Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 31.08.19981352
Документ 1352-98-п, поточна редакція — Редакція від 14.06.2011, підстава - 582-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 серпня 1998 р. N 1352
Київ
Про затвердження Положення про формування та
виконання Національної програми інформатизації
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1469 ( 1469-2000-п ) від 27.09.2000
N 161 ( 161-2002-п ) від 15.02.2002
N 1510 ( 1510-2002-п ) від 11.10.2002
N 582 ( 582-2011-п ) від 01.06.2011 }

Відповідно до Закону України "Про Національну програму
інформатизації" ( 74/98-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про формування та виконання Національної
програми інформатизації (додається).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.56

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 1998 р. N 1352
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2011 р. N 582 ( 582-2011-п )

ПОЛОЖЕННЯ
про формування та виконання
Національної програми інформатизації

1. Це Положення визначає порядок формування та виконання
Національної програми інформатизації, її окремих завдань
(проектів).
Під час формування Національної програми інформатизації
здійснюється комплекс заходів щодо розроблення, узгодження та
затвердження завдань (проектів) інформатизації, зокрема
інвестиційного характеру, узгоджених за часом, складом виконавців,
використанням певних матеріально-технічних, інформаційних,
людських, фінансових та інших ресурсів, метою яких є створення
інформаційних і телекомунікаційних систем, засобів інформатизації
та інформаційних ресурсів, що відповідають певним технічним умовам
і показникам якості.
Виконання Національної програми інформатизації передбачає
здійснення комплексу заходів, спрямованих на розроблення
нормативно-правових, методичних, нормативно-технічних документів з
інформатизації та на виконання робіт з розроблення концепцій,
технічних завдань, технічних та пілотних проектів із створення
систем і засобів інформатизації та робіт, пов'язаних із
впровадженням систем, експлуатацією таких засобів тощо.
2. У цьому Положенні терміни та поняття вживаються у
значенні, наведеному у Законі України "Про Національну програму
інформатизації" ( 74/98-ВР ).
3. Суб'єктами формування та виконання Національної програми
інформатизації є Генеральний державний замовник Національної
програми інформатизації, її керівник, державні замовники і
виконавці завдань (проектів) Національної програми інформатизації
та організації, що проводять експертизу завдань (проектів)
Національної програми інформатизації.
4. Формування Національної програми інформатизації включає в
себе розроблення, узгодження та затвердження завдань Національної
програми інформатизації на наступні три роки (далі - завдання на
три роки) і завдань (проектів) Національної програми
інформатизації на бюджетний період, їх державних замовників та
обсягів фінансування (далі - завдання (проекти) на рік).
5. Формування завдань на три роки і завдань (проектів) на рік
організовується Генеральним державним замовником за пропозиціями
державних замовників.
6. Державні замовники подають у I кварталі поточного року на
розгляд керівника Національної програми інформатизації:
пропозиції до завдань на три роки за формою згідно з
додатком 1;
пропозиції до завдань (проектів) на рік за формою згідно з
додатком 2;
техніко-економічні обґрунтування завдань (проектів)
Національної програми інформатизації за формою згідно з
додатком 3;
супровідний лист за підписом керівника державного замовника;
експертні висновки, підготовлені відповідно до Порядку
проведення експертизи Національної програми інформатизації та
окремих її завдань (проектів), затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 1048 ( 1048-2002-п )
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 30, ст. 1423; 2009 р., N 24,
ст. 797).
7. До завдань на три роки і завдань (проектів) на рік
включаються завдання (проекти) інформатизації, які виконуються за
окремими бюджетними програмами органів державної влади.
Для формування завдань на три роки державні замовники
відповідно до методики визначення належності бюджетних програм до
сфери інформатизації, затвердженої Генеральним державним
замовником, подають у серпні поточного року інформацію про
завдання (проекти) інформатизації, виконання яких планується за
окремою бюджетною програмою на наступний рік за формою згідно з
