Про затвердження плану створення у 1996-1997 роках Національної депозитарної системи для цінних паперів
Постанова Кабінету Міністрів України; Національний банк; План від 25.11.19961411
Документ 1411-96-п, поточна редакція — Прийняття від 25.11.1996

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 листопада 1996 р. N 1411
Київ
Про затвердження плану створення у 1996-1997 роках
Національної депозитарної системи для цінних паперів

Відповідно до умов Кредитної угоди між Україною та Світовим
банком від 27 червня 1996 р. про позику на розвиток підприємств
( 996_672 ) Кабінет Міністрів України і Національний банк України
п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Затвердити план створення у 1996-1997 роках Національної
депозитарної системи для цінних паперів (додається). 2. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку
здійснювати оперативний контроль за використанням коштів технічної
(фінансової) допомоги, що будуть спрямовуватися на розвиток
інфраструктури ринку цінних паперів.

Прем'єр-міністр України Голова Правління
Національного банку України
П.ЛАЗАРЕНКО В.ЮЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
і Національного банку України
від 25 листопада 1996 р. N 1411
ПЛАН
створення у 1996 - 1997 роках Національної
депозитарної системи для цінних паперів
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Заходи | Відповідальні | Термін | | | за виконання | виконання | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Нормативна база
Розроблення єдиних Державна комісія з у тримісячний тер-
норм і правил обліку цінних паперів та мін після прийнят-
цінних паперів фондового ринку, тя Закону України
Мінфін, Національний Про Національну
банк депозитарну систе-
му і особливості
електронного обігу
цінних паперів
Розроблення Положення Державна комісія з _"_
про кліринг та розра- цінних паперів та
хунки щодо операцій з фондового ринку, На-
цінними паперами ціональний банк
Розроблення правил _"_ _"_
операційного функціо-
нування Національної
депозитарної системи
для цінних паперів
Підготовка проекту Фонд державного май- листопад 1996 року
постанови Кабінету на, Державна комісія
Міністрів України Про з цінних паперів та
внесення змін та до- фондового ринку
повнень до Порядку
проведення сертифі-
катних аукціонів
(стосовно обліку прав
власності на цінні
папери, придбані на
аукціонах)
Розроблення Порядку Державна комісія з _"_
навчання та атестації цінних паперів та
фахівців з питань ре- фондового ринку
єстраторської та де-
позитарної діяльності
Організаційні заходи
Створення депозитарію Національний банк перше півріччя
державних цінних па- 1997 року
перів
Організація навчання Державна комісія з постійно починаючи
фахівців у сфері де- цінних паперів та з вересня 1996 ро-
позитарної діяльності фондового ринку ку
(у тому числі органі-
зація разом з USAID
конференції з клірин-
гу та розрахунків)
Організаційне забез- Державна комісія з постійно починаючи
печення видачі дозво- цінних паперів та з жовтня 1996 року
лів на депозитарну фондового ринку
діяльність зберігачам
та локальним депози-
таріям
Розроблення і впро- Державна комісія з протягом півроку
вадження національних цінних паперів та після прийняття
стандартів кодифіка- фондового ринку, Закону України
ції цінних паперів, держстандарт "Про державне ре-
гармонізованих з між- гулювання ринку
народними стандартами цінних паперів в
Україні"
Створення умов корис- Фонд державного май- друге півріччя
тування інформаційни- на, Державна комісія 1996 р. - перше
ми базами даних цент- з цінних паперів та півріччя 1997 року
рів сертифікатних фондового ринку
аукціонів учасниками
Національної депози-
тарної системи для
цінних паперів
Розроблення та впро- Національний банк, перше півріччя
вадження комп'ютери- Державна комісія з 1997 року
зованої системи клі- цінних паперів та
рингових розрахунків фондового ринку
за операціями з дер-
жавними цінними папе-
рами
Впровадження загаль- Державна комісія з _"_
них вимог до захисту цінних паперів та
інформації в Націо- фондового ринку,
нальній депозитарній Державний комітет з
системі для цінних питань державних
паперів секретів та техніч-
ного захисту інфор-
мації, Національний
банк
Створення системи мо- Державна комісія з _"_
ніторингу Національ- цінних паперів та
ної депозитарної сис- фондового ринку, На-
теми для цінних папе- ціональний банк
ріввгору