Документ 1359/98, втратив чинність, поточна редакція — Припинення дії від 15.07.1999, підстава - 970-XIV, 971-XIV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про спеціальний режим інвестиційної діяльності
на територіях пріоритетного розвитку
в Луганській області
( Указ не діє. Діяв до набрання чинності Законами
N 970-XIV ( 970-14 ) від 15.07.99
N 971-XIV ( 971-14 ) від 15.07.99 )

З метою залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва
для створення нових робочих місць та працевлаштування персоналу,
що вивільняється у зв'язку з закриттям, перепрофілюванням
гірничодобувних та інших підприємств Луганської області, та
відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Запровадити на строк 30 років спеціальний режим
інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку щодо
реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях
(підгалузях), на виробництвах, перелік яких визначається Кабінетом
Міністрів України.
До територій пріоритетного розвитку належать міста Брянка,
Первомайськ, Стаханов Луганської області.
2. Законодавство України на територіях пріоритетного розвитку
на період запровадження спеціального режиму інвестиційної
діяльності діє з урахуванням особливостей, передбачених цим
Указом.
Органи виконавчої та судової влади, здійснюючи свої функції
на територіях пріоритетного розвитку, керуються законодавством
України з урахуванням особливостей, передбачених цим Указом.
3. Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується
до суб'єктів підприємницької діяльності, які за укладеним з
відповідним органом місцевого самоврядування договором реалізують
інвестиційний проект, схвалений у встановленому цим Указом
порядку.
Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає: а) звільнення не більше ніж на 5 років від обкладення ввізним
митом і податком на додану вартість під час ввезення в Україну
устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів) для
реалізації інвестиційного проекту в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України. У разі відчуження зазначеного устаткування та обладнання до
закінчення строку реалізації інвестиційного проекту ввізне мито та
податок на додану вартість справляються як при імпорті товарів; б) звільнення на 3 роки від оподаткування прибутку
новоствореного, в тому числі у процесі реорганізації,
підприємства, інвестиція в яке є еквівалентною не менш як 1 млн.
доларів США. З четвертого по шостий рік прибуток підприємства, зазначеного
в абзаці першому цього пункту, оподатковується за ставкою у
розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування. Пільга, передбачена абзацом першим цього пункту,
застосовується з моменту одержання першого прибутку. У разі коли протягом звітного податкового періоду
відбувається часткове або повне відчуження передбаченої цим
пунктом інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який
одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок
з прибутку, одержаного у такому звітному податковому періоді; в) невключення до валового доходу підприємства з метою
оподаткування одержаної згідно з інвестиційним проектом суми
інвестиції у вигляді: коштів; матеріальних цінностей; нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті
підтверджено згідно з законами (процедурами) держави інвестора або
міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в
Україні, включаючи легалізовані на території України авторські
права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки
для товарів і послуг, ноу-хау тощо; г) звільнення від сплати збору до Державного інноваційного
фонду та до Державного фонду сприяння зайнятості населення на
період до 2009 року новостворених, у тому числі у процесі
реорганізації, підприємств, у яких чисельність вивільнених
працівників гірничодобувних та інших підприємств, що припиняються,
становить у податковому періоді не менш як 50 відсотків
середньоспискової чисельності працюючих; д) несправляння у період освоєння земельної ділянки
(планування території, будівництва інфраструктури тощо),
визначений інвестиційним проектом, плати за землю.
4. Суб'єкти підприємницької діяльності (інвестори), які
здійснюють свою діяльність на території пріоритетного розвитку
без створення юридичної особи через філії, відділення,
відокремлені підрозділи тощо, складають відокремлений баланс
фінансово-господарської діяльності, погоджений з відповідними
органами державної податкової служби України.
5. Органами управління територіями пріоритетного розвитку є: Комітет з питань територій пріоритетного розвитку,
утворюваний Луганською обласною державною адміністрацією; Брянківська, Первомайська і Стаханівська міські ради (далі -
органи місцевого самоврядування). До повноважень Комітету з питань територій пріоритетного
розвитку належать: проведення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України, міжнародних тендерів для відбору інвестиційних проектів
та їх учасників; розгляд і схвалення інвестиційних проектів у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України; здійснення організаційних заходів щодо забезпечення залучення
фінансових ресурсів, у тому числі власних коштів підприємств та
організацій (включаючи іноземні), бюджетних коштів, коштів
позабюджетних фондів, а також коштів благодійних фондів,
громадських організацій і фізичних осіб. Орган місцевого самоврядування на території пріоритетного
розвитку здійснює свої повноваження відповідно до законодавства
України з урахуванням особливостей, визначених цим Указом. До повноважень органу місцевого самоврядування згідно з цим
Указом також належить укладення договору (контракту) з інвестором,
суб'єктом підприємницької діяльності після схвалення в
установленому порядку інвестиційного проекту Комітетом з питань
територій пріоритетного розвитку.
6. Установити, що інвестиційні проекти, схвалені в
установленому цим Указом порядку, які реалізуються на територіях
пріоритетного розвитку, є пріоритетними для надання кредитів,
залучених під державні гарантії від іноземних держав, міжнародних
фінансових організацій, іноземних банків, інших
фінансово-кредитних установ.
7. У разі невиконання або неналежного виконання інвестором чи
суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту),
укладеного з органом місцевого самоврядування, такий інвестор чи
суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та іншу
відповідальність, передбачену законодавством України та
відповідним договором (контрактом).
8. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
встановити перелік галузей (підгалузей), виробництв, які є
пріоритетними для реалізації інвестиційних проектів на територіях
пріоритетного розвитку в Луганській області;
розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені
статтями 3 та 5 цього Указу.
9. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних
роз'яснень щодо положень цього Указу та здійснення контролю за
його виконанням.
10. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому
пунктом 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України
( 254к/96-ВР ).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 грудня 1998 року
N 1359/98вгору