додатком 4 разом з копіями відповідних бюджетних запитів.
Для формування завдань (проектів) на рік державні замовники у
місячний строк після затвердження Державного бюджету України на
відповідний рік подають уточнену інформацію про завдання (проекти)
інформатизації, виконання яких планується за окремою бюджетною
програмою на відповідний рік, за формою згідно з додатком 4.
8. Керівник Національної програми інформатизації готує та
подає Генеральному державному замовнику пропозиції щодо формування
завдань на три роки і завдань (проектів) на рік, організовує
проведення експертизи та відбір завдань на три роки і завдань
(проектів) на рік у встановленому Генеральним державним замовником
порядку.
9. Завдання на три роки погоджуються з Міністерством
економічного розвитку і торгівлі та Мінфіном і подаються
Генеральним державним замовником Кабінетові Міністрів України для
внесення на розгляд Верховної Ради України.
Завдання (проекти) на рік погоджуються з Міністерством
економічного розвитку і торгівлі та Мінфіном і подаються
Генеральним державним замовником Кабінетові Міністрів України для
затвердження.
10. Формування регіональних та галузевих програм як складових
Національної програми інформатизації здійснюється органами
державної влади відповідно до Порядку формування та виконання
регіональної програми і проекту інформатизації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 644
( 644-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 16, ст. 669),
та Порядку формування та виконання галузевої програми і проекту
інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18 грудня 2001 р. N 1702 ( 1702-2001-п ) (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2301).
Програми та проекти інформатизації органів місцевого
самоврядування формуються зазначеними органами і повинні
відповідати Національній програмі інформатизації.
11. Фінансування Національної програми інформатизації
здійснюється відповідно до статті 24 Закону України "Про
Національну програму інформатизації" ( 74/98-ВР ).
Пріоритетність фінансування окремих завдань (проектів)
Національної програми інформатизації в межах коштів, передбачених
з цією метою державним бюджетом, визначається Кабінетом Міністрів
України для кожного з державних замовників.
12. Визначення виконавців завдань (проектів) Національної
програми інформатизації та укладення договорів (контрактів) з ними
здійснюються державними замовниками відповідно до законодавства.
13. Під час виконання завдань (проектів) Національної
програми інформатизації державні замовники беруть бюджетні
зобов'язання та здійснюють платежі за такими завданнями
(проектами) лише після їх погодження з Генеральним державним
замовником.
14. Генеральний державний замовник Національної програми
інформатизації, її керівник, державні замовники здійснюють
контроль за станом виконання завдань (проектів) Національної
програми інформатизації з метою своєчасного прийняття рішень щодо
обсягів фінансування, зміни виконавців завдань (проектів) та умов
їх виконання (у тому числі припинення або продовження строків).
Контроль за додержанням вимог щодо провадження діяльності,
пов'язаної з державною таємницею, здійснюється відповідно до
законодавства уповноваженими на це органами.
15. Державні замовники забезпечують приймання, впровадження,
використання результатів виконання завдань (проектів) Національної
програми інформатизації та відповідають за цільове використання
передбачених для їх виконання коштів.
16. Контроль за виконанням завдань (проектів) Національної
програми інформатизації, галузевих та регіональних програм
інформатизації на підставі укладених з їх виконавцями договорів
(контрактів) здійснюють державні замовники.
Контроль за формуванням та виконанням Національної програми
інформатизації здійснює Кабінет Міністрів України.
Координацію та контроль за виконанням Національної програми
інформатизації щодо забезпечення національної безпеки та оборони
держави здійснює Рада національної безпеки та оборони України.
17. Державні замовники після завершення бюджетного періоду
подають Генеральному державному замовнику інформаційні звіти про
стан виконання завдань (проектів) інформатизації за формою згідно
з додатком 5 та копію звіту про виконання паспорта бюджетної
програми з інформатизації за формою, встановленою Мінфіном.
{ Положення в редакції Постанови КМ N 582 ( 582-2011-п ) від
01.06.2011 }

