Документ 1418-2002-п, поточна редакція — Прийняття від 26.09.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 вересня 2002 р. N 1418
Київ
Про затвердження Державної програми
профілактики йодної недостатності у населення
на 2002-2005 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну програму профілактики йодної
недостатності у населення на 2002-2005 роки (далі - Програма), що
додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
забезпечити здійснення передбачених Програмою заходів, виходячи із
загального обсягу видатків для цих органів у державному бюджеті на
відповідний рік.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити з урахуванням визначених Програмою заходів і затвердити
відповідні регіональні програми, а також вжити заходів до
залучення для їх виконання коштів місцевих бюджетів та інших
джерел фінансування, не заборонених законодавством.
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку
до 1 лютого інформацію Міністерству охорони здоров'я про хід
здійснення заходів Програми.
Міністерству охорони здоров'я інформувати щороку до 1 березня
Кабінет Міністрів України про стан виконання Програми.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2002 р. N 1418
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
профілактики йодної недостатності у населення
на 2002-2005 роки

Загальні положення
Ця Програма розроблена на виконання плану заходів,
спрямованих на реалізацію основних напрямів соціальної політики на
період до 2004 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31 серпня 2000 р. N 1370 ( 1370-2000-п ).
За даними ЮНІСЕФ, вартість лікування однієї людини, яка
страждає на йодну недостатність, становить 27 доларів на добу. За
останні роки в Україні кількість хворих тільки серед дітей
збільшилася у 3 рази, а кількість операцій на щитовидній залозі за
останні 5 років зросла в 3,5 раза. Види хвороб, зумовлених йодною
недостатністю, мають тенденцію до урізноманітнення. В ендемічних
регіонах проживає 14,6 млн чоловік.
Особливо велику небезпеку викликає йодна недостатність у
вагітних, внаслідок чого підвищується ризик народження дітей з
малою вагою, нейросенсорною глухотою, спастичним паралічем,
кретинізмом, а також мертвонароджень та викидів. Йодна
недостатність істотно впливає на розумовий розвиток дітей старшого
віку, що може призвести до інтелектуального виродження нації.
За даними ВООЗ, захворювання, зумовлені йодною недостатністю,
можуть бути повністю ліквідовані. Основою профілактики таких
захворювань є постійне забезпечення населення ендемічних регіонів
продуктами, збагаченими йодом. Найдешевший метод профілактики
таких захворювань - йодування кухонної солі.
Україна включена до програми ЮНІСЕФ і Міжнародної ради ВООЗ з
контролю за йодною недостатністю. Ці організації вважають загальне
йодування кухонної солі найбільш простим і випробуваним способом
введення йоду в раціон харчування.
Крім того, Кабінет Міністрів України підписав 31 травня
2001 р. Угоду про профілактику йододефіцитних станів серед
населення держав - учасниць СНД ( 997_343 ), якою передбачено
розроблення та прийняття узгоджених рішень, що регулюють
виробництво, закупівлю, реалізацію, здійснення контролю за якістю
і безпекою йодованої кухонної солі та продуктів харчування,
збагачених йодом.
За ініціативою МОЗ у 2001 році здійснено ряд першочергових
заходів щодо профілактики йодної недостатності в Україні, а саме:
визначено та доведено до Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій річні обсяги виробництва йодованої кухонної
солі, необхідні для задоволення потреби населення у регіонах;
налагоджено виробництво та постачання йодованої кухонної солі
в необхідній кількості, вирішено деякі питання здійснення контролю
за її якістю;
розпочато широкомасштабну роз'яснювальну роботу через засоби
масової інформації;
вирішено питання введення йодованої кухонної солі в раціони
харчування організованих дитячих колективів,
лікувально-профілактичних закладів, особового складу військових
формувань, органів внутрішніх справ, органів і установ системи
виконання покарань, а також осіб, які утримуються в зазначених
установах.
Мета і основні завдання
Метою Програми є зменшення кількості захворювань, зумовлених
йодною недостатністю, збереження і зміцнення здоров'я населення.
Основні завдання Програми:
вивчення стану фактичного забезпечення населення продуктами
харчування, збагаченими йодом, та рівня захворюваності, зумовленої
його недостатністю;
наукове обґрунтування необхідності загального йодування
кухонної солі;
створення умов для зниження рівня та ліквідації захворювань,
зумовлених йодною недостатністю;
розроблення та впровадження нових технологій виробництва
продуктів харчування, збагачених йодом;
сприяння розвитку вітчизняного виробництва продуктів
харчування, збагачених йодом, та йодату калію, що використовується
у технології виробництва йодованої кухонної солі;
удосконалення форм і методів проведення роз'яснювальної
роботи з питань профілактики захворювань, зумовлених йодною
недостатністю.
