Про ліцензування освітніх послуг
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Положення від 29.08.20031380
Документ 1380-2003-п, попередня редакція — Редакція від 01.09.2007, підстава - 1019-2007-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 серпня 2003 р. N 1380
Київ
Про ліцензування освітніх послуг
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 329 ( 329-2006-п ) від 15.03.2006
N 1019 ( 1019-2007-п ) від 08.08.2007 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок ліцензування освітніх послуг; { Порядок втратив
чинність на підставі Постанови КМ N 1019 ( 1019-2007-п ) від
08.08.2007 }
Положення про Державну акредитаційну комісію.
2. Установити, що плата за видачу ліцензії на надання
освітніх послуг (далі - ліцензія) справляється в розмірі
п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для
послуг у сфері дошкільної, загальної середньої і позашкільної
освіти та двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян -
послуг у сфері вищої та професійно-технічної освіти, а за
переоформлення ліцензії, а також за видачу копії та дубліката
ліцензії - в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Плата за видачу та переоформлення ліцензії, а також за видачу
копії та дубліката ліцензії вноситься суб'єктом освітньої
діяльності на рахунки територіального органу Державного
казначейства N 3510 в установах Національного банку та N 2510 в
установах комерційних банків (код бюджетної класифікації за
доходами 1406200, символ звітності банку 069).
3. Міністерству освіти і науки затвердити у тримісячний
строк:
ліцензійні умови надання освітніх послуг;
порядок здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов
надання освітніх послуг;
положення про експертну комісію та порядок проведення
ліцензійної експертизи.
4. Визнати такими, що втратили чинність, Положення про
ліцензування навчальних закладів та Положення про Державну
акредитаційну комісію, затверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 12 лютого 1996 р. N 200 ( 200-96-п ) "Про
ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти" (ЗП
України, 1996 р., N 7, ст. 216; Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 35, ст. 86).
5. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2003 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

{ Порядок ліцензування освітніх послуг втратив чинність на
підставі Постанови КМ N 1019 ( 1019-2007-п ) від 08.08.2007 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2003 р. N 1380
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну акредитаційну комісію

1. Державна акредитаційна комісія (далі - ДАК) є постійно
діючим органом, який забезпечує додержання вимог до ліцензування,
атестації та акредитації вищих, професійно-технічних навчальних
закладів і закладів післядипломної освіти, підприємств, установ та
організацій (далі - навчальні заклади) за напрямами
(спеціальностями) та професіями підготовки і перепідготовки
фахівців післядипломної освіти.
2. ДАК у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також
нормативно-правовими актами МОН.
3. Основними завданнями ДАК є:
формування і забезпечення разом з міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади, які мають у
підпорядкуванні навчальні заклади, додержання ними вимог до вищої
та професійно-технічної освіти;
участь в організації ліцензування, атестації та акредитації
навчальних закладів, професій та напрямів (спеціальностей)
підготовки фахівців;
розгляд і прийняття рішень з питань ліцензування, атестації
та акредитації навчальних закладів відповідно до законодавства;
подання МОН пропозицій щодо внесення змін до актів
законодавства з питань ліцензування, атестації та акредитації
навчальних закладів;
координування роботи з нагляду за виконанням навчальними
закладами ліцензійних умов надання освітніх послуг, на яку видано
ліцензії;
участь в організаційному забезпеченні визнання в Україні
іноземних документів про освіту (нострифікація);
участь у розробленні нормативів матеріально-технічного,
навчально-методичного, інформаційного та кадрового забезпечення
навчальних закладів, внесення МОН пропозицій щодо їх зміни.