Додаток 1
до Положення
ПРОПОЗИЦІЇ
до завдань Національної програми
інформатизації на три роки

----------------------------------------------------------------------- |Найменування|Найменування|Обсяги фінансування з державного|Очікувані | | завдання | державного | бюджету, тис. гривень |результати| | | замовника |--------------------------------| | | | завдання |усього | у тому числі | | | | | |------------------------| | | | | | поточні |капітальні| | | | | | видатки | видатки | | -----------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
(назва розділу)
______________________________ __________ ________________________
(посада керівника структурного (підпис) (ініціали та прізвище) підрозділу державного замовника завдання)
{ Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 582 ( 582-2011-п ) від
01.06.2011 }

Додаток 2
до Положення
ПРОПОЗИЦІЇ
до завдань (проектів)
Національної програми інформатизації
на _________ бюджетний рік

----------------------------------------------------------------------- |Найменування|Найменування|Обсяги фінансування з державного|Очікувані | | завдання | державного | бюджету, тис. гривень |результати| | (проекту) | замовника |--------------------------------| | | | завдання |усього | у тому числі | | | | (проекту) | |------------------------| | | | | | поточні |капітальні| | | | | | видатки | видатки | | -----------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
(назва розділу)
______________________________ __________ ________________________
(посада керівника структурного (підпис) (ініціали та прізвище) підрозділу державного замовника завдання
(проекту)
{ Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 582 ( 582-2011-п ) від
01.06.2011 }

Додаток 3
до Положення
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
завдання (проекту) Національної
програми інформатизації

1. Найменування завдання (проекту).
2. Напрям інформатизації відповідно до Концепції Національної
програми інформатизації.
3. Державний замовник.
4. Мета завдання (проекту).
5. Проблема, яка буде розв'язана в результаті виконання
завдання (проекту).
6. Детальний зміст завдання (проекту):
1) обґрунтування завдання (проекту), правове забезпечення,
стадія розроблення;
2) загальна характеристика та актуальність завдання
(проекту);
3) строки виконання завдання (проекту) ____ роки,
початок виконання ___________, закінчення виконання ________;
4) календарний план робіт:
----------------------------------------------------------------------- | Номер етапу |Найменування |Орієнтовний| Орієнтовний | Науково- | | робіт | етапу/ | строк | обсяг | технічна | | | перелік | виконання |фінансування(1),|продукція(2)| | | робіт, які | | тис. гривень | | | | будуть | | | | | |виконуватися | | | | -----------------------------------------------------------------------
_______________
(1) - орієнтовний обсяг фінансування за кожним видом робіт;
(2) - зазначається продукція, що буде створена в результаті
виконання на кожному етапі робіт (документація, науково-технічний
звіт, макетні, дослідні або експериментальні зразки, розрахунки,
методики, програмні продукти, нормативні документи тощо);
5) очікувані результати виконання завдання (проекту)
(функціональні, інтеграційні та технічні характеристики продукції,
яка буде створена в результаті виконання завдання (проекту);
6) очікувані переваги нової продукції перед існуючими
вітчизняними та зарубіжними аналогами.
7. Фінансові аспекти завдання (проекту):
1) загальна вартість виконання завдання (проекту) ______,
тис. гривень;
2) очікувані витрати на виконання завдання (проекту) за
рахунок коштів державного бюджету, тис. гривень
----------------------------------------------------------------------- | Рік | Усього за | У тому числі | | виконання, |етапом робіт|-------------------------------------------| |номер етапу | | розмір | спеціальне | роботи та | | робіт | |заробітної |устаткування/| послуги, | | | | плати |нематеріальні| виконані та | | | | | активи | надані | | | | | | сторонніми | | | | | | організаціями | -----------------------------------------------------------------------
_______________
Примітка: Якщо в рамках виконання завдання (проекту)
передбачаються витрати на виготовлення та придбання
спеціального, стандартного устаткування та
нематеріальних активів, подається детальна інформація за
такою таблицею:
----------------------------------------------------------------------- | Найменування | Одиниця | Необхідна |Орієнтовна | Загальна | | спеціального | виміру | кількість | вартість | вартість, | | устаткування/ | | | одиниці, | тис. | | нематеріальних | | | тис. | гривень | | активів | | | гривень | | -----------------------------------------------------------------------
3) назва бюджетної програми та КПКВ, за якою передбачено
виконання завдання (проекту);
4) фактичний обсяг фінансування завдання (проекту) за минулі
роки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для
фінансування завдань (проектів) Національної програми
інформатизації, за роками (заповнюється за наявності такого
фінансування).
8. Запланована процедура закупівлі завдання (проекту).
9. Використання продукції:
1) перелік продукції (послуг), які передбачається отримати в
результаті виконання завдання (проекту), її практичне значення,
можливість використання в органах державної влади, на
підприємствах, в установах тощо;
2) потенційні споживачі продукції (послуг);
3) оцінка витрат на використання продукції;
4) очікуваний економічний ефект від використання продукції.
10. Відповідальний за виконання завдання (проекту) від
державного замовника
______________________________ ________ ________________________
(посада керівника структурного (підпис) (ініціали та прізвище)
підрозділу)
телефон ________ телефакс ________ адреса електронної пошти ______
{ Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 582 ( 582-2011-п ) від
01.06.2011 }

