є державними службовцями;

13) створює в Апараті Ради належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

13-1) представляє Апарат Ради у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, а також уповноважує своїх заступників на здійснення такого представництва та визначає його межі;

{Пункт 10-1 доповнено підпунктом 13-1 згідно з Указом Президента № 335/2017 від 20.10.2017}

14) здійснює інші повноваження відповідно до законів України, актів Президента України та інших актів законодавства України.

{Положення доповнено пунктом 10-1 згідно з Указом Президента № 171/2016 від 25.04.2016}

10-2. Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази.

{Положення доповнено пунктом 10-2 згідно з Указом Президента № 171/2016 від 25.04.2016}

10-3. Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України та його заступники представляють інтереси та діють від імені Апарату Ради в судах України.

{Положення доповнено пунктом 10-3 згідно з Указом Президента № 335/2017 від 20.10.2017}

11. Апарат Ради забезпечується в установленому порядку фізичним та спеціальним технічним захистом, відповідними засобами урядового та спеціального зв'язку.

12. Апарат Ради є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Апарат Ради використовує у роботі бланки встановленого зразка.


Голова Секретаріату
Президента України


О.РИБАЧУК

{Структура Апарату Ради національної безпеки і оборони України втратила чинність на підставі Указу Президента № 353/2011 від 05.04.2011}вгору