Про внесення змін до Закону України "Про зв'язок"
Закон України від 22.12.19991347-XIV
Документ 1347-XIV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.12.2003, підстава - 1280-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1280-IV ( 1280-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 12, ст.155 )

Про внесення змін до Закону України
"Про зв'язок"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 6-7, ст.40 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 20, ст. 143) такі
зміни:
1. У абзаці четвертому частини першої статті 13 слова "у
розмірі облікової ставки Національного банку України, встановленої
на день нарахування пені" замінити словами "яка обчислюється від
суми простроченого платежу у розмірі облікової ставки
Національного банку України, що діяла у період, за який
нараховується пеня".
2. У частині третій статті 14:
у першому реченні слова "в розмірі одного відсотка від
вартості неоплачених послуг" замінити словами "яка обчислюється
від вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки
Національного банку України, що діяла у період, за який
нараховується пеня";
доповнити частину після другого речення новим реченням такого
змісту:
"Підприємства зв'язку не мають права відмовляти в подальшому
наданні послуг зв'язку інвалідам I та II груп, поточна
заборгованість яких за отримані послуги зв'язку не перевищує трьох
мінімальних пенсій за віком".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 грудня 1999 року
N 1347-XIVвгору