Документ 1374-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.08.2016, підстава - 465-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 липня 1999 р. N 1374
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 465 ( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }
Про затвердження Порядку призначення на посади
та звільнення з посад керівників управлінь,
відділів, інших структурних підрозділів
місцевих державних адміністрацій
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1681 ( 1681-2001-п ) від 13.12.2001
N 910 ( 910-2003-п ) від 16.06.2003
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003
N 1422 ( 1422-2009-п ) від 08.12.2009
N 1432 ( 1432-2009-п ) від 08.12.2009
N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011
N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013
N 171 ( 171-2015-п ) від 25.03.2015
N 301 ( 301-2015-п ) від 14.05.2015 }

Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про
місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок призначення на посади та звільнення з
посад керівників управлінь, відділів, інших структурних
підрозділів місцевих державних адміністрацій (додається).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 57
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 1999 р. N 1374

ПОРЯДОК
призначення на посади та звільнення з посад керівників
управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих
державних адміністрацій
1. Керівники управлінь, відділів, інших структурних
підрозділів обласних, Київської і Севастопольської міських
державних адміністрацій призначаються на посади та звільняються з
посад головами державних адміністрацій за погодженням з
відповідними міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади.

{ Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }

Керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів
районних, районних у містах Києві і Севастополі державних
адміністрацій призначаються на посади та звільняються з посад
головами державних адміністрацій за погодженням з відповідними
обласними, Київською і Севастопольською міськими державними
адміністраціями.
2. Питання про призначення на посаду або звільнення з посади
керівника управління, відділу, іншого структурного підрозділу
місцевої державної адміністрації порушується головою відповідної
місцевої державної адміністрації за наявності вакансії або
обгрунтованих підстав для звільнення з посади.
У разі наявності вакансії голова місцевої державної
адміністрації у двотижневий термін звертається до відповідного
міністерства, іншого центрального або місцевого органу виконавчої
влади з пропозицією щодо кандидатури на посаду керівника
управління, відділу, іншого структурного підрозділу місцевої
державної адміністрації.
3. У пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника
управління, відділу, іншого структурного підрозділу місцевої
державної адміністрації зазначається прізвище, ім'я, по батькові,
дата народження кандидата на посаду, громадянство, займана посада,
посада, на яку пропонується призначити цю кандидатуру, рівень
фахової та професійної підготовки, відомості про перебування в
кадровому резерві, ділові та інші якості і відомості про кандидата
на посаду.
До пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника
управління, відділу, іншого структурного підрозділу місцевої
державної адміністрації додаються копії:
особової картки кандидата на посаду (форма П-2 ДС) з
відповідними додатками;
біографічної довідки, скріпленої підписом керівника кадрової
служби та печаткою;
довідки про стан справ на підприємстві, в установі,
організації з попереднього місця роботи;
попередження про встановлені Законами України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) та "Про запобігання корупції" ( 1700-18 )
обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу і
проходженням служби. { Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1432 ( 1432-2009-п ) від 08.12.2009; в
редакції Постанови КМ N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 301 ( 301-2015-п ) від
14.05.2015 }
Крім того, додається: { Абзац сьомий пункту 3 в редакції
Постанов КМ N 1432 ( 1432-2009-п ) від 08.12.2009, N 1126
( 1126-2011-п ) від 02.11.2011, N 706 ( 706-2013-п ) від
04.09.2013 }
довідка про результати спеціальної перевірки (у разі
необхідності її проведення) або копія такої довідки, якщо
спеціальна перевірка проводилася раніше; { Абзац пункту 3 в
редакції Постанови КМ N 706 ( 706-2013-п ) від 04.09.2013; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 171 ( 171-2015-п ) від
25.03.2015 }
фотокартка розміром 4 х 6 сантиметрів. { Пункт 3 доповнено
новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1432 ( 1432-2009-п ) від
08.12.2009; в редакції Постанови КМ N 1126 ( 1126-2011-п ) від
02.11.2011 }
4. У пропозиції щодо звільнення керівника управління,
відділу, іншого структурного підрозділу місцевої державної
адміністрації обгрунтовується причина звільнення.
До зазначеної пропозиції додаються копії заяви про
звільнення, акта службового розслідування, медичної довідки або
інших документів, що стосуються підстав звільнення.
У разі визнання міністерством, іншим центральним або місцевим
органом виконавчої влади роботи відповідного управління, відділу,
іншого структурного підрозділу місцевої державної адміністрації
або їх керівників незадовільною міністр чи керівник іншого
центрального або місцевого органу виконавчої влади звертається з
вмотивованим поданням до голови відповідної місцевої державної
адміністрації. Голова місцевої державної адміністрації
зобов'язаний розглянути це подання і не пізніше ніж у місячний
термін прийняти рішення та дати обгрунтовану відповідь. ( Абзац
третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1681 ( 1681-2001-п ) від 13.12.2001, N 1106 ( 1106-2003-п ) від
17.07.2003 )
5. За дорученням міністра, керівника іншого центрального або
місцевого органу виконавчої влади, або їх заступників пропозиція
голови місцевої державної адміністрації про призначення на посаду
або звільнення з посади керівника управління, відділу, іншого
структурного підрозділу у тижневий термін опрацьовується у
відповідному управлінні, відділі, іншому підрозділі міністерства,
центрального або місцевого органу виконавчої влади. У разі потреби
організовується вивчення стану справ на місцях. ( Абзац перший
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1681
( 1681-2001-п ) від 13.12.2001, N 910 ( 910-2003-п ) від
16.06.2003, N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
Відповідними посадовими особами міністерства, іншого
центрального або місцевого органу виконавчої влади проводиться
співбесіда з кандидатом на посаду. Висновки про наслідки
співбесіди заносяться до картки погодження кандидатури на посаду
керівника управління, відділу, іншого структурного підрозділу
місцевої державної адміністрації, зразок якої додається.
6. Висновки щодо призначення на посаду або звільнення з
посади керівника управління, відділу, іншого структурного
підрозділу місцевої державної адміністрації не пізніше десяти днів
з дня порушення даного питання надсилаються голові відповідної
місцевої державної адміністрації і додаються до особової справи
державного службовця за місцем роботи.
Голова місцевої державної адміністрації у триденний термін з
дня отримання висновку відповідного міністерства, іншого
центрального або місцевого органу виконавчої влади видає в
установленому порядку розпорядження про призначення на посаду або
звільнення з посади керівника управління, відділу, іншого
структурного підрозділу місцевої державної адміністрації.
Копії цих розпоряджень надсилаються до відповідного
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади,
обласної, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій.

