Документ 1304-2005-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2007, підстава - 1852-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 грудня 2005 р. N 1304
Київ
Про затвердження переліків товарів, експорт
та імпорт яких підлягає ліцензуванню,
та обсягів квот у 2006 році
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 249 ( 249-2006-п ) від 07.03.2006
N 403 ( 403-2006-п ) від 30.03.2006
N 861 ( 861-2006-п ) від 24.06.2006
N 1364 ( 1364-2006-п ) від 28.09.2006
N 1418 ( 1418-2006-п ) від 11.10.2006
N 1435 ( 1435-2006-п ) від 18.10.2006
N 1470 ( 1470-2006-п ) від 25.10.2006
N 1691 ( 1691-2006-п ) від 08.12.2006
N 1701 ( 1701-2006-п ) від 08.12.2006 }
{ Додатково див. абзац третій пункту 2 Постанови КМ
N 1852 ( 1852-2006-п ) від 29.12.2006 }

З метою формування раціональної структури експорту та імпорту
окремих видів товарів, виконання відповідних міжнародних угод
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити на 2006 рік:
загальні обсяги квот товарів, експорт яких підлягає
ліцензуванню, згідно з додатком 1;
перелік товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з
додатком 2;
перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню, згідно з додатком 3;
перелік товарів, експорт яких до США підлягає ліцензуванню, з
визначенням обсягу квоти, згідно з додатком 4;
перелік озоноруйнівних речовин, експорт та імпорт яких
підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 5;
перелік продукції, яка може містити озоноруйнівні речовини і
експорт та імпорт якої підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 6
(крім продукції, яка перевозиться у контейнерах з особистим
майном);
перелік категорій товарів текстильної продукції, що
підлягають експорту до США, з визначенням обсягів квот згідно з
додатком 7;
перелік країн - сторін Монреальського протоколу ( 995_215 ),
експорт/імпорт озоноруйнівних речовин до/з яких дозволяється,
згідно з додатком 8;
перелік окремих категорій металопродукції, експорт якої до
країн - членів Європейського Співтовариства підлягає ліцензуванню,
з визначенням обсягів квот, згідно з додатком 9;
перелік продуктів (напівфабрикатів) з кольорових металів та
їх сплавів, а також виробів з використанням цих металів, експорт
яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 10;
перелік товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає
ліцензуванню у 2006 році в рамках тарифної квоти відповідно до
положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою
Македонія ( 807_200 ), згідно з додатком 11;
перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно
з додатком 12. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 249 ( 249-2006-п ) від 07.03.2006 }

{ Абзац пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 1701
( 1701-2006-п ) від 08.12.2006 }

2. Установити, що:

{ Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 249 ( 249-2006-п ) від 07.03.2006 }

