Document 1417-2009-р, valid, current version — Adoption on October 21, 2009

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 21 жовтня 2009 р. N 1417-р
Київ
Про схвалення Концепції розвитку,
модернізації і переоснащення
газотранспортної системи України
на 2009-2015 роки

1. Схвалити Концепцію розвитку, модернізації і переоснащення
газотранспортної системи України на 2009-2015 роки, що додається.
2. Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінфіну, Мінприроди,
Мінпромполітики, НКРЕ, НАК "Нафтогаз України" у тримісячний строк
розробити та в установленому порядку подати на розгляд Кабінету
Міністрів України узгоджений план заходів щодо реалізації
Концепції розвитку, модернізації і переоснащення газотранспортної
системи України на 2009-2015 роки.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2009 р. N 1417-р
КОНЦЕПЦІЯ
розвитку, модернізації
і переоснащення газотранспортної системи України
на 2009-2015 роки

Загальна частина
Газотранспортна система України складається з газопроводів
різного призначення та продуктивності протяжністю 38,2 тис.
кілометрів, 73 компресорних станцій, понад 1600 газорозподільних
станцій, 13 підземних сховищ газу та об'єктів інфраструктури, які
забезпечують функціонування системи.
Вигідне географічне розташування України на основних шляхах
транспортування природного газу від газовидобувних регіонів Росії
та Центральної Азії до країн Європи, які є основними його
споживачами, техніко-економічні переваги розвитку наявної
газотранспортної системи дають Україні потенційну можливість
відігравати важливу роль у міжнародній системі транспортування
газу і сприяти прискоренню її інтеграції в європейський та
світовий економічний простір.
Принципи реалізації державної політики щодо функціонування
газотранспортної системи України, підтримання її в належному
технічному стані та забезпечення надійності функціонування
визначені Законами України "Про трубопровідний транспорт"
( 192/96-ВР ) та "Про нафту і газ" ( 2665-14 ), Національною
програмою "Нафта і газ України до 2010 року", схваленою постановою
Кабінету Міністрів України від 21 червня 2001 р. N 665
( 665-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 25,
ст. 1114), Енергетичною стратегією України на період до 2030 року,
схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня
2006 р. N 145 ( 145-2006-р ).
У процесі розроблення Концепції враховані висновки Спільної
робочої групи експертів ЄС - Україна, які в рамках програми
Європейський Союз - Іногейт брали участь у розробленні проекту
реформування експлуатаційної системи транзитної газотранспортної
системи України, що реалізовувався трьома етапами протягом
2002-2007 років, а також схема основної мережі об'єднаної
енергетичної системи України та положення нормативних документів.
Проблема, на розв'язання якої спрямована Концепція,
причини її виникнення
Газотранспортна система України забезпечує щороку постачання
близько 75 млрд. куб. метрів природного газу вітчизняним
споживачам та 110-120 млрд. куб. метрів споживачам 19 європейських
держав.
Водночас газотранспортна система України характеризується
високим рівнем моральної та фізичної зношеності технологічного
обладнання та устаткування, низькою ефективністю роботи
газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій.
На сьогодні близько 70 відсотків загальної довжини
газопроводів та близько 80 відсотків газоперекачувальних агрегатів
компресорних станцій відпрацювали понад 20 років.
Технічний стан підземних сховищ газу, які відпрацювали з
початку закачування газу в пласт від 20 до 44 років, не
задовольняє вимог щодо їх експлуатації.
Результати аналізу основних показників інвентаризації
технічного стану обладнання та устаткування підземних сховищ газу
свідчать, що 85 відсотків зазначеного устаткування, машин, споруд
основного і допоміжного виробництва, 5 відсотків газопромислового
устаткування, 62 відсотки свердловин, а також 84 відсотки
спеціальних машин та механізмів відпрацювали половину свого
ресурсу.
Коефіцієнт корисної дії (24-26 відсотків) парку
газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій значно нижчий
від коефіцієнта сучасних енергоефективних агрегатів
(34-42 відсотки), що зумовлює значні виробничо-технологічні
витрати газу для потреб його транспортування.
Значна зношеність газотранспортної системи призводить до
збільшення з кожним роком витрат на відновлення основних засобів,
проте останніми роками спостерігається стійка тенденція до
зменшення обсягу фінансування капітального, поточного та планового
ремонтів, що негативно впливає на ефективність та надійність
функціонування газотранспортної системи. Внаслідок недостатнього
обсягу інвестицій погіршується технічний стан об'єктів
газотранспортної системи, збільшуються питомі та непродуктивні
витрати матеріальних та енергетичних ресурсів.
Мета та основні завдання Концепції
Метою Концепції є визначення основних засад формування та
реалізації державної політики з питань забезпечення розвитку,
модернізації і переоснащення газотранспортної системи України для
