Документ 136-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.01.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 січня 2007 р. N 136
Київ
Про затвердження плану заходів на 2007 рік
із запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
і фінансуванню тероризму

Кабінет Міністрів України і Національний банк
України п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Затвердити план заходів на 2007 рік із запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму, що додається.
2. Центральним органам виконавчої влади інформувати щомісяця
Кабінет Міністрів України про виконання плану заходів,
затвердженого цією постановою.

Прем'єр-міністр України Голова
Національного банку України
В.ЯНУКОВИЧ В.СТЕЛЬМАХ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
і Національного банку України
від 31 січня 2007 р. N 136
ПЛАН
заходів на 2007 рік із запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

Запобігання виникненню передумов
для легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансування
тероризму
1. Забезпечити формування переліку осіб, пов'язаних з
терористичною діяльністю, та доведення його до відома суб'єктів
первинного фінансового моніторингу.
Держфінмоніторинг, СБУ, МЗС.
Невідкладно після надходження
інформації.
2. Створити з метою забезпечення належної ідентифікації осіб,
які є учасниками фінансових операцій, інформаційно-довідкову базу
даних про втрачені документи, що посвідчують особу, з наданням
банкам доступу до цієї системи.
МВС, Національний банк.
1 лютого 2007 року.
3. Вжити заходів до забезпечення доступу:
Національного банку до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців.
Держпідприємництво,
Національний банк.
IV квартал 2007 року;
банків до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців.
Держпідприємництво,
Асоціація українських банків
(за згодою).
IV квартал 2007 року.
4. Вжити заходів до вирішення питання встановлення порядку
надання органами державної влади за запитами банків та інших
фінансових установ інформації, що стосується ідентифікації
юридичних осіб та їх керівників, відповідно до частини шостої
статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ) та частини восьмої статті 18 Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ).
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку,
Державна податкова
адміністрація, Національний
банк, Держкомстат.
Протягом року.
Запобігання виникненню ризиків
використання фінансової системи з метою
легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, і фінансування тероризму
5. Проводити роботу з виявлення нових фінансових технологій,
що можуть використовуватися для легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму, та вживати
заходів до запобігання їх використанню із зазначеною метою.
Держфінмоніторинг, Державна
податкова адміністрація,
Мінекономіки, МВС, СБУ,
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку,
Державна комісія з
регулювання ринків
фінансових послуг,
Національний банк, інші
заінтересовані органи
виконавчої влади.
Протягом року.
6. Проводити аналіз зовнішньоекономічних операцій і грошових
переказів, що здійснюються суб'єктами господарювання через офшорні
зони, з метою виявлення та припинення діяльності з легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Мінекономіки,
Держфінмоніторинг, Державна
податкова адміністрація,
Держмитслужба, МВС, СБУ.
Протягом року.
7. Проводити моніторинг укладених торговцями цінними паперами
угод, сторонами яких є особи, зареєстровані в офшорних зонах, та
аналіз фінансових операцій з цінними паперами, що здійснюються
суб'єктами господарювання через офшорні зони, з метою виявлення та
припинення діяльності з легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом.
Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку.
Щокварталу.
8. Здійснювати у межах наданих законом повноважень контроль,
зокрема, перевірку господарської діяльності суб'єктів
господарювання, що провадять діяльність у сфері азартних ігор.
Мінфін, МВС, Державна
податкова адміністрація.
Протягом року.
9. Провести аналіз можливості використання цінних паперів на
пред'явника, зокрема векселів з бланковим індосаментом та ощадних
(депозитних) сертифікатів, з метою легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та вжити заходів, спрямованих
на зниження відповідних ризиків.
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку,
Національний депозитарій
(за згодою), Держфінмоніторинг,
Національний банк.
I квартал.
Удосконалення механізму регулювання
та нагляду за суб'єктами первинного
фінансового моніторингу
10. Здійснювати у межах своїх повноважень регулювання та
нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу
з метою безумовного виконання ними вимог законодавства у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Національний банк, Державна комісія
з регулювання ринків фінансових
послуг, Державна комісія
з цінних паперів та фондового
ринку.
