Документ 1362-2011-п, попередня редакція — Редакція від 21.03.2015, підстава - 110-2015-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2011 р. № 1362
Київ

Про затвердження Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 915 від 10.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 110 від 11.03.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 504 від 06.06.2012
№ 915 від 10.10.2012
№ 110 від 11.03.2015}

{Зміни до Постанови додатково див. в Постанові КМ № 868 від 19.09.2012}

Відповідно до статті 27 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок і умови проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, що додаються.

{Постановляюча частина в редакції Постанови КМ № 915 від 10.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 110 від 11.03.2015}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. № 1362
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2012 р. № 915)

ПОРЯДОК І УМОВИ
проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 110 від 11.03.2015}

Загальні питання

1. Ці Порядок і умови визначають механізм проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - конкурс), та вимоги до їх професійного рівня.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 110 від 11.03.2015}

2. Конкурс проводиться комісіями, що утворюються головними управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - комісії), та полягає у відборі кращих адвокатів, які подали заяву про участь у конкурсі та документи, передбачені пунктом 18 цих Порядку і умов (далі - претенденти).

3. Рішення про проведення конкурсу приймається Мін’юстом за поданням Координаційного центру з надання правової допомоги (далі -Координаційний центр) з метою відбору претендентів для включення їх до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (далі - Реєстр адвокатів).

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 110 від 11.03.2015}

Зазначене рішення повинно містити найменування адміністративно-територіальної одиниці (одиниць), на території якої (яких) проводиться конкурс, період його проведення, іншу необхідну інформацію, а також мінімальну підсумкову оцінку претендента, достатню для його включення до Реєстру адвокатів.

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 110 від 11.03.2015}

Координаційний центр розробляє план-графік проведення кожного конкурсу, який затверджується Мін’юстом.

Оголошення конкурсу

4. Оголошення про проведення конкурсу здійснюється шляхом оприлюднення інформації на офіційних веб-сайтах Мін’юсту, Координаційного центру, відповідних головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - головні управління юстиції), відповідного регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - регіональний центр) та в місцевих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 днів до кінцевого строку подання претендентами заяв про участь у конкурсі (далі - заява).

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015}

5. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються такі відомості:

найменування та місцезнаходження головного управління юстиції, що забезпечує проведення конкурсу;

підстава для проведення конкурсу;

види правових послуг, для надання яких здійснюється відбір претендентів;

вимоги до професійного рівня претендентів;

перелік необхідних для участі в конкурсі документів;

спосіб та кінцевий строк подання претендентами заяв;

умови залучення відібраних претендентів для надання безоплатної вторинної правової допомоги (на постійній основі за контрактом або на тимчасовій основі на підставі договору);

{Абзац восьмий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 110 від 11.03.2015}

дата і місце проведення етапів конкурсу;

прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти та інші контактні дані осіб, які забезпечують зв’язок з претендентами.

Комісія

6. Комісія утворюється на території адміністративно-територіальної одиниці, в якій оголошено конкурс, у складі не менш як сім осіб. Персональний склад комісії затверджується відповідним головним управлінням юстиції. Головою та секретарем комісії визначаються посадові особи відповідного головного управління юстиції.

7. Склад комісії формується з представників адвокатури, Мін’юсту, Координаційного центру, відповідного головного управління юстиції, регіонального центру, а також суддів та представників громадських організацій (за їх згодою) відповідного регіону.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 110 від 11.03.2015}

У разі потреби комісія за своїм рішенням може для проведення розгляду поданих претендентами документів, оцінювання тестових завдань претендентів та результатів індивідуальних співбесід з ними утворювати робочі групи у складі не менш як трьох членів комісії.

8. Члени комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах і не можуть брати участі у конкурсі як претенденти.

9. Комісія:

забезпечує розгляд документів, поданих претендентами, проведення їх анонімного письмового тестування (далі - тестування) та індивідуальних співбесід з ними;

оцінює претендентів за критеріями та методикою, визначеними цими Порядком і умовами;

забезпечує формування, затверджує та подає Координаційному центру списки адвокатів для включення їх до Реєстру адвокатів;

{Абзац четвертий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015}

забезпечує відкритість та прозорість проведення конкурсу, захист персональних даних і конфіденційність результатів оцінювання претендентів;

здійснює інші повноваження щодо організації та проведення конкурсу згідно з цими Порядком і умовами.

10. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

11. Рішення комісії приймається більшістю голосів від її складу та оформляється протоколом, який підписується протягом трьох робочих днів після проведення засідання всіма членами комісії, присутніми на ньому (далі - протокол). У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

12. Конкурс вважається таким, що завершився, з дня затвердження комісією списків відібраних претендентів для включення їх до Реєстру адвокатів.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 110 від 11.03.2015}

Документи, передбачені пунктом 18 цих Порядку і умов, зберігаються у відповідному регіональному центрі протягом року з дня виключення адвоката з Реєстру адвокатів та протягом року з дня їх передачі головними управліннями юстиції у разі подання таких документів претендентами, які за результатами оцінювання набрали кількість балів менше визначеної мінімальної підсумкової оцінки, достатньої для включення їх до Реєстру адвокатів.

{Абзац другий пункту 12 в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015}

Інші документи, передбачені цими Порядком і умовами, зберігаються у відповідному головному управлінні юстиції протягом п’яти років з дня виключення адвоката з Реєстру адвокатів, а у разі, якщо претендент за результатами оцінювання набрав кількість балів менше визначеної мінімальної підсумкової оцінки, достатньої для включення його до Реєстру адвокатів, - протягом п’яти років з дня завершення конкурсу.

{Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 110 від 11.03.2015}

Вимоги до професійного рівня претендентів

13. Претенденти, які виявили намір взяти участь у конкурсі, повинні:

знати нормативно-правові акти у сфері захисту прав людини;

знати норми процесуального та матеріального права;

знати та дотримуватися Правил адвокатської етики;

знати законодавство у сфері безоплатної правової допомоги;

вміти складати процесуальні заяви, скарги та інші документи правового характеру;

вміти користуватися комп’ютером;

знати стандарти якості надання безоплатної правової допомоги;

володіти державною мовою (володіння англійською мовою та/або мовами національних меншин, які на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці становлять значну частину населення, є перевагою);

мати право на зайняття адвокатською діяльністю.

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015}

Критерії та методика оцінювання претендентів

14. Претендент оцінюється комісією за такими критеріями:

досвід адвокатської діяльності;

спеціалізація адвоката;

наявність або відсутність застосування до адвоката протягом останнього року дисциплінарних стягнень;

{Абзац четвертий пункту 14 в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015}

оцінка за виконання тестового завдання;

{Абзац п'ятий пункту 14 в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015}

мотивація до надання безоплатної правової допомоги;

комунікабельність;

емоційна врівноваженість;

вміння претендента представити приклади надання ним правової допомоги.

15. Оцінювання претендента за результатами кожного етапу конкурсу здійснюється за п’ятибальною шкалою за формою, затвердженою Мін’юстом, шляхом проставляння напроти кожного з критеріїв оцінки рівня відповідності йому претендента.

Підсумкова оцінка претендента за результатами всіх етапів конкурсу узагальнюється у порядку та за формою, затвердженими Мін’юстом.

Подання документів для участі у конкурсі

16. Заява за встановленою Мін’юстом формою та документи, передбачені пунктом 18 цих Порядку і умов, подаються претендентами у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк відповідному головному управлінню юстиції, а також районним, районним у містах, міським (міст обласного значення), міськрайонним, міжрайонним управлінням юстиції (далі - управління юстиції) або в електронній формі у порядку, встановленому Мін’юстом.

Реєстрація заяви та документів претендентів в управліннях юстиції здійснюється з дотриманням вимог, передбачених пунктами 17 і 18 цих Порядку і умов.

Після реєстрації заяви претендента управління юстиції надсилають у дводенний строк подані ним заяву та документи відповідному головному управлінню юстиції.

Заява та документи, подані безпосередньо головному управлінню юстиції, реєструються зазначеним управлінням.

17. Подані претендентом головному управлінню (управлінню) юстиції заява та документи реєструються в журналі реєстрації заяв та документів, сторінки якого прошнуровуються, нумеруються та скріплюються печаткою відповідного головного управління (управління) юстиції.

