Про затвердження Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 26.10.20011446
Документ 1446-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.04.2011, підстава - 346-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 жовтня 2001 р. N 1446
Київ
{ Постанова втратила чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 392/2011 ) на підставі Постанови КМ
N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }
Про затвердження Положення про
Державну інспекцію цивільного захисту
та техногенної безпеки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 831 ( 831-2002-п ) від 14.06.2002
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003
N 1197 ( 1197-2005-п ) від 15.12.2005
N 590 ( 590-2009-п ) від 10.06.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Державну інспекцію цивільного
захисту та техногенної безпеки, що додається.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2001 р. N 1446
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну інспекцію цивільного захисту
та техногенної безпеки

1. Державна інспекція цивільного захисту та техногенної
безпеки (далі - Інспекція) є урядовим органом, що діє у системі
МНС і є відповідальним перед Кабінетом Міністрів України,
підзвітним та підконтрольним МНС. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 590 ( 590-2009-п ) від
10.06.2009 }
2. Інспекція у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента
України та постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами
Кабінету Міністрів України, наказами МНС та цим Положенням. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 590 ( 590-2009-п ) від
10.06.2009 }
3. Основними завданнями Інспекції є:
здійснення державного нагляду і контролю у сфері цивільного
захисту та техногенної безпеки; { Абзац другий пункту 3 в редакції
Постанови КМ N 590 ( 590-2009-п ) від 10.06.2009 }
державний нагляд за діяльністю аварійно-рятувальних служб;
проведення державної експертизи проектів і рішень стосовно
техногенної безпеки об'єктів виробничого та соціального
призначення, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту
населення і територій. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 590 ( 590-2009-п ) від 10.06.2009 }
4. Відповідно до покладених завдань Інспекція:
у межах своєї компетенції бере участь у реалізації державної
політики щодо здійснення державного нагляду і контролю у сфері
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, цивільної оборони і
діяльності аварійно-рятувальних служб;
здійснює контроль за організацією виконання заходів щодо
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру центральними і місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми
власності;
перевіряє стан готовності органів управління цивільної
оборони до дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;
організовує та проводить перевірки виконання заходів щодо
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру центральними і місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми
власності;
узагальнює практику застосування законодавства у сфері
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, цивільної оборони та
діяльності аварійно-рятувальних служб, розробляє пропозиції щодо
його вдосконалення і вносить їх на розгляд МНС;
забезпечує контроль за нагромадженням, збереженням і цільовим
використанням матеріальних ресурсів, призначених для ліквідації
надзвичайних ситуацій та їх наслідків центральними і місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями;
здійснює державний нагляд за діяльністю аварійно-рятувальних
служб;
перевіряє планування та готовність до виконання заходів щодо
організованої евакуації населення на випадок виникнення
надзвичайних ситуацій;
забезпечує у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку
проведення державної експертизи проектів і рішень стосовно
забезпечення техногенної безпеки об'єктів виробничого та
соціального призначення, що можуть спричинити виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та
вплинути на стан захисту населення і територій; { Абзац десятий
пункту 4 в редакції Постанови КМ N 590 ( 590-2009-п ) від
10.06.2009 }
перевіряє наявність і утримання в готовності локальних систем
виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та локальних
систем оповіщення населення у разі виникнення таких ситуацій на
об'єктах, які необхідно обладнати зазначеними системами; { Абзац
одинадцятий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 590 ( 590-2009-п )
від 10.06.2009 }
перевіряє наявність і готовність до використання за
призначенням, у разі виникнення надзвичайної ситуації, засобів
колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільної
оборони, їх утримання та ведення обліку;
здійснює контроль за додержанням стандартів і нормативів у
сферах, нагляд за якими покладається на неї;
проводить вибіркові перевірки підготовки населення до дій у
надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру на
підприємствах, в установах та організаціях;
бере участь у з'ясуванні причин виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного походження, невиконання заходів щодо
запобігання аваріям, катастрофам та стихійному лиху, оцінці дій
органів управління, сил і засобів під час проведення рятувальних
та інших невідкладних робіт;
