Документ 1388-2001-п, перша редакція — Прийняття від 24.10.2001
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 жовтня 2001 р. N 1388
Київ
Про затвердження Програми комплексного
протипаводкового захисту в басейні р. Тиси
у Закарпатській області на 2002-2006 роки
та прогноз до 2015 року

З метою забезпечення комплексного підходу до управління
паводковим стоком у басейні р. Тиси та захисту населених пунктів,
народногосподарських об'єктів і земель від шкідливої дії вод,
мінімізації збитків від руйнівної дії паводків і повеней у
Закарпатській області Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму комплексного протипаводкового захисту
в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2002-2006 роки та
прогноз до 2015 року (далі - Програма), що додається.
2. Установити, що замовниками виконання Програми є:
Державний комітет по водному господарству - робіт з
проектування та будівництва протипаводкових об'єктів;
Міністерство транспорту - робіт з проектування і будівництва
мостів, шляхів та інженерних споруд;
Міністерство екології та природних ресурсів - робіт з
будівництва та реконструкції гідропостів, систем спостереження і
прогнозування;
Міністерство агропромислової політики - з виконання
протиерозійних заходів;
Державний комітет по земельних ресурсах - з питань
землеустрою;
Державний комітет лісового господарства - з питань створення
лісонасаджень та водоохоронних смуг лісів.
3. Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству
транспорту, Міністерству аграрної політики, Міністерству економіки
та з питань європейської інтеграції разом з іншими
заінтересованими центральними органами виконавчої влади, що
визначені відповідальними виконавцями Програми, передбачити кошти
на її виконання в межах видатків, що визначаються їм на ці цілі
щороку під час формування Державного бюджету України на
відповідний рік.
Закарпатській обласній державній адміністрації під час
підготовки проектів обласного бюджету передбачити кошти на
фінансування відповідних заходів Програми.
4. Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції, Міністерству фінансів, Міністерству екології та
природних ресурсів, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи, Державному комітетові по водному господарству провести
відповідну роботу щодо залучення додаткових фінансових ресурсів, у
тому числі іноземних інвесторів, для реалізації заходів Програми.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2001 р. N 1388
ПРОГРАМА
комплексного протипаводкового захисту в басейні
р. Тиси у Закарпатській області на 2002-2006 роки
та прогноз до 2015 року

1. Загальна частина
Ця Програма розроблена для створення надійної системи
протипаводкового захисту населення і територій Закарпатській
області.
Результати аналізу причин виникнення надзвичайних ситуацій з
катастрофічними наслідками, зумовлених підняттям рівня води в
р. Тисі та її притоках у Закарпатській області, свідчать про
необхідність комплексного підходу до розв'язання цієї проблеми,
яка має загальнодержавне значення.
Тиса бере початок в Українській частині Карпат у Рахівському
районі і є основною водною артерією Закарпатської області. Більша
частина її стоку формується на території Румунії - 50,9 відсотка,
України - 25,6 і Словаччини - 13,4 відсотка.
Загальна довжина річки 967 кілометрів, у тому числі на
території Закарпатської області - 262 кілометри. По Тисі на
ділянках загальною протяжністю 107 кілометрів проходить державний
кордон, у тому числі 65 кілометрів - між Україною і Румунією, 42
кілометри - між Україною та Угорщиною.
Паводки та повені на річках Закарпаття відбуваються від 3 до
8 разів на рік, а за останні 60 років (1941, 1947, 1957, 1974,
1978, 1979, 1992, 1993, 1998 і 2001 роки) на території
Українського Закарпаття вони мали екстремальний характер.
Реалізація комплексних заходів цієї Програми щодо інженерного
протипаводкового захисту території, упорядкування інфраструктури
та розміщення населених пунктів і промислових об'єктів, а також
створення нормативно-правової бази для регулювання забудови і
поліпшення умов проживання у паводконебезпечних місцевостях
базується на засадах ефективного і надійного гарантування безпеки
громадян та їх майна, що відповідає стратегічним цілям держави.
В основу розроблення Програми покладено Концепцію розвитку
водного господарства України, затверджену постановою Верховної
Ради України 14 січня 2000 р. ( 1390-14 ), Загальнодержавну
програму розвитку водного господарства України, схвалену Кабінетом
Міністрів України 8 лютого 2001 р., Схему комплексного
протипаводкового захисту в басейні річки Тиса, схвалену 29 серпня
2001 р. на засіданні Урядової комісії з ліквідації наслідків
стихійного лиха в Закарпатській області.
Особливості природних факторів
у басейні р. Тиси в межах України
Клімат у басейні р. Тиси помірно континентальний з порівняно
холодним літом і м'якою зимою. Характерною особливістю клімату
території, з якої збирає свої води Тиса, є вертикальна поясність,
зумовлена специфікою рельєфу місцевості.
Річна сума опадів збільшується з висотою місцевості і
становить у верхів'ях річок Чорної і Білої Тиси та притоків Тиси,
Тересви, Тереблі, Ріки та Боржави 1200-1400 міліметрів, Ужу і
Латориці - 1000-1100, на рівнині - 530-700 міліметрів. Добовий
максимум опадів спостерігається як у літньо-осінні, так і в зимові
місяці і досягає 130-140 міліметрів.
У Закарпатській області протікає 9426 річок і потічків
сумарною довжиною 19793 кілометри (гідрографічні характеристики
основних річок басейну наведено в додатку 20). Річки басейну, за
нормативною класифікацією за ухилом дна та характером зміни
рівнів води, належать переважно до гірського типу, у зв'язку з чим
їх водний режим характеризується частими паводками зливового
походження та від танення снігу. Аналіз ситуації в регіоні
свідчить, що основними природними факторами, які зумовлюють
наслідки стихійного лиха, пов'язаного з проходженням паводків на
Закарпатті, є:
складна гідрометеорологічна ситуація (інтенсивні тривалі дощі
на всій площі водозбору) після вологих літа та осені, що зумовлює
насичення грунту вологою і зменшення його водовбирної здатності та
водопроникності;
геолого-орографічні та гідрогеологічні умови, які призводять
до формування зсувів, обвалів та селів у гірських та прилеглих до
них районах;
нестійкість окремих частин гірських масивів унаслідок
сейсмічної активності надр та їх нерівномірної напруженості в
тектонічних зонах поряд з активними ерозійними процесами;
надзвичайно сприятливі умови для швидкого стікання води
(значна крутизна схилів, близьке залягання водонепроникних
гірських порід);
швидке танення снігу на верхніх частинах гірських схилів з
підвищенням температури повітря;
різке зменшення в осінньо-зимовий період здатності рослинного
покриву затримувати дощові води, припинення транспірації після
вегетаційного періоду, висихання трав на луках.
Крім зазначених природних факторів, великий вплив має
техногенне навантаження: зменшення на значних ділянках площі
стиглих лісів та зміна їх видового складу; забудова та
господарська діяльність на паводконебезпечних територіях.
Стан протипаводкового захисту
у Закарпатській області
На території Закарпатської області експлуатуються
гідротехнічні протипаводкові споруди, побудовані ще на початку
XVIII сторіччя. Це 824 кілометри водозахисних дамб, у тому числі
690 кілометрів уздовж основних річок та 134 кілометри - на
потічках і каналах меліоративних систем.
Проведено руслорегулювання на ділянках основної річкової
мережі загальною довжиною 82 кілометри. Побудовано водовідвідні
канали протяжністю 1344 кілометри, на яких налічується 1107
гідротехнічних споруд.
Протяжність берегоукріплювальних та руслорегулювальних споруд
(підпірні стінки бутобетонного мурування і кам'яного мощення,
габіонні матраци, напівзагати тощо) становить 274 кілометри.
На Закарпатті експлуатується 9 водосховищ загальним об'ємом
понад 2 млн. куб. метрів та 59 ставків. Загальний об'єм усіх
водойм становить 60,5 млн. куб. метрів, а площа їх водного
дзеркала - 1,56 тис. гектарів.
Водосховища мають комплексне призначення, пов'язане із
сезонним регулюванням стоку і риборозведенням, 4 з них належать до
осушувальної системи "Чорний Мочар". Найбільшим є Теребля-Рікське
водосховище, яке істотно не впливає на умови проходження паводків,
оскільки збудоване для потреб енергетики.
Протипаводкові гідротехнічні споруди, які експлуатуються в
Закарпатській області, розраховані на проходження паводків різного
рівня, але відповідно до вимог, які діяли на час будівництва. Ряд
з них перебуває у незадовільному технічному стані і потребує
реконструкції та капітального ремонту. Дамби різної висоти не
утворюють єдиного комплексу, який міг би забезпечити надійний
протипаводковий захист, а їх конструкція не відповідає сучасним
вимогам нормативно-технічних і нормативно-правових актів.
Обгрунтування необхідності розроблення
та реалізації Програми
Найбільш гострою проблемою для Закарпатської області є захист
населених пунктів, виробничих об'єктів, сільськогосподарських
угідь та міських територій від затоплення паводковими та
повеневими водами р. Тиси та її притоків.
Високі паводки в басейні р. Тиси завдають значних економічних
збитків. Особливо великої шкоди практично всім районам області
було заподіяно катастрофічними паводками в 1998 і 2001 роках.
Сума збитків від листопадового 1998 року паводка досягла
майже 810 млн. гривень, а березневого 2001 року - близько 300 млн.
гривень.
Слід зазначити, що останнім часом частота високих паводків
невпинно зростає внаслідок збільшення водності, посилення
антропогенного навантаження, порушення водоохоронного режиму у
процесі господарювання. Населення, що проживає в прибережних
містах і селах, зазнає значних матеріальних та моральних втрат від
паводків і перебуває в постійному напруженні. Це стосується навіть
тих населених пунктів, де є протипаводкові гідротехнічні споруди.
З метою визначення основних шляхів зменшення негативного
впливу паводків на господарський комплекс було прийнято постанову
Кабінету Міністрів України від 26 січня 1994 р. N 37 ( 37-94-п )
"Комплексна програма проведення протипаводкових заходів на
1994-2000 роки", якою передбачалися заходи для захисту населених
пунктів на загрозливих ділянках річок, підвищення капітальності та
надійності наявних дамб на річках, зокрема на Тисі, Боржаві,
Латориці, Ужі, поліпшення функціонування державної системи
гідрометеорологічних спостережень і прогнозування. Однак
недостатнє і нестабільне фінансування протипаводкових заходів не
дало змоги здійснити ряд невідкладних і першочергових робіт. Через
відсутність коштів практично не виконувалися експлуатаційні заходи
на гірських річках.
Недостатнє та несвоєчасне фінансування протипаводкових
заходів на території Закарпатської області було однією з причин,
що зумовили тяжкі наслідки катастрофічних паводків у листопаді
1998 року і березні 2001 року.
Для захисту населених пунктів, промислових об'єктів,
сільськогосподарських угідь та територій, зменшення збитків від
руйнівної дії паводкових вод Кабінет Міністрів України постановою
від 31 березня 1999 р. N 488 ( 488-99-п ) затвердив Програму
протипаводкових заходів у Закарпатській області на 1999-2000 роки.
Програмою передбачалося здійснення заходів, загальна вартість яких
становила 71,4 млн. гривень. Фактично було профінансовано лише 45
відсотків обсягів робіт, унаслідок чого не вдалося побудувати і
відновити передбачені Програмою 102 кілометри захисних дамб,
забезпечити берегоукріплення на річках і потічках завдовжки 39,17
кілометра, здійснити регулювання русел на ділянці загальною
протяжністю 89 кілометрів, побудувати і відновити 27
гідротехнічних споруд.
За минулий багаторічний період змінилась інженерна
інфраструктура та забудова території Закарпатської області, різко
зросло антропогенне навантаження на річкові екосистеми, внаслідок
чого погіршились умови проходження паводків та зросли суми збитків
від їх руйнівної дії.
Аналіз впливу палеогеографічних процесів свідчить, що у
майбутньому в Закарпатті можна очікувати посилення руйнівної дії,
паводків. Таким чином, проблема протипаводкового захисту не може
бути пов'язана лише шляхом обвалування територій, навіть за умови
проведення реконструкції наявних гідротехнічних споруд.
Розроблення цієї Програми зумовлене необхідністю
запровадження комплексного підходу до вирішення питань захисту від
шкідливої дії вод у басейні р. Тиси в Закарпатській області.
2. Мета і завдання Програми
Основною метою Програми є забезпечення захисту від шкідливої
дії вод населених пунктів, виробничих об'єктів і
сільськогосподарських угідь для створення безпечних умов
життєдіяльності населення.
Цієї мети можна досягти шляхом:
створення принципово нової системи протипаводкових споруд;
проведення реконструкції діючих гідротехнічних споруд для
підвищення їх стійкості та експлуатаційної надійності, що в
комплексі з протипаводковими ємностями спеціального призначення
забезпечить інженерний захист об'єктів і населення під час
проходження високих паводків;
впровадження контурно-меліоративної організації території на
водозборах;
проведення реконструкції мостів, переходів та водопропускних
споруд на автошляхах та залізниці;
запровадження заборони на будівництво житлових і виробничих
об'єктів у зонах можливого затоплення;
впровадження екологічно безпечних технологій ведення водного,
сільського та лісового господарства з дотриманням вимог Водного,
Земельного та Лісового кодексів, інших нормативно-правових актів.
3. Етапи виконання завдань Програми
Програму передбачається виконати поетапно:
перший етап - 2002-2006 роки - здійснення невідкладних
заходів для попередження шкідливої дії вод;
другий етап - 2007-2011 роки - здійснення першочергових
заходів щодо запобігання наслідкам катастрофічних паводків та
повеней, створення надійної протипаводкової системи;
третій етап - 2012-2015 роки - здійснення перспективних
заходів на довготривалий період.
На першому етапі передбачається виконати ряд невідкладних
робіт, пов'язаних із створенням комплексу споруд з метою
запобігання розвитку аварійних ситуацій, а саме:
будівництво 8 протипаводкових ємностей на таких річках, як
Чорна і Біла Тиса, Рипинка, Теребля, Брустуранка, Середня, Кісва
та Боржава загальним об'ємом 90,5 млн. куб. метрів (220,8 млн.
гривень);
будівництво 12 польдерів загальним об'ємом 148,6 млн. куб.
метрів, (72,1 млн. гривень);
проведення реконструкції діючої протипаводкової системи дамб
і будівництво нових дамб загальною протяжністю близько
191,4 кілометра (40,8 млн. гривень);
укріплення берегів загальною протяжністю 22,5 кілометра
(20 млн. гривень);
відселення з паводконебезпечних районів (3 млн. гривень);
регулювання русел річок протяжністю 31,8 кілометра (12,1 млн.
гривень);
здійснення протиерозійних заходів (7 млн. гривень);
виконання комплексу лісозахисних робіт (5,6 млн. гривень);
проведення реконструкції дорожніх споруд (33,1 млн. гривень);
створення нових та розширення діючих баз служби експлуатації
(10 млн. гривень);
удосконалення системи гідрометеорологічних спостережень,
прогнозування та обслуговування (11,5 млн. гривень).
Загальна вартість робіт на цьому етапі становить 440,7 млн.
гривень.
На першому етапі на основі технічного завдання розробляються
пооб'єктні заходи з визначенням конкретних обсягів робіт і їх
вартості, які буде погоджено із замовниками відповідно до напрямів
робіт і затверджено Закарпатською обласною державною
адміністрацією.
На другому етапі передбачається завершити створення цілісної
системи протипаводкового захисту в басейні р. Тиси, а саме:
будівництво 12 протипаводкових ємностей загальним об'ємом
81,9 млн. куб. метрів у басейнах таких річок, як Тересва, Ріка,
Боржава, Тиса, Латориця та Уж (205,7 млн. гривень);
будівництво 10 польдерів у заплаві р. Тиси (поблизу сіл
Королевого, Гетині та смт. Виноградова) і польдера в заплаві
р. Боржави поблизу с. Квасового) загальним об'ємом 85 млн. куб.
метрів (35,2 млн. гривень);
реконструкцію діючої протипаводкової системи дамб та
будівництво нових дамб загальною протяжністю 287 кілометрів
(61,1 млн. гривень);
регулювання русел річок протяжністю 46,3 кілометра (17,8 млн.
гривень);
укріплення берегів загальною протяжністю 32,2 кілометра
(26,7 млн. гривень);
відселення з паводконебезпечних районів (2 млн. гривень);
здійснення протиерозійних заходів (10,5 млн. гривень);
виконання комплексу лісозахисних робіт (8,4 млн. гривень);
реконструкцію дорожніх споруд (10,4 млн. гривень);
створення нових та розширення діючих баз служби експлуатації
(24 млн. гривень).
Орієнтовна вартість робіт на цьому етапі заходів становитиме
423,3 млн. гривень.
На третьому етапі передбачається виконати такі роботи:
будівництво 22 протипаводкових ємностей загальним об'ємом
116 млн. куб. метрів (275,9 млн. гривень);
посилення і реконструкцію діючої протипаводкової системи дамб
та її розширення загальною протяжністю 478,3 кілометра (101,9 млн.
гривень);
регулювання русел річок протяжністю 77,1 кілометра (29,6 млн.
гривень);
укріплення берегів загальною протяжністю 53,9 кілометра (44,6
млн. гривень);
протиерозійні заходи (17,5 млн. гривень);
виконання комплексу лісозахисних робіт (14,1 млн. гривень);
реконструкцію дорожніх споруд (8,1 млн. гривень);
створення нових та розширення діючих баз служби експлуатації
(30,3 млн. гривень).
Орієнтовна вартість робіт на цьому етапі становитиме 569,4
млн. гривень.
Зведені показники вартості робіт за Програмою подано в
додатках 1-19.
Кошторисні показники вартості робіт, передбачених Програмою,
визначено за базовими цінами 2001 року.
Після завершення кожного етапу Програми здійснюється оцінка
ефективності виконаних робіт та внесення необхідних коректив.
На всіх етапах виконання Програми здійснюватиметься наукова
оцінка ефективності створеної системи протипаводкових заходів,
екологічної ситуації, аналізуватиметься виконання невідкладних та
першочергових проектно-вишукувальних, будівельно-монтажних та
експлуатаційних робіт.
4. Механізм реалізації та фінансування Програми
і контроль за її виконанням
Організаційне забезпечення та координація діяльності з
реалізації Програми здійснюється спеціальним уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань водного
господарства - Держводгоспом за участю заінтересованих центральних
і місцевих органів виконавчої влади відповідно до їх повноважень.
Для забезпечення координації діяльності центральних і місцевих
органів виконавчої влади, наукових і громадських організацій та
контролю утворюється Міжвідомча координаційна рада у складі
представників Мінфіну, Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції, МНС, Мінекоресурсів, Мінагрополітики,
Мінтрансу, Держбуду, Держкомзему, Держкомлісгоспу, заінтересованих
міністерств та інших органів виконавчої влади, а також провідних
наукових організацій, фахівців, учених Національної академії наук,
Української академії аграрних наук, МОН.
Організація виконання Програми забезпечуватиметься шляхом
укладення угод з виконавцями робіт на конкурсній основі.
Усі роботи, пов'язані із захистом від паводків, здійснюються
як на підставі цієї Програми, так і галузевих, регіональних та
місцевих екологічних програм за рахунок коштів державного і
місцевих бюджетів, позабюджетних фондів, власних коштів
господарських організацій усіх форм власності, коштів міжнародних
організацій та іноземних інвесторів.
Для правового забезпечення виконання Програми передбачається
розробити нормативно-правові акти з питань:
взаємодії водогосподарських спеціалізованих організацій і
служб у сфері ліквідації надзвичайних ситуацій, екології, охорони
здоров'я тощо під час проходження паводків на центральному та
місцевому рівнях;
господарської діяльності на землях водного фонду та
водозбірній площі гірських річок;
управління водогосподарським комплексом у сфері захисту від
шкідливої дії вод;
інвестиційного механізму для будівництва, реконструкції та
ефективного функціонування водогосподарського комплексу, захисту
населених пунктів та сільськогосподарських угідь. Крім того
необхідно розробити та затвердити нормативи на експлуатацію споруд
інженерного захисту.
Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції,
Мінфін передбачають у проектах Державної програми соціального і
економічного розвитку та Державного бюджету України щороку,
починаючи з 2002 року кошти, включаючи цільові капітальні
вкладення, на виконання зазначеної Програми.
На регіональному та місцевому рівнях контроль і координація
виконання Програми покладається на місцеві органи виконавчої влади
та відповідні органи водного господарства.
Виконавці несуть відповідальність за повну і своєчасну
реалізацію завдань Програми, інформують Держводгосп про її хід та
використання коштів. Держводгосп щороку подає Кабінету Міністрів
України, Мінекоресурсів, Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції, Мінфіну звіт та необхідну інформацію про
хід виконання Програми та використання коштів.
5. Науково-технічне забезпечення
виконання Програми
Науково-технічне забезпечення виконання Програми спрямоване
на створення ефективного протипаводкового комплексу на основі
сучасних систем протипаводкового захисту за такими основними
напрямами:
активізація проведення фундаментальних і прикладних
досліджень паводків, селів, зсувів та інших негативних явищ,
впливу антропогенних факторів на їх розвиток, заходів запобігання
їм та адаптації до них;
наукове супроводження, всебічне теоретичне, експериментальне
та техніко-економічне обгрунтування протипаводкових заходів на
регіональному та локальному рівні;
застосування передових технологій і технічних рішень у
процесі проектування, будівництва та експлуатації протипаводкових
комплексів і споруд з урахуванням вітчизняного та світового
досвіду;
технічне переоснащення, комп'ютеризація, створення сучасних
систем зв'язку;
розроблення методичних засад регулювання русел в умовах
Карпат;
розроблення нових конструкцій берегоукріплення та захисних
дамб;
наукове обгрунтування протипаводкових ємностей та польдерних
систем.
Заходи з науково-технічного забезпечення виконання Програми
спрямовані на підвищення рівня вивченості проблеми, прогнозування
і регулювання паводків в умовах надзвичайно складної Карпатської
екосистеми шляхом:
створення системи моніторингу, комплексної оцінки сучасного
стану навколишнього природного середовища і технічних систем
(річок, лісових масивів, зсуво- та селенебезпечних ділянок,
гідротехнічних споруд, мостів і автошляхів) та їх прогнозування
впливу на екосистему у ході виконання протипаводкового комплексу
робіт, передбачених Програмою;
поглиблення метеорологічних і гідрологічних досліджень;
створення інформаційно-довідкових систем на основі сучасних
геоінформаційних технологій, детальних топографічних карт та
аерокосмічних знімків;
удосконалення методів прогнозування погоди і можливих
паводків, комп'ютерне моделювання рівнів води і зон можливого
затоплення, розроблення і впровадження на їх основі системи
раннього оповіщення.
6. Прогнозовані результати реалізації Програми
Впровадження комплексу протипаводкових заходів у повному
обсязі дасть змогу:
створити у Закарпатській області безпечні умови для
проживання населення;
поліпшити гідрологічний режим річок та водойм;
забезпечити регулювання поверхневого стоку з метою
оптимізації паводкових витрат;
ефективно використовувати сільськогосподарські землі,
територію міст та інших населених пунктів;
мінімізувати можливі збитки від шкідливої дії вод.
Економічна доцільність протипаводкових заходів розрахована
шляхом порівняння їх економічних результатів (можливих
середньобагаторічних збитків) з необхідними для їх здійснення
витратами, зведеними з урахуванням фактору часу до однакової
співрозмірності.
Можливі середньобагаторічні збитки і витрати порівнюються за
один і той же період часу (в Програмі прийнято ретроспективний
п'ятдесятирічний період), який є достатнім для визначення
економічної ефективності довгострокового проекту.
Капітальні вкладення на виконання комплексу протипаводкових
заходів у басейні р. Тиси становлять 1433,5 млн. гривень, у тому
числі невідкладних заходів - 440,7 млн., першочергових - 422,3
млн. гривень.
Розрахункові середньобагаторічні збитки в цілому по басейну
становлять 72,6 млн. гривень.
Згідно з розрахунками, комплекс протипаводкових заходів
повинен забезпечити 100-відсоткове відвернення середньорічних
збитків, але практично цей показник становитиме близько
95 відсотків, а в грошовому обчисленні - 69 млн. гривень на рік.
Здійснення невідкладних заходів забезпечить відвернення
середньорічних збитків на 35,4 відсотка, тобто заощадить 25,7 млн.
гривень на рік, і відповідно першочергових - 63,2 відсотка, або
45,9 млн. гривень на рік.
У результаті виконання заходів Програми на 2002-2006 роки на
суму 440,7 млн. гривень буде захищено 150 населених пунктів, 600
виробничих об'єктів та 50 тис. гектарів сільськогосподарських
угідь.
Виконання протипаводкових робіт дасть змогу захистити:
у 2002 році - 13 населених пунктів, 56 виробничих об'єктів,
5,2 тис. гектарів сільськогосподарських угідь;
у 2003 році - 21 населений пункт, 96 виробничих об'єктів,
8 тис. гектарів сільськогосподарських угідь;
у 2004 році - 30 населених пунктів, 122 виробничих об'єкта,
10,1 тис. гектарів сільськогосподарських угідь;
у 2005 році - 40 населених пунктів, 149 виробничих об'єктів,
12,2 тис. гектарів сільськогосподарських угідь;
у 2006 році - 46 населених пунктів, 177 виробничих об'єктів,
14,5 тис. гектарів сільськогосподарських угідь.
Реалізація заходів другого етапу Програми (2007-2011 роки)
дасть змогу забезпечити (з урахуванням невідкладних робіт) захист
300 населених пунктів, 1600 виробничих об'єктів, 150 тис. гектарів
сільськогосподарських угідь.
Реалізація у повному обсязі протипаводкових заходів,
передбачених Програмою на період до 2015 року, дасть змогу
захистити 500 населених пунктів, 2600 виробничих об'єктів,
200 тис. гектарів сільськогосподарських угідь.

