Документ 1355-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.11.2012, підстава - 970-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 листопада 2007 р. N 1355
Київ
Про затвердження Державної цільової науково-технічної
програми "Розроблення і освоєння мікроелектронних
технологій, організація серійного випуску приладів
і систем на їх основі" на 2008-2012 роки
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 908 ( 908-2011-п ) від 31.08.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 908 ( 908-2011-п ) від 31.08.2011
N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову науково-технічну програму
"Розроблення і освоєння мікроелектронних технологій, організація
серійного випуску приладів і систем на їх основі" на
2008-2011 роки (далі - Програма), що додається.

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 970
( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

3. Національній академії наук та Міністерству фінансів
передбачити під час складання проекту Державного бюджету України
на відповідний рік кошти, необхідні для виконання визначених
Програмою завдань і заходів.
4. Національній академії наук подавати щороку до 1 березня
Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про хід
виконання Програми.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2007 р. N 1355

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА
"Розроблення і освоєння мікроелектронних технологій,
організація серійного випуску приладів і систем
на їх основі" на 2008-2012 роки
{ Назва Програми із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 908 ( 908-2011-п ) від 31.08.2011 }

Загальна частина
Мікроелектроніка має стратегічне значення для економіки
України, оскільки визначає технічний рівень промислової і
побутової продукції, її конкурентоспроможність, стимулює розвиток
інших галузей. Обороноздатність країни також потребує високого
рівня забезпечення військової техніки вітчизняною електронною
елементною базою, оскільки використання зарубіжної електроніки
неприпустиме.
Україна входить до переліку 17 країн світу, які володіють
мікроелектронними технологіями. Програма спрямована на відродження
і підтримку вітчизняного виробництва, розвиток нових електронних
технологій. Відновлення найбільш технологічно розвинутих напрямів
виробництва матеріалів, пристроїв і систем електроніки, їх
подальший розвиток забезпечать становлення високотехнологічного
укладу економіки, підвищення конкурентоспроможності продукції,
розв'язання важливих соціальних завдань, пов'язаних з підвищенням
рівня життя населення.
Мета Програми
Метою Програми є:
розвиток нових конкурентоспроможних напрямів виробництва
наукоємних матеріалів електронної техніки і електронного
приладобудування на базі вітчизняних технологій та суттєве (до
15 відсотків) збільшення обсягів їх виробництва, зростання
експортного потенціалу;
розроблення, освоєння та організація серійного випуску
принципово нових матеріалів, електронної компонентної бази
новітнього покоління та мікроелектронних приладів на її основі;
доведення до завершення одержаних у 2005-2007 роках
результатів науково-технічних розроблень у галузі
мікроелектроніки.
Мета Програми відповідає пріоритетним напрямам державної
політики, визначеним у Законі України "Про пріоритетні напрями
розвитку науки і техніки" ( 2623-14 ) і в Декларації цілей та
завдань бюджету на 2008 рік (Бюджетній декларації), схваленій
постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. N 316
( 316-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 16, ст. 602),
в якій зазначено необхідність підвищення рівня наукоємності та
прискореного розвитку високотехнологічних галузей, в тому числі
мікроелектроніки, в цілях збільшення обсягу випуску
імпортозамінної конкурентоспроможної вітчизняної продукції.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Проблема розв'язується шляхом створення вітчизняного
виробництва електронної компонентної бази.
Програма орієнтована на розробки, в яких
організації-виконавці вже мають суттєві напрацювання.
Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у
паспорті (додаток 1).
Завдання і заходи
Для розв'язання проблеми необхідно виконати такі основні
завдання:
створення мікроелектронних приладів для охорони здоров'я,
моніторингу (зокрема ядерного) навколишнього природного
середовища, запобігання тероризму;
створення принципово нових матеріалів (у тому числі
наноматеріалів) і компонентів для мікроелектроніки;
створення приладів інфрачервоної мікроелектроніки нового
покоління з високою роздільною здатністю і розширеним діапазоном
функціонування;
забезпечення розвитку твердотільної надвисокочастотної
електроніки міліметрового діапазону довжини хвиль за такими
напрямами: створення елементної бази приладів, розроблення і
виробництво діодів, елементів інтегральних схем, базових модулів і
апаратури для новітніх систем навігації та радіолокації;
розширення експортного потенціалу в сфері високих
мікроелектронних технологій.
Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
У результаті виконання Програми очікується:
створення детекторів радіації та сенсорів з метою контролю
багажу, легкових та вантажних автомобілів, для рентгенівської
техніки в медицині, моніторингу радіаційної безпеки територій
атомних електричних станцій, організація виробництва порталів і
рентгенівських сканерів;
розроблення технології виготовлення нанокераміки на основі
важких оксидів рідкісноземельних металів для реєстрації
іонізуючого випромінювання;
організація виробництва високоякісних підкладок із сапфіру
для структур кремній на сапфірі, світлодіодів та інших
комплектувальних приладів мікроелектроніки;
розроблення та освоєння випуску багатоелементних
інфрачервоного діапазону фотоприймальних пристроїв та
випромінювачів інфрачервоного діапазону спектра з роздільною
здатністю, близькою до дифракційної межі і необхідною для
одержання гранично можливого обсягу інформації;
освоєння випуску не охолоджуваних багатоелементних чутливих
приймачів терагерцового діапазону на основі напівпровідників типу
2 6 4 6 A B та A B для систем активного бачення та ідентифікації
вибухонебезпечних речовин, наркотиків тощо;
організація виробництва надвисокочастотної елементної бази
міліметрового діапазону та інтегральних схем, мікроприладів для
забезпечення нового покоління малогабаритних надвисокочастотних
систем, зокрема автомобільних радарних сенсорів, малогабаритних
передавально-приймальних модулів для малогабаритних корабельних та
гелікоптерних радарів, та надшвидких радіорелейних систем зв'язку.
Очікувані результати, яких передбачається досягти в ході
виконання Програми, наведено у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету, а також інших джерел.
Загальний обсяг фінансування Програми становить 80 млн.
гривень, з них з державного бюджету - 60 млн., зокрема у 2008
році - 15,35 млн., 2009 - 16,25 млн., 2010 - 15,1 млн., 2011 -
13,3 млн., 2012 році - 9,8 млн., з інших джерел - 20 млн. гривень.
{ Абзац другий Розділу "Обсяги та джерела фінансування" із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 908 ( 908-2011-п ) від
31.08.2011 }
{ Абзац третій Розділу "Обсяги та джерела фінансування"
виключено на підставі Постанови КМ N 908 ( 908-2011-п ) від
31.08.2011 }

