Про затвердження Тимчасового положення про товариство взаємного страхування
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 01.02.1997132
Документ 132-97-п, попередня редакція — Редакція від 04.06.2003, підстава - 871-2003-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 лютого 1997 р. N 132
Київ
Про затвердження Тимчасового положення про
товариство взаємного страхування
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 871 ( 871-2003-п ) від 04.06.2003 )

З метою реалізації положень, визначених у Законі України "Про
страхування" ( 85/96-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Тимчасове положення про товариство взаємного
страхування (додається). 2. Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю,
Міністерству фінансів, Міністерству економіки вивчити питання щодо
доцільності розроблення законодавчого акта про діяльність
товариств взаємного страхування та подати до 1 травня 1997 р.
відповідні пропозиції Кабінетові Міністрів України.

Перший
віце-прем'єр-міністр України В.ДУРДИНЕЦЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 лютого 1997 р. N 132
ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про товариство взаємного страхування

1. Це Положення розроблене відповідно до статті 13 Закону
України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) і визначає порядок
створення та діяльності товариств взаємного страхування в Україні.
2. Товариство взаємного страхування є юридичною
особою - страховиком, створене відповідно до Закону України "Про
страхування" з метою страхування ризиків членів цього товариства.
Члени товариства взаємного страхування є учасниками цього
товариства (далі - члени товариства).
3. Страхувальниками товариства взаємного страхування можуть
бути члени цього товариства - юридичні особи та дієздатні
громадяни, якщо це передбачено його установчими документами.
4. Відповідальністю товариства взаємного страхування є
зобов'язання щодо виплати страхових сум та страхових відшкодувань
членам цього товариства у разі настання страхових випадків. При
цьому загальні зобов'язання товариства взаємного страхування
визначаються як сума зобов'язань щодо страхових ризиків усіх
членів цього товариства, страхування яких передбачено договором
між ними. Відповідно до цього страховою сумою є сума, в межах якої
провадяться виплати у разі настання страхових випадків для кожного
з членів товариства.
5. Страховим платежем (внеском, премією) члена товариства є
кошти, внесені ним до товариства взаємного страхування у розмірах,
визначених керівним органом товариства як плата за страхування
своїх страхових ризиків у цьому товаристві. Сплата страхового
платежу здійснюється за рахунок чистого прибутку, що залишається у
розпорядженні члена товариства, крім випадків, передбачених
законодавством України. Страховий платіж члена товариства на кожну
конкретну дату його внесення може не відповідати страховому ризику
цього члена за умови, що сума загальних внесків усіх членів
товариства забезпечує можливість створення необхідних страхових
резервів, що відповідають загальним зобов'язанням товариства
взаємного страхування. Рішення про розмір та терміни сплати страхового внеску
кожного окремого члена товариства визначається у порядку,
встановленому керівним органом товариства взаємного страхування
залежно від фінансового становища кожного члена товариства
відповідно до умов, визначених в укладеному між членами товариства
та товариством взаємного страхування договорі. Кожний член товариства за умови виконання ним усіх
зобов'язань перед товариством взаємного страхування незалежно від
суми страхового внеску має право отримати повністю необхідне
страхове відшкодування у разі настання страхового випадку.
6. Члени товариства укладають з товариством взаємного
страхування договір страхування, в якому об'єкти страхування,
страхові суми, порядок їх виплати та порядок внесення страхових
платежів визначаються з урахуванням особливостей кожного члена
товариства. В договорі страхування може передбачатися внесення
одним з членів товариства повністю або частково платежів за інших
членів. У разі ліквідації одного із страхувальників - члена
товариства або його виходу із складу цього товариства договір між
іншими його членами не втрачає чинності. Члени товариства на підтвердження приєднання до договору
страхування отримують сертифікат, порядок видачі якого
встановлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг. ( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 871 ( 871-2003-п ) від 04.06.2003 )
7. Правила страхування розробляються товариством взаємного
страхування і включаються до договору, зазначеного у пунктах 5 і 6
цього Положення.
8. Товариство взаємного страхування формує загальні страхові
резерви для виплати ним майбутніх страхових сум та страхових
відшкодувань за зобов'язаннями всіх його членів. Після виплати страхової суми або страхового відшкодування
розмір резерву повинен бути відновлений і відповідати страховим
зобов'язанням. Товариство взаємного страхування у порядку,
встановленому договором, зазначеним у пункті 5 і 6 цього
Положення, забезпечує внесення додаткових платежів своїми членами
для відновлення розміру резерву.
9. Умови виходу з товариства взаємного страхування
передбачаються у його установчих документах. Кожному члену
товариства у разі його виходу із товариства повертається частина
його внеску на умовах, передбачених статтею 27 Закону України "Про
страхування".вгору