Додаток 1
до Програми
Основні показники здійснення протипаводкових заходів
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Протипаводкові | Одиниця | Разом | 2002-2006| У тому числі | 2007-2011| 2012-2015 заходи | виміру | | роки |-------------------------------------------------| роки | роки | | | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Водозахисні дамби
Реконструкція кілометрів 824,7 165 27,2 31,1 33,7 35,6 37,4 247,5 412,2 тис.гривень 90036,9 18019,7 4973,35 3713,61 3359,81 3114,25 2858,68 27006,5 45010,7 Нове будівництво кілометрів 132 26,4 4,4 5 5,4 5,6 6 39,6 66 тис.гривень 113831,3 22766,2 3756,55 4287,5 4649,1 4907,38 5165,67 34149,5 56915,6
Разом кілометрів 956,7 191,4 31,6 36 39,1 41,3 43,4 287 478,3 тис.гривень 203868,2 40785,9 8729,9 8001,11 8008,91 8021,63 8024,35 61156 101926,3
2. Берегоукріплення
Реконструкція кілометрів 51,6 10,7 1,4 2,1 2,3 2,4 2,5 15,3 25,6 тис.гривень 41965 8712,2 1037,56 2040,75 1779,12 1877,96 1976,81 12469,7 20783,1 Нове будівництво кілометрів 57 11,8 1,5 2,5 2,5 2,5 2,8 16,9 28,3 тис.гривень 49321,4 11272,3 1259,99 2722,88 2301,92 2429,81 2557,7 14268,4 23780,7
Разом кілометрів 108,6 22,5 2,9 4,6 4,8 4,9 5,3 32,2 53,9 тис.гривень 91286,4 19984,5 2297,55 4763,63 4081,04 4307,77 4534,51 26738,1 44563,8
3. Регулювання русел кілометрів 155,2 31,8 5,2 6 6,5 6,9 7,2 46,3 77,1 річок тис.гривень 59453,1 12081,8 1993,57 2275,34 2467,23 2604,3 2741,36 17764,3 29607
4. Реконструкція
мостів, шляхів та
інженерних споруд
Мости залізничні одиниць 5 1 1 4 тис.гривень 16225,4 1225,4 202,2 1023,2 15000 Водовипуски одиниць 4 4 1 1 1 1 тис.гривень 1888 1888 311,53 355,56 385,55 406,97 428,39 Мости автодорожні одиниць 90 48 8 13 14 13 24 18 тис.гривень 48478 30032 8522,9 4995,98 5183,09 5637,71 5692,32 10373 8073
Разом тис.гривень 66591,4 33145,4 9036,63 6374,74 5568,64 6044,68 6120,71 25373 8073
5. Протиерозійні
заходи
Лісомеліоративні
захисні лісові гектарів 2636,1 527,2 87 99 108 113 120,2 790,8 1318,1 насадження у високогірних тис.гривень 22405,6 4481 739,42 843,93 915,11 965,95 1016,59 6721,9 11202,7 районах захисні лісові гектарів 1684,3 336,8 55,6 63,4 68,8 72,6 76,4 505,2 842,3 насадження на малих річках тис.гривень 5673,9 1134,8 187,25 213,71 231,74 244,61 257,49 1702,1 2837 мулофільтри по дну гектарів 10 2,14 0,4 0,4 0,4 0,46 0,48 3,06 4,8 ярів і балок тис.гривень 33,09 6,6 1,09 1,24 1,35 1,42 1,5 9,79 16,7 Гідротехнічні земляні вали всіх кілометрів 400 80 13,2 15,1 16,3 17,2 18,2 120 200 типів тис.гривень 6691,1 1338,3 220,78 251,98 273,23 288,71 303,6 2007,2 3345,6 засипання і виположування одиниць 302 58 10 11 12 12 13 93 151 ярів тис.гривень 774,5 154,8 25,58 29,19 31,53 33,4 35,1 232,3 387,4 скидні споруди для одиниць 502 100 17 18 20 22 23 151 251 закріплення ярів тис.гривень 10288,1 2057,6 339,58 387,47 420 443,6 466,95 3086,5 5144 загати, перепади, одиниць 1000 200 33 38 41 43 45 300 500 підпірні стінки тис.гривень 9282,6 1856,7 306,42 349,7 379,18 400,1 421,3 2784,7 4641,2 плотові загати одиниць 3000 600 99 113 123 129 136 900 1500 тис.гривень 542,3 108,5 17,9 20,43 22,16 23,39 24,62 162,6 271,2 терасування схилів гектарів 1000 200 33 37,67 40,84 43,11 45,38 300 500 тис.гривень 2184,3 436,8 72,07 82,26 89,2 94,15 99,12 655,2 1092,3 Агротехнічні рекультивація гектарів 283,3 56,64 9,35 10,67 11,57 12,2 12,85 85,11 141,55 порушених земель тис.гривень 877,4 175,5 28,96 33,05 35,84 37,83 39,82 263,2 438,7 Культуртехнічні гектарів 14500 2900 478,52 546,15 592,21 625,11 658,01 4350 7250 комплекс робіт тис.гривень 4350,3 870 143,56 163,84 177,66 187,53 197,41 1305,2 2175,1
Разом тис.гривень 63103,19 12620,6 2082,61 2376,8 2577 2720,69 2863,5 18930,69 31551,9
6. Протипаводкові одиниць 22 12 2 3 3 4 10 польдери загальна площа кв.кілометр 151,9 93,6 21,6 23 24,2 24,8 58,3 склад споруд: дамби, що кілометрів 112,7 83,2 13,7 15,7 17 17,9 18,9 29,5 реконструюються дамби, що -"- 189,3 119,7 19,8 22,5 24,4 25,8 27,2 69,6 проектуються водозабори одиниць 33 23 4 4 5 5 5 10 водоскиди -"- 32 22 4 4 4 5 5 10 споруди -"- 59 44 7 8 9 10 10 15 осушувальної мережі
Загальна вартість тис.гривень 108043 72127 14664,7 14520,17 14279,09 14297,38 14365,66 35916
7. Протипаводкові
ємності
загальна кількість одиниць 42 8 1 3 4 12 22 загальний об'єм млн. куб. ємності метрів 288,4 90,5 14,93 17,04 18,48 19,52 20,53 81,9 116
Загальна вартість тис.гривень 687330,34 220787 26261,08 45479,2 47106,6 49681,81 52258,31 190662 275881,34
8. Реконструкція одиниць 5 5 існуючих водосховищ загальний об'єм млн. куб. ємності метрів 14,1 14,1
Загальна вартість тис.гривень 14745 14745
9. Протисельові одиниць 145 29 4 5 5 7 8 44 72 споруди
Загальна вартість тис.гривень 28600 3720,24 613,86 700,62 759,66 801,91 844,19 8579,76 16300
10. Науково-дослідні -"- 8444 2588 1500 350 300 250 188 2490 3366 роботи
11. Проектно- -"- 32667 9881,16 3000 2500 2000 1500 881,16 9736,84 13049 вишукувальні роботи
Усього вартість -"- 1364131,63 427721,6 70179,9 87341,61 87148,17 90230,17 92821,75 397346,69 539063,34 інженерних заходів
12. Переселення тис.гривень 5000 3000 495,02 564,98 612,63 646,67 680,7 2000 жителів, які проживають у будинках в паводконебезпеч- них районах
Усього вартість -"- 1369131,63 430721,6 70674,92 87906,59 87760,8 90876,84 93502,45 399346,69 539063,34 протипаводкових
заходів
в тому числі -"- 23408 11508 500 5700 2000 2000 1308 5600 6300 створення нових
систем збору,
оброблення, передачі
гідрометеорологічної
інформації та
прогнозування
паводків
13. Будівництво та -"- 30000 3000 600 600 600 600 600 11700 15300 реконструкція об'єктів виробничого призначення для служби експлуатації
14. Придбання -"- 20000 2600 500 525 525 525 525 7700 9700 технічних засобів для проведення експлуатаційних робіт
15. Реконструкція та -"- 14334,66 4400 720,1 859,34 897,54 940,62 982,4 4600 5334,66 розширення існуючої мережі споруд для ведення гідро- метеорологічних спостережень на річках та водоймах (АІВС-Тиса-2)
Загальна вартість -"- 64334,66 10000 1820,1 1984,34 2022,54 2065,62 2107,4 24000 30334,66 робіт для служби
експлуатації
протипаводкового
комплексу
Разом вартість -"- 1433466,29 440721,6 72495,02 89890,93 89783,34 92942,46 95609,85 423346,69 569398 за Програмою

