Документ 1334-2001-п, поточна редакція — Редакція від 17.10.2013, підстава - 729-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 жовтня 2001 р. N 1334
Київ
Про затвердження Порядку комплектування
та професійної підготовки основного
особового складу аварійно-рятувальних
служб і типової форми контракту, що
укладається з рятувальниками під час
прийняття їх на роботу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 729 ( 729-2013-п ) від 02.10.2013 }

Відповідно до Закону України "Про аварійно-рятувальні служби"
( 1281-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок комплектування та професійної підготовки
основного особового складу аварійно-рятувальних служб і типову
форму контракту, що укладається з рятувальниками під час прийняття
їх на роботу (додаються).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

{ Порядок втратив чинність на підставі Постанови КМ N 729
( 729-2013-п ) від 02.10.2013 }

Зразок ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2001 р. N 1334
ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ,
ЩО УКЛАДАЄТЬСЯ З РЯТУВАЛЬНИКАМИ
ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ ЇХ НА РОБОТУ

місто _____________________ "___" _________200__ р.
___________________________________________________________
(повне найменування аварійно-рятувального підрозділу)
в особі керівника ________________________________________________
(посада) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
іменований далі "Роботодавець", що діє на підставі _______________
__________________________________________________________________
з одного боку, і громадянин ______________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
іменований далі "Працівник", з іншого боку, уклали цей контракт
про нижченаведене:
Працівник ___________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
приймається на службу до _________________________________________
(повне найменування структурної одиниці,
__________________________________________________________________
відділу тощо)
на посаду ________________________________________________________
(повне найменування посади)
за кваліфікацією _________________________________________________
(розряд, категорія, клас)
Працівникові встановлюється /не встановлюється/ термін
випробування
(непотрібне викреслити)
__________________________________________________________________
(тривалість випробування)
Працівникові спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної
служби встановлюється (після закінчення терміну випробування)
службова категорія та група керівного складу _____________________
(зазначити
__________________________________________________________________
службові категорію і групу)
Загальні положення
1. Цей контракт є строковим трудовим договором, на підставі
якого виникають трудові відносини між Працівником і Роботодавцем,
які в подальшому іменуються "сторони".
Обов'язки сторін
2. Працівник зобов'язується якісно, своєчасно та у повному
обсязі виконувати роботу, визначену цим контрактом та правилами
внутрішнього трудового розпорядку.
3. Працівник зобов'язаний ознайомитися з особливими умовами
праці в аварійно-рятувальному підрозділі, вимогами до стану
професійної придатності, з дисциплінарними нормами і ступенем
відповідальності під час виконання завдань в умовах надзвичайних
ситуацій і повинен виконувати ____________________________________
__________________________________________________________________
(перелік основних характеристик роботи, вимоги до її виконання)
__________________________________________________________________
4. Працівник зобов'язується без поважних причин не
відмовлятися від виїзду на рятування людей та ліквідацію аварій.
5. Роботодавець зобов'язується організовувати роботу
Працівника відповідно до статутів (положень) аварійно-рятувальних
служб, норм і нормативів виконання роботи у надзвичайних ситуаціях
з максимальним забезпеченням охорони здоров'я і життя, а також
створити умови для спеціальної підготовки і тренування,
підтримання та підвищення кваліфікаційних навичок і відповідного
рівня фізичного стану та виплачувати Працівникові заробітну плату,
забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи,
передбачені законодавством, статутом, колективним договором і
угодою сторін.
Роботодавець страхує працівника від нещасного випадку згідно
із законодавством.
6. Роботодавець зобов'язується з метою забезпечення умов
праці на робочому місці (із зазначенням достовірних
характеристик), гарантувати пільги і компенсації Працівнику за
роботу в екстремальних, небезпечних або шкідливих умовах праці
__________________________________________________________________
(перелік умов праці, пільг і компенсацій)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Робочий час
7. Особливості режиму робочого часу, в тому числі загальні, в
міжаварійний період, у період виконання аварійно-рятувальних
робіт:
__________________________________________________________________
(відповідні режими, графіки, система обліку робочого
__________________________________________________________________
часу - зазначити необхідне)
Оплата праці та соціально-побутове