Протягом року.
11. Проводити аналіз ефективності вжитих суб'єктами
первинного фінансового моніторингу заходів щодо запобігання
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму, результати якого враховувати під час
підготовки пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових
актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, Державна комісія
з регулювання ринків фінансових
послуг, Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку,
Національний банк.
Протягом року.
12. Здійснювати у межах своїх повноважень методичне
забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового
моніторингу, а також вживати заходів до організації навчання та
підвищення кваліфікації їх працівників з питань запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг,
Навчально-методичний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів з питань
фінансового моніторингу, Державна
комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія
з регулювання ринків фінансових
послуг, Мінфін, Мінтрансзв'язку,
Національний банк.
Протягом року.
Підвищення ефективності діяльності
правоохоронних органів
13. Розробити типології легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, з урахуванням набутого в
2006-2007 роках досвіду компетентних органів іноземних держав,
фінансових, правоохоронних і контролюючих органів для використання
з метою запобігання вчиненню відповідних злочинів та довести їх до
відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу шляхом
розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.
Держфінмоніторинг, Державна
податкова адміністрація, МВС, СБУ,
Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Держмитслужба,
Адміністрація Держприкордонслужби,
інші заінтересовані центральні
органи виконавчої влади,
Національний банк.
IV квартал.
14. Забезпечити виявлення фактів приховання чи маскування
незаконного походження доходів, джерел їх походження,
місцезнаходження, шляхів переміщення, напрямів використання
(зокрема для провадження підприємницької, інвестиційної, іншої
господарської та благодійної діяльності, здійснення розрахункових
і кредитних операцій), а також проведення пошуку, арешту таких
доходів та ліквідації їх джерел.
Держфінмоніторинг, Державна
податкова адміністрація, МВС, СБУ,
Держмитслужба.
Протягом року.
15. Організувати роботу з удосконалення механізму взаємодії
правоохоронних органів та Держфінмоніторингу, зокрема під час
опрацювання узагальнених матеріалів про фінансові операції, які
можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, а також під
час розслідування кримінальних справ відповідної категорії.
Держфінмоніторинг, МВС, Державна
податкова адміністрація, СБУ.
Протягом року.
16. Підвищити ефективність оперативно-розшукової та іншої
діяльності з виявлення та припинення діяльності організованих груп
або злочинних організацій, у тому числі міжнародних, пов'язаних з
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів, контрабандою, незаконною торгівлею
зброєю, людьми, організацією каналів нелегальної міграції осіб,
терористичною діяльністю, переміщенням через митний кордон та
транзитом територією України викрадених автотранспортних засобів,
а також тих, що здійснюють операції з легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом.
СБУ, МВС, Адміністрація
Держприкордонслужби,
Держмитслужба, Державна
податкова адміністрація,
Держкомнацміграції.
Протягом року.
17. Проводити аналіз тенденцій, методів та схем фінансування
тероризму. Доводити результати аналізу і відповідні рекомендації
до відома суб'єктів державного та первинного фінансового
моніторингу.
Держфінмоніторинг,
СБУ, МВС, Мін'юст.
Щокварталу.
18. Здійснити заходи щодо виявлення і припинення фіктивного
підприємництва та доведення до відома суб'єктів первинного
фінансового моніторингу інформації про ці заходи у межах
визначених законодавством повноважень.
МВС, СБУ, Державна податкова
адміністрація, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг,
Національний банк.
Протягом року.
19. Розробити типові програми діяльності органів дізнання та
досудового слідства щодо розкриття і розслідування злочинів та
забезпечити створення і функціонування єдиної бази даних про
типові способи їх вчинення на підставі результатів узагальнення та
аналізу практики виявлення, документування і розслідування
злочинів та судового розгляду кримінальних справ за злочинами:
передбаченими статтями 209, 209-1 Кримінального кодексу
України ( 2341-14 ).
