Документ 131-2006-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.02.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 лютого 2006 р. N 131
Київ
Про внесення змін до Положення
про державний енергетичний нагляд за режимами
споживання електричної і теплової енергії

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Положення про державний енергетичний нагляд
за режимами споживання електричної і теплової енергії,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
7 серпня 1996 р. N 929 ( 929-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 16,
ст. 440; Офіційний вісник України, 2002 р., N 21, ст. 1037;
2003 р., N 30, ст. 1546), виклавши його в редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 1996 р. N 929 ( 929-96-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2006 р. N 131)
ПОЛОЖЕННЯ
про державний енергетичний нагляд
за режимами споживання електричної і теплової енергії

1. Державний енергетичний нагляд за режимами споживання
електричної і теплової енергії, технічним станом та організацією
експлуатації електричних, теплових, тепловикористовуючих установок
та мереж суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері
теплопостачання і споживачів електричної енергії здійснює Державна
інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання
електричної і теплової енергії (Держенергонагляд).
У своїй діяльності Держенергонагляд керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами
Мінпаливенерго.
2. Під час здійснення державного енергетичного нагляду за
режимами споживання електричної і теплової енергії (далі -
енергетичний нагляд) Держенергонагляд взаємодіє з Мінбудом, НКРЕ,
Антимонопольним комітетом, місцевими державними адміністраціями,
органами місцевого самоврядування, Державною інспекцією з нагляду
за охороною праці, Державною інспекцією з енергозбереження,
Державною інспекцією з експлуатації електричних станцій та мереж,
органами державного пожежного нагляду, державним підприємством
"Енергоринок", науково-технічними, проектно-конструкторськими,
громадськими та іншими підприємствами, установами та
організаціями.
3. Метою енергетичного нагляду є сприяння забезпеченню
сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України,
сфери теплопостачання, енергетичної безпеки держави шляхом
здійснення контролю за дотриманням суб'єктами електроенергетики,
суб'єктами відносин у сфері теплопостачання та споживачами
електричної енергії вимог нормативно-правових і
нормативно-технічних актів у сфері виробництва, постачання та
споживання електричної і теплової енергії (далі - енергія).
4. Завданнями та функціями Держенергонагляду є:
1) здійснення допоміжних заходів із забезпечення надійного і
сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України
відповідно до законодавства, контроль за дотриманням суб'єктами
електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і
споживачами електричної енергії вимог нормативно-правових і
нормативно-технічних актів у сфері виробництва, постачання та
споживання енергії;
2) здійснення в межах своєї компетенції контролю за усуненням
суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері
теплопостачання і споживачами електричної енергії виявлених
порушень законодавства у сфері виробництва, постачання та
споживання енергії;
3) організація розроблення та запровадження в установленому
порядку Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів,
Правил технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної
енергетики, Правил експлуатації теплових установок та теплових
мереж, а також інших нормативних та методологічних документів
відповідно до своєї компетенції;
4) розроблення і затвердження методичних та інструктивних
документів з питань забезпечення діяльності Держенергонагляду;
5) участь у розробленні суб'єктами електроенергетики,
суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами
електричної енергії заходів щодо надійного та безаварійного
енергопостачання;
6) здійснення контролю за відповідністю нових та
реконструйованих електричних і теплових установок та мереж
технічним умовам, нормам, правилам і стандартам, а також
підтвердження їх готовності до роботи;
7) участь у разі потреби в роботі комісій з прийняття в
промислову експлуатацію автоматизованих систем комерційного обліку
енергії на установках суб'єктів електроенергетики та об'єктів у
сфері теплопостачання;
8) підготовка пропозицій щодо перегляду нормативно-технічної
документації на енергетичне обладнання у разі його невідповідності
вимогам Правил улаштування електроустановок, Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної
експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики, Правил
експлуатації теплових установок та теплових мереж (далі -
Правила);
9) організація роботи з установлення суб'єктам
електроенергетики режимів споживання електричної енергії (обсягів
споживання електричної енергії та потужності), погодження
споживачам граничних величин споживання електричної потужності;
10) розроблення методології, організація збирання інформації
та аналіз прогнозів електроспоживання на коротко- і довгостроковий
періоди;
11) участь у розслідуванні причин і наслідків аварій і пожеж
на енергетичних установках суб'єктів електроенергетики та об'єктів
у сфері теплопостачання, а також на енергетичних установках
споживачів енергії, які призвели до порушення режимів роботи інших
споживачів електричної енергії, суб'єктів електроенергетики або
суб'єктів відносин у сфері теплопостачання;
12) участь у роботі комісій з перевірки знань технології
робіт (правил експлуатації, виробничих інструкцій) у посадових
осіб, відповідальних за електричне та теплове господарство
споживачів енергії, а також працівників суб'єктів
електроенергетики та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання,
що займаються оформленням актів допуску на підключення до