Додаток 2
до Програми
Прогнозні результати здійснення протипаводкових заходів
------------------------------------------------------------------------------------------------- Басейн | Підлягає захищенню | Разом| 2002-| У тому числі | 2007-| 2012- річки | | | 2006 |-----------------------------| 2011 | 2015 | | | роки | 2002| 2003| 2004| 2005| 2006| роки | роки ------------------------------------------------------------------------------------------------- р.Уж населених пунктів 57 6 1 1 2 2 26 25 виробничих об'єктів 385 25 2 4 5 6 8 200 160 сільськогосподарських угідь, 61,1 2,4 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 20,7 38 тис. гектарів
р.Латориця населених пунктів 129 13 1 2 3 3 4 40 76 виробничих об'єктів 595 52 5 9 10 13 15 233 310 сільськогосподарських угідь, 74,1 6,3 0,9 1 1,3 1,5 1,6 30,6 37,2 тис. гектарів
р.Боржава населених пунктів 76 35 4 5 7 9 10 20 21 виробничих об'єктів 296 86 8 14 18 21 25 105 105 сільськогосподарських угідь, 38,9 9,3 1,3 1,7 1,9 2,1 2,3 11,6 18 тис. гектарів
р.Ріка населених пунктів 60 23 2 3 5 6 7 15 22 виробничих об'єктів 237 70 6 12 14 17 21 74 93 сільськогосподарських угідь, 24,2 4,2 0,3 0,7 0,8 1,1 1,3 8 12 тис. гектарів
р.Теребля населених пунктів 30 17 2 3 3 4 5 5 8 виробничих об'єктів 156 80 7 12 17 20 24 33 43 сільськогосподарських угідь, 13,2 4,9 0,5 0,7 1 1,2 1,5 3,3 5 тис. гектарів
р.Тересва населених пунктів 38 15 1 2 3 4 5 11 12 виробничих об'єктів 270 92 10 14 18 23 27 119 59 сільськогосподарських угідь, 26,2 5,2 0,4 0,9 1 1,3 1,6 8 13 тис. гектарів
р.Тиса населених пунктів 24 8 1 1 2 2 2 7 9 (Чорна, виробничих об'єктів 271 79 8 13 16 19 23 95 97 Біла) сільськогосподарських угідь, 23,8 5,7 0,7 0,9 1,2 1,4 1,5 7,1 11 тис. гектарів
р.Тиса, населених пунктів 10 3 1 1 1 3 4 (Кісва виробничих об'єктів 104 23 2 3 5 6 7 38 43 Шопурка) сільськогосподарських угідь, 13,7 3,5 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 4,2 6 тис. гектарів
р.Тиса населених пунктів 8 2 1 1 3 3 (Тячівка) виробничих об'єктів 26 5 1 1 1 2 9 12 сільськогосподарських угідь, 3,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 2 тис. гектарів
р.Тиса населених пунктів 13 3 1 1 1 4 6 (Апшиця) виробничих об'єктів 52 10 1 1 2 3 3 17 25 сільськогосподарських угідь, 5,3 2,4 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 2 тис. гектарів
р.Тиса населених пунктів 20 11 1 2 2 3 3 3 6 (Хустиця) виробничих об'єктів 78 38 3 6 8 10 11 13 27 сільськогосподарських угідь, 6,6 3,3 0,3 0,5 0,7 0,8 1 1,4 1,9 тис. гектарів
р.Тиса населених пунктів 30 12 1 2 2 3 4 12 6 (Берегове- виробничих об'єктів 104 33 3 6 7 8 9 55 16 Хуст) сільськогосподарських угідь, 7,7 2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 2,7 3 тис. гектарів
р.Тиса населених пунктів 5 2 1 1 1 2 (Соломо- виробничих об'єктів 26 7 1 1 1 2 2 9 10 нове- сільськогосподарських угідь, 2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,9 Соловка) тис. гектарів
РАЗОМ населених пунктів 500 150 13 21 30 40 46 150 200 виробничих об'єктів 2600 600 56 96 122 149 177 1000 1000 сільськогосподарських угідь, 300 50 5,2 8 10,1 12,2 14,5 100 150 тис. гектарів

Додаток 3
до Програми
Основні показники здійснення протипаводкових заходів у басейні
р. Тересви
------------------------------------------------------------------------- Протипаводкові | Одиниця | У тому числі заходи | виміру |------------------------------------ | | Разом | 2002- | 2007- | 2012- | | | 2006 | 2011 | 2015 | | | роки | роки | роки ------------------------------------------------------------------------- 1. Водозахисні дамби
Реконструкція кілометрів 27,9 5,6 8,4 13,9 тис.гривень 3675,4 735,1 1102,6 1837,7 Нове будівництво кілометрів 9,4 1,9 2,8 4,7 тис.гривень 10280 2056 3084 5140
Разом кілометрів 37,3 7,5 11,2 18,6 тис.гривень 13955,4 2791,1 4186,6 6977,7
2. Берегоукріплення
Реконструкція кілометрів 10,2 2 3,1 5,1 тис.гривень 8107,7 1621,5 2432,3 4053,9 Нове будівництво кілометрів
тис.гривень
Разом кілометрів 10,2 2 3,1 5,1 тис.гривень 8107,7 1621,5 2432,3 4053,9
3. Регулювання русел кілометрів 7,8 1,6 2,3 3,9 річок тис.гривень 2400,2 480 720,1 1200,1
4. Реконструкція споруд
Мости залізничні одиниць
тис.гривень Водовипуски одиниць
тис.гривень Мости автодорожні одиниць 8 5 2 1 тис.гривень 2344 1674 350 320
5. Протиерозійні заходи
Меліоративні
захисні лісові гектарів 131,8 26,4 39,5 65,9 насадження у високогірних тис.гривень 1120,4 224,1 336,1 560,2 районах захисні лісові гектарів 84,2 16,8 25,3 42,1 насадження уздовж малих річок тис.гривень 269,4 53,9 80,8 134,7 мулофільтри по дну гектарів 0,5 0,1 0,2 0,2 ярів і балок тис.гривень 1,7 0,3 0,5 0,9 відновлення лісових гектарів 100 20 30 50 насаджень тис.гривень 14,3 2,9 4,3 7,1 Гідротехнічні земляні вали всіх кілометрів 20 4 6 10 типів тис.гривень 360,6 72,1 108,2 180,3 засипання і одиниць 16 3 5 8 виположування ярів тис.гривень 38,7 7,7 11,6 19,4 скидні споруди для одиниць 26 5 8 13 закріплення ярів тис.гривень 514,4 102,9 154,3 257,2 загати, перепади, одиниць 50 10 15 25 підпірні стінки тис.гривень 464,1 92,8 139,2 232,1 плотові загати одиниць 150 30 45 75 тис.гривень 27,1 5,4 8,1 13,6 терасування схилів гектарів 50 10 15 25 тис.гривень 109,2 21,8 32,8 54,6 Агротехнічні рекультивація гектарів 14,2 2,8 4,3 7,1 порушених земель тис.гривень 44 8,8 13,2 22 Культуртехнічні гектарів 725 145 217,5 362,5 комплекс робіт тис.гривень 217,6 43,5 65,3 108,8
Разом тис.гривень 3181,5 636,2 954,4 1590,9
6. Протипаводкові одиниць
польдери:
кількість секцій одиниць
загальна площа кв.кілометр
середня глибина води метрів
загальний об'єм води млн. куб.
метрів Склад споруд: дамби, що кілометрів реконструюються дамби, що кілометрів проектуються водозабори одиниць водоскиди -"- споруди осушувальної -"- мережі
Загальна вартість тис.гривень
7. Протипаводкові
ємності
загальна кількість одиниць 4 1 2 1 загальний об'єм млн. куб. 36,7 18,5 13,4 4,8 ємності метрів Склад споруд гребля об'єм грунту тис. куб. 2303 1026 893 384 метрів
вартість тис.гривень 38110,57 18368,13 13866,39 5876,05 глибинний водоскид об'єм залізобетону тис. куб. 34,1 15,6 12,6 5,9 метрів
вартість тис.гривень 38487 17595 14246 6646 поверхневий водоскид об'єм залізобетону тис. куб. 13,6 6,2 4,3 3,1 метрів
вартість тис.гривень 11287 5154 3587 2546 автодорожній перехід довжина кілометрів 4,5 1,4 1,98 1,12 вартість тис.гривень 3756 1151 1664 941 наносозатримувальні греблі загальний об'єм млн. куб. ємності метрів вартість тис.гривень 4538 2186 1690 662 знесення житлових будівель кількість одиниць 3 3 вартість тис.гривень 162 162
Разом тис.гривень 96340,57 44616,13 35053,39 16671,05
8. Реконструкція
водосховищ
кількість одиниць
загальний об'єм млн. куб.
ємності метрів
загальна вартість тис.гривень
9. Протисельові споруди одиниць 7 1 2 4 тис.гривень 1430 186 429 815
10. Науково-дослідні -"- 817,47 325,57 289,36 202,54 роботи
11. Проектно- -"- 2226,32 788,23 734,28 703,81 вишукувальні роботи
Разом вартість -"- 130803,16 53118,73 45149,43 32535 інженерних заходів
12. Переселення з -"- 609,82 377,4 232,42
паводконебезпечних
районів
Разом -"- 131412,98 53496,13 45381,85 32535