МВС, СБУ, Державна податкова
адміністрація, Державна судова
адміністрація.
Протягом року;
передбаченими статтями 258, 306 Кримінального кодексу
України ( 2341-14 ).
СБУ, МВС, Державна
судова адміністрація.
Протягом року.
20. Провести аналіз результатів дослідчої перевірки злочинів,
пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, та провадження досудового слідства в
кримінальних справах зазначеної категорії і підготувати методичні
рекомендації щодо розкриття та розслідування таких злочинів.
МВС, СБУ, Державна податкова
адміністрація, Держфінмоніторинг,
Київський національний університет
внутрішніх справ України,
Національна академія СБУ, Академія
прокуратури України при Генеральній
прокуратурі України, Національна
академія державної податкової
служби.
IV квартал.
Створення ефективної системи
взаємодії між суб'єктами державного
фінансового моніторингу та іншими
заінтересованими органами виконавчої влади
21. Удосконалити механізм співробітництва у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму регіональних відділів
Держфінмоніторингу з підрозділами правоохоронних та інших
державних органів у регіонах.
Держфінмоніторинг, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації, Фонд державного
майна, Державна податкова
адміністрація, МВС, СБУ, Державна
комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна комісія
з регулювання ринків фінансових
послуг, ГоловКРУ, Держмитслужба,
Адміністрація Держприкордонслужби.
Протягом року.
22. Забезпечити роботу Єдиної державної інформаційної системи
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, МВС, Мін'юст,
Мінекономіки, Держмитслужба, СБУ,
Адміністрація Держприкордонслужби,
ГоловКРУ, Фонд державного майна,
Державна податкова адміністрація,
Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Держкомстат,
Держкомзем, Мінфін,
Держпідприємництво, інші
заінтересовані центральні
органи виконавчої влади.
Протягом року.
23. Забезпечити постійну участь представників центральних
органів виконавчої влади у роботі міжвідомчої робочої групи з
дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних
злочинним шляхом, утвореної постановою Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2003 р. N 1565 ( 1565-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 41, ст. 2172).
Держфінмоніторинг, Державна
податкова адміністрація, МВС,
Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг,
Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку, СБУ, Мін'юст,
МЗС, Мінекономіки, Мінфін,
Держмитслужба, Національний банк,
Ліга страхових організацій України
(за згодою), Асоціація
українських банків (за згодою).
Щомісяця.
Підвищення кваліфікації спеціалістів
24. Проводити навчання та підвищення кваліфікації працівників
державних органів відповідно до їх завдань із запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму.
Навчально-методичний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів з питань
фінансового моніторингу,
Держфінмоніторинг, Державна
податкова адміністрація, МВС, СБУ,
Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба, Державна комісія
з цінних паперів та фондового
ринку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових
послуг, ГоловКРУ, Мінфін,
Національний банк,
Мінтрансзв'язку.
Протягом року.
25. Проводити регіональні, міжвідомчі та міжнародні семінари
спеціалістів у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму.
Держфінмоніторинг, МЗС, СБУ,
Мін'юст, МВС, Державна податкова
адміністрація, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Мінекономіки, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових
послуг, Держмитслужба,
Адміністрація Держприкордонслужби,
ГоловКРУ, Національний банк.
Протягом року.
Участь у міжнародному співробітництві
26. Продовжити роботу з вивчення, проведення порівняльного
аналізу та узагальнення досвіду із запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму, набутого іноземними державами, які входять
до Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням
грошей (FATF), інших подібних міжнародних організацій, та
забезпечити його практичне використання з урахуванням
законодавства України.
Держфінмоніторинг, Національний
банк, Державна податкова
адміністрація, Мінекономіки, МЗС,
МВС, СБУ, Мін'юст, Держмитслужба,
Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Навчально-
методичний центр перепідготовки
та підвищення кваліфікації
спеціалістів з питань фінансового
моніторингу, Національна академія
наук (за згодою).
Протягом року.
