Питання інформування про результати роботи у сфері запобігання та протидії корупції
Постанова Кабінету Міністрів України; Форма типового документа, Інформація від 08.12.20091419
Документ 1419-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.11.2011, підстава - 1094-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 2009 р. N 1419
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1094 ( 1094-2011-п ) від 20.10.2011 }
Питання інформування
про результати роботи у сфері
запобігання та протидії корупції

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним
адміністраціям, спеціальним підрозділам по боротьбі з
організованою злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю СБУ, Військової служби
правопорядку в Збройних Силах подавати відповідно до Порядку
інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії
корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
8 грудня 2009 р. N 1336 ( 1336-2009-п ) (Офіційний вісник України,
2009 р., N 95, ст. 3283), Урядовому уповноваженому з питань
антикорупційної політики інформацію про результати роботи у сфері
запобігання та протидії корупції за формою згідно з додатками 1 і
2 для її узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України за
формою згідно з додатком 3.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1419
ІНФОРМАЦІЯ
про результати роботи у сфері запобігання
та протидії корупції
____________________________________________________
(найменування органу виконавчої влади)

1. Відомості про:
1) порушення вимог статті 4 Закону України "Про засади
запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ) (далі - Закон);
2) результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які
претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій
держави, та дотримання вимог фінансового контролю (статті 9 і 10
Закону) ( 1506-17 );
3) здійснені заходи щодо усунення виявлених прогалин у
правовому регулюванні певної сфери суспільних відносин, що
сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень;
4) результати здійснення заходів щодо запобігання корупційним
правопорушенням:
серед працівників органу виконавчої влади;
у рамках міжнародного співробітництва.
2. Пропозиції щодо удосконалення роботи із забезпечення
виконання вимог Закону ( 1506-17 ).
3. Узагальнені результати громадської антикорупційної
експертизи проектів нормативно-правових актів.
4. Результати соціологічних досліджень, що проводилися
державними та недержавними науково-дослідними установами на
замовлення органу виконавчої влади, з питань поширення корупції.
5. Додатки, що містять:
1) відомості про осіб, зазначених у частині першій статті 2
Закону ( 1506-17 ), притягнутих за рішенням суду, яке набрало
законної сили, до відповідальності за корупційні правопорушення,
за такою формою:
------------------------------------------------------------------------------------ |Найменування| Прізвище, ім'я | Ознаки | Прийняте | Розмір | Заходи, | | органу | та по батькові,| корупційного| судом | збитків та | вжиті до | | виконавчої | посада, |правопорушення| рішення | дані про їх |державного | | влади | категорія і | | (стаття, |відшкодування|службовця | | |ранг державного | | вид | |згідно із | | | службовця, | |покарання, | |статтею 30 | | |притягнутого до | | сума | | Закону | | |відповідальності| |накладеного| | України | | | | | штрафу, | | "Про | | | | | гривень) | | державну | | | | | | | службу" | | | | | | |( 3723-12 )| ------------------------------------------------------------------------------------
2) аналітичні довідки з окремих питань;
3) ілюстративний матеріал - графіки, діаграми, таблиці тощо.

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1419
ІНФОРМАЦІЯ
про результати роботи у сфері запобігання
та протидії корупції
____________________________________________________
(найменування спеціального підрозділу по боротьбі ____________________________________________________
з організованою злочинністю МВС, податкової міліції, ____________________________________________________
по боротьбі з корупцією та організованою ____________________________________________________
злочинністю СБУ, Військової служби ____________________________________________________
правопорядку в Збройних Силах)

