Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. N 114
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.20021442
Документ 1442-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.07.2011, підстава - 704-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 вересня 2002 р. N 1442
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 704 ( 704-2011-п ) від 22.06.2011 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 29 січня 1999 р. N 114

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня
1999 р. N 114 ( 114-99-п ) "Про затвердження Програми забезпечення
житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку"
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2002 р. N 1442
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 29 січня 1999 р. N 114 ( 114-99-п )

1. Доповнити постанову пунктами 2 і 3 такого змісту:
"2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським держадміністраціям подавати
Національному координаційному центру адаптації
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та
конверсії колишніх військових об'єктів (далі - Національний
координаційний центр):
щороку до 1 березня відомості про військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку, які перебувають на квартирному
обліку, для включення їх до регіональної бази даних квартирного
обліку цих військовослужбовців за формою, затвердженою
Національним координаційним центром;
щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним,
інформацію про хід фінансування та виконання завдань, передбачених
Програмою забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у
запас або відставку.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування подавати
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям щороку до 1 лютого
списки військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, які
перебувають на квартирному обліку, таких, що вибули, прибули, а
також отримали житло, за формою, затвердженою Національним
координаційним центром".
У зв'язку з цим абзац перший постанови вважати пунктом 1.
2. У Програмі забезпечення житлом військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку, затвердженій зазначеною
постановою:
а) розділ 4 викласти у такій редакції:
"Розділ 4 ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН, УЧАСНИКИ ТА ВИКОНАВЦІ ПРОГРАМИ
Виконавчим органом Програми є Національний координаційний
центр, який координує роботу учасників та виконавців Програми,
організовує реалізацію завдань Програми, здійснює контроль за
цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, що
виділяються на будівництво та придбання житла для звільнених
військовослужбовців, і за дотриманням органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування законодавства щодо забезпечення
їх житлом, формує та веде базу даних квартирного обліку звільнених
військовослужбовців, надає у межах своїх повноважень відповідні
рекомендації та роз'яснення.
Виконавцями Програми є:
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські держадміністрації, які формують та
ведуть регіональні бази даних квартирного обліку звільнених
військовослужбовців за формою, затвердженою Національним
координаційним центром, та інформують його про хід фінансування і
виконання завдань, передбачених Програмою;
органи місцевого самоврядування, які ведуть облік та
проводять перереєстрацію громадян, які відповідно до законодавства
перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення
житлових умов;
державні підприємства, створені Національним координаційним
центром.
Учасниками Програми є:
звільнені військовослужбовці, які перебувають на квартирному
обліку і беруть безпосередню участь у виконанні Програми за
рахунок своїх особистих внесків;
Всеукраїнська спілка безквартирних офіцерів, яка здійснює
громадський контроль за виконанням Програми та бере участь у
формуванні регіональних баз даних квартирного обліку звільнених
військовослужбовців;
підприємства, установи та організації, які беруть участь у
виконанні заходів, передбачених Програмою";
б) у розділі 5:
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"Джерелами фінансування Програми є кошти державного бюджету,
інвестиції, кредитні ресурси, а також інші кошти, не заборонені
законодавством";
після абзацу сьомого доповнити розділ абзацом такого змісту:
"Для будівництва та придбання житла звільненим
військовослужбовцям та членам їх сімей на виконання заходів
Програми можуть використовуватися передані Національному
координаційному центру в установленому законодавством порядку
транспортні засоби, інші самохідні машини і механізми, спеціальна
техніка, обладнання, пристрої, будівельні матеріали, вилучені
митними та іншими правоохоронними органами і за рішенням суду
передані у власність держави".вгору