Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 08.12.20091422
Документ 1422-2009-п, попередня редакція — Редакція від 13.07.2012, підстава - 606-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 2009 р. N 1422
Київ
Питання запобігання та виявлення корупції
в органах виконавчої влади
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011
N 606 ( 606-2012-п ) від 18.04.2012 }

З метою підвищення ефективності діяльності органів виконавчої
влади у сфері запобігання та протидії корупції Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Типове положення про підрозділ органу
виконавчої влади з питань запобігання та виявлення корупції, що
додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1126
( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
3. Рекомендувати керівникам міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, головам обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій з урахуванням
вимог затвердженого цією постановою Типового положення утворити та
забезпечити функціонування підрозділів з питань запобігання та
виявлення корупції у межах загальної чисельності працівників
центрального апарату міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, апарату обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1126 ( 1126-2011-п ) від
02.11.2011 }
4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім
пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з 1 січня
2010 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1422
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про підрозділ органу виконавчої влади
з питань запобігання та виявлення корупції
{ Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }

1. Підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції
(департамент, управління, відділ, сектор) (далі - підрозділ)
утворюється за рішенням міністра, керівника іншого центрального
органу виконавчої влади у центральному апараті міністерства,
іншого центрального органу виконавчої влади, апараті обласної,
Київської та Севастопольської міської держадміністрації (далі -
орган виконавчої влади) залежно від чисельності його працівників,
а також обсягу, характеру та складності роботи. { Абзац перший
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1126
( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }
У разі недоцільності утворення підрозділу в органі виконавчої
влади вводиться посада спеціаліста з питань запобігання та
виявлення корупції. { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }
У територіальному органі центрального органу виконавчої влади
(далі - територіальний орган) може утворюватися підрозділ або
вводиться посада спеціаліста з питань запобігання та виявлення
корупції. { Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }
У разі введення в органі виконавчої влади або територіальному
органі посади спеціаліста з питань запобігання та виявлення
корупції дія цього Положення поширюється на особу, призначену на
таку посаду. { Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }
2. Підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, а також указами Президента
України і постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами
України, цим Положенням, іншими актами.
3. Керівник підрозділу органу виконавчої влади підзвітний
керівникові такого органу.
Керівник підрозділу територіального органу підзвітний
керівникові такого органу та підзвітний і підконтрольний
керівникові підрозділу органу виконавчої влади. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1126
( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }
4. Основними завданнями підрозділу є:
1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням
заходів щодо запобігання корупції;
2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань
дотримання антикорупційного законодавства;
3) участь в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні
здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також
міжнародному співробітництві у зазначеній сфері;
4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо
запобігання, виявлення та протидії корупції. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1126 ( 1126-2011-п ) від
02.11.2011 }
5. Підрозділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє, здійснює та контролює проведення заходів щодо
запобігання корупційним правопорушенням;
2) надає іншим структурним підрозділам органу виконавчої
влади, територіального органу та окремим працівникам роз'яснення
щодо застосування антикорупційного законодавства;
3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє
його усуненню, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних
правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб
відповідного органу виконавчої влади, вносить керівнику
відповідного органу пропозиції щодо їх усунення; { Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }
4) надає допомогу у заповненні декларацій про майно, доходи,
витрати і зобов'язання фінансового характеру; { Підпункт 4 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1126
( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }
5) бере участь у проведенні:

{ Абзац другий підпункту 5 пункту 5 виключено на підставі
Постанови КМ N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }

в установленому порядку службового розслідування (перевірки)
в органі виконавчої влади, територіальному органі з метою
виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного
правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного
законодавства;

{ Абзац четвертий підпункту 5 пункту 5 виключено на підставі
Постанови КМ N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }

{ Підпункт 6 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }

{ Підпункт 7 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }

8) повідомляє у письмовій формі керівника органу виконавчої
влади та спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою
злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку у
Збройних Силах про факти, що можуть свідчити про вчинення
корупційних правопорушень посадовими особами органу виконавчої
влади, територіального органу; { Підпункт 8 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }
9) веде облік працівників органу виконавчої влади,
територіального органу, притягнутих до відповідальності за
вчинення корупційних правопорушень;
10) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та протидії
корупції інших органів виконавчої влади, територіальних органів.

{ Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 1126
( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }

7. Покладення на підрозділ обов'язків, що не належать або
виходять за межі його повноважень, а також обмежують виконання
покладених на нього завдань, не допускається.
8. Підрозділ має право:
1) одержувати від інших структурних підрозділів органу
виконавчої влади, територіального органу інформацію та матеріали,
необхідні для здійснення покладених на нього завдань, а також в
установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або
таку, що містить державну таємницю;
2) одержувати від працівників органу виконавчої влади,
територіального органу усні та письмові пояснення з питань, які
виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

{ Підпункт 3 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }

4) ініціювати перед керівником органу виконавчої влади,
територіального органу питання щодо надсилання запитів суб'єктам
господарювання, учасникам цивільно-правових договорів з метою
отримання від них відповідної інформації та матеріалів.
Працівники підрозділу під час проведення службових
розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень,
встановлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень
та територій органу виконавчої влади, територіального органу,
документів та матеріалів, що стосуються предмета службового
розслідування (перевірки).

{ Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 1126
( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }

{ Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ N 1126
( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }

{ Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 1126
( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }

{ Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ N 1126
( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }

{ Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ N 1126
( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }

14. На посади керівника, його заступника та спеціалістів
підрозділу призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації
згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних
характеристик посад державних службовців ( v0065354-99 ). { Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 1126 ( 1126-2011-п ) від
02.11.2011 }

{ Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ N 1126
( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }

{ Пункт 16 виключено на підставі Постанови КМ N 1126
( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }

17. Керівник органу виконавчої влади, територіального органу,
у якому створено підрозділ, створює умови для виконання
підрозділом на належному рівні покладених на нього завдань.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1422
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1126
( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }

2. Пункт 1 Порядку призначення на посади та звільнення з
посад керівників управлінь, відділів, інших структурних
підрозділів місцевих державних адміністрацій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. N 1374
( 1374-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 31, ст. 1613;
2003 р., N 25, ст. 1199, N 30, ст. 1546), після абзацу першого
доповнити новим абзацом такого змісту:
"Керівники підрозділів з питань запобігання та протидії
корупції апарату обласних, Київської і Севастопольської міських
держадміністрацій призначаються на посаду та звільняються з посади
головами держадміністрацій за поданням Урядового уповноваженого з
питань антикорупційної політики.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 червня
2000 р. N 950 ( 950-2000-п ) "Про затвердження Порядку проведення
службового розслідування стосовно державних службовців" (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1004; 2007 р., N 53, ст. 2168;
2009 р. , N 47, ст. 1575):
1) у назві та пункті 1 постанови ( 950-2000-п ) слова
"державних службовців" замінити словами "осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування";
2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою
( 950-2000-п ):
у назві Порядку ( 950-2000-п ) слова "державних службовців"
замінити словами "осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або органів місцевого самоврядування";
у пункті 1:
в абзаці третьому слова "законодавства про державну службу,
про боротьбу з корупцією" замінити словами "законодавства про
державну службу, службу в органах місцевого самоврядування,
антикорупційного законодавства";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Дія цього Порядку не поширюється на уповноважених на
виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування
осіб, права та обов'язки яких в частині додержання службової
дисципліни, види заохочення та дисциплінарні стягнення і порядок
їх застосування встановлюються дисциплінарними статутами.";
у пункті 2:
абзац перший викласти у такій редакції:
"2. Рішення щодо проведення службового розслідування
приймається вищими посадовими особами України, Першим
віце-прем'єр-міністром України, Урядовим уповноваженим з питань
антикорупційної політики, керівником державного органу (посадовою
особою), що призначив на посаду особу, уповноважену на виконання
функцій держави або органів місцевого самоврядування, стосовно
якої планується проводитися службове розслідування, керівником
органу, в якому працює зазначена особа, керівником підрозділу з
питань запобігання та протидії корупції відповідного органу.";
після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого
змісту:
"З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню
корупційного правопорушення, за поданням керівника спеціальних
підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС,
податкової міліції, по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах
та за рішенням керівника особи, яка вчинила таке правопорушення,
проводиться службове розслідування.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
абзац другий пункту 3 після слів "Першим
віце-прем'єр-міністром України," доповнити словами "Урядовим
уповноваженим з питань антикорупційної політики,";
пункт 4 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"Особа, стосовно якої винесено постанову про притягнення як
обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності або
складено протокол про вчинення адміністративного корупційного
правопорушення, пов'язаного з обмеженнями, передбаченими пунктами
1-3 частини першої статті 4 і статтею 5 Закону України "Про засади
запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ), підлягає
відстороненню від виконання повноважень за посадою до розгляду
справи судом.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
у пункті 10:
в абзаці другому слова "державний службовець" замінити
словами "особа, стосовно якої проводилося службове розслідування";
в абзаці третьому слова "притягнення державного службовця до
відповідальності" замінити словами "притягнення зазначеної особи
до відповідальності";
в абзаці четвертому пункту 12 слова "державному службовцю
надається копія акта службового розслідування" замінити словами
"особі, стосовно якої проводилося службове розслідування,
надається копія акта службового розслідування";
у тексті Порядку ( 950-2000-п ) слова "державний службовець"
та "державний орган" в усіх відмінках та формах числа замінити
відповідно словами "особа, уповноважена на виконання функцій
держави або органів місцевого самоврядування" та "орган державної
влади" у відповідному відмінку і числі.

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 606
( 606-2012-п ) від 18.04.2012 }

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 606
( 606-2012-п ) від 18.04.2012 }

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1126
( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }вгору