Про затвердження форми протоколу про тимчасове затримання активів
Постанова Кабінету Міністрів України; Протокол від 26.10.20011412
Документ 1412-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.01.2011, підстава - 1239-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 жовтня 2001 р. N 1412
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1239 ( 1239-2010-п ) від 29.12.2010 }
Про затвердження форми протоколу
про тимчасове затримання активів

На виконання підпункту 9.3.2 статті 9 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Затвердити форму протоколу про тимчасове затримання активів
(додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 34

Зразок 000 001*
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2001 р. N 1412
ПРОТОКОЛ
про тимчасове затримання активів
_________________________ ____ __________ 200__ р.
(назва населеного пункту)
__________________________________________________________________
(повна назва посади та звання, прізвище, ім'я та по батькові __________________________________________________________________
службової особи, яка провела затримання) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації, де проводиться
__________________________________________________________________
затримання активів) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
згідно з підпунктом 9.3.2 статті 9 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" за участю понятих
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
спеціаліста (оцінювача)___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи,
__________________________________________________________________
посада; документи , що підтверджують повноваження)
__________________________________________________________________
затримав і вилучив активи_________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи (осіб),
__________________________________________________________________
у якої (яких) вилучаються активи, рік та місце народження, місце
__________________________________________________________________
роботи, посада, місце фактичного проживання;
__________________________________________________________________
зазначити, який має при собі документ, що посвідчує особу
__________________________________________________________________
(назва, серія, номер і ким виданий)

----------------------- * Умовний номер присвоюється бланку протоколу про тимчасове
затримання активів, що виготовляється та обліковується
згідно з порядком виготовлення номерних бланків,
передбачених інструкцією з діловодства відповідного
правоохоронного органу.

000 001
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Перед проведенням опису активів роз'яснено:
особі (особам), у якої (яких) вилучаються активи, її (їх)
права - знати причини та наслідки тимчасового затримання активів;
подавати в порядку, передбаченому законодавством, скарги на дії
службової особи, яка проводить затримання; давати пояснення,
робити заяви, подавати зауваження стосовно змісту протоколу, що
підлягають внесенню до протоколу чи додаються до нього; особисто
ознайомитися з протоколом та підписати його; бути присутнім при
всіх діях службових осіб, пов'язаних із затриманням та вилученням
активів; а також обов'язки - не перешкоджати виконанню службовими
особами їх обов'язків у процесі затримання і вилучення активів;
понятим їх права - знати, для участі у провадженні яких дій
їх запрошено; на підставі якої норми закону проводиться затримання
активів; робити зауваження з приводу дій, пов'язаних із
затриманням активів, що підлягають внесенню до протоколу чи
додаються до нього;
спеціалісту (оцінювачу) його права звертатися із запитаннями,
пов'язаними з оцінкою активів, до особи (осіб), у якої (яких)
вилучаються активи, а також робити заяви з приводу їх оцінки.
Понятим та спеціалісту (оцінювачу), крім того, роз'яснено їх
обов'язок засвідчити відповідність записів у протоколі виконаним
діям.
Опис розпочато о___ год.___ хв. Закінчено о___год.___ хв.
------------------------------------------------------------------ N |Назва та |Одиниця| Кількість | Ціна за |Загальна |Особливі п/п | опис |виміру | (у разі | одиницю |сума |примітки |активів, | | вилучення | вилуче- |вилученого| |їх інди- | |документів | ного |активу, | |відуальні| |- кількість| активу, |гривень | |(родові) | | аркушів) | гривень | | | ознаки | | | | | ----+---------+-------+-----------+----------+----------+--------- ----+---------+-------+-----------+----------+----------+--------- ----+---------+-------+-----------+----------+----------+--------- ----+---------+-------+-----------+----------+----------+--------- ----+---------+-------+-----------+----------+----------+--------- ----+---------+-------+-----------+----------+----------+--------- ------------------------------------------------------------------
000 001 ------------------------------------------------------------------ ----+---------+-------+-----------+----------+----------+--------- ----+---------+-------+-----------+----------+----------+--------- ----+---------+-------+-----------+----------+----------+--------- ----+---------+-------+-----------+----------+----------+--------- ----+---------+-------+-----------+----------+----------+--------- ----+---------+-------+-----------+----------+----------+--------- ----+---------+-------+-----------+----------+----------+--------- ----+---------+-------+-----------+----------+----------+--------- ----+---------+-------+-----------+----------+----------+--------- ----+---------+-------+-----------+----------+----------+--------- ----+---------+-------+-----------+----------+----------+--------- ----+---------+-------+-----------+----------+----------+--------- ----+---------+-------+-----------+----------+----------+--------- ----+---------+-------+-----------+----------+----------+--------- ------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
(у разі наявності додатка, в якому продовжено опис активів та їх
__________________________________________________________________
індивідуальних (родових) ознак, зробити посилання на цей додаток)
Усього описано активів (у тому числі зазначених у додатку) на суму
__________________________________________________________________
(зазначити словами)
Причини затримання активів________________________________________
(конкретні законодавчі норми, які було
__________________________________________________________________
порушено)
__________________________________________________________________

Порядок збереження затриманих активів та їх охорони_______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Пояснення, скарги, заяви та зауваження з приводу затримання
активів___________________________________________________________
(зазначити ким, які пояснення, скарги, заяви чи зауваження
__________________________________________________________________
зроблено; у разі коли пояснення, скарги, заяви, зауваження
__________________________________________________________________
додаються до протоколу, зробити відповідну позначку
)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

000 001
Опис активів проведено правильно. Все викладене у протоколі
підтверджуємо:
поняті _________________________________________
(підписи)
_________________________________________
спеціаліст (оцінювач) _________________________________________
(підпис)
особа (особи),
у якої (яких)
вилучено описані активи _________________________________________
(підпис)
Службова особа, яка
склала протокол _________________________________________
(підпис)
Копію протоколу N___________ отримав(ли)__________________________
(дата і підпис)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________вгору