Документ 1351-IV, поточна редакція — Редакція від 04.03.2004, підстава - 1585-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Кабінету Міністрів України про
сучасний стан та перспективи охорони об'єктів
культурної спадщини України, а також пам'яток
історії та культури Українського народу,
що знаходяться за її межами
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 12, ст.163 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 1585-IV ( 1585-15 ) від 04.03.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.329 )

Розглянувши інформацію Кабінету Міністрів України про
сучасний стан та перспективи охорони об'єктів культурної спадщини
України, а також пам'яток історії та культури Українського народу,
що знаходяться за її межами, на основі результатів постійного
моніторингу Верховною Радою України державної політики щодо
охорони і використання об'єктів культурної спадщини, аналізу
виконання Постанови Верховної Ради України від 12 вересня
2002 року ( 140-15 ) "Про інформацію Кабінету Міністрів України
про здійснення державної політики щодо виконання законів України
"Про природно-заповідний фонд України" і "Про охорону культурної
спадщини" та про дотримання посадовими особами вимог чинного
законодавства стосовно Національного заповідника "Хортиця" й інших
історико-культурних заповідників і об'єктів природно-заповідного
фонду", Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Кабінету Міністрів України про сучасний стан та
перспективи охорони об'єктів культурної спадщини України, а також
пам'яток історії та культури Українського народу, що знаходяться
за її межами, взяти до відома.
2. Визнати діяльність Кабінету Міністрів України у здійсненні
державної політики щодо виконання Закону України "Про охорону
культурної спадщини" ( 1805-14 ) недостатньою.
3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
3.1. розглянути питання збільшення граничної чисельності
працівників Державної служби охорони культурної спадщини та
забезпечити центральний орган виконавчої влади у сфері охорони
культурної спадщини науково-дослідною, ремонтно-реставраційною,
фінансово-майновою і кадровою базою, достатньою для виконання
функцій, покладених на нього законодавством;
3.2. внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
18 травня 2000 року ( 821-2000-п ) "Про упорядкування структури
місцевих державних адміністрацій", доповнивши примірні переліки
управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих
державних адміністрацій управлінням охорони культурної спадщини;
разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими, районними державними
адміністраціями, органами місцевого самоврядування забезпечити до
1 вересня 2004 року створення спеціально уповноважених органів
охорони культурної спадщини, затвердження їх типових положень;
3.3. внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
5 вересня 2001 року ( 1195-2001-п ) "Про затвердження Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами" щодо запровадження корегуючих
коефіцієнтів до фінансових нормативів бюджетної забезпеченості
видатків на культуру і мистецтво місцевих бюджетів, розрахованих
виходячи з кількості об'єктів культурної спадщини, предметів
основного фонду музеїв, охорона яких здійснюється за рахунок того
чи іншого місцевого бюджету;
3.4. забезпечити належну охорону об'єктів культурної
спадщини, захист майна на зазначених об'єктах; передбачати
фінансування на ці цілі в повному обсязі у державному бюджеті та
для відповідних місцевих бюджетів при визначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів, починаючи з 2004 року;
3.5. передбачати в повному обсязі фінансування Комплексної
програми паспортизації об'єктів культурної спадщини на
2003-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2002 року ( 1330-2002-п ), в тому числі за рахунок
коштів Державного бюджету України на 2004 рік ( 1344-15 ) - у сумі
2500,0 тис. гривень;
3.6. вжити заходів до активізації наукової роботи у сфері
охорони культурної спадщини, передбачивши на ці цілі відповідні
видатки з державного та місцевих бюджетів, у тому числі на
комп'ютеризацію музейних закладів;
3.7. забезпечити укладання охоронних договорів між
відповідним органом охорони культурної спадщини та власниками
(уповноваженими ними органами) і користувачами пам'яток;
3.8. здійснити перевірку стану збереження і наявності рухомих
і нерухомих пам'яток, переданих у власність або постійне
користування релігійним громадам;
3.9. перевірити до 1 вересня 2004 року спільно з Національною
академією наук України стан збереження та обліку рухомих об'єктів
археології, знайдених під час археологічних розвідок та розкопок,
які зберігаються в Інституті археології Національної академії наук
України і його філіях; забезпечити підготовку їх облікової
документації для віднесення до державної частини Музейного фонду
України;
3.10. прискорити розробку національними історико-культурними
(історико-архітектурними, архітектурно-історичними,
історико-археологічними, історико-етнографічними) заповідниками
генеральних планів їх розвитку, а також отримання ними державних
актів на право постійного користування землею;
3.11. посилити контроль за дотриманням законодавства у сфері
охорони культурної спадщини при відведенні земель;
3.12. розробити і до 1 квітня 2004 року внести на розгляд
Верховної Ради України проекти законів про внесення змін до
Кримінального кодексу України і Кодексу України про
адміністративні правопорушення, що стосуються відповідальності
посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, фізичних та юридичних осіб за порушення
законодавства у сфері охорони культурної спадщини;
3.13. розробити та затвердити програму збереження і
використання замків України;
3.14. розробити та затвердити програму збереження пам'яток
дерев'яної сакральної архітектури;
3.15. визначити центральний орган виконавчої влади, який має
опікуватися об'єктами історії та культури Українського народу, що
знаходяться за межами України; доручити такому органу розробити
програму виявлення і збереження пам'яток української культури за
кордоном;
3.16. активізувати участь України у міжнародному
співробітництві у сфері охорони культурної спадщини;
3.17. вжити заходів щодо посилення державного контролю за
вивезенням культурних цінностей, в тому числі шляхом моніторингу
аукціонних торгів культурними цінностями за кордоном; передбачати
на ці цілі відповідні видатки за рахунок коштів державного
бюджету;
3.18. розробити нормативні акти, які сприятимуть залученню
інвестицій у сферу охорони культурної спадщини, та запровадити
систему заходів заохочення меценатів і спонсорів до надання
благодійної допомоги на охорону об'єктів культурної спадщини, в
тому числі шляхом запровадження державних нагород;
3.19. вивчити разом з Львівською обласною державною
адміністрацією можливість підпорядкування Державного
історико-архітектурного заповідника у м. Львові Державному
комітету України з будівництва та архітектури, передбачивши
відповідні кошти у Державному бюджеті України;
3.20. вивчити до 1 травня 2004 року разом з Київською міською
радою, Київською міською державною адміністрацією та іншими
органами виконавчої влади питання передачі на баланс
Історико-архітектурної пам'ятки-музею "Київська фортеця" всіх
земляних та кам'яних пам'яток Київської фортеці згідно з
постановою Ради Міністрів Української РСР від 6 вересня 1979 року
( 442-79-п ) "Про доповнення списку пам'яток містобудування і
архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави"
з метою збереження комплексу пам'яток та укласти з їх
користувачами охоронні договори; забезпечити до 1 вересня 2004 року разом з Київською міською
радою, Київською міською державною адміністрацією та іншими
державними органами виконавчої влади передачу на баланс
Історико-архітектурній пам'ятці-музею "Київська фортеця" всіх
земляних та кам'яних пам'яток Київської фортеці згідно з
постановами Ради Міністрів Української РСР від 24 серпня 1963 року
N 970 ( 970-63-п ) "Про впорядкування справи обліку та охорони
пам'ятників архітектури на території Української РСР" та від
6 вересня 1979 року N 442 ( 442-79-п ) "Про доповнення списку
пам'яток містобудування і архітектури Української РСР, що
перебувають під охороною держави" з метою збереження цього
комплексу пам'яток національного значення, які не підлягають
приватизації, без відселення діючих користувачів; ( Пункт 3.20
доповнено абзацом другим згідно з Постановою ВР N 1585-IV
( 1585-15 ) від 04.03.2004 )
3.21. вивчити до 1 квітня 2004 року разом з Львівською
обласною державною адміністрацією питання створення державних
історико-культурних заповідників на базі комплексу пам'яток
археології та архітектури національного значення у с. Підгірці та
хуторі Пліснесько Бродівського району і с. Стільське
Миколаївського району Львівської області та забезпечити їм видачу
державних актів на право постійного користування землею;
3.22. здійснити відповідно до Указу Президента України від
8 листопада 2001 року N 1055/2001 ( 1055/2001 ) "Про вшанування
пам'яті Івана Яковича Франка" капітальний ремонт Львівського
літературно-меморіального музею Івана Франка;
3.23. до 1 квітня 2004 року разом з Київською міською радою
вжити заходів щодо врегулювання фінансових, майнових питань,
пов'язаних із взаємовідносинами з Українською Православною
Церквою, що стосуються діяльності Національного Києво-Печерського
історико-культурного заповідника.
4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України та Запорізькій
міській раді:
4.1. до 31 грудня 2003 року завершити розробку генерального
плану розвитку Національного заповідника "Хортиця", забезпечити до
1 квітня 2004 року його експертну оцінку із залученням
громадськості та затвердження;
4.2. до 1 липня 2004 року завершити проведення підготовчих
робіт та забезпечити видачу Національному заповіднику "Хортиця"
державного акта на право постійного користування землею (земельна
ділянка площею 2386,86 га, що знаходиться в межах м. Запоріжжя на
острові Хортиця та прилеглих до нього островах і скелях Байди,
Дубового, Розтьобіна, Три Стоги, Середня, Близнюки, урочища Вирви
на правому березі річки Дніпро, в її акваторії) і внесення
відповідних змін до земельно-кадастрової документації.
5. Рекомендувати Кабінету Міністрів України та Київській
міській раді до 1 липня 2004 року забезпечити реєстрацію та видачу
Національному заповіднику "Софія Київська" державного акта на
право постійного користування землею і внесення відповідних змін
до земельно-кадастрової документації.
6. Запорізькій міській раді в разі прийняття рішення про
вилучення земельної ділянки на о. Хортиця для будівництва
мостового переходу подати зазначене рішення на погодження до
Верховної Ради України згідно з вимогами статті 150 Земельного
кодексу України ( 2768-14 ).
7. Кабінету Міністрів України поінформувати Верховну Раду
України у листопаді 2004 року про хід виконання цієї Постанови.
8. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань культури і духовності.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 27 листопада 2003 року
N 1351-IVвгору