Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 р. N 323
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.20011427
Документ 1427-2001-п, поточна редакція — Прийняття від 26.10.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 жовтня 2001 р. N 1427
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 18 травня 1994 р. N 323

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
18 травня 1994 р. N 323 ( 323-94-п ) "Про затвердження Положення
про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою
кооперацією підприємств і галузей держав - учасниць СНД" (з
наступними змінами та доповненнями), що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 50

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2001 р. N 1427
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінет Міністрів
України від 18 травня 1994 р. N 323
( 323-94-п )

1. Вступну частину постанови після слів "від 23 грудня
1993 р." доповнити словами "Угоди між Кабінетом Міністрів України
і Урядом Російської Федерації про виробничу кооперацію від
24 квітня 1998 р. ( 643_093 ) та міжурядових угод про виробничу
кооперацію, укладених Україною з іншими державами - учасницями
СНД, які набрали чинності".
2. У пункті 2 постанови:
абзац перший після слів "до укладення" доповнити словом
"міжурядових";
абзац другий викласти у такій редакції:
"Координацію роботи, пов'язаної з укладенням цих угод,
покласти: з Російською Федерацією - на Міністерство промислової
політики, з іншими державами - учасницями СНД - на відповідні
галузеві міністерства та інші центральні органи виконавчої влади".
3. Доповнити постанову пунктом 3 такого змісту:
"3. Державній митній службі щокварталу подавати Міністерству
економіки та з питань європейської інтеграції зведену інформацію
щодо проведеного митного оформлення поставок товарів за
міжурядовими та міжвідомчими угодами з виробничої кооперації з
державами - учасницями СНД та Міністерству промислової політики
щодо поставок товарів за виробничою кооперацією з Російською
Федерацією".
4. У Положенні, затвердженому зазначеною постановою:
1) пункт 1 доповнити словами "Угоди між Кабінетом Міністрів
України і Урядом Російської Федерації про виробничу кооперацію від
24 квітня 1998 р. ( 643_093 )";
2) абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:
"2. Положення визначає порядок поставок продукції (надання
послуг) за виробничою кооперацією на основі міжурядових угод про
виробничу кооперацію, укладених Україною з іншими
державами - учасницями СНД, які набрали чинності, та угод про
виробничу кооперацію між міністерствами і відомствами держав -
учасниць СНД, а також умови митного оформлення та пропуску цієї
продукції через державний кордон";
3) пункт 4 викласти у такій редакції:
"4. Галузеві та міжгалузеві угоди про виробничу кооперацію з
міністерствами та відомствами держав - учасниць СНД з боку України
укладаються відповідними центральними органами виконавчої влади за
напрямами. Проекти зазначених угод попередньо погоджуються
Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції.
Щороку протоколи, передбачені Угодою між Кабінетом Міністрів
України і Урядом Російської Федерації про виробничу кооперацію від
24 квітня 1998 р. ( 643_093 ) (далі - щорічний Протокол),
готуються Мінпромполітики за участю МЗС, Мін'юсту та інших
центральних органів виконавчої влади за визначенням Кабінету
Міністрів України.
Додатки до щорічного Протоколу формуються міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади за напрямами,
попередньо узгоджуються з профільними міністерствами та
відомствами Російської Федерації і вносяться до Мінпромполітики
для узагальнення та підписання на міжурядовому рівні
уповноваженими на те особами.
Суб'єкти господарювання, що не належать до сфери управління
відповідних центральних органів виконавчої влади, подають
пропозиції для включення до угод та додатків до щорічного
Протоколу відповідним центральним органам виконавчої влади за
профілем виробництва";
4) у пункті 5:
абзац перший після слів "про виробничу кооперацію" доповнити
словами "додатках до щорічного Протоколу";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Зазначені угоди після їх підписання підлягають реєстрації у
відповідних міністерствах та інших центральних органах виконавчої
влади. Копії зареєстрованих примірників угод надсилаються до
Держмитслужби";
5) у пункті 7:
абзац перший після слів "міжвідомчих угод" доповнити словами
"щорічних протоколів, які підписуються з Урядом Російської
Федерації";
абзац другий викласти у такій редакції:
"Підприємства - учасники кооперованих поставок подають до
митниці за місцем державної реєстрації договори (контракти),
укладені з відповідними партнерами держав - учасниць СНД у рамках
міжвідомчих угод, Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом
Російської Федерації від 24 квітня 1998 р. ( 643_093 ) та
міжурядових угод з державами - учасницями СНД, які набрали
чинності. Договори, укладені в рамках Угоди між Кабінетом
Міністрів України і Урядом Російської Федерації від 24 квітня
1998 р., завіряються Мінпромполітики. Договори, укладені в рамках
міжурядових та міжвідомчих угод з іншими державами - учасницями
СНД, які набрали чинності, завіряються галузевими міністерствами
та іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери
управління яких належать підприємства - учасники кооперованих
поставок. Зразки відбитків печаток відповідальних міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади і зразки підписів
посадових осіб, які завіряють договори (контракти) суб'єктів -
учасників міжурядових та міжвідомчих угод, надсилаються до
Держмитслужби";
6) абзац перший пункту 9 викласти у такій редакції:
"9. Продукція (послуги), що поставляються за виробничою
кооперацією згідно з переліками до міжурядових, міжвідомчих і
галузевих угод, які набрали чинності, додатків до щорічних
протоколів, які підписуються з Урядом Російської Федерації,
укладених відповідно до цього Положення, а також продукція, яка
підпадає під митний режим переробки, звільняється від обкладення
ввізним, експортним митом, акцизним збором та іншими податками,
якщо інше не передбачено укладеними угодами".вгору