електричної (теплової) мережі, проведенням оглядів технічного
стану енергетичних установок побутових споживачів енергії, а також
виконанням інших робіт, пов'язаних з експлуатацією енергетичних
установок споживачів енергії;
13) участь у разі потреби в проведенні експертизи електро- та
теплотехнічної частин проектів будівництва і реконструкції
об'єктів замовників на їх відповідність вимогам Правил;
14) розгляд та вирішення в межах своєї компетенції питань, що
виникають у суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у
сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії;
15) здійснення в межах своєї компетенції нагляду за:
забезпеченням надійного постачання енергії;
технічним станом та організацією експлуатації електричних і
теплових установок та мереж суб'єктів електроенергетики, суб'єктів
відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії;
дотриманням суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин
у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії:
- режимів виробництва, постачання і споживання енергії
(активної, реактивної, теплової);
- установлених нормативними документами режимів
(температурних графіків) постачання теплової енергії населеним
пунктам (населенню);
- вимог нормативних документів, що регулюють перетікання
реактивної електроенергії;
- вимог Правил та інших нормативно-правових і
нормативно-технічних актів з питань електроенергетики та
теплопостачання;
проведенням суб'єктами електроенергетики та суб'єктами
відносин у сфері теплопостачання робіт, пов'язаних із
забезпеченням дотримання встановлених режимів постачання і
споживання енергії;
відповідністю:
- схем електропостачання (зовнішніх та внутрішніх) -
категорійності споживачів та їх струмоприймачів;
- виданих технічних умов на приєднання електричних, теплових
установок та мереж до мереж енергопостачальних
(електропередавальних) організацій - вимогам нормативних
документів та погодженням проектів енергопостачання споживачів
енергії;
- виданих суб'єктами електроенергетики актів - допусків
подачі електричної енергії на електричні установки замовників та
електричні установки, що використовуються населенням, - вимогам
Правил і нормативних документів;
- укладених договорів - вимогам нормативних документів щодо
користування енергією та приєднання до мереж;
- електротехнічних і режимних параметрів електричних мереж,
розрахованих суб'єктами електроенергетики та споживачами
електричної енергії, - режимам їх роботи;
- показників якості електричної і теплової енергії та
кількісних показників повернення конденсату водяної пари - вимогам
нормативних документів;
- стану приладів і систем обліку обсягів виробництва,
постачання та споживання електричної і теплової енергії - вимогам
нормативних документів;
застосуванням заходів з обмеження та/або припинення
постачання енергії споживачам у разі виявлення порушень ними вимог
нормативних документів щодо користування енергією, а також
споживачам, які не оплатили вартість використаної енергії;
складенням актів про встановлення екологічної, аварійної та
технологічної броні електропостачання і відповідністю визначених
ними величин технологічним потребам виробництва і фактичним
обсягам споживання електричної енергії;
забезпеченням належного стану системних елементів
протиаварійної автоматики, встановлених у споживачів енергії, що
впливають на надійність роботи об'єднаної енергетичної системи
України;
готовністю суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у
сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії до роботи
в осінньо-зимовий період і в умовах надзвичайних ситуацій;
забезпеченням належного оперативно-диспетчерського управління
енергогосподарством споживачів енергії;
готовністю до роботи резервних автономних джерел живлення
споживачів електричної енергії першої категорії і особливої групи
першої категорії з надійності електропостачання.
5. Держенергонагляд підпорядковується Мінпаливенерго в
частині виконання функцій, покладених на нього цим Положенням.
До складу Держенергонагляду входять такі підрозділи:
головна організація - Державна інспекція з енергетичного
нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії;
державні інспекції з енергетичного нагляду за режимами
споживання електричної і теплової енергії у регіонах (кількох
областях);
державні інспекції з енергетичного нагляду за режимами
споживання електричної і теплової енергії в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.
6. Держенергонагляд очолює Головний державний інспектор
України з енергетичного нагляду, який призначається на посаду та
звільняється з посади Міністром палива та енергетики.
Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду
несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Держенергонагляд завдань і виконання ним своїх функцій.
Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду
має трьох заступників за відповідними напрямами діяльності, що за
погодженням з Мінпаливенерго призначаються на посаду та
звільняються з посади в установленому порядку.
7. Керівники Держенергонагляду у відповідних регіонах є
заступниками головного державного інспектора України з
енергетичного нагляду у відповідному регіоні і призначаються на
посаду та звільняються з посади за погодженням з Мінпаливенерго в
установленому порядку.
Керівники структурних підрозділів інспекції, їх заступники,
начальники секторів, керівники територіально відокремлених
підрозділів інспекцій є старшими державними інспекторами з
енергетичного нагляду. Інші спеціалісти, що виконують функції
державного енергетичного нагляду, є державними інспекторами
(старшими державними інспекторами) з енергетичного нагляду.
8. Структуру Держенергонагляду затверджує Головний державний
інспектор України з енергетичного нагляду у порядку, встановленому
законодавством, за погодженням з Мінпаливенерго.