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Державної цільової науково-технічної
програми "Розроблення і освоєння мікроелектронних
технологій, організація серійного випуску приладів
і систем на їх основі" на 2008-2012 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. N 814 ( 814-2007-р ).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2007 р. N 1355.
3. Державний замовник - Національна академія наук.
4. Керівник Програми - Голова Держінформнауки.
5. Виконавці заходів Програми - наукові установи та
підприємства.
6. Строк виконання: 2008-2012 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень:
------------------------------------------------------------------ | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | | фінансування |фінансування |--------------------------------| | | | 2008 | 2009 |2010 |2011 | 2012 | |-----------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |Державний бюджет | 69,8 |15,35 |16,25 |15,1 |13,3 | 9,8 | |-----------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |Інші джерела | 21,1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,1 | |-----------------+-------------+------+------+-----+-----+------| |Усього | 90,9 |20,35 |21,25 |20,1 |18,3 |10,9 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 908
( 908-2011-п ) від 31.08.2011 }

Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової науково-технічної
програми "Розроблення і освоєння мікроелектронних
технологій, організація серійного випуску приладів
і систем на їх основі" на 2008-2011 роки


{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 908
( 908-2011-п ) від 31.08.2011 }

Додаток 3
до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової науково-технічної
програми "Розроблення і освоєння мікроелектронних
технологій, організація серійного випуску приладів
і систем на їх основі" на 2008-2011 роки