27. Забезпечити участь України у міжнародних заходах щодо
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, що
здійснюються під егідою Групи з розробки фінансових заходів
боротьби з відмиванням грошей (FATF), Ради Європи, Світового
банку, Міжнародного валютного фонду, в рамках міжнародних
організацій універсального характеру, зокрема ООН та її
відповідних департаментів, підрозділів, комітетів, а також у
робочих комітетах Егмонтської групи, Євразійської групи з протидії
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму.
Держфінмоніторинг, МЗС, Мін'юст,
Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Держмитслужба,
Державна податкова адміністрація,
МВС, СБУ, ГоловКРУ, Національний
банк.
Протягом року.
28. Продовжити роботу з інформування заінтересованих
міжнародних організацій, зокрема Спеціального комітету експертів
Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню
коштів (MONEYVAL), Управління ООН з наркотиків та злочинності,
Міжнародного валютного фонду та Світового банку, про заходи, що
вживаються Україною для запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму.
МЗС, Держфінмоніторинг, Мін'юст,
МВС, СБУ, Державна податкова
адміністрація, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Мінекономіки, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових
послуг, Національний банк.
Протягом року.
29. Продовжити роботу із залучення міжнародної технічної
допомоги для здійснення заходів щодо запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму, організувати робочі зустрічі представників
заінтересованих державних органів України та держав - членів ЄС з
метою обговорення проблемних питань діяльності, обміну практичним
досвідом, узгодження механізму взаємодії.
Держфінмоніторинг, Державна комісія
з цінних паперів та фондового
ринку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових
послуг, Мін'юст, МЗС, Мінекономіки,
Національний банк.
Протягом року.
30. Забезпечити подальшу активізацію взаємодії та
інформаційного обміну з компетентними органами іноземних держав і
міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, Мін'юст.
Протягом року.
31. Продовжити роботу з підготовки та укладення міжнародних
договорів про співробітництво з питань протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму.
Держфінмоніторинг, МЗС, Мін'юст,
СБУ, Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку,
Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг.
Протягом року.
32. Вжити заходів до укладення міжнародних договорів про
розподіл конфіскованих активів, одержаних злочинним шляхом в
Україні, з державами, на території яких можуть знаходитися такі
активи.
Мін'юст, МЗС, Мінфін,
Держфінмоніторинг, СБУ, МВС,
Державна податкова адміністрація.
Протягом року.
33. Продовжити проведення в межах визначених законодавством
повноважень разом з компетентними органами іноземних держав
узгоджених оперативно-розшукових та інших спеціальних заходів,
спрямованих на виявлення та припинення діяльності міжнародних
злочинних угруповань, насамперед тих, що діють у сфері незаконного
обігу зброї та наркотичних засобів, а також торгівлі людьми та
нелегальної міграції або провадять іншу протиправну діяльність,
пов'язану з перетинанням державного кордону.
Адміністрація Держприкордонслужби,
СБУ, МВС, Держмитслужба.
Протягом року.
34. Забезпечувати перевірку наявності реєстрації та
діяльності іноземних контрагентів шляхом обміну інформацією з
компетентними органами іноземних держав, використання міжнародних
баз даних з метою протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним
шляхом, у зовнішньоекономічній діяльності, запобігання незаконному
перерахуванню коштів за кордон, зокрема "компаніям-оболонкам".
Держфінмоніторинг, Держмитслужба,
Державна податкова адміністрація,
МВС, СБУ, Мінекономіки, Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг.
Протягом року.
Формування у населення усвідомлення
необхідності запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму
35. Забезпечувати відкритість діяльності суб'єктів державного
фінансового моніторингу, інших державних органів, залучених до
роботи із запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму,
зокрема шляхом висвітлення у засобах масової інформації, у тому
числі з використанням Інтернет, заходів, що вживаються цими
державними органами.
Держфінмоніторинг,
Держкомтелерадіо, МВС, СБУ,
Державна податкова адміністрація,
Адміністрація Держприкордонслужби,
Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг,
Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку, Мінфін,
Держмитслужба, Національний банк.
Протягом року.вгору