Додаток 4
до Програми
Основні показники здійснення протипаводкових заходів в басейні
р. Тиси (Берегове-Хуст)
------------------------------------------------------------------------- Протипаводкові | Одиниця | У тому числі заходи | виміру |------------------------------------ | | Разом | 2002- | 2007- | 2012- | | | 2006 | 2011 | 2015 | | | роки | роки | роки ------------------------------------------------------------------------- 1. Водозахисні дамби
Реконструкція кілометрів 163,5 32,7 49,1 81,7 тис.гривень 20193,7 4038,7 6058,1 10096,9 Нове будівництво кілометрів 4 0,8 1,2 2 тис.гривень 4538,2 907,6 1361,5 2269,1
Разом кілометрів 167,5 33,5 50,3 83,7 тис.гривень 24731,9 4946,3 7419,6 12366
2. Берегоукріплення
Реконструкція кілометрів 8,7 1,7 2,6 4,4 тис.гривень 7400 1480 2220 3700 Нове будівництво кілометрів
тис.гривень
Разом кілометрів 8,7 1,7 2,6 4,4 тис.гривень 7400 1480 2220 3700
3. Регулювання русел кілометрів
річок тис.гривень
4. Реконструкція споруд
Мости залізничні одиниць 2 2
тис.гривень 13000 13000 Водовипуски одиниць
тис.гривень Мости автодорожні одиниць 2 1 1
тис.гривень 1042 625 417
5. Протиерозійні заходи
Меліоративні
захисні лісові гектарів
насадження
у високогірних тис.гривень
районах
захисні лісові гектарів
насадження
вздовж малих річок тис.гривень
мулофільтри по дну гектарів
ярів і балок тис.гривень
відновлення лісових гектарів
насаджень тис.гривень
Гідротехнічні
земляні вали всіх кілометрів
типів тис.гривень
засипання і одиниць
виположування
ярів тис.гривень
скидні споруди для одиниць
закріплення ярів тис.гривень
загати, перепади, одиниць
підпірні стінки тис.гривень
плотові загати одиниць
тис.гривень терасування схилів гектарів
тис.гривень Агротехнічні рекультивація гектарів порушених земель тис.гривень Культуртехнічні гектарів комплекс робіт тис.гривень
Разом тис.гривень
6. Протипаводкові одиниць 14 5 9
польдери:
кількість секцій одиниць 18 9 9
загальна площа кв.кілометр 73,4 36,4 37
середня глибина води метрів 1,80 1,4
загальний об'єм води млн. куб. 117,3 64,2 53,1
метрів Склад споруд: дамби, що кілометрів 34,3 34,3 реконструюються дамби, що кілометрів 93 45,2 47,8 проектуються водозабори одиниць 19 10 9 водоскиди -"- 18 9 9 споруди осушувальної -"- 22 10 12 мережі
Загальна вартість тис.гривень 50262 25629 24633
7. Протипаводкові
ємності
загальна кількість одиниць
загальний об'єм млн. куб.
ємності метрів
Склад споруд
гребля
об'єм грунту тис. куб.
метрів вартість тис.гривень глибинний водоскид об'єм залізобетону тис. куб.
метрів вартість тис.гривень поверхневий водоскид об'єм залізобетону тис. куб.
метрів вартість тис.гривень автодорожній перехід довжина кілометрів вартість тис.гривень наносозатримувальні греблі загальний об'єм млн. куб. ємності метрів вартість тис.гривень знесення житлових будівель кількість одиниць вартість тис.гривень
Разом тис.гривень
8. Реконструкція
водосховищ
кількість одиниць
загальний об'єм млн. куб.
ємності метрів
загальна вартість тис.гривень
9. Протисельові споруди одиниць
тис.гривень
10. Науково-дослідні -"- 500,6 196,12 208,08 96,4 роботи
11. Проектно- -"- 750,98 294,1 312,28 144,6 вишукувальні роботи
Разом вартість -"- 84687,48 33170,52 35209,96 16307 інженерних заходів
12. Переселення з -"- 394,47 227,34 167,13
паводконебезпечних
районів
Разом -"- 98081,95 33397,86 48377,09 16307

Додаток 5
до Програми
Основні показники здійснення протипаводкових заходів в басейні
р. Тиси (Чорна, Біла)
------------------------------------------------------------------------- Протипаводкові | Одиниця | У тому числі заходи | виміру |------------------------------------ | | Разом | 2002- | 2007- | 2012- | | | 2006 | 2011 | 2015 | | | роки | роки | роки ------------------------------------------------------------------------- 1. Водозахисні дамби
Реконструкція кілометрів 0,1 0,1
тис.гривень 15,4 15,4 Нове будівництво кілометрів
тис.гривень
Разом кілометрів 0,1 0,1
тис.гривень 15,4 15,4
2. Берегоукріплення
Реконструкція кілометрів 0,5 0,5
тис.гривень 399 399 Нове будівництво кілометрів 9 1,8 2,7 4,5 тис.гривень 7182 1436,4 2154,6 3591
Разом кілометрів 9,5 2,3 2,7 4,5 тис.гривень 7581 1835,4 2154,6 3591
3. Регулювання русел кілометрів
річок тис.гривень
4. Реконструкція споруд
Мости залізничні одиниць
тис.гривень Водовипуски одиниць
тис.гривень Мости автодорожні одиниць 2 1 1
тис.гривень 1044 626 418
5. Протиерозійні заходи
Меліоративні
захисні лісові гектарів 52,7 10,5 15,8 26,4 насадження у високогірних тис.гривень 448,1 89,6 134,4 224,1 районах захисні лісові гектарів 33,7 6,7 10,1 16,9 насадження вздовж малих річок тис.гривень 107,8 21,6 32,3 53,9 мулофільтри по дну гектарів 0,2 0,04 0,06 0,1 ярів і балок тис.гривень 0,7 0,1 0,2 0,4 відновлення лісових гектарів 40 8 12 20 насаджень тис.гривень 5,7 1,1 1,7 2,9 Гідротехнічні земляні вали всіх кілометрів 8 1,6 2,4 4 типів тис.гривень 144,2 28,8 43,3 72,1 засипання і одиниць 6 1 2 3 виположування ярів тис.гривень 15,6 3,1 4,7 7,8 скидні споруди для одиниць 10 2 3 5 закріплення ярів тис.гривень 205,9 41,2 61,7 103 загати, перепади, одиниць 20 4 6 10 підпірні стінки тис.гривень 185,6 37,1 55,7 92,8 плотові загати одиниць 60 12 18 30 тис.гривень 10,8 2,2 3,2 5,4 терасування схилів гектарів 20 4 6 10 тис.гривень 43,7 8,7 13,1 21,9 Агротехнічні рекультивація гектарів 5,7 1,14 1,71 2,85 порушених земель тис.гривень 17,5 3,5 5,3 8,7 Культуртехнічні гектарів 290 58 87 145 комплекс робіт тис.гривень 87 17,4 26,1 43,5
Разом тис.гривень 1272,6 254,4 381,7 636,5
6. Протипаводкові одиниць
польдери:
кількість секцій одиниць
загальна площа кв.кілометр
середня глибина води метрів
загальний об'єм води млн. куб.
метрів Склад споруд: дамби, що кілометрів реконструюються дамби, що кілометрів проектуються водозабори одиниць водоскиди -"- споруди осушувальної -"- мережі
Загальна вартість тис.гривень
7. Протипаводкові
ємності
загальна кількість одиниць 8 2 2 4 загальний об'єм млн. куб. 44,3 15,3 12,2 16,8 ємності метрів Склад споруд гребля об'єм грунту тис. куб. 3692 1172 1003 1517 метрів
вартість тис.гривень 59770,84 20982,07 9574,4 23214,37 глибинний водоскид об'єм залізобетону тис. куб. 38,1 11,5 10,1 16,5 метрів
вартість тис.гривень 42941 12981 11386 18574 поверхневий водоскид об'єм залізобетону тис. куб. 28 8 7,2 12,8 метрів
вартість тис.гривень 23300 6717 5981 10602 автодорожній перехід довжина кілометрів 7,7 2,2 1,9 3,6 вартість тис.гривень 6561 1789 1714 3058 наносозатримувальні греблі загальний об'єм млн. куб. ємності метрів вартість тис.гривень 5980 1744 1416 2820 знесення житлових будівель кількість одиниць 4 4 вартість тис.гривень 216 216
Разом тис.гривень 138768,84 44213,07 36287,4 58268,37
8. Реконструкція
водосховищ
кількість одиниць
загальний об'єм млн. куб.
ємності метрів
загальна вартість тис.гривень
9. Протисельові споруди одиниць 3 1 1 1 тис.гривень 572 74,4 171,6 326
10. Науково-дослідні -"- 977,91 296,23 262,84 418,84 роботи
11. Проектно- -"- 1866,96 564,23 514,47 788,26 вишукувальні роботи
Разом вартість -"- 152098,71 47879,13 40190,61 64028,97 інженерних заходів
12. Переселення з -"- 554,5 343,39 211,11
паводконебезпечних
районів
Разом -"- 152653,21 48222,52 34401,72 64028,97

Додаток 6
до Програми
Основні показники здійснення протипаводкових заходів в басейні
рр. Кісви і Шопурки
------------------------------------------------------------------------- Протипаводкові | Одиниця | У тому числі заходи | виміру |------------------------------------ | | Разом | 2002- | 2007- | 2012- | | | 2006 | 2011 | 2015 | | | роки | роки | роки ------------------------------------------------------------------------- 1. Водозахисні дамби
Реконструкція кілометрів 3,1 0,6 0,9 1,6 тис.гривень 414,3 82,9 124,3 207,1 Нове будівництво кілометрів 2,6 0,5 0,8 1,3 тис.гривень 4918,5 983,7 1475,60 2459,2
Разом кілометрів 5,7 1,1 1,7 2,9 тис.гривень 5332,8 1066,6 1599,9 2666,3
2. Берегоукріплення
Реконструкція кілометрів 3 0,6 0,9 1,5 тис.гривень 2394 478,8 718,2 1197 Нове будівництво кілометрів 8,8 1,8 2,6 4,4 тис.гривень 7046,3 1409,3 2113,9 3523,1
Разом кілометрів 11,8 2,4 3,5 5,9 тис.гривень 9440,3 1888,1 2832,1 4720,1
3. Регулювання русел кілометрів 1 1
річок тис.гривень 239 239
4. Реконструкція споруд
Мости залізничні одиниць
тис.гривень Водовипуски одиниць
тис.гривень Мости автодорожні одиниць 3 1 1 1 тис.гривень 1461 626 418 417
5. Протиерозійні заходи
Меліоративні
захисні лісові гектарів 105,4 21,1 31,6 52,7 насадження у високогірних тис.гривень 896 179 268,9 448,1 районах захисні лісові гектарів 67,4 13,5 20,2 33,7 насадження вздовж малих річок тис.гривень 215,6 43,1 64,7 107,8 мулофільтри по дну гектарів 0,4 0,1 0,1 0,2 ярів і балок тис.гривень 1,3 0,3 0,3 0,7 відновлення лісових гектарів 80 16 24 40 насаджень тис.гривень 11,4 2,3 3,4 5,7 Гідротехнічні земляні вали всіх кілометрів 16 3,2 4,8 8 типів тис.гривень 28,8 5,8 8,6 14,4 засипання і одиниць 12 2 4 6 виположування ярів тис.гривень 31,1 6,2 9,3 15,6 скидні споруди для одиниць 20 4 6 10 закріплення ярів тис.гривень 411,6 82,3 123,5 205,8 загати, перепади, одиниць 40 8 12 20 підпірні стінки тис.гривень 371,3 74,3 111,4 185,6 плотові загати одиниць 120 24 36 60 тис.гривень 21,7 4,3 6,5 10,9 терасування схилів гектарів 40 8 12 20 тис.гривень 87,4 17,5 26,2 43,7 Агротехнічні рекультивація гектарів 11,3 2,3 3,4 5,6 порушених земель тис.гривень 35,1 7 10,5 17,6 Культуртехнічні гектарів 580 116 174 290 комплекс робіт тис.гривень 174 34,8 52,2 87
Разом тис.гривень 2285,3 456,9 685,5 1142,9
6. Протипаводкові одиниць
польдери:
кількість секцій одиниць
загальна площа кв.кілометр
середня глибина води метрів
загальний об'єм води млн. куб.
метрів Склад споруд: дамби, що кілометрів реконструюються дамби, що кілометрів проектуються водозабори одиниць водоскиди -"- споруди осушувальної -"- мережі
Загальна вартість тис.гривень
7. Протипаводкові
ємності
загальна кількість одиниць 2 2
загальний об'єм млн. куб. 14,5 14,5
ємності метрів
Склад споруд
гребля
об'єм грунту тис. куб. 1170 1170
метрів вартість тис.гривень 20945,91 20945,91 глибинний водоскид об'єм залізобетону тис. куб. 13,7 13,7
метрів вартість тис.гривень 15423 15423 поверхневий водоскид об'єм залізобетону тис. куб. 7,8 7,8
метрів вартість тис.гривень 6499 6499 автодорожній перехід довжина кілометрів 2,1 2,1 вартість тис.гривень 1748 1748 наносозатримувальні греблі загальний об'єм млн. куб. ємності метрів вартість тис.гривень 1003 1003 знесення житлових будівель кількість одиниць вартість тис.гривень
Разом тис.гривень 45618,91 45618,91
8. Реконструкція
водосховищ
кількість одиниць
загальний об'єм млн. куб.
ємності метрів
загальна вартість тис.гривень
9. Протисельові споруди одиниць 6 1 2 3 тис.гривень 1144 148,8 343,2 652
10. Науково-дослідні -"- 411,3 315,09 36,7 59,51 роботи
11. Проектно- -"- 1416,86 712,51 295,08 409,27 вишукувальні роботи
Разом вартість -"- 67349,47 51071,91 6210,48 10067,08 інженерних заходів
12. Переселення з -"- 394,73 365,25 29,48
паводконебезпечних
районів
Разом -"- 67744,2 51437,16 6239,96 10067,08