----------------------------------------------------------------------- | Найменування | Найменування | Значення показників | | завдання | показника |-------------------------------| | | |усього| у тому числі за роками | | | | |------------------------| | | | |2008|2009|2010|2011|2012| |------------------+------------------+------+----+----+----+----+----| |1. Створення |дослідно- | 19 | 8 | 8 | 2 | 1 | | |мікроелектронних |конструкторські | | | | | | | |приладів для сфери|роботи | | | | | | | |охорони здоров'я, |------------------+------+----+----+----+----+----| |моніторингу |технології | 16 | 1 | 3 | 9 | 3 | | |(зокрема ядерного)|світового рівня | | | | | | | |навколишнього |------------------+------+----+----+----+----+----| |природного |технологічні | 6 | | 1 | 1 | 4 | | |середовища, |регламенти | | | | | | | |запобігання |------------------+------+----+----+----+----+----| |тероризму |нові види | 2 | | | 1 | 1 | | | |матеріалів | | | | | | | | |------------------+------+----+----+----+----+----| | |нові види приладів| 4 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+------------------+------+----+----+----+----+----| |2. Створення |дослідно- | 8 | 4 | | 3 | | 1 | |принципово нових |конструкторські | | | | | | | |матеріалів, у |роботи | | | | | | | |тому числі |------------------+------+----+----+----+----+----| |наноматеріалів, |технології | 4 | | 2 | | 1 | 1 | |компонентів для |світового рівня | | | | | | | |мікроелектроніки |------------------+------+----+----+----+----+----| | |технологічні | 3 | | | 1 | | 2 | | |регламенти | | | | | | | | |------------------+------+----+----+----+----+----| | |нові види | 2 | | 1 | | 1 | | | |матеріалів | | | | | | | |------------------+------------------+------+----+----+----+----+----| |3. Створення |дослідно- | 2 | 1 | | 1 | | | |приладів |конструкторські | | | | | | | |інфрачервоної |роботи | | | | | | | |мікроелектроніки |------------------+------+----+----+----+----+----| | |технології | 4 | | 1 | 2 | 1 | | | |світового рівня | | | | | | | | |------------------+------+----+----+----+----+----| | |технологічні | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | |регламенти | | | | | | | | |------------------+------+----+----+----+----+----| | |нові види | 1 | | | 1 | | | | |матеріалів | | | | | | | | |------------------+------+----+----+----+----+----| | |нові види приладів| 1 | | | | 1 | | |------------------+------------------+------+----+----+----+----+----| |4. Забезпечення |дослідно- | 4 | 2 | | 2 | | | |розвитку |конструкторські | | | | | | | |твердотільної |роботи | | | | | | | |надвисокочастотної|------------------+------+----+----+----+----+----| |електроніки |технології | 3 | | | 1 | 2 | | |міліметрового |світового рівня | | | | | | | |діапазону довжини |------------------+------+----+----+----+----+----| |хвиль |технологічні | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | |регламенти | | | | | | | | |------------------+------+----+----+----+----+----| | |нові види | 3 | | | 1 | 2 | | | |матеріалів | | | | | | | | |------------------+------+----+----+----+----+----| | |нові види приладів| 2 | | | | 2 | | |------------------+------------------+------+----+----+----+----+----| |Усього |дослідно- | 33 | 15 | 8 | 8 | 1 | 1 | | |конструкторські | | | | | | | | |роботи | | | | | | | | |------------------+------+----+----+----+----+----| | |технології | 27 | 2 | 5 | 12 | 7 | 1 | | |світового рівня | | | | | | | | |------------------+------+----+----+----+----+----| | |технологічні | 22 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | | |регламенти | | | | | | | | |------------------+------+----+----+----+----+----| | |нові види | 8 | | 1 | 3 | 4 | | | |матеріалів | | | | | | | |------------------+------------------+------+----+----+----+----+----| | |нові види | 7 | 1 | | 1 | 5 | | | |приладів | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 908
( 908-2011-п ) від 31.08.2011 }вгору