Документ 1415-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.06.2016
( Остання подія — Введення в дію, відбулась 09.08.2016. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 30, ст.543)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004) такі зміни:

1. Частину другу статті 12 доповнити пунктами 10 і 11 такого змісту:

"10) забезпечує здійснення контролю за дотриманням встановлених цим Законом обмежень при затвердженні складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

11) затверджує склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та у встановлених цим Законом випадках припиняє повноваження членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти".

2. Частину другу статті 17 після слів "є юридичною особою" доповнити словами "публічного права".

3. У статті 19:

1) у частині першій:

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти затверджується Кабінетом Міністрів України".

У зв’язку з цим абзаци шостий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - п’ятнадцятим;

абзаци восьмий - п’ятнадцятий замінити десятьма новими абзацами такого змісту:

"Повноваження члена Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти припиняються Кабінетом Міністрів України у разі:

закінчення строку, на який його обрано (делеговано);

подання ним особистої заяви про складення повноважень;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

припинення ним громадянства України;

визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

смерті;

виявлення обмежень, визначених частиною другою цієї статті;

відкликання суб’єктом, який його обрав (делегував);

у випадках, передбачених законом";

2) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Строк повноважень членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти становить три роки. Одна і та сама особа не може бути членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти більше двох строків.

До складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти не може входити особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) підпадає під дію частин третьої та четвертої статті 1 Закону України "Про очищення влади";

7) відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади";

8) є керівником або заступником керівника Національної академії наук України, національної галузевої академії наук, вищого навчального закладу, наукової установи;

9) є засновником приватного вищого навчального закладу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити перевірку відповідності обраних (делегованих) членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти вимогам, встановленим частиною другою статті 19 Закону України "Про вищу освіту"; у разі встановлення невідповідності таким вимогам припинити повноваження такого члена (членів) та вжити заходів до обрання (делегування) іншого (інших) члена (членів) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у порядку, встановленому Законом України "Про вищу освіту".

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 червня 2016 року
№ 1415-VIII
вгору