Під час реєстрації заяви у журналі зазначаються такі відомості:

порядковий номер і дата подання заяви;

прізвище, ім’я, по батькові претендента, адреса, за якою зареєстрований претендент, або фактична адреса його проживання, номер контактного телефону, адреса електронної пошти;

дата і час внесення запису до журналу;

перелік поданих документів;

прізвище, ім’я, по батькові особи, що зареєструвала заяву.

Журнал реєстрації заяв та документів надсилається наступного дня після завершення строку їх подання управліннями юстиції відповідному головному управлінню юстиції.

18. Претендент подає разом із заявою такі документи:

копії паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, трудової книжки, документів про освіту, витяг з Єдиного реєстру адвокатів України, виданий не пізніше 10 днів до подання документів;

{Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 110 від 11.03.2015}

біографічну довідку та анкету за встановленою Мін’юстом формою, мотиваційний лист (до 500 слів) у довільній формі за підписом претендента.

Відсутність у претендента трудової книжки зазначається у заяві.

Забороняється вимагати від претендента подання документів, не передбачених цим пунктом.

19. Документи, подані претендентами, попередньо перевіряються на відповідність вимогам цих Порядку і умов та подаються відповідним головним управлінням юстиції на розгляд комісії.

20. За достовірність відомостей, що містяться у поданих документах, відповідає претендент.

Головне управління юстиції з метою перевірки достовірності відомостей, що містяться у поданих претендентом документах, може звернутися із запитом до відповідних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

У разі встановлення факту подання претендентом документів, що містять недостовірні відомості, він за рішенням комісії не допускається до участі у конкурсі.

21. До участі у конкурсі за рішенням комісії допускаються претенденти, які подали необхідні документи з дотриманням вимог цих Порядку і умов.

22. Мін’юст за поданням Координаційного центру повторно приймає рішення про проведення конкурсу (окремих етапів) відповідно до вимог цих Порядку і умов у разі:

відсутності претендентів на участь у конкурсі;

коли не відібрано жодного з претендентів;

порушення порядку проведення конкурсу або його окремих етапів.

{Пункт 22 в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015}

Проведення конкурсу

23. Обов’язковими умовами конкурсу є відкритість та прозорість його проведення, а також збереження конфіденційності інформації про претендентів.

24. Під час проведення конкурсу комісією та її членами забезпечуються:

дотримання принципу змагальності претендентів та створення можливості участі у ньому кожного, хто відповідає вимогам, визначеним цими Порядком і умовами;

рівний доступ претендентів до інформації про порядок та умови проведення конкурсу.

Перед початком оцінювання претендентів щоразу під час проведення конкурсу члени комісії підписують заяву про відсутність конфлікту інтересів та зобов’язання щодо нерозголошення результатів оцінювання. У разі наявності конфлікту інтересів у члена комісії він підписує відповідну заяву та не бере участі у засіданнях комісії та проведенні конкурсу. Форми зазначених заяв встановлюються Мін’юстом.

25. Конкурс проводиться трьома етапами.

26. На першому етапі комісія:

розглядає документи, подані претендентами, оцінює їх згідно з критеріями досвіду адвокатської діяльності, спеціалізації адвоката, наявності або відсутності застосування до адвоката протягом останнього року дисциплінарних стягнень;

{Абзац другий пункту 26 в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015}

затверджує графік проведення індивідуальних співбесід з претендентами тривалістю не менш як 15 хвилин з урахуванням того, що співбесіда проводиться не менш як трьома членами комісії.

27. На другому етапі проводиться тестування претендентів (виконання тестового завдання) відповідно до переліку питань, затверджених Мін’юстом.

Примірники тестового завдання прошиваються, опечатуються і упаковуються в конверти (окремо для кожного претендента), які опечатуються у Координаційному центрі. На конвертах розміщується напис “Увага! Не відкривати без спеціальної вказівки секретаря конкурсної комісії”. Примірники, що містять тестові завдання, разом з правильними відповідями упаковуються в конверти та опечатуються у Координаційному центрі окремо для кожного члена кожної конкурсної комісії.

У день проведення тестування секретар конкурсної комісії реєструє претендентів, кожному з яких особисто під розписку видається опечатаний конверт з тестовим завданням, присвоюється індивідуальний порядковий номер і повідомляється про дату проведення індивідуальної співбесіди.

