Документ 141-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.09.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.10.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів
України щодо запобігання використанню
фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 43, ст.420 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати"
( 86/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 14,
ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362):
1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
"фальсифіковані пестициди і агрохімікати - продукція, яка не
відповідає встановленим вимогам, що висуваються до пестицидів і
агрохімікатів, у тому числі вимогам щодо маркування та пакування,
розміщення інформації про товар на його упаковці тощо, та/або
продукція, на упаковці якої зареєстрований знак для товарів та
послуг використано з порушенням прав власника";
2) статтю 7 доповнити частиною восьмою такого змісту:
"Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів є підставою
для здійснення державного контролю шляхом запровадження санітарних
заходів (процедур експертизи, інспектування, сертифікації та
ухвалення) щодо наявності в харчових продуктах дозволеної
центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я
кількості залишків пестицидів і агрохімікатів у харчових
продуктах, що реалізуються на ринку України";
3) частину другу статті 20 доповнити абзацом такого змісту:
"використанні завідомо фальсифікованих пестицидів і
агрохімікатів".
2. У Законі України "Про захист рослин" ( 180-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 50-51, ст. 310; 2004 р., N 26,
ст. 362; 2006 р., N 22, ст. 184):
1) у статті 11:
в абзаці другому частини першої:
у першому реченні слово "станції" замінити словом
"інспекції";
друге речення викласти в такій редакції: "Начальник Головної
державної інспекції захисту рослин одночасно за посадою є Головним
державним інспектором захисту рослин України, його заступники -
заступниками Головного державного інспектора захисту рослин
України, а всі спеціалісти - державними інспекторами захисту
рослин, на яких поширюється дія Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 );
у частині другій слово "станцій" замінити словом "інспекцій";
2) в абзаці другому частини першої статті 12 слово
"станціями" замінити словом "інспекціями";
3) у назві і абзаці першому частини першої статті 13 слово
"станцій" замінити словом "інспекцій";
4) абзаци дев'ятий-вісімнадцятий частини першої статті 16
викласти в такій редакції:
"накладати адміністративні штрафи на осіб, винних у порушенні
законодавства про захист рослин, а саме:
Головний державний інспектор захисту рослин України і його
заступник:
на громадян - до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;
на посадових осіб - до вісімнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
головні державні інспектори захисту рослин Автономної
Республіки Крим, областей та їх заступники:
на громадян - до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;
на посадових осіб - до п'ятнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
головні державні інспектори захисту рослин районів:
на громадян - до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;
на посадових осіб - до чотирнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян";
5) у частині четвертій статті 25 слово "станціях" замінити
словом "інспекціях".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 вересня 2006 року
N 141-Vвгору