використання у 2006 році залишків квот 2005 року, зменшення
або збільшення обсягів квот, визначених у додатках 4, 7 і 9, може
здійснюватися згідно з відповідними міжнародними угодами;
не реалізовані в 2005 році суб'єктами підприємницької
діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня
2004 р. N 1722 ( 1722-2004-п ) "Про затвердження переліків
товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та на які
встановлено квоти у 2005 році" (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 52, ст. 3438; 2005 р., N 19, ст. 998, N 30, ст. 1829, N 32,
ст. 1937), дійсні до 1 березня 2006 р., якщо інше не передбачено
відповідними міжнародними договорами України.
3. Взяти до відома, що згідно з вимогами Монреальського
протоколу щодо озоноруйнівних речовин ( 995_215 ) експорт та
імпорт речовин і продукції, яка може містити такі речовини,
визначених у додатках 5 і 6, може здійснюватися лише до країн, а
також з країн, зазначених у додатку 8.
4. Міністерству економіки:
забезпечити ліцензування експорту та імпорту товарів,
визначених відповідно до цієї постанови;
інформувати щомісяця Державну митну службу про видачу
суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензій на товари,
експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та на які встановлено
квоти.
5. Державній митній службі подавати щомісяця Міністерству
економіки інформацію про обсяги здійсненого суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товарів,
визначених відповідно до цієї постанови.
6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2006 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 27
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2005 р. N 1304
ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ
квот товарів, експорт яких підлягає
ліцензуванню у 2006 році*
------------------------------------------------------------------ | Найменування товару | Код згідно з | Одиниця |Експортна| | | УКТЗЕД | виміру |квота на | | | ( 2371а-14, | | рік | | | ( 2371в-14 ) | | | |---------------------------+---------------+----------+---------| |Бурштин** | 2530 90 95 00 |кілограмів| 10000| |---------------------------+---------------+----------+---------| |Руди та концентрати| 2616 | -"- |105000000| |дорогоцінних металів | | | | |---------------------------+---------------+----------+---------| |Метали дорогоцінні в| 2843 | -"- | 120| |колоїдному стані; органічні| | | | |або неорганічні сполуки| | | | |дорогоцінних металів, з| | | | |точно визначеним хімічним| | | | |складом чи ні; амальгами| | | | |дорогоцінних металів** | | | | |---------------------------+---------------+----------+---------| |Діаманти оброблені або| 7102 | каратів | 8000| |необроблені, але| | | | |неоправлені і незакріплені| | | | |(крім діамантів, огранених| | | | |із закінченою фінішною| | | | |обробкою***)** | | | | |---------------------------+---------------+----------+---------| |Дорогоцінне (крім| 7103 |кілограмів| 900| |діамантів) або| | | | |напівдорогоцінне каміння,| | | | |оброблене або необроблене,| | | | |підібране або непідібране,| | | | |але ненанизане, неоправлене| | | | |і незакріплене; дорогоцінне| | | | |(крім діамантів) або| | | | |напівдорогоцінне каміння,| | | | |яке непідібране і тимчасово| | | | |нанизане для зручності| | | | |транспортування** | | | | |---------------------------+---------------+----------+---------| |Срібло (включаючи срібло з| 7106 | грамів | 1000000| |гальванічним покриттям| | | | |золотом або платиною)| | | | |необроблене, напівоброблене| | | | |або у вигляді порошку (крім| | | | |банківських металів)** | | | | |---------------------------+---------------+----------+---------| |Золото (включаючи золото з| 7108 | -"- | 80000| |гальванічним покриттям| | | | |платиною) необроблене,| | | | |напівоброблене або у| | | | |вигляді порошку (крім| | | | |банківських металів)** | | | | |---------------------------+---------------+----------+---------| |Платина необроблена,| 7110 | грамів | 200000| |напівоброблена або у| | | | |вигляді порошку (крім| | | | |банківських металів)** | | | | |---------------------------+---------------+----------+---------| |Відходи або брухт| 7112 |кілограмів| 500| |дорогоцінних металів або| | | | |металів, плакованих| | | | |дорогоцінними металами** | | | | ------------------------------------------------------------------
* Ліцензії видаються за погодженням з Мінфіном.
** Експорт товару безпосередньо Державним сховищем дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння Мінфіну здійснюється без
ліцензування.
*** Такими вважаються діаманти, що мають симетричну або художньо
визначену форму багатогранника з якісно полірованими гранями.
--------- Примітки: 1. Квоти, зазначені у пунктах 3, 6, 7, 8 і 9,
установлено у перерахунку на чисту вагу дорогоцінного
металу.
2. Експорт та імпорт дорогоцінних металів, що належать
до банківських металів, здійснюється у порядку,
встановленому Національним банком.
3. Національний банк здійснює експорт товарів,
визначених у пункті 7 статті 42 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), без
ліцензування.