Після завершення реєстрації секретар конкурсної комісії у присутності зареєстрованих претендентів оголошує про початок тестування, яке відбувається у присутності не менш як двох третин складу комісії, після чого претенденти відкривають конверти з тестовими завданнями, зазначають на примірнику такого завдання індивідуальний порядковий номер, присвоєний під час реєстрації, та розпочинають його виконання.

Тестове завдання виконується кульковою ручкою. Неправильно заповнені дані можуть бути закреслені (виправлені) лише претендентом з проставлянням ним підпису.

{Пункт 27 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 110 від 11.03.2015}

Під час виконання тестових завдань претенденту забороняється мати при собі засоби зв’язку, пристрої для зчитування, обробки та відтворення інформації, друковані і рукописні матеріали, що не передбачені цими Порядком і умовами.

{Пункт 27 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 110 від 11.03.2015}

Тривалість виконання тестового завдання визначається залежно від кількості питань виходячи з розрахунку п’ять хвилин на одне питання.

{Пункт 27 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 110 від 11.03.2015}

Після завершення тестування секретар комісії в присутності не менш як двох третин складу комісії збирає письмові відповіді претендентів, а список зареєстрованих претендентів упаковує в конверт та опечатує, після чого відкриває конверти з питаннями і правильними відповідями на них та передає їх разом з тестовими завданнями претендентів членам комісії.

Виконання тестового завдання претендентом оцінюється комісією за десятибальною шкалою шляхом визначення середньої оцінки за результатами відповідей на кожне питання.

Перевірене тестове завдання претендента підписується не менш як трьома членами комісії, які його перевіряли.

З результатами тестування претендент може ознайомитися під час індивідуальної співбесіди.

28. На третьому етапі проводиться індивідуальна співбесіда з кожним претендентом, під час якої оцінюються рівень його мотивації до надання безоплатної правової допомоги, комунікабельності, емоційної врівноваженості та вміння представити приклади надання ним правової допомоги.

Індивідуальна співбесіда проводиться за графіком, затвердженим комісією. За заявою претендента, який з поважної причини не може (не зміг) взяти участь в індивідуальній співбесіді за графіком, комісія може призначити її проведення в інший день у межах визначеного періоду проведення конкурсу.

У день проведення індивідуальної співбесіди секретар комісії у присутності не менш як двох третин її складу відкриває конверт із списком претендентів та ідентифікує їх за участю інших членів комісії.

Під час ідентифікації претендентів не допускається позначення прізвищ на тестових завданнях.

29. Середня оцінка за результатами виконання претендентом тестового завдання використовується комісією під час оцінювання претендента за результатами другого етапу конкурсу за формою, затвердженою Мін’юстом.

Оцінювання претендента за результатами другого етапу конкурсу проводиться членами комісії, які не брали участь в оцінюванні тестового завдання відповідного претендента, крім випадків, коли комісія проводить оцінювання у повному складі.

У разі виявлення помилок, допущених членами комісії, які проводили оцінювання тестового завдання претендента, вони виправляються. Факт виправлення таких помилок фіксується у протоколі засідання комісії.

Під час індивідуальної співбесіди комісія заслуховує претендента та бере до уваги його здатність висловлювати свої думки, тактовність, готовність взяти на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати зв’язки з особами, які потребують правової допомоги, виявляти творчий підхід до роботи, зміст мотиваційного листа і відповідей претендента на мотиваційні питання тестового завдання.

Результати конкурсу

30. За результатами конкурсу комісія складає протокол, форма якого встановлюється Координаційним центром, та надсилає його у п’ятнадцятиденний строк до зазначеного Центру в паперовому та електронному вигляді.

{Пункт 30 в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015}

31. Координаційний центр формує (веде) Реєстр адвокатів та вносить до нього у тижневий строк з дня надходження протоколу конкурсної комісії відповідні відомості.

{Пункт 31 в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015}

{Пункт 32 виключено на підставі Постанови КМ № 110 від 11.03.2015}

{Пункт 33 виключено на підставі Постанови КМ № 110 від 11.03.2015}

34. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мін’юсту, веб-сайтах Координаційного центру, відповідного головного управління юстиції та відповідного регіонального центру.

{Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 110 від 11.03.2015}

35. Результати конкурсу можуть бути оскаржені до Мін’юсту або до суду.

{Порядок і умови в редакції Постанови КМ № 915 від 10.10.2012}вгору