Додаток 7
до Програми
Основні показники здійснення протипаводкових заходів
в басейні р. Апшиці
------------------------------------------------------------------------- Протипаводкові | Одиниця | У тому числі заходи | виміру |------------------------------------ | | Разом | 2002- | 2007- | 2012- | | | 2006 | 2011 | 2015 | | | роки | роки | роки ------------------------------------------------------------------------- 1. Водозахисні дамби
Реконструкція кілометрів
тис.гривень Нове будівництво кілометрів 8,4 1,7 2,5 4,2 тис.гривень 9530,3 1906,1 2859,1 4765,1
Разом кілометрів 8,4 1,7 2,5 4,2 тис.гривень 9530,3 1906,1 2859,1 4765,1
2. Берегоукріплення
Реконструкція кілометрів 17,1 3,4 5,1 8,6 тис.гривень 13645,8 2729,2 4093,7 6822,9 Нове будівництво кілометрів 1 0,2 0,3 0,5 тис.гривень 1200 240 360 600
Разом кілометрів 18,1 3,6 5,4 9,1 тис.гривень 14845,8 2969,2 4453,7 7422,9
3. Регулювання русел кілометрів 3,2 0,6 1 1,6 річок тис.гривень 3287,2 657,4 986,2 1643,6
4. Реконструкція споруд
Мости залізничні одиниць 1 1 2
тис.гривень 1225,4 1225,4 2000 Водовипуски одиниць
тис.гривень Мости автодорожні одиниць 2 1 1
тис.гривень 1044 626 418
5. Протиерозійні заходи
Меліоративні
захисні лісові гектарів 105,4 21,1 31,6 52,7 насадження у високогірних тис.гривень 896,2 179,2 268,9 448,1 районах захисні лісові гектарів 67,4 13,5 20,2 33,7 насадження вздовж малих річок тис.гривень 215,6 43,1 64,7 107,8 мулофільтри по дну гектарів 0,4 0,1 0,1 0,2 ярів і балок тис.гривень 1,3 0,3 0,3 0,7 відновлення лісових гектарів 80 16 24 40 насаджень тис.гривень 11,4 2,3 3,4 5,7 Гідротехнічні земляні вали всіх кілометрів 16 3,2 4,8 8 типів тис.гривень 28,8 5,8 8,6 14,4 засипання і одиниць 12 2 4 6 виположування ярів тис.гривень 31,1 6,2 9,3 15,6 скидні споруди для одиниць 20 4 6 10 закріплення ярів тис.гривень 411,5 82,3 123,5 205,7 загати, перепади, одиниць 40 8 12 20 підпірні стінки тис.гривень 371,3 74,3 111,4 185,6 плотові загати одиниць 120 24 36 60 тис.гривень 21,7 4,3 6,5 10,9 терасування схилів гектарів 40 8 12 20 тис.гривень 87,4 17,5 26,2 43,7 Агротехнічні рекультивація гектарів 11,3 2,3 3,4 5,6 порушених земель тис.гривень 35,1 7 10,5 17,6 Культуртехнічні гектарів 580 116 174 290 комплекс робіт тис.гривень 174 34,8 52,2 87
Разом тис.гривень 2285,4 457,1 685,5 1142,8
6. Протипаводкові одиниць
польдери:
кількість секцій одиниць
загальна площа кв.кілометр
середня глибина води метрів
загальний об'єм води млн. куб.
метрів Склад споруд: дамби, що кілометрів реконструюються дамби, що кілометрів проектуються водозабори одиниць водоскиди -"- споруди осушувальної -"- мережі
Загальна вартість тис.гривень
7. Протипаводкові
ємності
загальна кількість одиниць
загальний об'єм млн. куб.
ємності метрів
Склад споруд
гребля
об'єм грунту тис. куб.
метрів вартість тис.гривень глибинний водоскид об'єм залізобетону тис. куб.
метрів вартість тис.гривень поверхневий водоскид об'єм залізобетону тис. куб.
метрів вартість тис.гривень автодорожній перехід довжина кілометрів вартість тис.гривень наносозатримувальні греблі загальний об'єм млн. куб. ємності метрів вартість тис.гривень знесення житлових будівель кількість одиниць вартість тис.гривень
Разом тис.гривень
8. Реконструкція
водосховищ
кількість одиниць
загальний об'єм млн. куб.
ємності метрів
загальна вартість тис.гривень
9. Протисельові споруди одиниць 6 1 2 3 тис.гривень 1144 148,8 343,2 652
10. Науково-дослідні -"- 204,97 49,39 59,9 95,68 роботи
11. Проектно- -"- 1107,46 314,06 329,88 463,52 вишукувальні роботи
Разом вартість -"- 34674,53 8353,45 10135,48 16185,6 інженерних заходів
12. Переселення з -"- 105,36 57,25 48,11
паводконебезпечних
районів
Разом -"- 34779,89 8410,7 12183,59 16185,6

Додаток 8
до Програми
Основні показники здійснення протипаводкових заходів в басейні
р. Тячівки
------------------------------------------------------------------------- Протипаводкові | Одиниця | У тому числі заходи | виміру |------------------------------------ | | Разом | 2002- | 2007- | 2012- | | | 2006 | 2011 | 2015 | | | роки | роки | роки ------------------------------------------------------------------------- 1. Водозахисні дамби
Реконструкція кілометрів 2,5 0,5 0,8 1,2 тис.гривень 334,1 66,8 100,2 167,1 Нове будівництво кілометрів 7,8 1,6 2,3 3,9 тис.гривень 8798,5 1759,7 2639,6 4399,2
Разом кілометрів 10,3 2,1 3,1 5,1 тис.гривень 9132,6 1826,5 2739,8 4566,3
2. Берегоукріплення
Реконструкція кілометрів 3,1 0,6 0,9 1,6 тис.гривень 2473,8 494,8 742,1 1236,9 Нове будівництво кілометрів
тис.гривень
Разом кілометрів 3,1 0,6 0,9 1,6 тис.гривень 2473,8 494,8 742,1 1236,9
3. Регулювання русел кілометрів 3 0,6 0,9 1,5 річок тис.гривень 185,9 37,2 55,8 92,9
4. Реконструкція споруд
Мости залізничні одиниць
тис.гривень Водовипуски одиниць
тис.гривень Мости автодорожні одиниць 2 1 1
тис.гривень 1044 626 418
5. Протиерозійні заходи
Меліоративні
захисні лісові гектарів 210,9 42,2 63,3 105,4 насадження у високогірних тис.гривень 1792,5 358,5 537,8 896,2 районах захисні лісові гектарів 134,7 26,9 40,4 67,4 насадження вздовж малих річок тис.гривень 431,1 86,2 129,3 215,6 мулофільтри по дну гектарів 0,8 0,2 0,2 0,4 ярів і балок тис.гривень 2,6 0,5 0,8 1,3 відновлення лісових гектарів 160 32 48 80 насаджень тис.гривень 22,8 4,6 6,8 11,4 Гідротехнічні земляні вали всіх кілометрів 32 6,4 9,6 16 типів тис.гривень 576,8 115,4 173 288,4 засипання і одиниць 24 5 7 12 виположування ярів тис.гривень 61,9 12,4 18,6 30,9 скидні споруди для одиниць 40 8 12 20 закріплення ярів тис.гривень 823 164,6 246,9 411,5 загати, перепади, одиниць 80 16 24 4 підпірні стінки тис.гривень 742,6 148,5 222,8 371,3 плотові загати одиниць 240 48 72 120 тис.гривень 43,4 8,7 13 21,7 терасування схилів гектарів 80 16 24 40 тис.гривень 174,7 34,9 52,4 87,4 Агротехнічні рекультивація гектарів 22,6 4,5 6,8 11,3 порушених земель тис.гривень 70,20 14 21,1 35,1 Культуртехнічні гектарів 1160 232 348 580 комплекс робіт тис.гривень 348 69,6 104,4 174
Разом тис.гривень 5089,6 1017,9 1526,9 2544,8
6. Протипаводкові одиниць
польдери:
кількість секцій одиниць
загальна площа кв.кілометр
середня глибина води метрів
загальний об'єм води млн. куб.
метрів Склад споруд: дамби, що кілометрів реконструюються дамби, що кілометрів проектуються водозабори одиниць водоскиди -"- споруди осушувальної -"- мережі
Загальна вартість тис.гривень
7. Протипаводкові
ємності
загальна кількість одиниць
загальний об'єм млн. куб.
ємності метрів
Склад споруд
гребля
об'єм грунту тис. куб.
метрів вартість тис.гривень глибинний водоскид об'єм залізобетону тис. куб.
метрів вартість тис.гривень поверхневий водоскид об'єм залізобетону тис. куб.
метрів вартість тис.гривень автодорожній перехід довжина кілометрів вартість тис.гривень наносозатримувальні греблі загальний об'єм млн. куб. ємності метрів вартість тис.гривень знесення житлових будівель кількість одиниць вартість тис.гривень
Разом тис.гривень
8. Реконструкція
водосховищ
кількість одиниць
загальний об'єм млн. куб.
ємності метрів
загальна вартість тис.гривень
9. Протисельові споруди одиниць 12 2 4 6 тис.гривень 2288 297,6 686,4 1304
10. Науково-дослідні -"- 130,88 28,69 39,88 62,31 роботи
11. Проектно- -"- 1796,35 523,02 539,86 733,47 вишукувальні роботи
Разом вартість -"- 22141,13 4851,71 6748,74 10540,68 інженерних заходів
12. Переселення з -"- 65,28 33,25 32,03
паводконебезпечних
районів
Разом -"- 22206,41 4884,96 6780,77 10540,68

Додаток 9
до Програми
Основні показники здійснення протипаводкових заходів у басейні
р. Тиси (Хустиці)
------------------------------------------------------------------------- Протипаводкові | Одиниця | У тому числі заходи | виміру |------------------------------------ | | Разом | 2002- | 2007- | 2012- | | | 2006 | 2011 | 2015 | | | роки | роки | роки ------------------------------------------------------------------------- 1. Водозахисні дамби
Реконструкція кілометрів 29,6 5,9 8,9 14,8 тис.гривень 4280,9 856,2 1284,3 2140,4 Нове будівництво кілометрів 3 0,6 0,9 1,5 тис.гривень 3403,7 680,7 1021,1 1701,9
Разом кілометрів 32,6 6,5 9,8 16,3 тис.гривень 7684,6 1536,9 2305,4 3842,3
2. Берегоукріплення
Реконструкція кілометрів 1,3 0,3 0,4 0,6 тис.гривень 1021,4 204,3 306,4 510,7 Нове будівництво кілометрів 3,1 0,6 0,9 1,6 тис.гривень 2473,8 494,8 742,1 1236,9
Разом кілометрів 4,4 0,9 1,3 2,2 тис.гривень 3495,2 699,1 1048,5 1747,6
3. Регулювання русел кілометрів 3 0,6 0,9 1,5 річок тис.гривень 253,7 50,7 76,1 126,9
4. Реконструкція споруд
Мости залізничні одиниць
тис.гривень Водовипуски одиниць
тис.гривень Мости автодорожні одиниць 2 1 1
тис.гривень 1042 625 417
5. Протиерозійні заходи
Меліоративні
захисні лісові гектарів 316,3 63,2 94,9 158,2 насадження у високогірних тис.гривень 2688,7 537,7 806,6 1344,4 районах захисні лісові гектарів 202,1 40,4 60,6 101,1 насадження вздовж малих річок тис.гривень 646,6 129,3 194 323,3 мулофільтри по дну гектарів 1,2 0,2 0,4 0,6 ярів і балок тис.гривень 4 0,8 1,2 2 відновлення лісових гектарів 240 48 72 120 насаджень тис.гривень 34,2 6,8 10,3 17,1 Гідротехнічні земляні вали всіх кілометрів 48 9,6 14,4 24 типів тис.гривень 865,2 173 259,6 432,6 засипання і одиниць 36 7 11 18 виположування ярів тис.гривень 92,9 18,6 27,9 46,4 скидні споруди для одиниць 60 12 18 30 закріплення ярів тис.гривень 1234,6 246,9 370,4 617,3 загати, перепади, одиниць 120 24 36 60 підпірні стінки тис.гривень 1114 223 334,1 556,9 плотові загати одиниць 360 72 108 180 тис.гривень 65 13 19,5 32,5 терасування схилів гектарів 120 24 36 60 тис.гривень 262,1 52,4 78,6 131,1 Агротехнічні рекультивація гектарів 34 6,8 10,2 17 порушених земель тис.гривень 105,3 21,1 31,6 52,6 Культуртехнічні гектарів 1740 348 522 870 комплекс робіт тис.гривень 22 104,4 156,6 261
Разом тис.гривень 7634,6 1527 2290,4 3817,2
6. Протипаводкові одиниць 2 2
польдери:
кількість секцій одиниць 12 12
загальна площа кв.кілометр 15,9 15,9
середня глибина води метрів 1,5
загальний об'єм води млн. куб. 24,3 24,3
метрів Склад споруд: дамби, що кілометрів 18,6 18,6 реконструюються дамби, що кілометрів 39,4 39,4 проектуються водозабори одиниць 6 6 водоскиди -"- 6 6 споруди осушувальної -"- 16 16 мережі
Загальна вартість тис.гривень 25949 25949
7. Протипаводкові
ємності
загальна кількість одиниць 1 1 загальний об'єм млн. куб. 5,9 5,9 ємності метрів Склад споруд гребля об'єм грунту тис. куб. 169 169 метрів
вартість тис.гривень 2585,99 2585,99 глибинний водоскид об'єм залізобетону тис. куб. 2,1 2,1 метрів
вартість тис.гривень 2477 2477 поверхневий водоскид об'єм залізобетону тис. куб.
метрів вартість тис.гривень автодорожній перехід довжина кілометрів вартість тис.гривень наносозатримувальні греблі загальний об'єм млн. куб. ємності метрів вартість тис.гривень 585 585 знесення житлових будівель кількість одиниць 2 2 вартість тис.гривень 108 108
Разом тис.гривень 5755,99 5755,99
8. Реконструкція
водосховищ
кількість одиниць
загальний об'єм млн. куб.
ємності метрів
загальна вартість тис.гривень
9. Протисельові споруди одиниць 17 4 5 8 тис.гривень 3432 446,4 1029,6 1956
10. Науково-дослідні -"- 350,47 189,36 47,31 113,8 роботи
11. Проектно- -"- 2925,68 1003,96 791,02 1130,7 вишукувальні роботи
Разом вартість -"- 58523,24 32027,42 8005,33 18490,49 інженерних заходів
12. Переселення з -"- 257,5 219,5 38
паводконебезпечних
районів
Разом -"- 58780,74 32246,92 8043,33 18490,49

