Документ 1343-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
з питань соціального захисту багатодітних сімей
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 39, ст.550 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

З метою посилення соціального захисту багатодітних сімей,
поліпшення їх державної підтримки, створення більш сприятливих
умов для виховання дітей у таких сім'ях Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У статті 182-1 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до
N 50, ст. 375):
у частині першій слова і цифру "відпустка тривалістю 7
календарних днів" замінити словами і цифрами "відпустка тривалістю
10 календарних днів";
у частині другій цифри і слова "14 календарних днів" замінити
цифрами і словами "17 календарних днів".
2. Частину першу статті 46 Житлового кодексу Української РСР
( 5464-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до
N 28, ст. 573) після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"сім'ям, які мають п'ятьох і більше дітей, та у разі
народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей".
У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно
абзацами восьмим і дев'ятим.
3. У статті 19 Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4; 2003 р.,
N 15, ст. 110; 2005 р., N 2, ст. 36):
у частині першій слова і цифру "відпустка тривалістю 7
календарних днів" замінити словами і цифрами "відпустка тривалістю
10 календарних днів";
у частині другій цифри і слова "14 календарних днів" замінити
цифрами і словами "17 календарних днів".
4. У Законі України "Про пенсії за особливі заслуги перед
Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293; 2003 р., N 7, ст. 71;
2005 р., N 5, ст. 122, N 13, ст. 229; 2006 р., N 4, ст. 58;
2007 р., N 27, ст. 367; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):
1) у статті 1:
пункт 1 доповнити словами "матерям, які народили п'ятеро і
більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. При цьому
враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку";
пункт 8 виключити;
2) в абзаці четвертому частини першої статті 5 слова і цифри
"у пунктах 6-8" замінити словами і цифрами "у пунктах 6 і 7".
5. У Законі України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142;
2005 р. , N 11, ст. 202):
1) статтю 13 доповнити частинами третьою - шостою такого
змісту:
"Багатодітним сім'ям надаються такі пільги:
1) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом
(квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством
(21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який
постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково
10,5 кв. метра на сім'ю);
2) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними
послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та
вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах
норм, визначених законодавством.
Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за
опалення, становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена
сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та
додатково 10,5 кв. метра на сім'ю;
3) 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі
рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі якщо
відповідні будинки не мають центрального опалення;
4) позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна
плата за користування квартирним телефоном встановлюється у
розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.
Пільги щодо плати за користування житлом (квартирної плати),
комунальними послугами та вартості палива, передбачені пунктами
1-3 частини третьої цієї статті, надаються багатодітним сім'ям
незалежно від виду житла та форми власності на нього.
Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:
1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
2) щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних
та комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних
спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;
3) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних
закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
4) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального
користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним
транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і
міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та
міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;
5) безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку
відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок
дітей" ( 375-17 ).
Батькам і дітям з багатодітних сімей видаються відповідні
посвідчення. Зразок посвідчення, порядок виготовлення і видачі
посвідчень встановлюються Кабінетом Міністрів України";
2) у статті 19:
частину дев'яту після слів "соціального захисту" доповнити
словами "у тому числі дітям з багатодітних сімей, у складі яких є
п'ятеро і більше дітей";
після частини дев'ятої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Діти з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше
дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей
звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах
державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації
за умови, що певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони
здобувають вперше".
У зв'язку з цим частини десяту та одинадцяту вважати
відповідно частинами одинадцятою та дванадцятою.

{ Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

7. У Законі України "Про житловий фонд соціального
призначення" ( 3334-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2006 р., N 19-20, ст. 159):
1) частину першу статті 11 доповнити пунктом 12 такого
змісту:
"12) сім'ї, які мають п'ятьох і більше дітей, та у разі
народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей";
2) пункт 10 частини першої статті 12 викласти в такій
редакції:
"10) сім'ї та одинокі матері й батьки, які мають трьох або
чотирьох дітей, а також у разі народження у однієї жінки одночасно
двох дітей".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що
випливають із цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 травня 2009 року
N 1343-VIвгору