Документ 1342-2011-п, перша редакція — Прийняття від 21.12.2011
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 грудня 2011 р. N 1342
Київ
Про внесення змін до Формули розподілу
обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій
вирівнювання та коштів, що передаються до
державного бюджету) між державним та
місцевими бюджетами

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного
бюджету) між державним та місцевими бюджетами, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1149
( 1149-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 97,
ст. 3441; 2011 р., N 73, ст. 2748), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2011 р. N 1342
ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання
та коштів, що передаються до державного бюджету)
між державним та місцевими бюджетами
( 1149-2010-п )

1. Абзац третій пункту 13 після слів "бюджетному періоді"
доповнити словами і цифрами ", крім обсягу видатків на 2012 рік,
пов'язаних із здійсненням Радою міністрів Автономної Республіки
Крим повноважень з охорони навколишнього природного середовища
відповідно до Закону України "Про Раду міністрів Автономної
Республіки Крим" ( 3530-17 ).
2. У пункті 14:
1) формулу
"V = V х K "
y ark yu y ark
замінити такою формулою:
"V = V х K + V ";
y ark yu y ark ark
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"V - обсяг видатків на 2012 рік, пов'язаних із здійсненням
ark Радою міністрів Автономної Республіки Крим повноважень з охорони
навколишнього природного середовища відповідно до Закону України
"Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим ( 3530-17 ).".
3. У пункті 18:
1) формули
"V = H х N х (1 - (лямбда) + (лямбда) х K ) +
zob(ark) zob(ark) i zi2
+ S + S + S + V + S ,
obi(pilot) zhi(pilot) zei zgi zi

H = (V - V - S - S - S ) x
zob(ark) zu zgu zeu zhu(pilot) zu
x K x K /Nu"
zob(ark)1 zob(ark)4
замінити такими формулами:
"V = H х N х (1 - (лямбда) + (лямбда) х K ) +
zob(ark) zob(ark) i zi2
+ S + S + S + V + S ,
obi(pilot) zvi(pilot) zei zgi zi

H = (V - V - S - S - S - S x
zob(ark) zu zgu zeu zvu(pilot) zpu(pilot) zu)
x K x K /Nu";
zob(ark)1 zob(ark)4
2) абзац сьомий замінити абзацами такого змісту:
"S - загальний обсяг цільових коштів, що
zvu(pilot) спрямовуються на підтримку проведення реформування системи охорони
здоров'я у пілотних регіонах згідно із Законом України "Про
порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у
Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві"
( 3612-17 );
S - загальний обсяг цільових коштів, що zpu(pilot) спрямовуються на підтримку проведення реформування первинної
медичної допомоги у пілотних регіонах згідно із Законом України
"Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у
Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві"
( 3612-17 ) для заохочення медичних працівників, що надають
первинну медичну допомогу, виходячи з обсягу та якості виконаної
роботи;".
У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять четвертий вважати
відповідно абзацами дев'ятим - двадцять п'ятим;
3) в абзаці тринадцятому слова і цифру "у яких сума 1 + lg
(W / W )" замінити словами і цифрою "у яких сума 1 + lg
i shr (W / W )";
i svr
4) абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:
"S - обсяг цільових коштів, що спрямовуються на
zvi(pilot) підтримку проведення реформування системи охорони здоров'я у
пілотних регіонах згідно із Законом України "Про порядок
проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій,
Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" ( 3612-17 ),
розподілений відповідно до чисельності наявного населення
відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на
1 січня року, що передує планованому;".
4. У пункті 19:
1) формули
"V = (H х K х (N - N - N х
zm(r)i zm(r)i zm(r)3 i dm(r)i wm(r)i
х K ) х (1 - (лямбда) + (лямбда) х K )) х
zm(r)5 zi2
х K + V + V ,
zmr(pilot) zgi zyi

H = (V - V - S ) х K х K /
zm(r)i zu zgu zu zm(r)1 zm(r)4
/ (N - N - N х K )"
u dm(r)u wm(r)u zm(r)5
замінити такими формулами:
"V = (H х K х (N - N - N х
zm(r)i zm(r)i zm(r)3 i dm(r)i wm(r)i
х K ) х (1 - (лямбда) + (лямбда) х K )) х
zm(r)5 zi2
х K + S + V + V ,
zmr(pilot) zpi(pilot) zgi zyi