Додаток 10
до Програми
Основні показники здійснення протипаводкових заходів в басейні
р. Тиси (Соломонове-Соловка)
------------------------------------------------------------------------- Протипаводкові | Одиниця | У тому числі заходи | виміру |------------------------------------ | | Разом | 2002- | 2007- | 2012- | | | 2006 | 2011 | 2015 | | | роки | роки | роки ------------------------------------------------------------------------- 1. Водозахисні дамби
Реконструкція кілометрів 18 3,6 5,4 9 тис.гривень 9860 1972 2958 4930 Нове будівництво кілометрів
тис.гривень
Разом кілометрів 18 3,6 5,4 9 тис.гривень 9860 1972 2958 4930
2. Берегоукріплення
Реконструкція кілометрів 1,4 0,3 0,4 0,7 тис.гривень 1470 294 441 735 Нове будівництво кілометрів 0,5 0,5
тис.гривень 1760 1760
Разом кілометрів 1,9 0,8 0,4 0,7 тис.гривень 3230 2054 441 735
3. Регулювання русел кілометрів
річок тис.гривень
4. Реконструкція споруд
Мости залізничні одиниць
тис.гривень Водовипуски одиниць
тис.гривень Мости автодорожні одиниць 2 1 1
тис.гривень 1042 625 417
5. Протиерозійні заходи
Меліоративні
захисні лісові гектарів
насадження
у високогірних тис.гривень
районах
захисні лісові гектарів
насадження
вздовж малих річок тис.гривень
мулофільтри по дну гектарів
ярів і балок тис.гривень
відновлення лісових гектарів
насаджень тис.гривень
Гідротехнічні
земляні вали всіх кілометрів
типів тис.гривень
засипання і одиниць
виположування
ярів тис.гривень
скидні споруди для одиниць
закріплення ярів тис.гривень
загати, перепади, одиниць
підпірні стінки тис.гривень
плотові загати одиниць
тис.гривень терасування схилів гектарів
тис.гривень Агротехнічні рекультивація гектарів порушених земель тис.гривень Культуртехнічні гектарів комплекс робіт тис.гривень
Разом тис.гривень
6. Протипаводкові одиниць
польдери:
кількість секцій одиниць
загальна площа кв.кілометр
середня глибина води метрів
загальний об'єм води млн. куб.
метрів Склад споруд: дамби, що кілометрів реконструюються дамби, що кілометрів проектуються водозабори одиниць водоскиди -"- споруди осушувальної -"- мережі
Загальна вартість тис.гривень
7. Протипаводкові
ємності
загальна кількість одиниць
загальний об'єм млн. куб.
ємності метрів
Склад споруд
гребля
об'єм грунту тис. куб.
метрів вартість тис.гривень глибинний водоскид об'єм залізобетону тис. куб.
метрів вартість тис.гривень поверхневий водоскид об'єм залізобетону тис. куб.
метрів вартість тис.гривень автодорожній перехід довжина кілометрів вартість тис.гривень наносозатримувальні греблі загальний об'єм млн. куб. ємності метрів вартість тис.гривень знесення житлових будівель кількість одиниць вартість тис.гривень
Разом тис.гривень
8. Реконструкція
водосховищ
кількість одиниць
загальний об'єм млн. куб.
ємності метрів
загальна вартість тис.гривень
9. Протисельові споруди одиниць
тис.гривень
10. Науково-дослідні -"- 84,79 27,91 22,9 33,98 роботи
11. Проектно- -"- 127,2 41,86 34,35 50,99 вишукувальні роботи
Разом вартість -"- 14343,99 4720,77 3873,25 5749,97 інженерних заходів
12. Переселення з -"- 50,75 32,36 18,39
паводконебезпечних
районів
Разом -"- 14394,74 4753,13 3891,64 5749,97

Додаток 11
до Програми
Основні показники здійснення протипаводкових заходів
в басейні р. Уж
------------------------------------------------------------------------- Протипаводкові | Одиниця | У тому числі заходи | виміру |------------------------------------ | | Разом | 2002- | 2007- | 2012- | | | 2006 | 2011 | 2015 | | | роки | роки | роки ------------------------------------------------------------------------- 1. Водозахисні дамби
Реконструкція кілометрів 20 4 6 10 тис.гривень 3724,2 744,8 1117,3 1862,1 Нове будівництво кілометрів 20,3 4 6,1 10,2 тис.гривень 21227 4245,4 6368,1 10613,5
Разом кілометрів 40,3 8 12,1 20,2 тис.гривень 24951,2 4990,2 7485,4 12475,6
2. Берегоукріплення
Реконструкція кілометрів 1,3 0,3 0,4 0,6 тис.гривень 1039,4 207,9 311,8 519,7 Нове будівництво кілометрів 14,1 2,8 4,2 7,1 тис.гривень 13895,1 2779 4168,5 6947,6
Разом кілометрів 15,4 3,1 4,6 7,7 тис.гривень 14934,5 2986,9 4480,3 7467,3
3. Регулювання русел кілометрів 25,1 5 7,5 12,6 річок тис.гривень 15340,4 3068,1 4602,1 7670,2
4. Реконструкція споруд
Мости залізничні одиниць
тис.гривень Водовипуски одиниць 4 4
тис.гривень 1888 1888 Мости автодорожні одиниць 6 2 2 2 тис.гривень 2628 1128 700 800
5. Протиерозійні заходи
Меліоративні
захисні лісові гектарів 343 68,6 102,9 171,5 насадження у високогірних тис.гривень 2913 582,6 873,9 1456,5 районах захисні лісові гектарів 219 43,8 65,7 109,5 насадження вздовж малих річок тис.гривень 700,5 140,1 210,2 350,2 мулофільтри по дну гектарів 1,3 0,3 0,4 0,6 ярів і балок тис.гривень 4,3 0,9 1,3 2,1 відновлення лісових гектарів 260 52 78 130 насаджень тис.гривень 37,1 7,4 11,1 18,6 Гідротехнічні земляні вали всіх кілометрів 52 10,4 15,6 26 типів тис.гривень 937,3 187,5 281,1 468,7 засипання і одиниць 39 8 12 19 виположування ярів тис.гривень 100,6 20,1 30,2 50,3 скидні споруди для одиниць 65 13 20 32 закріплення ярів тис.гривень 1337,4 267,5 401,2 668,7 загати, перепади, одиниць 130 26 39 65 підпірні стінки тис.гривень 1206,7 241,3 362 603,4 плотові загати одиниць 390 78 117 195 тис.гривень 70,6 14,1 21,2 35,3 терасування схилів гектарів 130 26 39 65 тис.гривень 284 56,8 85,2 142 Агротехнічні рекультивація гектарів 36,8 7,4 11 18,4 порушених земель тис.гривень 114 22,8 34,2 57 Культуртехнічні гектарів 1885 377 565,5 942,5 комплекс робіт тис.гривень 565,6 113,1 169,7 282,8
Разом тис.гривень 8271,1 1654,2 2481,3 4135,6
6. Протипаводкові одиниць
польдери:
кількість секцій одиниць
загальна площа кв.кілометр
середня глибина води метрів
загальний об'єм води млн. куб.
метрів Склад споруд: дамби, що кілометрів реконструюються дамби, що кілометрів проектуються водозабори одиниць водоскиди -"- споруди осушувальної -"- мережі
Загальна вартість тис.гривень
7. Протипаводкові
ємності
загальна кількість одиниць 5 3 2 загальний об'єм млн. куб. 50,2 29,1 21,1 ємності метрів Склад споруд гребля об'єм грунту тис. куб. 2416 1387 1029 метрів
вартість тис.гривень 37236,71 21490,48 15746,23 глибинний водоскид об'єм залізобетону тис. куб. 39,3 24,5 14,8 метрів
вартість тис.гривень 44305 27593 16712 поверхневий водоскид об'єм залізобетону тис. куб.
метрів вартість тис.гривень автодорожній перехід довжина кілометрів 4,6 3,3 1,3 вартість тис.гривень 6151 4316 1835 наносозатримувальні греблі загальний об'єм млн. куб. ємності метрів вартість тис.гривень 6467 3933 2534 знесення житлових будівель кількість одиниць 7 2 5 вартість тис.гривень 379 108 271
Разом тис.гривень 94538,71 57440,48 37098,23
8. Реконструкція
водосховищ
кількість одиниць
загальний об'єм млн. куб.
ємності метрів
загальна вартість тис.гривень
9. Протисельові споруди одиниць 19 4 6 9 тис.гривень 3718 483,6 1115,4 2119
10. Науково-дослідні -"- 1076,35 101,89 509,84 464,62 роботи
11. Проектно- -"- 4214,9 932,8 1545,18 1736,92 вишукувальні роботи
Разом вартість -"- 171561,16 17233,69 80360 73967,47 інженерних заходів
12. Переселення з -"- 527,62 118,11 409,51
паводконебезпечних
районів
Разом -"- 172088,78 17351,8 80769,51 73967,47

Додаток 12
до Програми
Основні показники здійснення протипаводкових заходів в басейні
р. Латориці
-------------------------------------------------------------------------- Протипаводкові | Одиниця | У тому числі заходи | виміру |------------------------------------- | | Разом | 2002- | 2007- | 2012- | | | 2006 | 2011 | 2015 | | | роки | роки | роки -------------------------------------------------------------------------- 1. Водозахисні дамби
Реконструкція кілометрів 414,5 82,9 124,4 207,2 тис.гривень 30934,3 6186,9 9280,3 15467,1 Нове будівництво кілометрів 46,3 9,3 13,9 23,1 тис.гривень 17727,8 3545,6 5318,3 8863,9
Разом кілометрів 460,8 92,2 138,2 230,4 тис.гривень 48662,1 9732,5 14598,6 24331
2. Берегоукріплення
Реконструкція кілометрів
тис.гривень Нове будівництво кілометрів 7,6 1,5 2,3 3,8 тис.гривень 5470 1094 1641 2735
Разом кілометрів 7,6 1,5 2,3 3,8 тис.гривень 5470 1094 1641 2735
3. Регулювання русел кілометрів 36 7,2 10,8 18 річок тис.гривень 6693,4 1338,7 2008 3346,7
4. Реконструкція споруд
Мости залізничні одиниць
тис.гривень Водовипуски одиниць
тис.гривень Мости автодорожні одиниць 6 2 2 2 тис.гривень 4230 1410 1500 1320
5. Протиерозійні заходи
Меліоративні
захисні лісові гектарів 369 73,8 110,7 184,5 насадження у високогірних тис.гривень 3136,4 627,4 941 1568 районах захисні лісові гектарів 235,8 47,2 70,7 117,9 насадження вздовж малих річок тис.гривень 754,4 150,9 226,3 377,2 мулофільтри по дну гектарів 1,4 0,3 0,4 0,7 ярів і балок тис.гривень 4,6 0,9 1,4 2,3 відновлення лісових гектарів 280 56 84 140 насаджень тис.гривень 40 8 12 20 Гідротехнічні земляні вали всіх кілометрів 56 11,2 16,8 28 типів тис.гривень 1009,4 201,9 302,8 504,7 засипання і одиниць 42 8 13 21 виположування ярів тис.гривень 108,4 21,7 32,5 54,2 скидні споруди для одиниць 70 14 21 35 закріплення ярів тис.гривень 1440,3 288,1 432,1 720,1 загати, перепади, одиниць 140 28 42 70 підпірні стінки тис.гривень 1299,6 259,9 389,9 649,8 плотові загати одиниць 420 84 126 210 тис.гривень 75,9 15,2 22,8 37,9 терасування схилів гектарів 140 28 42 70 тис.гривень 305,8 61,2 91,7 152,9 Агротехнічні рекультивація гектарів 39,6 7,9 11,9 19,8 порушених земель тис.гривень 122,8 24,6 36,8 61,4 Культуртехнічні гектарів 2030 406 609 1015 комплекс робіт тис.гривень 609 121,8 182,7 304,5
Разом тис.гривень 8906,6 1781,6 2672 4453
6. Протипаводкові одиниць
польдери:
кількість секцій одиниць
загальна площа кв.кілометр
середня глибина води метрів
загальний об'єм води млн. куб.
метрів Склад споруд: дамби, що кілометрів реконструюються дамби, що кілометрів проектуються водозабори одиниць водоскиди -"- споруди осушувальної -"- мережі
Загальна вартість тис.гривень
7. Протипаводкові
ємності
загальна кількість одиниць 8 2 6 загальний об'єм млн. куб. 62,3 14,4 47,9 ємності метрів Склад споруд гребля об'єм грунту тис. куб. 2856 802 2054 метрів
вартість тис.гривень 43884,66 12453,25 31431,41 глибинний водоскид об'єм залізобетону тис. куб. 50,6 14,1 36,5 метрів
вартість тис.гривень 57095 15862 41233 поверхневий водоскид об'єм залізобетону тис. куб.
метрів вартість тис.гривень автодорожній перехід довжина кілометрів 5,7 1,5 4,2 вартість тис.гривень 7537 2006 5531 наносозатримувальні греблі загальний об'єм млн. куб. ємності метрів вартість тис.гривень 7323 1992 5331 знесення житлових будівель кількість одиниць 14 14 вартість тис.гривень 757 757
Разом тис.гривень 116596,66 33070,25 83526,41
8. Реконструкція
водосховищ
кількість одиниць 5 5 загальний об'єм млн. куб. 14,1 14,1 ємності метрів загальна вартість тис.гривень 14745 14745
9. Протисельові споруди одиниць 20 4 6 10 тис.гривень 4004 520,9 1201,1 2282
10. Науково-дослідні -"- 1348,58 100,33 365,64 882,61 роботи
11. Проектно- -"- 4823,11 990,55 1388,65 2443,91 вишукувальні роботи
Разом вартість 215479,45 16968,58 58445,24 140065,63 інженерних заходів
12. Переселення з -"- 409,99 116,3 293,69
паводконебезпечних
районів
Разом -"- 215889,44 17084,88 58738,93 140065,63