підвищення ефективності її функціонування та інтеграції в
загальноєвропейську мережу газопроводів.
Завданням Концепції є визначення:
основ технічної політики щодо забезпечення модернізації,
технічного переоснащення газотранспортної системи та її розвитку;
пріоритетних напрямів розробки вітчизняного технологічного
обладнання для газотранспортної системи та його виробництва;
джерел фінансування заходів з реалізації Концепції;
державної політики щодо забезпечення надійності та
ефективності функціонування газотранспортної системи;
організаційної, нормативної, матеріально-технічної бази для
забезпечення модернізації і технічного переоснащення
газотранспортної системи.
Шляхи та способи розв'язання проблеми
Проблему передбачається розв'язати шляхом проведення
системного аналізу технічного стану газотранспортної системи
України, розроблення та здійснення комплексу технічних і
організаційних заходів щодо:
модернізації та реконструкції компресорних станцій;
реконструкції та капітального ремонту магістральних
газопроводів;
реконструкції і технічного переоснащення газовимірювальних та
газорозподільних станцій;
реконструкції підземних сховищ газу.
Під час розроблення зазначених заходів необхідно враховувати:
існуючі напрямки та обсяг транспортування і транзиту
природного газу територією України;
рівень розвитку промисловості регіонів та збільшення обсягу
споживання газу в них;
проекти диверсифікації поставок газу в Україну;
міжнародні проекти транспортування природного газу територією
України;
сучасні технічні, технологічні та проектні рішення з
транспортування газу;
можливість використання технологічного обладнання
газотранспортної системи, вивільненого у результаті зміни
напрямків транспортування газу;
наявність вільних електричних потужностей на трасі
магістральних газопроводів;
можливість підвищення з мінімальними затратами надійності та
ефективності газотранспортного обладнання, що виробляється на
вітчизняних підприємствах;
положення міжнародних договорів у сфері охорони навколишнього
природного середовища та екологічної безпеки, згода на
обов'язковість виконання яких надана Верховною Радою України, та
акти законодавства у зазначеній сфері;
положення Спільної заяви за результатами Спільної
ЄС - Україна міжнародної інвестиційної конференції щодо
модернізації газотранспортної системи України.
З метою переведення газоперекачувальних агрегатів
компресорних станцій, в яких використовуються газотурбінні та
поршневі двигуни, на електропривід або газоперекачувальний агрегат
у комбінації з газотурбінним і електроприводом необхідно:
забезпечити розробку та виробництво на вітчизняних
підприємствах синхронних та асинхронних електродвигунів потужністю
6; 6,3; 8; 10 та 16 МВт для приводу центробіжних нагнітачів
газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій;
під час розроблення перспективних планів розвитку
енергетичної системи, програм будівництва, реконструкції і
технічного переоснащення електростанцій та ліній електропередачі
враховувати можливість переведення газоперекачувальних агрегатів,
в яких використовуються газотурбінні та поршневі двигуни, на
електропривід або газоперекачувальний агрегат у комбінації з
газотурбінним і електроприводом;
забезпечити надійне та високоякісне енергопостачання
електропривідних газоперекачувальних агрегатів компресорних
станцій;
передбачити застосування системи диференційованих тарифів на
електроенергію, в яких враховані добова та сезонна нерівномірність
навантаження електроенергетичної системи.
Очікувані результати
Реалізація Концепції дасть змогу провести комплексну
модернізацію та технічне переоснащення газотранспортної системи
України, що сприятиме:
надійному та ефективному функціонуванню газотранспортної
системи та її інтеграції в загальноєвропейську мережу
газопроводів;
підвищенню рівня безпеки експлуатації газопроводів;
економії природного газу та скороченню
виробничо-технологічних витрат природного газу в результаті
переведення газоперекачувальних агрегатів, в яких використовуються
газотурбінні та поршневі двигуни, на електропривід або
газоперекачувальний агрегат у комбінації з газотурбінним і
електроприводом за умови визначення економічної доцільності;
створенню сприятливого інвестиційного клімату для подальшого
розвитку газотранспортної системи;
зміцненню міжнародного іміджу України як транзитної держави;
створенню додаткових робочих місць;
збільшенню суми надходжень до державного та місцевого
бюджетів;
поліпшенню стану навколишнього природного середовища у
результаті зменшення обсягу викидів оксиду вуглецю і метану.
Оцінка фінансових, матеріально-технічних,
трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції
Фінансування заходів, спрямованих на реалізацію Концепції,
передбачається здійснювати за рахунок власних коштів НАК "Нафтогаз
України", а також із залученням інших джерел (залучення коштів
державного бюджету не передбачається).
Орієнтовний обсяг інвестицій для модернізації та
реконструкції газотранспортної системи України становить
2570,5 млн. доларів США.on top