Фінансове забезпечення виконання Програми
Заходи Програми, здійснення яких покладено на міністерства,
інші центральні органи виконавчої влади, фінансуватимуться в межах
асигнувань, передбачуваних їм у державному бюджеті за відповідними
бюджетними напрямами.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські держадміністрації забезпечуватимуть
здійснення заходів Програми за рахунок передбачених на ці цілі
коштів місцевих бюджетів.
Заходи щодо вивчення стану фактичного забезпечення населення
продуктами харчування, збагаченими йодом, та рівня захворюваності,
зумовленої його недостатністю, здійснюватимуться за рахунок коштів
ЮНІСЕФ та інших міжнародних організацій.
Координація виконання Програми покладається на МОЗ.
Прогнозні результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу знизити рівень йодної
недостатності у населення та зумовленої нею захворюваності, в
першу чергу серед дітей, поліпшити стан здоров'я населення,
зменшити витрати на лікування хворих, які страждають на йодну
недостатність, а також створити економічні умови для розвитку та
впровадження на вітчизняних підприємствах прогресивних технологій
виробництва йодованої кухонної солі, йодату калію та харчових
продуктів, збагачених йодом.
Для виконання Програми необхідно здійснити такі заходи:
1. Провести дослідження рівня захворюваності, зумовленої
йодною недостатністю в організмі людини.
Академія медичних наук, МОЗ,
Держкомстат.
2002-2003 роки.
2. Підготувати за результатами досліджень звіт і наукове
обґрунтування необхідності запровадження загального йодування
кухонної солі, а також проект відповідного рішення Кабінету
Міністрів України.
Академія медичних наук, МОЗ,
Держкомстат.
2003 рік.
3. Сприяти безперебійному виробництву вітчизняними
підприємствами йодованої кухонної солі.
Мінагрополітики.
Постійно.
4. Сприяти розвитку виробництва йодату калію на базі ТОВ
"Науково-виробниче об'єднання "Йодобром" (м. Саки, Автономна
Республіка Крим) для забезпечення вітчизняною сировиною
підприємств, що виробляють йодовану кухонну сіль.
Мінпромполітики, Мінагрополітики.
2003-2005 роки.
5. Організувати поставки йодованої кухонної солі у регіони в
рекомендованих обсягах річної потреби.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
6. Забезпечувати здійснення контролю за якістю йодованої
кухонної солі на підприємствах, що її виробляють, у торговельній
мережі, на підприємствах громадського харчування, у
лікувально-профілактичних закладах, інших організованих
колективах, у першу чергу дитячих.
МОЗ, Мінагрополітики.
Постійно.
7. Включати до програм перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців вивчення стану фактичного харчування
населення та здійснення лабораторного контролю за вмістом йоду в
кухонній солі та продуктах харчування, збагачених йодом.
МОЗ, Академія медичних наук.
2003-2004 роки.
8. Розробити та запровадити уніфіковані методи здійснення
лабораторного контролю за вмістом йоду в кухонній солі та
продуктах харчування, збагачених йодом.
МОЗ, Академія медичних наук.
2003-2004 роки.
9. Сприяти розробленню та запровадженню на вітчизняних
підприємствах сучасних технологій виробництва йодованої кухонної
солі та спеціальних харчових продуктів, збагачених йодом.
Мінагрополітики, Мінпромполітики,
Мінекономіки, Академія медичних
наук, Національна академія наук.
2003-2005 роки.
10. Здійснити заходи щодо просвіти населення з питань
профілактики захворювань, пов'язаних з йодною недостатністю.
МОЗ, МОН, Академія медичних наук,
Держкомсім'ямолодь, Держкомінформ.
2003-2004 роки.
11. Організовувати періодичні обстеження репрезентативних
груп населення в рамках системи біологічного моніторингу (оцінка
фактичного споживання йоду шляхом визначення його екскреції із
сечею у дітей шкільного віку та жінок репродуктивного віку), який
проводитиметься Інститутом ендокринології та обміну речовин
Академії медичних наук.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації, Академія
медичних наук.
2004-2005 роки.
12. Створити систему моніторингу якості йодованої кухонної
солі за результатами проведення відомчого та державного контролю.
МОЗ, Мінагрополітики.
2003-2004 роки.
13. Продовжувати співробітництво в рамках Угоди про
профілактику йододефіцитних станів серед населення держав -
учасниць СНД ( 997_343 ), угоди між Урядом України та Дитячим
фондом ООН ЮНІСЕФ з іншими міжнародними організаціями ( 995_364 ).
МОЗ.
Постійно.вгору