Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 12.09.2002138-IV
Документ 138-IV, перша редакція — Прийняття від 12.09.2002
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 43, ст.313 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст. 21):
1) у статті 15 слово "сільську" замінити словом "місцеву";
2) у статті 27 слова "сільські пожежні команди" та "сільських
пожежних команд" замінити відповідно словами "місцеві пожежні
команди" та "місцевих пожежних команд";
3) у назві і тексті статті 31 слово "сільської" замінити
словом "місцевої";
4) у тексті Закону слова "сільська пожежна охорона" в усіх
відмінках замінити словами "місцева пожежна охорона" у
відповідному відмінку.
2. У Законі України "Про загальну структуру і чисельність
Міністерства внутрішніх справ України" ( 2925-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 115):
1) у статті 1:
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"державні департаменти у складі Міністерства внутрішніх справ
України як урядові органи державного управління за окремими
напрямами службової діяльності, визначеними Кабінетом Міністрів
України".
У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно
абзацами четвертим - дев'ятим;
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"територіальні органи управління, підрозділи та допоміжні
служби державної пожежної охорони";
2) у статті 2 цифри "226800" замінити цифрами "241700".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Підпункт 2 пункту 2 розділу I цього Закону, яким вносяться
зміни до статті 2 Закону України "Про загальну структуру і
чисельність Міністерства внутрішніх справ України" ( 2925-14 ),
набирає чинності з 1 січня 2003 року.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 вересня 2002 року
N 138-IVвгору