Про Міжвідомчу комісію з проведення реформування житлово-комунального господарства
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення, Перелік від 23.12.20091378
Документ 1378-2009-п, попередня редакція — Редакція від 10.12.2012, підстава - 1107-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 грудня 2009 р. N 1378
Київ
Про Міжвідомчу комісію
з проведення реформування
житлово-комунального господарства
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012
N 1107 ( 1107-2012-п ) від 28.11.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу комісію з проведення реформування
житлово-комунального господарства у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з проведення
реформування житлово-комунального господарства, що додається.
3. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1378
СКЛАД
Міжвідомчої комісії з проведення
реформування житлово-комунального господарства

Віце-прем'єр-міністр України, голова Міжвідомчої комісії
Міністр з питань житлово-комунального господарства, заступник
голови Міжвідомчої комісії
Перший заступник Міністра економіки, заступник голови
Міжвідомчої комісії
Представник Мінжитлокомунгоспу, секретар Міжвідомчої комісії
Два заступники Міністра з питань житлово-комунального
господарства
Заступник Міністра юстиції
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра палива та енергетики
Заступник Міністра праці та соціальної політики
Заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва
Заступник Міністра транспорту та зв'язку
Заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища
Заступник Міністра освіти і науки
Заступник Голови Фонду державного майна
Заступник Голови Держземагентства
Заступник Голови Держпідприємництва
Заступник Голови Держспоживстандарту
Заступник Голови Держкомстату
Заступник Голови Антимонопольного комітету
Заступник Голови НАЕР
Заступник Голови ДПА
Член НКРЕ
Заступник Голови Держкомтелерадіо
Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України
Директор департаменту Мінжитлокомунгоспу
Представники громадських організацій, народні депутати України
та інші особи (за згодою)
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 930
( 930-2012-п ) від 10.10.2012, N 1107 ( 1107-2012-п ) від
28.11.2012 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1378
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з проведення
реформування житлово-комунального господарства

1. Міжвідомча комісія з проведення реформування
житлово-комунального господарства (далі - Комісія) є тимчасовим
дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, що утворюється
для забезпечення взаємодії та підвищення ефективності діяльності
міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності, діяльність яких
пов'язана з виконанням Загальнодержавної програми реформування і
розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки
( 1869-15 ) (далі - Програма).
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента
України та постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
забезпечення взаємодії та підвищення ефективності діяльності
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
наукових установ, громадських організацій з питань реформування
житлово-комунального господарства;
розроблення пропозицій щодо реалізації державної політики у
сфері житлово-комунального господарства;
узгодження позицій та підготовка рекомендацій щодо визначення
шляхів і способів вирішення проблемних питань розвитку
житлово-комунального господарства.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) здійснює розгляд пропозицій, спрямованих на підвищення
ефективності виконання завдань та заходів Програми ( 1869-15 );
2) готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
удосконалення нормативно-правової бази у сфері
житлово-комунального господарства та рекомендації, розроблені за
результатами своєї роботи;
3) аналізує результати виконання Програми ( 1869-15 ) і
здійснення заходів із соціального захисту населення у процесі
переходу підприємств житлово-комунального господарства до роботи в
ринкових умовах;
4) забезпечує вивчення та застосування передового досвіду у
сфері реформування житлово-комунального господарства;
5) вивчає громадську думку щодо рівня житлово-комунального
обслуговування та пріоритетів реформування галузі.
5. Комісія має право:
1) одержувати в установленому порядку від міністерств, інших
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію з
питань, що належать до її компетенції;
2) утворювати постійні або тимчасові робочі групи для
забезпечення виконання покладених на неї завдань;
3) залучати до участі у своїй роботі представників
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за
згодою) та організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад
та інших заходів.
6. Комісія утворюється у складі голови, заступників голови,
секретаря і членів Комісії та працює на громадських засадах.
Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.
Головою Комісії є Віце-прем'єр-міністр України.
Голова Комісії затверджує персональний склад Комісії та
вносить у разі потреби до нього зміни.
7. Комісія провадить свою діяльність за планом, що
затверджується головою Комісії.
Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру
потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Голова Комісії має
право скликати в разі необхідності позачергове засідання Комісії.
Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності - один
із заступників голови.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії
забезпечує її секретар.
На засідання Комісії можуть запрошуватися керівники
міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, представники підприємств,
установ, громадських організацій, народні депутати України та інші
особи.
Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більш
як половина його членів.
8. Комісія на своїх засіданнях розробляє пропозиції та
рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів
Комісії.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання,
який підписується головуючим і секретарем, надсилається всім
членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.
Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації),
може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до
протоколу засідання.
9. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані
шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого
вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
10. Організаційно-технічне та інформаційно-аналітичне
забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінжитлокомунгосп.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1378
ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1999 р.
N 2194 ( 2194-99-п ) "Про створення Міжвідомчої комісії з
реалізації реформи житлово-комунального господарства" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 48, ст. 2374).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р.
N 1688 ( 1688-2004-п ) "Про внесення змін до Положення про
Міжвідомчу комісію з реалізації реформи житлово-комунального
господарства" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 51, ст. 3338).
3. Абзац третій підпункту 2-3 пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 15 лютого 2006 р. N 147 ( 147-2006-п ) "Про
керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів,
утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України,
2006 р., N 7, ст. 360).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р.
N 760 ( 760-2006-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 1 грудня 1999 р. N 2194" (Офіційний вісник
України, 2006 р., N 22, ст. 1640).
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня
2006 р. N 363 ( 363-2006-р ) "Про першочергові заходи щодо
реформування житлово-комунального господарства".
6. Абзац шістдесят другий підпункту 1 пункту 21 змін, що
вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності
робочих органів, утворених Кабінетом Міністрів України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня
2006 р. N 1694 ( 1694-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 50, ст. 3318).
7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2006 р. N 648 ( 648-2006-р ) "Про внесення змін до комплексу
першочергових заходів щодо реформування житлово-комунального
господарства".вгору