забезпечення працівника
8. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом,
Працівникові встановлюється:
посадовий оклад у розмірі ______________________ гривень на
місяць;
надбавки за _________________________________________________
у розмірі _________ відсотків посадового окладу (зазначити
кожну надбавку окремо);
доплати за _________________________________________________;
у розмірі ______ відсотків посадового окладу (зазначити кожну
доплату окремо);
премія в розмірі _____ відсотків посадового окладу відповідно
до діючого положення.
9. Працівникові надається щорічна оплачувана відпустка
тривалістю:
основна _________________ календарних днів;
додаткова _______________ календарних днів
та матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі ___________
одночасно з наданням щорічної відпустки.
10. У разі використання Працівником власного автомобіля у
службових справах йому відшкодовуються витрати ___________________
(вид, розмір витрат)
__________________________________________________________________
11. Працівникові надаються додаткові трудові та
соціально-побутові пільги (за рахунок коштів роботодавця
__________________________________________________________________
(перелік пільг і компенсацій)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю працівника під час
виконання службових обов'язків, здійснюється згідно із
законодавством і колективним договором.
Відповідальність сторін, розв'язання спорів
12. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків,
передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність
згідно із законодавством і цим контрактом.
13. Спори між сторонами розв'язуються у порядку,
встановленому законодавством.
14. В умовах надзвичайних ситуацій і ведення
аварійно-рятувальних робіт не допускається Працівником невиконання
наказів та вказівок безпосереднього керівника ____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(у разі потреби зазначити інші умови контракту)
Зміна, припинення та розірвання контракту
15. Зміни до контракту вносяться тільки за угодою сторін,
складеною у письмовій формі.
16. Дія контракту припиняється:
а) у зв'язку із закінченням терміну дії контракту;
б) за згодою сторін;
в) з ініціативи Роботодавця та Працівника до закінчення
терміну дії контракту у випадках, передбачених законодавством і
цим контрактом;
г) у разі незадовільних результатів іспитів після закінчення
занять з попередньої підготовки (стажування) та повторної
атестації, щорічного підтвердження рівня професійної придатності
за результатами медичного огляду;
д) з інших підстав, передбачених законодавством.
17. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту,
передбачені нормативними положеннями і статутами служби:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
18. У разі дострокового розірвання контракту у зв'язку з
невиконанням або неналежним виконанням сторонами зобов'язань,
передбачених контрактом, відповідній стороні за два тижні
надсилається попередження.
19. За два місяці до закінчення терміну дія контракту може
бути за згодою сторін продовжена або укладено контракт на новий
термін.
Термін дії та інші умови контракту
20. Термін дії контракту з ______________ до _______________.
Контракт набирає чинності з дня його підписання сторонами або
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
21. Конфіденційність умов цього контракту або окремих його
частин:
__________________________________________________________________
(зазначити випадки конфіденційності)
__________________________________________________________________
Конфіденційність контракту не поширюється на умови,
урегульовані законодавством, і на органи, які здійснюють контроль
за їх виконанням.
22. Контракт складено у двох примірниках, які зберігаються у
кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.
Додатки до контракту: _______________________________________
__________________________________________________________________
Адреси сторін
23. Відомості про Роботодавця:
Повна назва організації __________________________________________
Адреса ___________________________________________________________
Розрахунковий (поточний) рахунок N _______________________________
24. Відомості про Працівника:
Домашня адреса ___________________________________________________
Домашній телефон ______________________
Паспорт: серія ____ N __________, виданий "___" _________ _____ р.
__________________________________________________________________
(орган, який видав паспорт)
Ідентифікаційний номер _________________________________
Підстава для надання пільг з оподаткування, інших пільг
__________________________________________________________________
(відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)
__________________________________________________________________

Роботодавець Працівник
________________________ ________________________
(посада, прізвище, ім'я, (посада, прізвище, ім'я,
по батькові) по батькові)
________________________ ________________________

________________________ ________________________
(підпис) (підпис)

"___" _____________ 200__ р. "___" _____________ 200__ р.

МПвгору