разом з органами, що здійснюють державний нагляд у
відповідній сфері, перевіряє умови зберігання, знешкодження,
утилізації і поховання небезпечних речовин та виробів, що містять
такі речовини;
узагальнює та аналізує інформацію про свою діяльність і подає
її до органів управління вищого рівня та інших заінтересованих
організацій;
розробляє та подає пропозиції щодо підвищення ефективності
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, удосконалення системи
цивільного захисту та цивільної оборони на відповідних територіях,
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми
власності;
надає в установленому порядку інформацію спеціально
уповноваженим органам щодо юридичних та фізичних осіб, винних у
порушенні законодавства з питань захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,
об'єктів підвищеної небезпеки, аварійно-рятувальних служб, з
питань цивільного захисту, для притягнення їх до відповідальності
згідно із законодавством;
забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням;
бере участь у міжнародному співробітництві з питань, що
належать до її компетенції;
виконує інші функції відповідно до законодавства.
5. Інспекція має право:
залучати до перевірок представників центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
фахівців науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних
установ, представників громадських організацій (за погодженням з
їх керівниками);
перевіряти стан готовності органів управління цивільної
оборони до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї
завдань;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до її компетенції.
Інспекція може видавати накази організаційно-розпорядчого
характеру.
5-1. Посадові особи Інспекції, професійна діяльність яких
безпосередньо пов'язана із здійсненням державного нагляду і
контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, з
метою реалізації своїх повноважень мають право:
проводити перевірку центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій з питань дотримання законодавства у сфері цивільного
захисту та техногенної безпеки;
пред'являти громадянам, підприємствам, установам та
організаціям, у тому числі іноземним, вимоги щодо здійснення
передбачених законодавством заходів стосовно забезпечення
цивільного захисту та техногенної безпеки;
призупиняти до усунення фактів порушення вимог законодавства
у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки експлуатацію
підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, машин,
механізмів, устатковання, транспортних засобів, а також виконання
робіт, якщо такі порушення створюють загрозу життю або здоров'ю
людей;
обмежувати або зупиняти в установленому порядку роботи з
будівництва, реконструкції та розширення об'єктів, що проводяться
з порушенням вимог законодавства у сфері цивільного захисту;
вносити пропозиції щодо зупинення дії виданих дозволів на
експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки у разі недотримання
умов таких дозволів або порушення вимог законодавства у сфері
цивільного захисту;
здійснювати у разі необхідності звуко-, кіно- і відеозапис як
допоміжний засіб, що застосовується для запобігання
правопорушенням у сфері цивільного захисту та їх розкриття,
складати акти перевірок, приписи та протоколи, подавати в
установленому порядку матеріали з питань порушення вимог
законодавства відповідним органам для вирішення питання щодо
притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної
відповідальності;
здійснювати згідно із законом відповідно до своєї компетенції
контроль за діяльністю аварійно-рятувальних служб та тимчасово
зупиняти діяльність неатестованих аварійно-рятувальних служб;
розглядати в установленому законом порядку справи щодо
накладення штрафів на підприємства, установи та організації за
порушення вимог законодавства, давати обов'язкові для виконання
приписи з питань, що належать до їх компетенції.
Посадові особи Інспекції, професійна діяльність яких
безпосередньо пов'язана із здійсненням державного нагляду і
контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки,
здійснюють інші повноваження відповідно до Закону України "Про
правові засади цивільного захисту" ( 1859-15 ). { Положення доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 590
( 590-2009-п ) від 10.06.2009 }
6. Керівництво Інспекцією здійснює начальник, який
призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом
Міністрів України за поданням Міністра з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи і є Головним державним інспектором
України з нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної
безпеки (далі - начальник Інспекції).
Начальник Інспекції є членом колегії МНС. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 590
( 590-2009-п ) від 10.06.2009 }
7. Начальник Інспекції має трьох заступників, у тому числі
одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з
посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, погодженим з начальником Інспекції.
Розподіл обов'язків між заступниками провадить начальник
Інспекції.
8. Начальник Інспекції:
здійснює керівництво діяльністю Інспекції, несе персональну
відповідальність перед Кабінетом Міністрів України, Міністром з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи за виконання покладених на неї
завдань;