Додаток 4
до Положення
ІНФОРМАЦІЯ
про завдання (проекти) інформатизації,
виконання яких планується за окремою
бюджетною програмою
___________________________________________
(орган державної влади - державний замовник
___________________________________________
Національної програми інформатизації)

----------------------------------------------------------------------- |Порядковий|КПКВ|Найменування| Плановий | У тому числі за завданнями | | номер | | бюджетної | обсяг | (проектами) інформатизації | | | | програми | видатків |----------------------------| | | | |(загальний | зміст | обсяг |очікувані| | | | | та |завдання |фінансу-| резуль- | | | | |спеціальний|(проекту)| вання, | тати | | | | | фонди), | | тис. | | | | | | тис. | | гривень| | | | | | гривень | | | | -----------------------------------------------------------------------
______________________________ _________ _______________________
(посада керівника структурного (підпис) (ініціали та прізвище)
підрозділу органу державної
влади)
{ Додаток 4 в редакції Постанови КМ N 582 ( 582-2011-п ) від
01.06.2011 }

Додаток 5
до Положення
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ
про стан виконання завдання (проекту)
інформатизації на _____ рік
_____________________________________
(найменування органу державної влади)

1. Найменування бюджетної програми, за якою виконувалося
завдання (проект) інформатизації, та КПКВ бюджетної програми _____
_________________________________________________________________.
2. Обсяг видатків з державного бюджету для фінансування
бюджетної програми:
усього, тис. гривень ___________, у тому числі:
поточні _________________;
капітальні ______________.
3. Найменування завдання (проекту) _________________________.
4. Плановий обсяг видатків з державного бюджету на
фінансування завдання (проекту):
усього, тис. гривень __________, у тому числі:
поточні _________________;
капітальні ______________.
5. Номер і дата укладення контракту (договору) на виконання
завдання (проекту) ______________________________________________.
6. Найменування організації виконавця та співвиконавців (за
наявності) за контрактом (договором) для виконання завдання
(проекту) _______________________________________________________.
7. Фактична вартість контракту (договору) на виконання
проекту(1) ____________ тис. гривень.
8. Наявність кредиторської (дебіторської) заборгованості за
контрактом (договором) на виконання завдання (проекту) __________
тис. гривень.
9. Стислий опис продукції, створеної за контрактом
(договором) на виконання завдання (проекту) (відповідно до акта
виконаних робіт)(2).
_______________
(1) Зазначається відповідно до звіту про виконання кошторису
витрат до акта виконаних робіт, що додаються до інформаційного
звіту.
(2) Анотований звіт за завданням (проектом) подається у
вигляді додатка до інформаційного звіту та містить опис змістовної
частини завдання (проекту) та основні характеристики продукції
відповідно до контракту (договору).

10. Впровадження та використання продукції, створеної за
контрактом (договором) на виконання завдання (проекту):
1) місце та сфера впровадження створеної продукції відповідно
до акта впровадження ____________________________________________;
2) результати оцінки ефекту від використання створеної
продукції (підвищення якості державного управління, розширення
доступності національних і світових інформаційних ресурсів,
поліпшення стану навколишнього природного середовища, скорочення
строків та підвищення якості навчання, нарощування експортного
потенціалу країни, підвищення ефективності боротьби з
правопорушеннями та корупцією, підвищення рівня захисту та безпеки
інформації тощо) ________________________________________________.
11. Відповідність створеної продукції за контрактом
(договором) для виконання завдання (проекту) очікуваним
результатам _____________________________________________________.
12. Контактна особа, відповідальна за виконання завдання
(проекту), уповноважена органом державної влади __________________
(найменування
__________________________________________________________________
посади, ініціали та прізвище, телефон,
_________________________________________________________________.
телефакс, адреса електронної пошти)
Додаток: 1. Копія акта виконаних робіт на ___ арк.
2. Копія звіту про виконання кошторису витрат на ___ арк.
3. Анотований звіт за проектом на ___ арк.
_____________________________ __________ _______________________
(посада керівника/заступника (підпис) (ініціали та прізвище)
керівника органу державної
влади - куратора робіт
з напряму інформатизації
відповідно до розподілу
обов'язків)
{ Додаток 5 в редакції Постанови КМ N 582 ( 582-2011-п ) від
01.06.2011 }вгору