Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади
Постановление Кабинета Министров Украины; Положение от 08.12.20091422
Документ 1422-2009-п, действует, текущая редакция — Редакция от 06.08.2016, основание - 465-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 2009 р. N 1422
Київ
Питання запобігання та виявлення корупції
в органах виконавчої влади
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011
N 606 ( 606-2012-п ) від 18.04.2012
N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013
N 465 ( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

З метою підвищення ефективності діяльності органів виконавчої
влади у сфері запобігання та протидії корупції Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 706
( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 706
( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім
пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з 1 січня
2010 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

{ Типове положення про підрозділ органу виконавчої влади з
питань запобігання та виявлення корупції втратило чинність на
підставі Постанови КМ N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1422
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1126
( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 465
( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 червня
2000 р. N 950 ( 950-2000-п ) "Про затвердження Порядку проведення
службового розслідування стосовно державних службовців" (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1004; 2007 р., N 53, ст. 2168;
2009 р. , N 47, ст. 1575):
1) у назві та пункті 1 постанови ( 950-2000-п ) слова
"державних службовців" замінити словами "осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування";
2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою
( 950-2000-п ):
у назві Порядку ( 950-2000-п ) слова "державних службовців"
замінити словами "осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або органів місцевого самоврядування";
у пункті 1:
в абзаці третьому слова "законодавства про державну службу,
про боротьбу з корупцією" замінити словами "законодавства про
державну службу, службу в органах місцевого самоврядування,
антикорупційного законодавства";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Дія цього Порядку не поширюється на уповноважених на
виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування
осіб, права та обов'язки яких в частині додержання службової
дисципліни, види заохочення та дисциплінарні стягнення і порядок
їх застосування встановлюються дисциплінарними статутами.";
у пункті 2:
абзац перший викласти у такій редакції:
"2. Рішення щодо проведення службового розслідування
приймається вищими посадовими особами України, Першим
віце-прем'єр-міністром України, Урядовим уповноваженим з питань
антикорупційної політики, керівником державного органу (посадовою
особою), що призначив на посаду особу, уповноважену на виконання
функцій держави або органів місцевого самоврядування, стосовно
якої планується проводитися службове розслідування, керівником
органу, в якому працює зазначена особа, керівником підрозділу з
питань запобігання та протидії корупції відповідного органу.";
після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого
змісту:
"З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню
корупційного правопорушення, за поданням керівника спеціальних
підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС,
податкової міліції, по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах
та за рішенням керівника особи, яка вчинила таке правопорушення,
проводиться службове розслідування.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
абзац другий пункту 3 після слів "Першим
віце-прем'єр-міністром України," доповнити словами "Урядовим
уповноваженим з питань антикорупційної політики,";
пункт 4 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"Особа, стосовно якої винесено постанову про притягнення як
обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності або
складено протокол про вчинення адміністративного корупційного
правопорушення, пов'язаного з обмеженнями, передбаченими пунктами
1-3 частини першої статті 4 і статтею 5 Закону України "Про засади
запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ), підлягає
відстороненню від виконання повноважень за посадою до розгляду
справи судом.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
у пункті 10:
в абзаці другому слова "державний службовець" замінити
словами "особа, стосовно якої проводилося службове розслідування";
в абзаці третьому слова "притягнення державного службовця до
відповідальності" замінити словами "притягнення зазначеної особи
до відповідальності";
в абзаці четвертому пункту 12 слова "державному службовцю
надається копія акта службового розслідування" замінити словами
"особі, стосовно якої проводилося службове розслідування,
надається копія акта службового розслідування";
у тексті Порядку ( 950-2000-п ) слова "державний службовець"
та "державний орган" в усіх відмінках та формах числа замінити
відповідно словами "особа, уповноважена на виконання функцій
держави або органів місцевого самоврядування" та "орган державної
влади" у відповідному відмінку і числі.

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 606
( 606-2012-п ) від 18.04.2012 }

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 606
( 606-2012-п ) від 18.04.2012 }

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1126
( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }вверх