Про Книгу запису застав
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.199314
Документ 14-93-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.05.2006, підстава - 617-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 січня 1993 р. N 14
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }
Про Книгу запису застав

Відповідно до статті 15 Закону України "Про заставу"
( 2654-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити: зразок Книги запису застав згідно з додатком; Порядок ведення Книги запису застав, що додається.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України А. ЛОБОВ
Інд.25
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 січня 1993 р. N 14

ЗРАЗОК КНИГИ ЗАПИСУ ЗАСТАВ
————————————————————————————————————————————————————————— N | Предмет | Загальна | Місце- | Договір | Характер| п/п | застави | вартість | знаход-|застави, | і роз- | та | (кіль- | предмета | ження | номер і | мір зо- | дата | кість і | застави | предме-| дата | бов'я- | запи-| вартість| | та зас-| | зання, | су | кожного | | тави | | яке за- | | наймену-| | | | безпечу-| | вання) | | | | ється | | | | | | заставою| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ——————+—————————+——————————+————————+—————————+—————————+ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | —————————————————————————————————————————————————————————
Продовження додатку ————————————————————————————————————————————————————————————— Строк ви-| Найме- | Передача | Відміт-| Дані | Підста-| конання | нування | у воло- | ка про | про по-| ви | зобов'я- | (прізви- | діння | страху-| передні| припи- | зання, | ще, ім'я | предмета | вання | застави| нення | яке за- | та по | застави | предме-| цього | застави| безпе- |батькові), | або това-| та за- | майна | | чується | місцезна- | ророзпо- | стави | | | заставою | ходження | рядчих | | | | | (місце | докумен- | | | | | проживан- | тів на | | | | | ня) заста-| нього | | | | | водержа- | | | | | | теля | | | | | ——————————+———————————+——————————+————————+————————+————————+ 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ————————————————————————————————————————————————————————————— Продовження додатку ————————————————————————————————————————— Заміна | Зміна | Особливі | Підпис | предме-| змісту | примітки | відпо- | та зас-| забезпе- | | відаль- | тави | ченого | | ного | | іпотекою | |за веден- | | зобов'я- | | ня Книги | | зання | | | | або пере-| | | | хід права| | | | власності| | | | на пред- | | | | мет іпо- | | | | теки | | | ———————+——————————+——————————+——————————| 13 | 14 | 15 | 16 | —————————————————————————————————————————

Міністр
Кабінету Міністрів України А. ЛОБОВ

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 січня 1993 р. N 14
ПОРЯДОК
ведення Книги запису застав
1. Ведення Книги запису застав (надалі - Книга) є
обов'язковим для усіх заставодавців у випадках, передбачених
частиною другою статті 13 Закону України "Про заставу"
( 2654-12 ). Книга повинна бути прошнурована, пронумерована, підписана
керівником і головним бухгалтером підприємства, організації,
установи, скріплена печаткою. У разі коли заставодавцем є фізична особа, Книгу підписує ця
особа.
2. Записи у Книзі мають бути своєчасними, достовірними і
повинні кореспондуватися з відповідними записами у відповідних
договорах. Записи до Книги вносяться в триденний строк з моменту
нотаріального посвідчення договору застави. Записи у Книзі виконуються чорнилами, чітко. Якщо робиться
виправлення запису, це підтверджується словами "Виправленому
вірити" і особистим підписом працівника, відповідального за
ведення Книги, або підписом фізичної особи, яка є заставодавцем.
3. У Книзі: у графі 2 зазначається також інвентарний номер предмета
застави (у разі його наявності); у графі 9 вказуються дані про передачу в заставу
товаророзпорядчих документів, предметів тощо. У разі коли предмет застави залишається у заставодавця під
замком і печаткою заставодержателя (тверда застава), необхідно
відтворити текст печатки і вказати відповідального за зберігання
майна; у графі 10 вказуються найменування документа про страхування,
його номер, дата; у графі 11 робляться записи, якщо майно було вже заставлено
за іншим договором, а також вказуються номер і дата цього
документа; у графі 12 зазначається підстава припинення застави:
припинення забезпеченого заставою зобов'язання (із зазначенням
строку його виконання, документа, що підтверджує виконання, тощо);
придбання заставодержателем права власності на заставлене майно;
примусовий продаж заставленого майна (з посиланням на відповідні
документи); загибель заставленого майна (номер і дата акта, інших
документів, що підтверджують загибель майна, дату загибелі, її
причини тощо); закінчення терміну дії права, що становить предмет
застави; графа 14 заповнюється у випадках, передбачених статтею 32
Закону України "Про заставу"; у графі 15 при необхідності вказуються дані, не включені у
попередні графи.
4. Книга повинна пред'являтися для ознайомлення особі, яка
проводить аудиторську перевірку (ревізію) діяльності підприємства,
організації, установи, заставодержателю (кредитору) в разі його
вимоги, а також іншим заінтересованим організаціям і особам.
5. Відповідальність за збереження та ведення Книги
покладається на працівника підприємства, організації, установи
згідно з наказом керівника або на фізичну особу, яка є
заставодавцем.вгору