Додаток 13
до Програми
Основні показники здійснення протипаводкових заходів в басейні
р. Тереблі
------------------------------------------------------------------------- Протипаводкові | Одиниця | У тому числі заходи | виміру |------------------------------------ | | Разом | 2002- | 2007- | 2012- | | | 2006 | 2011 | 2015 | | | роки | роки | роки ------------------------------------------------------------------------- 1. Водозахисні дамби
Реконструкція кілометрів 13,5 2,7 4 6,8 тис.гривень 1801,6 360,3 540,5 900,8 Нове будівництво кілометрів 10,5 2,1 3,2 5,2 тис.гривень 11615,2 2323 3484,6 5807,6
Разом кілометрів 24 4,8 7,2 12 тис.гривень 13416,8 2683,3 4025,1 6708,4
2. Берегоукріплення
Реконструкція кілометрів 1,6 0,3 0,5 0,8 тис.гривень 1300,7 260,1 390,2 650,4 Нове будівництво кілометрів 1,9 0,4 0,6 0,9 тис.гривень 1516,2 303,2 454,9 758,1
Разом кілометрів 3,5 0,7 1,1 1,7 тис.гривень 2816,9 563,3 845,1 1408,5
3. Регулювання русел кілометрів 27 5,4 8,1 13,5 річок тис.гривень 15211,9 3042,4 4563,6 7605,9
4. Реконструкція споруд
Мости залізничні одиниць
тис.гривень Водовипуски одиниць
тис.гривень Мости автодорожні одиниць 8 4 2 2 тис.гривень 2515 1509 500 506
5. Протиерозійні заходи
Меліоративні
захисні лісові гектарів 237,2 47,4 71,2 118,6 насадження у високогірних тис.гривень 2016,5 403,3 605 1008,2 районах захисні лісові гектарів 151,6 30,3 45,5 75,8 насадження вздовж малих річок тис.гривень 484,9 97 145,5 242,4 мулофільтри по дну гектарів 0,9 0,2 0,3 0,4 ярів і балок тис.гривень 3 0,6 0,9 1,5 відновлення лісових гектарів 180 36 54 90 насаджень тис.гривень 25,7 5,1 7,7 12,9 Гідротехнічні земляні вали всіх кілометрів 36 7,2 10,8 18 типів тис.гривень 649 129,8 194,7 324,5 засипання і одиниць 27 5 8 14 виположування ярів тис.гривень 69,7 13,9 20,9 34,9 скидні споруди для одиниць 45 9 13 23 закріплення ярів тис.гривень 925,9 185,1 277,8 463 загати, перепади, одиниць 90 18 27 45 підпірні стінки тис.гривень 835,4 167,1 250,6 417,7 плотові загати одиниць 270 54 81 135 тис.гривень 48,8 9,8 14,6 24,4 терасування схилів гектарів 90 18 27 45 тис.гривень 196,6 39,3 59 98,3 Агротехнічні рекультивація гектарів 25,6 5,1 7,7 12,8 порушених земель тис.гривень 79 15,8 23,7 39,5 Культуртехнічні гектарів 1305 261 391,5 652,5 комплекс робіт тис.гривень 391,5 78,3 117,5 195,7
Разом тис.гривень 5726 1145,1 1717,9 2863
6. Протипаводкові одиниць
польдери:
кількість секцій одиниць
загальна площа кв.кілометр
середня глибина води метрів
загальний об'єм води млн. куб.
метрів Склад споруд: дамби, що кілометрів реконструюються дамби, що кілометрів проектуються водозабори одиниць водоскиди -"- споруди осушувальної -"- мережі
Загальна вартість тис.гривень
7. Протипаводкові
ємності
загальна кількість одиниць 1 1
загальний об'єм млн. куб. 20 20
ємності метрів
Склад споруд
гребля
об'єм грунту тис. куб. 1022 1022
метрів вартість тис.гривень 18296,7 18296,7 глибинний водоскид об'єм залізобетону тис. куб. 14,6 14,6
метрів вартість тис.гривень 16479 16479 поверхневий водоскид об'єм залізобетону тис. куб.
метрів вартість тис.гривень автодорожній перехід довжина кілометрів 1,3 1,3 вартість тис.гривень 1742 1742 наносозатримувальні греблі загальний об'єм млн. куб. ємності метрів вартість тис.гривень 2318 2318 знесення житлових будівель кількість одиниць 2 2 вартість тис.гривень 108 108
Разом тис.гривень 38943,7 38943,7
8. Реконструкція
водосховищ
кількість одиниць
загальний об'єм млн. куб.
ємності метрів
загальна вартість тис.гривень
9. Протисельові споруди одиниць 13 2 4 7 тис.гривень 2574 334,8 772,2 1467
10. Науково-дослідні -"- 509,7 304,26 77,76 127,68 роботи
11. Проектно- -"- 2564,5 996,28 656,7 911,52 вишукувальні роботи
Разом вартість 84278,5 49522,14 13158,36 21598 інженерних заходів
12. Переселення з -"- 415,16 352,7 62,46
паводконебезпечних
районів
Разом -"- 84693,66 49874,84 13220,82 21598

Додаток 14
до Програми
Основні показники здійснення протипаводкових заходів
в басейні р. Ріки
------------------------------------------------------------------------- Протипаводкові | Одиниця | У тому числі заходи | виміру |------------------------------------ | | Разом | 2002- | 2007- | 2012- | | | 2006 | 2011 | 2015 | | | роки | роки | роки ------------------------------------------------------------------------- 1. Водозахисні дамби
Реконструкція кілометрів 21,7 4,3 6,5 10,9 тис.гривень 2052,9 410,6 615,9 1026,4 Нове будівництво кілометрів
тис.гривень
Разом кілометрів 21,7 4,3 6,5 10,9 тис.гривень 2052,9 410,6 615,9 1026,4
2. Берегоукріплення
Реконструкція кілометрів 3,4 0,7 1 1,7 тис.гривень 2713,2 542,6 814 1356,6 Нове будівництво кілометрів 5,7 1,1 1,7 2,9 тис.гривень 4548,6 909,7 1364,6 2274,3
Разом кілометрів 9,1 1,8 2,7 4,6 тис.гривень 7261,8 1452,3 2178,6 3630,9
3. Регулювання русел кілометрів 20,2 4 6,1 10,1 річок тис.гривень 6692,4 1338,5 2007,7 3346,2
4. Реконструкція споруд
Мости залізничні одиниць
тис.гривень Водовипуски одиниць
тис.гривень Мости автодорожні одиниць 12 7 2 3 тис.гривень 11942 8092 1900 1950
5. Протиерозійні заходи
Меліоративні
захисні лісові гектарів 369 73,8 110,7 184,5 насадження у високогірних тис.гривень 3136,8 627,4 941 1568,4 районах захисні лісові гектарів 235,8 47,2 70,7 117,9 насадження вздовж малих річок тис.гривень 754,4 150,9 226,3 377,2 мулофільтри по дну гектарів 1,4 0,3 0,4 0,7 ярів і балок тис.гривень 4,6 0,9 1,4 2,3 відновлення лісових гектарів 280 56 84 140 насаджень тис.гривень 40 8 12 20 Гідротехнічні земляні вали всіх кілометрів 56 11,2 16,8 28 типів тис.гривень 1009,4 201,9 302,8 504,7 засипання і одиниць 42 8 13 21 виположування ярів тис.гривень 108,4 21,7 32,5 54,2 скидні споруди для одиниць 70 14 21 35 закріплення ярів тис.гривень 1440,3 288,1 432,1 720,1 загати, перепади, одиниць 140 28 42 70 підпірні стінки тис.гривень 1299,6 259,9 389,9 649,8 плотові загати одиниць 420 84 126 210 тис.гривень 75,9 15,2 22,8 37,9 терасування схилів гектарів 140 28 42 70 тис.гривень 305,8 61,2 91,7 152,9 Агротехнічні рекультивація гектарів 39,6 7,9 11,9 19,8 порушених земель тис.гривень 122,8 24,6 36,8 61,4 Культуртехнічні гектарів 2030 406 609 1015 комплекс робіт тис.гривень 609 121,8 182,7 304,5
Разом тис.гривень 8907 1781,6 2672 4453,4
6. Протипаводкові одиниць
польдери:
кількість секцій одиниць
загальна площа кв.кілометр
середня глибина води метрів
загальний об'єм води млн. куб.
метрів Склад споруд: дамби, що кілометрів реконструюються дамби, що кілометрів проектуються водозабори одиниць водоскиди -"- споруди осушувальної -"- мережі
Загальна вартість тис.гривень
7. Протипаводкові
ємності
загальна кількість одиниць 6 1 1 4 загальний об'єм млн. куб. 29,2 15,2 3,6 10,4 ємності метрів Склад споруд гребля об'єм грунту тис. куб. 2063 419 1022 622 метрів
вартість тис.гривень 32887,98 7500,96 11869,26 9517,76 глибинний водоскид об'єм залізобетону тис. куб. 28,4 11,7 2,4 14,3 метрів
вартість тис.гривень 32013 13197 2686 16130 поверхневий водоскид об'єм залізобетону тис. куб. 10,5 3,6 6,9 метрів
вартість тис.гривень 8709 3002 5707 автодорожній перехід довжина кілометрів 4,4 1 0,6 2,8 вартість тис.гривень 4855 1360 805 2690 наносозатримувальні греблі загальний об'єм млн. куб. ємності метрів вартість тис.гривень 5216 2228 558 2430 знесення житлових будівель кількість одиниць 11 3 3 5 вартість тис.гривень 594 162 162 270
Разом тис.гривень 84274,98 27449,96 16080,26 36744,76
8. Реконструкція
водосховищ
кількість одиниць
загальний об'єм млн. куб.
ємності метрів
загальна вартість тис.гривень
9. Протисельові споруди одиниць 20 4 6 10 тис.гривень 4004 520,94 1201,06 2282
10. Науково-дослідні -"- 815,36 256,13 215,11 344,12 роботи
11. Проектно- -"- 4023,11 1224,16 1162,78 1636,17 вишукувальні роботи
Разом вартість -"- 129973,55 42526,19 32033,41 55413,95 інженерних заходів
12. Переселення з -"- 469,69 296,91 172,78
паводконебезпечних
районів
Разом -"- 130443,24 42823,1 28206,19 55413,95

Додаток 15
до Програми
Основні показники здійснення протипаводкових заходів
в басейні р. Боржави
------------------------------------------------------------------------- Протипаводкові | Одиниця | У тому числі заходи | виміру |------------------------------------ | | Разом | 2002- | 2007- | 2012- | | | 2006 | 2011 | 2015 | | | роки | роки | роки ------------------------------------------------------------------------- 1. Водозахисні дамби
Реконструкція кілометрів 110,3 22,1 33,1 55,1 тис.гривень 12750,1 2550 3825 6375,1 Нове будівництво кілометрів 19,7 3,9 5,9 9,9 тис.гривень 21792,1 4358,4 6537,6 10896,1
Разом кілометрів 130 26 39 65 тис.гривень 34542,2 6908,4 10362,6 17271,2
2. Берегоукріплення
Реконструкція кілометрів
тис.гривень Нове будівництво кілометрів 5,3 1,1 1,6 2,6 тис.гривень 4229,4 845,9 1268,8 2114,7
Разом кілометрів 5,3 1,1 1,6 2,6 тис.гривень 4229,4 845,9 1268,8 2114,7
3. Регулювання русел кілометрів 28,9 5,8 8,7 14,4 річок тис.гривень 9149 1829,8 2744,7 4574,5
4. Реконструкція споруд
Мости залізничні одиниць
тис.гривень Водовипуски одиниць
тис.гривень Мости автодорожні одиниць 35 21 7 7 тис.гривень 17100 11840 2500 2760
5. Протиерозійні заходи
Меліоративні
захисні лісові гектарів 395,4 79,1 118,6 197,7 насадження у високогірних тис.гривень 3361 672,2 1008,3 1680,5 районах захисні лісові гектарів 252,6 50,5 75,8 126,3 насадження вздовж малих річок тис.гривень 808,2 161,6 242,5 404,1 мулофільтри по дну гектарів 1,5 0,3 0,5 0,7 ярів і балок тис.гривень 4,99 1 1,49 2,5 відновлення лісових гектарів 3 0,6 0,9 1,5 насаджень тис.гривень 42,8 8,6 12,8 21,4 Гідротехнічні земляні вали всіх кілометрів 60 12 18 30 типів тис.гривень 1081,6 216,3 324,5 540,8 засипання і одиниць 46 9 14 23 виположування ярів тис.гривень 116,1 23,2 34,8 58,1 скидні споруди для одиниць 76 15 23 38 закріплення ярів тис.гривень 1543,2 308,6 463 771,6 загати, перепади, одиниць 150 30 45 75 підпірні стінки тис.гривень 1392,4 278,5 417,7 696,2 плотові загати одиниць 45 90 135 225 тис.гривень 81,4 16,3 24,4 40,7 терасування схилів гектарів 150 30 45 75 тис.гривень 327,6 65,5 98,3 163,8 Агротехнічні рекультивація гектарів 42,6 8,5 12,8 21,3 порушених земель тис.гривень 131,6 26,3 39,5 65,8 Культуртехнічні гектарів 2175 435 652,5 1087,5 комплекс робіт тис.гривень 652,6 130,5 195,8 326,3
Разом тис.гривень 9543,49 1908,6 2863,09 4771,8
6. Протипаводкові одиниць 6 5 1
польдери:
кількість секцій одиниць 8 7 1
загальна площа кв.кілометр 62,6 41,3 21,3
середня глибина води метрів 1,5 1,5
загальний об'єм води млн. куб. 92 60,1 31,9
метрів Склад споруд: дамби, що кілометрів 30,3 30,3 реконструюються дамби, що кілометрів 56,9 35,1 21,8 проектуються водозабори одиниць 8 7 1 водоскиди -"- 8 7 1 споруди осушувальної -"- 21 18 3 мережі
Загальна вартість тис.гривень 31832 20549 11283
7. Протипаводкові
ємності
загальна кількість одиниць 7 1 2 4 загальний об'єм млн. куб. 25,3 7 9,2 9,1 ємності метрів Склад споруд гребля об'єм грунту тис. куб. 1944 461 513 970 метрів
вартість тис.гривень 31061,98 8253,23 7965,22 14843,53 глибинний водоскид об'єм залізобетону тис. куб. 35,9 8,3 11,6 16 метрів
вартість тис.гривень 40469 9358 13072 18039 поверхневий водоскид об'єм залізобетону тис. куб.
метрів вартість тис.гривень автодорожній перехід довжина кілометрів 4,44 0,98 0,8 2,66 вартість тис.гривень 4354 823 672 2859 наносозатримувальні греблі загальний об'єм млн. куб. ємності метрів вартість тис.гривень 5337 1457 1913 1967 знесення житлових будівель кількість одиниць 5 1 2 2 вартість тис.гривень 270 54 108 108
Разом тис.гривень 81491,98 19945,23 23730,22 37816,53
8. Реконструкція
водосховищ
кількість одиниць
загальний об'єм млн. куб.
ємності метрів
загальна вартість тис.гривень
9. Протисельові споруди одиниць 22 5 6 11 тис.гривень 4290 558 1287 2445
10. Науково-дослідні -"- 1215,62 397,03 354,68 463,91 роботи
11. Проектно- -"- 4823,57 1495,4 1432,31 1895,86 вишукувальні роботи
Разом вартість -"- 198217,26 66277,36 57826,4 74113,5 інженерних заходів
12. Переселення з -"- 745,13 460,24 284,89
паводконебезпечних
районів
Разом -"- 198962,39 66737,6 58111,29 74113,5