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2005 р. N 1304

ПЕРЕЛІК
товарів, імпорт яких підлягає
ліцензуванню у 2006 році
------------------------------------------------------------------ | Найменування товару | Код згідно з УКТЗЕД | | | ( 2371а-14, 2371б-14 ) | |-------------------------------+--------------------------------| |Інсектициди (крім ветеринарних| 3808 10, 3808 20, 3808 30,| |лікарських засобів), фунгіциди,| 3808 90 (крім окремих партій,| |гербіциди, інші засоби, що| які ввозяться безоплатно з| |запобігають проростанню| дозволу Мінприроди виключно для| |паростків*, регулятори росту| державних випробувань та | |рослин**, родентициди (крім| наукових досліджень) | |ветеринарних лікарських| | |засобів), а також аналогічні їм| | |засоби* | | |-------------------------------+--------------------------------| |Поштові марки та аналогічні| 4907 00 10 00, 4907 00 91 00,| |вироби, непогашені, що| 4907 00 99 00 | |знаходяться в обігу або мають| | |бути в обігу у країні| | |призначення; гербовий папір*** | | |-------------------------------+--------------------------------| |Сульфат міді | 2833 25 00 00 | |-------------------------------+--------------------------------| |Яловичина, свіжа або охолоджена| 0201 | |-------------------------------+--------------------------------| |Яловичина морожена | 0202 | |-------------------------------+--------------------------------| |Свинина свіжа, охолоджена або| 0203 | |морожена | | |-------------------------------+--------------------------------| |Велика рогата худоба жива | 0102 | |-------------------------------+--------------------------------| |Свині живі | 0103 | ------------------------------------------------------------------
* Ліцензії видаються за погодженням з Головною державною
інспекцією захисту рослин Мінагрополітики.
** Ліцензії видаються за погодженням з Державним технологічним
центром охорони родючості ґрунтів Мінагрополітики.
*** Ліцензії видаються за погодженням з Мінфіном.
--------- Примітка. У разі ввезення продукції, яка не підлягає ліцензуванню,
але класифікується за кодами 3808 10 40 00 (неоцидол) та
3808 90 10 00 (ларінат) ( 2371б-14 ), митне оформлення
здійснюється на підставі листів-роз'яснень Головної
державної інспекції захисту рослин Мінагрополітики.

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2005 р. N 1304
ПЕРЕЛІК
товарів, експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню у 2006 році
------------------------------------------------------------------ | Найменування товару | Код згідно з | | |УКТЗЕД ( 2371а-14,| | | 2371б-14 ) | |---------------------------------------------+------------------| |Тільки фарби друкарські, визначені за| 3215 11 00 00 | |встановленою Мінфіном та Держмитслужбою| 3215 19 00 00 | |методикою, із захисними властивостями, а| | |саме*: | | |---------------------------------------------+------------------| |флуоресценцією та зміною кольору у променях| | |ультрафіолетового світла | | |---------------------------------------------+------------------| |зміною кольору під час нагрівання або| | |охолоджування | | |---------------------------------------------+------------------| |реакцією на полярні або неполярні розчинники| | |та окислювачі | | |---------------------------------------------+------------------| |невидимі у променях інфрачервоного світла | | |---------------------------------------------+------------------| |проникаючі на зворотний бік паперу із зміною| | |кольору | | |---------------------------------------------+------------------| |Папір некрейдований з водяними знаками без| 4802 52 | |вмісту волокон, одержаних механічним| | |способом, або в якому такі волокна становлять| 4802 53 | |не більш як 10 мас. % загальної маси волокна| | |з масою 1 кв. метра 40 г або більше* | | |---------------------------------------------+------------------| |Оптичний полікарбонат для виробництва дисків| 3907 40 00 00** | |для лазерних систем зчитування | | |---------------------------------------------+------------------| |Обладнання для виробництва дисків для| | |лазерних систем зчитування: | | |---------------------------------------------+------------------| |термопластавтомат інжекційного штампування| 8477 10 90 00** | |дисків | | |---------------------------------------------+------------------| |прес-форма для термопластавтоматів| 8480 71 90 90** | |інжекційного штампування дисків | | |---------------------------------------------+------------------| |матриці або штампи, які містять дані,| 8524 91 10 00** | |необхідні для штампування дисків | 8524 91 90 00** | | | 8524 99 00 00** | ------------------------------------------------------------------
* Ліцензії видаються за погодженням з Мінфіном. Імпорт та експорт
товарів безпосередньо Національним банком для потреб своїх
виробничих підрозділів здійснюється без ліцензій.
** Якщо продукція не підлягає ліцензуванню, але класифікується за
зазначеними кодами, митне оформлення здійснюється на підставі
листа МОН.