1. Відомості про:
1) порушення вимог статті 4 Закону України "Про засади
запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ) (далі - Закон);
2) результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які
претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій
держави, та дотримання вимог фінансового контролю (статті 9 і 10
Закону) ( 1506-17 );
3) здійснені заходи щодо усунення виявлених прогалин у
правовому регулюванні певної сфери суспільних відносин, що
сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень;
4) кількість осіб, щодо яких складено протоколи про вчинення
корупційних правопорушень (у розрізі регіонів);
5) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили
обвинувальний вирок суду або на яких накладено адміністративне
стягнення за корупційне правопорушення (у розрізі регіонів);
6) осіб окремо за категоріями, зазначеними у частині першій
статті 2 Закону ( 1506-17 ), і за видами відповідальності за
корупційні правопорушення;
7) розміри завданих корупційними правопорушеннями збитків,
стан та обсяги їх відшкодування;
8) результати здійснення заходів щодо запобігання корупційним
правопорушенням:
серед працівників спеціального підрозділу по боротьбі з
організованою злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю СБУ, Військової служби
правопорядку в Збройних Силах (далі - спеціальні підрозділи);
у рамках міжнародного співробітництва.
2. Пропозиції щодо удосконалення роботи із забезпечення
виконання вимог Закону ( 1506-17 ).
3. Узагальнені результати громадської антикорупційної
експертизи проектів нормативно-правових актів.
4. Результати соціологічних досліджень, що проводилися
державними та недержавними науково-дослідними установами на
замовлення спеціального підрозділу, з питань поширення корупції.
5. Додатки, що містять:
1) відомості про осіб, зазначених у частині першій статті 2
Закону ( 1506-17 ), притягнутих за рішенням суду, яке набрало
законної сили, до відповідальності за корупційні правопорушення,
за такою формою:
------------------------------------------------------------------------------------ | Наймену- | Прізвище, ім'я | Ознаки | Прийняте | Розмір | Заходи, | | вання | та | корупційного | судом | збитків | вжиті до | |спеціального| по батькові, |правопорушення| рішення | та дані |державного | | підрозділу | посада, | | (стаття, | про їх |службовця | | | категорія і | | вид |відшкодування|згідно із | | |ранг державного | |покарання, | |статтею 30 | | | службовця, | | сума | | Закону | | |притягнутого до | |накладеного| | України | | |відповідальності| | штрафу, | | "Про | | | | | гривень) | | державну | | | | | | | службу" | | | | | | |( 3723-12 )| ------------------------------------------------------------------------------------
2) відомості про юридичних осіб, які відповідно до статті 2
Закону України "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення
корупційних правопорушень" ( 1507-17 ) притягнуті до
відповідальності за корупційні правопорушення, за такою формою:
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Кваліфікація |Розмір збитків| Вид стягнення | |юридичної особи, | корупційного |та дані про їх| відповідно до | | код згідно з |правопорушення|відшкодування |статті 3 Закону | | ЄДРПОУ, | (стаття | | України "Про | | її |Кримінального | |відповідальність| |місцезнаходження | кодексу | | юридичних осіб | | | України) | | за вчинення | | | ( 2341-14 ) | | корупційних | | | | | правопорушень" | | | | | ( 1507-17 ) | ------------------------------------------------------------------
3) аналітичні довідки з окремих питань;
4) ілюстративний матеріал - графіки, діаграми, таблиці тощо.

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1419
ІНФОРМАЦІЯ
про результати роботи у сфері запобігання
та протидії корупції

1. Загальний аналіз стану справ у сфері запобігання та
протидії корупції.
2. Відомості про результати діяльності щодо запобігання та
протидії корупції міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих держадміністрацій, спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю СБУ, Військової служби
правопорядку в Збройних Силах.
3. Узагальнені результати антикорупційної експертизи проектів
нормативно-правових актів.
4. Узагальнені результати здійснення заходів щодо запобігання
та протидії корупції в рамках міжнародного співробітництва.
5. Результати соціологічних досліджень, що проводилися
протягом звітного періоду державними та недержавними
науково-дослідними установами на замовлення Урядового
уповноваженого з питань антикорупційної політики, міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій,
спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю
МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку в Збройних Силах,
з питань поширення корупції.вгору