4. ДАК відповідно до покладених на неї завдань:
розглядає експертні висновки експертних рад за результатами
проведення ліцензійної, атестаційної або акредитаційної
експертизи, приймає рішення про можливість надання ліцензій,
свідоцтв про атестацію, сертифікатів про акредитацію;
готує у межах своєї компетенції пропозиції до
нормативно-правових актів з питань ліцензування, атестації та
акредитації навчальних закладів;
бере участь у формуванні та організації роботи регіональних
експертних рад;
бере участь в організації взаємодії та співробітництва з
відповідними органами ліцензування, атестації, акредитації і
нострифікації інших країн;
готує пропозиції про включення вищих навчальних закладів до
Державного реєстру вищих навчальних закладів та виключення їх із
зазначеного Реєстру. { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 329 ( 329-2006-п ) від 15.03.2006 }
5. ДАК має право:
залучати спеціалістів наукових і науково-дослідних установ,
органів управління освітою, вищих, професійно-технічних навчальних
закладів, закладів післядипломної освіти, підприємств, установ та
організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань,
що належать до її компетенції, а також до проведення консультацій
та експертизи під час ліцензування, атестації, акредитації та
нострифікації;
повертати регіональним експертним радам матеріали про
ліцензування та атестацію навчальних закладів для доопрацювання,
приймати рішення про повторну та додаткову експертизу;
отримувати в установленому порядку звітність про роботу
регіональних експертних рад та навчальних закладів;
проводити міжвідомчі наради з питань ліцензування,
акредитації та атестації навчальних закладів, нострифікації;
розглядати питання та вносити МОН пропозиції про тимчасове
припинення дії ліцензій чи їх анулювання у разі порушення
навчальним закладом ліцензійних умов надання освітніх послуг.
6. ДАК очолює голова. Голова Комісії за посадою є Міністром
освіти і науки.
7. До складу ДАК входять представники МОН, інших центральних
і місцевих органів виконавчої влади, провідні фахівці навчальних
закладів та наукових установ.
Персональний склад ДАК затверджує Кабінет Міністрів України.
8. Голова Комісії несе персональну відповідальність за
виконання покладених на ДАК завдань, визначає обов'язки
заступників голови, відповідального секретаря, членів Комісії.
9. Організацію роботи ДАК забезпечує МОН.
10. Склад регіональних експертних рад з питань ліцензування
та атестації навчальних закладів за поданням Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій затверджує ДАК.
Типове положення про регіональну експертну раду з питань
ліцензування та атестації навчальних закладів затверджує МОН.
Положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та
атестації навчальних закладів затверджує відповідно Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
11. Організацію роботи регіональних експертних рад з питань
ліцензування та атестації навчальних закладів забезпечують органи
управління освітою відповідно Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій.
12. Для попереднього розгляду матеріалів з ліцензування/
атестації та акредитації навчальних закладів при ДАК утворюються
експертні ради.
Експертні ради здійснюють попередній розгляд матеріалів з
ліцензування, атестації та акредитації за висновками експертних
комісій і регіональних експертних рад, готують експертні висновки.
Експертні ради несуть відповідальність за обґрунтованість
прийнятих ними рішень і зобов'язані забезпечувати високий рівень
проведення ліцензійної, атестаційної та акредитаційної експертизи.
ДАК створює належні умови для розгляду експертними радами
ліцензійних, атестаційних та акредитаційних справ навчальних
закладів.
Голова експертної ради призначається рішенням ДАК.
Порядок створення і діяльності експертних рад визначається
положеннями, що затверджуються ДАК.
13. Засідання ДАК та її експертних рад проводяться в міру
потреби, але не менше ніж раз на два місяці.
14. Засідання ДАК вважається правоможним, якщо в ньому взяла
участь не менше ніж половина її складу.
Рішення приймається відкритим голосуванням і вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на
засіданні членів ДАК.
15. Рішення ДАК оформляються протоколами та розпорядженнями.
16. Фінансування витрат ДАК провадиться за рахунок коштів,
отриманих від проведення ліцензійної, атестаційної, акредитаційної
та нострифікаційної експертизи, а також добровільних внесків
юридичних і фізичних осіб.
Голова ДАК за рахунок коштів Комісії може встановлювати
заохочувальні виплати для осіб, які залучаються до роботи у ДАК.
17. Чисельність і штатний розпис апарату ДАК затверджуються
її головою.
18. ДАК є юридичною особою, має рахунки в установах банків,
печатку із зображенням Державного Герба України і своїм
найменуванням.вгору