Документ 140-96-п, поточна редакція — Прийняття від 30.01.1996

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 січня 1996 р. N 140
Київ
Про заходи щодо розвитку фондового ринку
та вдосконалення його державного регулювання

Відзначити, що зростання обсягу операцій на ринку цінних
паперів України не в повній мірі забезпечується розробкою надійних
ринкових регуляторів, механізмів його контролю. Недостатнім є рівень організаційної оформленості біржового і
позабіржового ринків цінних паперів. Нині законодавчо не
врегульовано створення таких важливих інститутів вторинного ринку,
як саморегулівні організації, депозитарні та
клірингово-розрахункові установи. Загострилася проблема ведення
реєстрів акціонерів акціонерних товариств незалежними установами. Темпи формування фондового ринку та створення необхідної для
його обслуговування інфраструктури відстають від темпів проведення
приватизації. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка
повинна здійснювати комплексні організаційно-правові заходи щодо
регулювання ринку цінних паперів України, не має достатніх
повноважень, оскільки функції регулювання та контролю розпорошені
між різними міністерствами та відомствами. Недостатньо розроблені і задіяні механізми захисту
інвесторів, як вітчизняних, так і іноземних, від можливих
фінансових втрат на фондовому ринку, що гальмує залучення
інвестицій в економіку України. Більшість вітчизняних торговців цінними паперами не мають
достатніх власних капіталів і технічних можливостей, необхідних
для обслуговування первинного та, тим більше, вторинного ринку. В умовах недостатнього розвитку та організаційної
неоформленості вторинного ринку спостерігається тенденція відтоку
значних пакетів акцій інвестиційно привабливих об'єктів до
іноземних інвесторів. З метою подальшого розвитку ринкових реформ, вдосконалення
контролю держави за розвитком фондового ринку та реалізації
Концепції функціонування і розвитку фондового ринку України,
схваленої Верховною Радою України, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку в
межах її компетенції протягом першого півріччя 1996 року: затвердити нормативно-методичні документи з питань вимог
майнового і фінансового стану учасників ринку цінних паперів
(банків, емітентів, фінансових посередників), їх фінансової
звітності відповідно до міжнародних стандартів; підготувати разом з Антимонопольним комітетом пропозиції про
розмежування повноважень Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку і Антимонопольного комітету з питань контролю за
діяльністю на ринку цінних паперів; забезпечити розробку єдиних стандартів і правил
функціонування фондових бірж та позабіржових торгово-інформаційних
систем (мереж) та їх взаємодію з інфраструктурними інститутами; виступити засновником друкованого засобу масової інформації з
питань функціонування фондового ринку; разом з Фондом державного майна забезпечити створення умов
для розвитку ринкових інституційних утворень (депозитарії,
розрахунково-клірингові установи, незалежні реєстратори тощо). Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з
Агентством координації міжнародної технічної допомоги погодити у
двомісячний термін напрями отримання міжнародної технічної
допомоги, що надається Україні іноземними державами для
забезпечення формування ринку капіталів відповідно до світового
досвіду. 2. Фонду державного майна, Державній комісії з цінних паперів
та фондового ринку, Міністерству фінансів забезпечити до травня
1996 р. перевірку дотримання вимог законодавства щодо ведення
реєстрів акціонерів акціонерних товариств, створених у процесі
приватизації, та подати Кабінетові Міністрів України матеріали за
результатами перевірки. 3. Антимонопольному комітету, Державній комісії з цінних
паперів та фондового ринку, Фонду державного майна, Міністерству
фінансів розробити і затвердити порядок обміну інформацією,
необхідною для аналізу економічної концентрації на ринку цінних
паперів і недопущення формування монопольних утворень. 4. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Міністерству фінансів, Фонду державного майна разом з іншими
заінтересованими міністерствами і відомствами вжити заходів до
підготовки і проведення перереєстрації протягом 1996 року
фінансових посередників і підготувати пропозиції про внесення у
разі потреби відповідних змін до актів законодавства з цих питань. 5. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Міністерству фінансів, Фонду державного майна, Антимонопольному
комітету, Міністерству економіки, Міністерству юстиції разом з
Національним банком у двотижневий термін подати пропозиції про
створення міжвідомчої групи для опрацювання законодавчих та інших
нормативних актів з питань розвитку фондового ринку.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України М.СЕЛІВОН
Інд.18вгору