Додаток 16
до Програми
Зведені показники проектно-вишукувальних робіт, наукового
забезпечення та відселення жителів в басейні р. Тиси
------------------------------------------------------------------------ Басейн | Протипаводкові |Одиниці| Разом | У тому числі річки | заходи |виміру | |------------------------ | | | | 2002- | 2007- | 2012- | | | | 2006 | 2011 | 2015 | | | | роки | роки | роки ------------------------------------------------------------------------ р.Уж науково-дослідні тис. 1076,35 101,89 509,84 464,62 роботи гривень
проектно- -"- 4214,9 932,8 1545,18 1736,92 вишукувальні роботи
переселення -"- 527,62 118,11 409,51
жителів, які
проживають у
будинках в
паводконебезпечних
районах
р.Латориця науково-дослідні -"- 1348,58 100,33 365,64 882,61 роботи
проектно- -"- 4823,11 990,55 1388,65 2443,91 вишукувальні роботи
переселення -"- 409,99 116,3 293,69
жителів, які
проживають у
будинках в
паводконебезпечних
районах
р.Боржава науково-дослідні -"- 1215,62 397,03 354,68 463,91 роботи
проектно- -"- 4823,57 1495,4 1432,31 1895,86 вишукувальні роботи
переселення -"- 745,13 460,24 284,89
жителів, які
проживають у
будинках в
паводконебезпечних
районах
р.Ріка науково-дослідні -"- 815,36 256,13 215,11 344,12 роботи
проектно- -"- 4023,11 1224,16 1162,78 1636,17 вишукувальні роботи
переселення -"- 469,69 296,91 172,78
жителів, які
проживають у
будинках в
паводконебезпечних
районах
р.Теребля науково-дослідні -"- 509,7 304,26 77,76 127,68 роботи
проектно- -"- 2564,5 996,28 656,7 911,52 вишукувальні роботи
переселення -"- 415,16 352,7 62,46
жителів, які
проживають у
будинках в
паводконебезпечних
районах
р.Тересва науково-дослідні тис. 817,47 325,57 289,36 202,54 роботи гривень
проектно- -"- 2226,32 788,23 734,28 703,81 вишукувальні роботи
переселення -"- 609,82 377,4 232,42
жителів, які
проживають у
будинках в
паводконебезпечних
районах
р.Тиса науково- -"- 977,91 296,23 262,84 418,84 (Чорна, дослідні роботи
Біла) проектно- -"- 1866,96 564,23 514,47 788,26
вишукувальні роботи
переселення -"- 554,5 343,39 211,11
жителів, які
проживають у
будинках в
паводконебезпечних
районах
р.Тиса науково-дослідні -"- 411,3 315,09 36,7 59,51 (Кісва, роботи
Шопурка) проектно- -"- 1416,86 712,51 295,08 409,27
вишукувальні роботи
переселення -"- 394,73 365,25 29,48
жителів, які
проживають у
будинках в
паводконебезпечних
районах
р.Тиса науково-дослідні -"- 130,88 28,69 39,88 62,31 (Тячівка) роботи
проектно- -"- 1796,35 523,02 539,86 733,47
вишукувальні роботи
переселення -"- 65,28 33,25 32,03
жителів, які
проживають у
будинках в
паводконебезпечних
районах
р.Тиса науково-дослідні -"- 204,97 49,39 59,9 95,68 (Апшиця) роботи
проектно- -"- 1107,46 314,06 329,88 463,52
вишукувальні роботи
переселення -"- 105,36 57,25 48,11
житлового фонду з
потенційно
небезпечних районів
р.Тиса науково-дослідні -"- 350,47 189,36 47,31 113,8 (Хустиця) роботи
проектно- -"- 2925,68 1003,96 791,02 1130,7
вишукувальні роботи
переселення -"- 257,5 219,5 38
жителів, які
проживають у
будинках в
паводконебезпечних
районах
р.Тиса науково-дослідні тис. 500,6 196,12 208,08 96,4 (Берегове- роботи гривень
Хуст) проектно- -"- 750,98 294,1 312,28 144,6
вишукувальні роботи
переселення -"- 394,47 227,34 167,13
жителів, які
проживають у
будинках в
паводконебезпечних
районах
р.Тиса науково- -"- 84,79 27,91 22,9 33,98 (Соло- дослідні роботи
монове- проектно- -"- 127,2 41,86 34,35 50,99
Соловка) вишукувальні роботи
переселення -"- 50,75 32,36 18,39
жителів, які
проживають у
будинках в
паводконебезпечних
районах
РАЗОМ науково-дослідні -"- 8444 2588 2490 3366 роботи
проектно- -"- 32667 9881,16 9736,84 13049 вишукувальні роботи
переселення -"- 5000 3000 2000
жителів, які
проживають у
будинках в
паводконебезпечних
районах

Додаток 17
до Програми
Пропозиція щодо фінансування об'єктів проектування
та будівництва протипаводкового захисту
на 2002 рік
--------------------------------------------------------------------------- Найменування |Басейн річки |Одиниця|Кіль- | Вартість, тис. гривень заходів | |виміру |кість |--------------------------- | | | | будів- |науково-|проектно- | | | | ництва |дослід- | вишуку- | | | | | них | вальних | | | | | робіт | робіт --------------------------------------------------------------------------- 1. Водозахисні кіло- 31,6 8729,9 194 388 дамби метрів Реконструкція Тиса -"- 27,2 4973,35 221,04 В тому числі -"- в басейнах річок Уж -"- 2 365,69 16,25 Латориця -"- 5,2 950,78 42,26 Боржава -"- 2 365,69 16,25 Ріка -"- 2 365,69 16,25 Теребля -"- 2 365,69 16,25 Тересва -"- 2 365,69 16,25 р. Тиса -"- 0,1 18,3 0,81 (Чорна, Біла)
р. Тиса -"- 0,6 109,72 4,88
(Кісва,
Шопурка)
Тиса -"- 0,5 91,41 4,06
(Тячівка)
Тиса -"- 0,5 91,41 4,06
(Апшиця)
Тиса -"- 2 365,69 16,25
(Хустиця)
Тиса -"- 6,3 1151,9 51,2
(Берегове,
Хуст)
Тиса -"- 2 365,69 16,25
(Соломонове-
Соловка)
Нове Тиса -"- 4,4 3756,55 166,96
будівництво В тому числі -"- в басейнах Уж -"- 0,6 512,26 22,77 річок: Латориця -"- 0,7 597,63 26,56 Боржава -"- 0,5 426,88 18,97 Ріка -"-
Теребля -"- 0,7 597,63 24,56 Тересва -"- 0,5 426,88 18,97 р. Тиса -"- 0,5 426,88 18,97 (Кісва,
Шопурка)
Тиса -"- 0,5 426,88 18,97
(Хустиця)
Тиса -"- 0,4 341,51 15,18
(Берегове,
Хуст)
Тиса -"-
(Соломонове-
Соловка)
2. Берего- -"- 2,4 2297,55 51 102,11 укріплення Реконструкція Тиса -"- 1,4 1037,56 46,11 в басейні (Соломонове-
Соловка) Нове Апшиця -"- 1 1259,99 56 будівництво
3. Регулювання Тиса кіло- 5,2 1993,57 245 88,6 русел метрів річок У тому числі: в басейнах річок Уж -"- 0,6 230,03 10,22 Латориця -"- 0,6 230,02 10,22 Боржава -"- 0,5 191,69 8,52 Ріка -"- 0,5 191,69 8,52 Теребля -"- 0,5 191,69 8,52 Тересва -"- 0,5 191,69 8,52 р. Тиса -"- 0,5 191,69
(Кісва,
Шопурка)
Тиса -"- 0,5 191,69 8,52 (Тячівка)
Тиса -"- 0,5 191,69 8,52
(Апшиця)
Тиса -"- 0,5 191,69 8,52
(Хустиця)
4. Реконструкція -"- 9036,63 50 401,63 споруд Мости Апшиця одиниць 1 202,2 8,99 залізничні Водовипуски Уж -"- 4 311,53 13,85 Мости Тиса -"- 48 8522,9 378,8 автодорожні
5. Протиерозійні Тиса 2082,61 46 92,56 заходи Меліоративні захисні лісові кіло- 87 739,42 32,86 насадження у метрів високогірних районах захисні лісові гекта- 55,6 177,83 7,9 насадження рів вздовж малих річок мулофільтри по -"- 0,4 1,09 0,05 дну ярів і балок відновлення -"- 56,2 9,42 0,42 лісових насаджень Гідротехнічні земляні вали -"- 13,2 220,78 9,81 всіх типів засипання та одиниць 10 25,58 1,14 виположування ярів скидні споруди одиниць 17 339,58 15,09 для закріп- лення ярів загати, пере- -"- 33 306,42 13,62 пади, підпірні стінки плотові загати -"- 99 17,9 0,8 терасування гекта- 33 72,07 3,2 схилів рів Агротехнічні -"- 9,35 28,96 1,29 рекультивація порушених земель Культуртех- нічні Комплекс робіт -"- 478,52 143,56 6,38
6. Протипаводкові Хустиця одиниць 2 14664,7 165 651,76 польдери
7. Протипаводкові Тиса -"- 2 26261,08 624 1248,06 ємності (Чорна, Біла)
8. Протисельові Тиса -"- 4 613,86 125 27,28 споруди В тому числі: в басейнах річок Тиса -"- 1 150 6,67 (Чорна, Біла)
Тиса (Кісва, 2 303,86 13,5
Шопурка)
Тиса штука 1 160 7,11
(Тячівка)
9. Науково- 1500 1500
дослідні
роботи
10. Проектно- 3000 3000 вишукувальні роботи
Разом вартість 70674,92 1500 3000 інженерних заходів
11. Переселення 495,02
жителів, які
проживають у
будинках в
паводконебез-
печних районах
12. Витрати на 1820,1
експлуатацію
протипаводко-
вого комплексу
Усього за Програмою 72495,02 1500 3000

Додаток 18
до Програми
Основні показники
витрат на створення нових та розширення діючих
баз служби експлуатації в басейні річки Тиси у
зв'язку з будівництвом протипаводкового
комплексу
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Протипаводкові|Одиниця|Разом за| У тому числі заходи |виміру |етапами |---------------------------------------------------------------------- | | | 2002- | З них | 2007- | 2012- | | | 2006 |-------------------------------------------| 2011 | 2015 | | | роки | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | роки | роки ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Будівництво тис. 30000 3000 600 600 600 600 600 11700 15300 та реконструк- гривень
ція об'єктів
виробничого
призначення
для служби
експлуатації
2. Придбання -"- 20000 2600 500 525 525 525 525 7700 9700 техніки для
виконання
експлуата-
ційних робіт
3. Реконструк- -"- 14334,66 4400,21 720,1 859,34 897,54 940,62 982,4 4600 5334,66 ція та розши-
рення мережі
споруд для
ведення гідро-
метеорологіч-
них спостере-
жень на річках
та водоймах
(АІВС-Тиса-2)
Усього витрат -"- 64334,66 10000 1820,1 1984,34 2022,54 2065,62 2107,4 24000 30334,66 на експлуата-
цію протипа-
водкового
комплексу

Додаток 19
до Програми
Створення системи гідрометеорологічних спостережень,
збору, обробки, передачі інформації та
прогнозування паводків
--------------------------------------------------------------------------------------- Протипаводкові|Одиниця|Разом | У тому числі заходи |виміру | за |-------------------------------------------------------- | |етапа-| 2002-| З них | 2007-| 2012- | | ми | 2006 |----------------------------------| 2011 | 2015 | | | роки | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | роки | роки --------------------------------------------------------------------------------------- Створення нових тис. 23408 11508 500 5700 2000 2000 1308 5600 63000 систем збору, гривень
обробки,
передачі
гідрометеороло-
гічної
інформації, та
прогнозування
паводків

Додаток 20
до Програми
Гідрографічні характеристики
основних річок басейну р. Тиси
------------------------------------------------------------------- Назва річки | Куди |Відстань| Довжина | Площа | впадає | від | річки, | водозбору, | | гирла | кілометрів | кв. кілометр | |основної|--------------+--------------- | | річки, |повна |у межах| повна |у межах | | кіло- | |України| |України | | метрів | | | | ------------------------------------------------------------------- Тиса (разом з Дунай 1218 967 252 157000 12760
Чорною Тисою)
Чорна Тиса Тиса 913,5 53,3 53,3 563 563
Біла Тиса -"- 913,5 35,4 35,4 485 485
Вишеу -"- 886,1 79,1 1580
(на території
Румунії)
Косівська Тиса 876,6 43,1 43,1 157 157
Шопурка -"- 871,9 41,4 41,4 286 286
Іза (на території -"- 856,5 80 1300
Румунії)
Сепинця -"- 838,5 18 149
Тересва -"- 835,4 90,8 90,8 1220 1220
Теребля -"- 818,1 97 97 755 755
Ріка -"- 793 94,1 94,1 1145 1145
Боржава -"- 729,3 111,5 111,5 1450 1450
Латориця Бодрог 90 203 156 7860 4418
Уж Лаборець- 133 112,8 2750 1582
Латориця

Додаток 21
до Програми
Єдиний протипаводковий
комплекс
----------------------------------------------------------------------- | БУДІВЕЛЬНІ | | АГРОЛІСОМЕЛІОРА- | | СТРУКТУРНІ | | ЗАХОДИ | | ТИВНІ ЗАХОДИ | |(НЕТЕХНІЧНІ) ЗАХОДИ | ----------------------- -------------------- ---------------------- ----------------------- -------------------- ---------------------- | Захисні дамби | | Лісозбереження, | |Організація захисту | | | | лісорозведення | |населення. Евакуація| |---------------------| |------------------| |--------------------| |---------------------| |------------------| |--------------------| | Регулювання русел | | Протиерозійні | | Контроль забудови. | | | | заходи | | Відселення | |---------------------| |------------------| |--------------------| |---------------------| |------------------| |--------------------| | Протипаводкові | | Регулювання | | Страхування | | ємності. | |землекористування | | населення. | | Польдерні | | | |Компенсація збитків | | системи | | | | | |---------------------| |------------------| |--------------------| |---------------------| |------------------| |--------------------| | | |Меліорація земель | |Гідрометеорологічні | | Берегоукріплення | | на заплавах і | | спостереження, | | | | водозборах | | прогнози, | | | | | | попередження | |---------------------| |------------------| |--------------------| |---------------------| |------------------| |--------------------| | Будівництво | | Біологічні | | Прогнозування | | гідротехнічних та | | кріплення, | | паводків | | гідрометричних | |лісонасадження на | | АВІС "Тиса" | | споруд | | заплавах | | | |---------------------| |------------------| |--------------------| |---------------------| |------------------| |--------------------| | Водовідвід у | | Водоохоронні | |Наукові дослідження.| | населених пунктах | | лісосмуги та | | Транскордонне | | | | лісові масиви | | співробітництво | | | | вздовж річок | | | |---------------------| -------------------- |--------------------| |---------------------| |--------------------| |Будівництво автодоріг| | Комплексні | | та мостів | | протипаводкові | | | | програми | |---------------------| |--------------------| |---------------------| |--------------------| | Протизсувні заходи | | Удосконалення | | | | законодавства | |---------------------| |--------------------| |---------------------| |--------------------| |---------------------| |--------------------| | Експлуатація | |Екологічне виховання| | протипаводкового | | | | комплексу | | | ----------------------- ----------------------вгору