9. Граничну чисельність працівників Держенергонагляду
затверджує Міністр палива та енергетики за поданням головного
державного інспектора України з енергетичного нагляду.
10. Держенергонагляд має печатки із зображенням Державного
Герба України та своїм найменуванням, а також бланки встановленого
зразка.
Посадові особи, що виконують функції державного енергетичного
нагляду, мають посвідчення встановленого зразка.
11. Держенергонагляд має право:
1) застосовувати до суб'єктів господарської діяльності
штрафні санкції у порядку, визначеному законодавством;
2) залучати в установленому порядку установи та організації
до розроблення документів з питань, що належать до компетенції
Держенергонагляду;
3) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
компетенції Держенергонагляду;
4) отримувати в установленому порядку від міністерств, інших
центральних і місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів
електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та
споживачів електричної енергії інформацію, необхідну для виконання
покладених на Держенергонагляд завдань;
5) проводити наради, семінари та конференції з питань, що
належать до його компетенції.
12. Головний державний інспектор України з енергетичного
нагляду:
здійснює керівництво діяльністю Держенергонагляду та
розподіляє обов'язки між своїми заступниками;
затверджує положення про структурні підрозділи
Держенергонагляду;
видає накази, затверджує методичні та інструктивні документи
щодо забезпечення діяльності Держенергонагляду;
визначає періодичність, порядок і напрями обстеження
електричних і теплових установок та мереж суб'єктів
електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і
споживачів електричної енергії.
13. Головний державний інспектор України з енергетичного
нагляду, його заступники, старші державні інспектори з
енергетичного нагляду та державні інспектори з енергетичного
нагляду під час виконання своїх функцій мають право:
1) безперешкодно у будь-який час відвідувати електричні і
теплові установки та мережі суб'єктів електроенергетики, суб'єктів
відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії
з метою здійснення контролю за дотриманням вимог
нормативно-правових і нормативно-технічних документів у сфері
електроенергетики та теплопостачання;
2) здійснювати в установленому порядку обстеження електричних
і теплових установок та мереж суб'єктів електроенергетики та
суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів
електричної енергії, а також складати за їх результатами
відповідні акти;
3) брати участь у роботі відповідних робочих комісій з
прийняття в експлуатацію побудованих і реконструйованих
енергетичних об'єктів, що належать суб'єктам електроенергетики,
суб'єктам відносин у сфері теплопостачання і споживачам
електричної енергії;
4) видавати в межах своєї компетенції суб'єктам
електроенергетики, суб'єктам відносин у сфері теплопостачання і
споживачам електричної енергії обов'язкові для виконання приписи
щодо усунення виявлених Держенергонаглядом порушень
нормативно-правових і нормативно-технічних актів у сфері
електроенергетики та теплопостачання і здійснювати контроль за їх
виконанням;
5) вимагати в межах своєї компетенції від суб'єктів
електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і
споживачів електричної енергії вжиття заходів для усунення
виявлених Держенергонаглядом порушень;
6) вимагати від споживачів енергії та суб'єктів
електроенергетики дотримання встановлених нормативно-правовими
актами режимів споживання електричної і теплової енергії;
7) складати в установленому законодавством порядку протоколи
про адміністративні правопорушення та притягати до
адміністративної відповідальності громадян і посадових осіб;
8) звертатися до відповідних організацій, які видають
суб'єктам господарської діяльності ліцензії на право виконання
робіт з проектування, будівництва, реконструкції, монтажу,
налагодження, випробування і ремонтно-експлуатаційного
обслуговування електричних і теплових установок та мереж, з
поданням про порушення ліцензіатами вимог нормативних документів;
9) вносити власникам об'єктів споживачів енергії подання про
невідповідність займаній посаді осіб, відповідальних за електричне
та теплове господарство (осіб, що їх заміщують), які своєчасно в
установленому порядку не пройшли перевірку знань Правил, а також
тих, що допустили порушення вимог нормативно-правових та/або
нормативно-технічних актів з питань експлуатації енергетичного
обладнання та мереж;
10) опломбовувати в установленому порядку електричні і
теплові установки, енергопостачання яких обмежується або
припиняється на виконання відповідного припису Держенергонагляду.
14. Приписи, постанови або подання посадових осіб
Держенергонагляду можуть бути оскаржені до Держенергонагляду або в
судовому порядку.
Оскарження не є підставою для зупинення виконання рішення до
його остаточного розгляду відповідно до законодавства.
15. Законні вимоги посадових осіб Держенергонагляду є
обов'язковими для виконання керівниками та посадовими особами
суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері
теплопостачання і споживачів електричної енергії незалежно від
форми власності.
16. Втручання в діяльність Держенергонагляду, перешкоджання
виконанню обов'язків, покладених на посадову особу
Держенергонагляду, вчинення проти неї протиправних насильницьких
дій тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.вгору