Зразок
Додаток
до Порядку призначення на посади та
звільнення з посад керівників управлінь,
відділів та інших структурних підрозділів
місцевих державних адміністрацій
КАРТКА
погодження кандидатури на посаду керівника
управління, відділу, іншого структурного підрозділу
місцевої державної адміністрації
----------------------------------------------------------------- (назва посади керівника управління, відділу, іншого
структурного підрозділу місцевої державної адміністрації)
----------------------------------------------------------------- (прізвище, ім'я, по батькові)
1. Пропозиції управління кадрової роботи та з питань державної
служби
-----------------------------------------------------------------
2. Пропозиції профільного управління
-----------------------------------------------------------------
3. Пропозиції керівника центрального органу виконавчої влади або
заступника голови обласної, Київської і Севастопольської міської
державної адміністрації, який за розподілом обов'язків відповідає
за відповідну ділянку роботи
----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1681
( 1681-2001-п ) від 13.12.2001, N 1106 ( 1106-2003-п ) від
17.07.2003 )
4. Висновок міністра, керівника іншого центрального органу
виконавчої влади або голови чи заступника голови відповідно
обласної, Київської і Севастопольської міської державної
адміністрації
------------------------------------------------------------------ ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1681
( 1681-2001-п ) від 13.12.2001, N 910 ( 910-2003-п ) від
16.06.2003, N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )вгору