H = (V - V - S - S - S - S )
zm(r)i zu zgu zeu zvu(pilot) zpu(pilot) zu
х K х K / (N - N - N х K ";
zm(r)1 zm(r)4 u dm(r)u wm(r)u zm(r)5)
2) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого
змісту:
"S - обсяг цільових коштів, що спрямовуються на
zpi(pilot) підтримку проведення реформування первинної медичної допомоги у
пілотних регіонах згідно із Законом України "Про порядок
проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій,
Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" ( 3612-17 )
для заохочення медичних працівників, що надають первинну медичну
допомогу, виходячи з обсягу та якості виконаної роботи,
розподілений відповідно до чисельності наявного населення
відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на
1 січня року, що передує планованому;".
У зв'язку з цим абзаци третій - тринадцятий вважати
відповідно абзацами четвертим - чотирнадцятим.
5. У пункті 23:
1) абзаци дев'ятий і десятий після слів "статус гірських"
доповнити словами ", крім учнів денних малокомплектних
загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих
монофункціональних містах";
2) абзаци одинадцятий і дванадцятий після слів "статус
гірської" доповнити словами ", крім учнів денних малокомплектних
загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих
монофункціональних містах";
3) абзац тринадцятий після слів "статус гірської" доповнити
словами ", та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх
навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних
містах";
4) абзаци чотирнадцятий і п'ятнадцятий після слів "статус
гірської," доповнити словами "та учнів денних малокомплектних
загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих
монофункціональних містах";
5) в абзаці п'ятнадцятому у таблиці назву графи "Середня
наповнюваність класів і класів-комплектів у денних
загальноосвітніх школах, що розташовані у сільській місцевості,
учнів" викласти у такій редакції:
"Середня наповнюваність класів і класів-комплектів у денних
загальноосвітніх школах, що розташовані у сільській місцевості, та
в денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладах у
шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів";
6) абзац сімнадцятий після слів "обласного значення"
доповнити словами ", та учнів денних малокомплектних
загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих
монофункціональних містах";
7) в абзаці вісімнадцятому слова "обласного значення (крім
населених пунктів, яким надано статус гірських)," замінити словами
"обласного значення, та учнів денних малокомплектних
загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих
монофункціональних містах (крім населених пунктів, яким надано
статус гірських)";
8) абзац дев'ятнадцятий після слова "районів" доповнити
словами ", та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх
навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних
містах";
9) в абзаці двадцятому слова "районів (крім населених
пунктів, яким надано статус гірських)," замінити словами "районів,
та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних
закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах
(крім населених пунктів, яким надано статус гірських)";
10) абзац двадцять перший після слів "сільській місцевості"
доповнити словами ", та учнів денних малокомплектних
загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих
монофункціональних містах";
11) в абзацах двадцять другому і двадцять третьому слова
"районів (крім населених пунктів, яким надано статус гірських),"
замінити словами "районів, та учнів денних малокомплектних
загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих
монофункціональних містах (крім населених пунктів, яким надано
статус гірських)";
12) в абзаці двадцять третьому у таблиці:
назву графи "Середня наповнюваність класів і
класів-комплектів у денних загальноосвітніх школах, що розташовані
у сільській місцевості, учнів" викласти у такій редакції:
"Середня наповнюваність класів і класів-комплектів у денних
загальноосвітніх школах, що розташовані у сільській місцевості, та
в денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладах у
шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів";
у графі "Коефіцієнт (Ks)" цифри "1,684" замінити цифрами
"1,751";
13) доповнити пункт абзацами такого змісту:
"До малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів
належать навчальні заклади, наповнюваність яких не перевищує
11,7 учня на клас.
До малих монофункціональних міст належать міста з чисельністю
населення до 50 тис. осіб, спеціалізацію праці економічно
активного населення яких визначають підприємства здебільшого
однієї-двох профілюючих галузей економіки, що формують дохідну
частину бюджету міста, забезпечують функціонування соціальної
інфраструктури та інших об'єктів життєзабезпечення населення.
До шахтарських міст належать малі міста з чисельністю
населення не більш як 50 тис. осіб, які побудовано з метою
забезпечення діяльності гірничих підприємств і переважна частина
жителів яких зайнята або була зайнята на таких підприємствах.".
6. Абзац п'ятий пункту 24 після слів "сільської місцевості"
доповнити словами ", та учнів денних малокомплектних
загальноосвітніх навчальних закладів у малих монофункціональних
містах".
7. У підпункті 3 пункту 41 цифри "1737,8" замінити цифрами
"1587,8", а слова і цифри "благоустрій та озеленення з метою
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу - 150 млн.," виключити.вгору