{ Абзац третій пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 1197 ( 1197-2005-п ) від 15.12.2005 }

подає Міністрові з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на
затвердження положення про територіальні інспекції цивільного
захисту та техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у
містах, погоджує штатний розпис та затверджує плани їх робіт;
{ Пункт 8 доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ N 590
( 590-2009-п ) від 10.06.2009 }
призначає на посаду та звільняє з посади керівників
структурних підрозділів та інших працівників Інспекції, крім своїх
заступників;
визначає ступінь відповідальності заступників начальника
Інспекції та керівників її структурних підрозділів;
притягає до дисциплінарної відповідальності керівників
структурних підрозділів та інших працівників Інспекції, крім своїх
заступників;
подає в установленому порядку Міністрові з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи пропозиції щодо призначення на посаду та
звільнення з посади начальників територіальних інспекцій -
головних державних інспекторів з нагляду у сфері цивільного
захисту та техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі та їх заступників, погоджує
призначення на посаду та звільнення з посади начальників інспекцій
- головних державних інспекторів з нагляду у сфері цивільного
захисту та техногенної безпеки в районах, містах, районах у
містах; { Абзац сьомий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 590
( 590-2009-п ) від 10.06.2009 }
погоджує штатний розпис та плани роботи територіальних
інспекцій;
забезпечує організаційне і методичне керівництво
територіальними інспекціями цивільного захисту і техногенної
безпеки;
організовує професійну підготовку та перепідготовку кадрів
Інспекції;
затверджує положення про структурні підрозділи Інспекції;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим
Положенням.
9. Перший заступник і заступники начальника Інспекції
одночасно за посадою є відповідно першим заступником Головного
державного інспектора України з нагляду у сфері цивільного захисту
та техногенної безпеки і заступниками Головного державного
інспектора України з нагляду у сфері цивільного захисту та
техногенної безпеки.
Начальники структурних підрозділів Інспекції та їх
заступники, інші посадові особи Інспекції, професійна діяльність
яких безпосередньо пов'язана із здійсненням державного нагляду і
контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки,
одночасно за посадою є відповідно старшими державними
інспекторами, державними інспекторами з нагляду у сфері цивільного
захисту та техногенної безпеки. { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 590 ( 590-2009-п ) від
10.06.2009 }

{ Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ N 590
( 590-2009-п ) від 10.06.2009 }

11. Інспекція виконує покладені на неї завдання безпосередньо
та через територіальні інспекції цивільного захисту і техногенної
безпеки у взаємодії з іншими органами виконавчої влади та
органами, що здійснюють державний нагляд. ( Пункт 11 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 831 ( 831-2002-п ) від
14.06.2002 )
12. В Інспекції може утворюватися колегія у складі
начальника, його заступників та керівників структурних підрозділів
Інспекції.
Персональний склад колегії затверджується Міністром з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Інспекції.
13. Граничну чисельність працівників Інспекції затверджує
Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у межах
граничної чисельності працівників центрального апарату цього
Міністерства, затвердженої Кабінетом Міністрів України. ( Пункт 13
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1106
( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
14. Структуру Інспекції за поданням начальника Інспекції
затверджує Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. ( Пункт
14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1106
( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
15. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Інспекції
затверджує її начальник за погодженням з МНС та Мінфіном. ( Пункт
15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1106
( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
16. Інспекція утримується за рахунок державного бюджету в
межах коштів, передбачених МНС.
17. Посадові особи Інспекції мають посвідчення встановленого
зразка.
18. Умови оплати праці працівників Інспекції визначаються
Кабінетом Міністрів України.
19. Інспекція є юридичною особою, має самостійний баланс,
реєстраційні рахунки в Державному казначействі, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.вгору