Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 03.02.20041419-IV
Документ 1419-IV, перша редакція — Прийняття від 03.02.2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.259 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про Цивільну оборону України"
( 2974-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 14,
ст. 124; 1999 р., N 19, ст. 171; 2001 р., N 32, ст. 172):
статтю 4 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"визначає порядок підготовки та проведення потенційно
небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за
участю особового складу Збройних Сил України, інших військових
формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і
військової техніки".
У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно
абзацами дев'ятим - одинадцятим;
статтю 5 після слів "надзвичайних ситуацій" доповнити словами
"та проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності
цивільного населення".
2. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24,
ст. 170; 1998 р., N 48, ст. 292; 1999 р., N 41, ст. 372; 2000 р.,
N 9, ст. 67; 2001 р., N 9, ст. 39, N 32, ст. 172, N 49, ст. 259;
2003 р., N 24, ст. 159, N 45, ст. 360):
частину першу статті 26 доповнити пунктом 45-1 такого змісту:
"45-1) визначення територій, на яких можуть проводитися
потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного
населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших
військових формувань та правоохоронних органів з використанням
озброєння і військової техніки";
пункт "б" частини першої статті 38 доповнити підпунктом 3-1
такого змісту:
"3-1) погодження проекту плану проведення потенційно
небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за
участю особового складу Збройних Сил України, інших військових
формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і
військової техніки; взаємодія з органами військового управління
під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання
і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків
відповідно до закону".
3. Статтю 25 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 20-21, ст. 190; 2001 р., N 31, ст. 149, N 32, ст. 172;
2003 р., N 24, ст. 159; 2004 р., N 10, ст.103) після пункту 10
доповнити двома новими пунктами такого змісту:
"11) погоджує проект плану проведення потенційно небезпечних
заходів в умовах присутності цивільного населення за участю
особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань
та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової
техніки; взаємодіє з органами військового управління під час
планування та проведення таких заходів з метою запобігання і
недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
12) забезпечує своєчасне інформування населення про загрозу
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення
потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного
населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших
військових формувань та правоохоронних органів з використанням
озброєння і військової техніки".
У зв'язку з цим пункти 11-13 вважати відповідно пунктами
13-15.
4. У Законі України "Про захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"
( 1809-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 40,
ст. 337):
статтю 1 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"потенційно небезпечні заходи - заходи (покази озброєння і
військової техніки, паради, тренування, навчання), які проводяться
в умовах присутності цивільного населення за участю особового
складу Збройних Сил України, інших військових формувань та
правоохоронних органів з використанням озброєння і військової
техніки, що можуть створити загрозу виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру".
У зв'язку із цим абзаци сьомий - шістнадцятий вважати
відповідно абзацами восьмим - сімнадцятим;
статтю 32 після абзацу шостого доповнити трьома новими
абзацами такого змісту:
"погоджують проект плану проведення потенційно небезпечних
заходів в умовах присутності цивільного населення за участю
особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань
та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової
техніки;
взаємодіють з органами військового управління під час
планування та проведення потенційно небезпечних заходів з метою
запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх
наслідків відповідно до закону;
забезпечують захист населення і територій під час проведення
потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного
населення відповідно до закону".
У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно
абзацами десятим - тринадцятим.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 лютого 2004 року
N 1419-IVвгору