Документ 1414-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо Державної спеціальної служби транспорту
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 41, ст.600 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

2. Перше речення частини четвертої статті 15 Кодексу України
про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) після
слів "інших утворених відповідно до законів України військових
формувань" доповнити словами "та Державної спеціальної служби
транспорту".
3. Частину другу статті 401 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26,
ст. 131) після слів "відповідно до законів України" доповнити
словами "Державної спеціальної служби транспорту".
4. Статтю 15 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,
досудового слідства, прокуратури і суду" ( 266/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., N 1, ст. 1; 2001 р., N 9, ст. 38;
2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 8, ст. 66) після слів
"законодавства України" доповнити словами "Державної спеціальної
служби транспорту".
5. У Дисциплінарному статуті Збройних Сил України,
затвердженому Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних
Сил України" ( 551-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 22-23, ст. 197; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 2,
ст. 6; 2003 р., N 27, ст. 209; 2005 р., N 3, ст. 76):
1) частину четверту преамбули доповнити словами "Державну
спеціальну службу транспорту";
2) у частинах першій і третій статті 12 та статті 74 слова
"головнокомандувача виду Збройних Сил України" у всіх відмінках і
числах замінити словами "командувача виду Збройних Сил України" у
відповідному відмінку і числі.
6. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України,
затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби
Збройних Сил України" ( 548-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 22-23, ст. 194; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р.,
N 27, ст. 209; 2005 р., N 3, ст. 76):
1) частину четверту вступу доповнити словами "Державну
спеціальну службу транспорту";
2) у статті 334 слово "головнокомандувачів" замінити словом
"командувачів".
7. У Статуті гарнізонної та вартової служб Збройних Сил
України, затвердженому Законом України "Про Статут гарнізонної та
вартової служб Збройних Сил України" ( 550-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 196; 2005 р., N 3,
ст. 76):
1) частину третю преамбули доповнити словами "Державну
спеціальну службу транспорту";
2) у частині другій статті 7 та частині п'ятій статті 8 слово
"Головнокомандувач" у всіх відмінках замінити словом "Командувач"
у відповідному відмінку;
3) у статті 10 слово "головнокомандувачів" замінити словом
"командувачів".
8. Частину четверту преамбули Стройового статуту Збройних Сил
України, затвердженого Законом України "Про Стройовий статут
Збройних Сил України" ( 549-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 22-23, ст. 195; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р.,
N 27, ст. 209) доповнити словами "Державну спеціальну службу
транспорту".
9. У Законі України "Про Державну спеціальну службу
транспорту" ( 1449-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., N 19, ст. 269; 2006 р., N 22, ст. 199):
1) статтю 8 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"визначає органи, які здійснюють державний нагляд за
безпечним веденням робіт особами, які проходять військову службу в
органі управління Державною спеціальною службою транспорту,
об'єднаних загонах, загонах, окремих загонах, підрозділах охорони,
органах забезпечення, навчальному центрі, закладах, на
підприємствах та в установах, що входять до складу Державної
спеціальної служби транспорту".
У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим;
2) статтю 9 доповнити частиною другою такого змісту:
"Керівник центрального органу виконавчої влади в галузі
транспорту у мирний час користується щодо підлеглих
військовослужбовців дисциплінарною владою Міністра оборони України
у визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил України
( 551-14 ) обсязі";
3) частину першу статті 11 доповнити реченням такого змісту:
"Керівник органу управління Державною спеціальною службою
транспорту користується щодо підлеглих військовослужбовців
дисциплінарною владою командувача виду Збройних Сил України у
визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил України
( 551-14 ) обсязі".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 червня 2009 року
N 1414-VIвгору