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2005 р. N 1304
ПЕРЕЛІК
товарів, експорт яких до США підлягає
ліцензуванню у 2006 році, з визначенням обсягу квоти
------------------------------------------------------------------ | Найменування товару | Код згідно з | Обсяг | | | УКТЗЕД | квоти, | | | ( 2371в-14 ) |метричних| | | | тонн | |-----------------------------------+------------------+---------| |Окремі види прокату плоского з| 7208 40 10 00** | 138 106 | |вуглецевої сталі, гарячої прокатки,| 7208 51 | | |неплакованого, без електролітичного| 7208 52 | | |або іншого металевого покриття, не| 7208 53 10 00 | | |в рулонах, завширшки більш як| 7208 53 90 00** | | |150 мм - до США* | 7208 90** | | | | 7210 70 39 00 | | | | 7210 70 90 00 | | | | 7210 90 38 00 | | | | 7210 90 90 00 | | | | 7211 13 00 00 | | | | 7211 14 | | | | 7211 90** | | | | 7212 40 91 00** | | | | 7212 40 93 00** | | | | 7212 40 98** | | | | 7212 50 51 00** | | | | 7212 50 58 00** | | | | 7212 50 99 00** | | ------------------------------------------------------------------
* Згідно з Угодою між Урядом України та Міністерством торгівлі США
про призупинення антидемпінгового розслідування щодо імпорту з
України деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского,
укладеною 24 жовтня 1997 р., та Додатком до Угоди, підписаним
24 листопада 2004 р., види прокату, які відповідають зазначеним
кодам, але не відповідають опису товару в графі "Найменування
товару", не підлягають ліцензуванню у разі здійснення поставок до
США.
** Для прокату завтовшки 4,75 мм або більше.

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2005 р. N 1304
ПЕРЕЛІК
озоноруйнівних речовин, експорт та імпорт яких
підлягає ліцензуванню у 2006 році
------------------------------------------------------------------ | Найменування речовини | Код згідно з| | | УКТЗЕД | | | ( 2371а-14 )| |--------------------------------------------------+-------------| |Чотирихлористий вуглець або тетрахлорметан (ЧХВ) |2903 14 00 00| |--------------------------------------------------+-------------| |Метилхлороформ або 1,1,1-трихлоретан (МХФ) |2903 19 10 00| |--------------------------------------------------+-------------| |Бромистий метил |2903 30 33 00| |--------------------------------------------------+-------------| |Трихлорфторметан (ХФВ-11) |2903 41 00 00| |--------------------------------------------------+-------------| |Дихлордифторметан (ХФВ-12) |2903 42 00 00| |--------------------------------------------------+-------------| |1,1,2-трихлортрифторетан (ХФВ-113) |2903 43 00 00| |--------------------------------------------------+-------------| |1,1,2,2-дихлортетрафторетан (ХФВ-114) |2903 44 10 00| |--------------------------------------------------+-------------| |Хлорпентафторетан (ХФВ-115) |2903 44 90 00| |--------------------------------------------------+-------------| |Хлортрифторметан (ХФВ-13) |2903 45 10 00| |--------------------------------------------------+-------------| |Пентахлорфторетан (ХФВ-111) |2903 45 15 00| |--------------------------------------------------+-------------| |Гептахлорфторпропан (ХФВ-211) |2903 45 25 00| |--------------------------------------------------+-------------| |Гексахлордифторпропани (ХФВ-212) |2903 45 30 00| |--------------------------------------------------+-------------| |Пентахлортрифторпропани (ХФВ-213) |2903 45 35 00| |--------------------------------------------------+-------------| |Тетрахлортетрафторпропани (ХФВ-214) |2903 45 40 00| |--------------------------------------------------+-------------| |Трихлорпентафторпропани (ХФВ-215) |2903 45 45 00| |--------------------------------------------------+-------------| |Дихлоргексафторпропани (ХФВ-216) |2903 45 50 00| |--------------------------------------------------+-------------| |Хлоргептафторпропани (ХФВ-217) |2903 45 55 00| |--------------------------------------------------+-------------| |Тетрахлордифторетан (ХФВ-112) |2903 45 90 00| |--------------------------------------------------+-------------| |Бромхлордифторметан (Галон 1211) |2903 46 10 00| |--------------------------------------------------+-------------| |Бромтрифторметан (Галон 1301) |2903 46 20 00| |--------------------------------------------------+-------------| |1,1,2,2-дибромтетрафторетан (Галон 2402) |2903 46 90 00| |--------------------------------------------------+-------------| |Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлордифторметан|2903 49 10 00| |(ГХФВ-22), хлорфторметан (ГХФВ-31),| | |тетрахлорфторетан (ГХФВ-121), трихлордифторетан| | |(ГХВФ-122), дихлортрифторетан (ГХФВ-123),| | |хлортетрафторетан (ГХФВ-124), трихлорфторетан| | |(ГХФВ-131), дихлортрифторетан (ГХФВ-132),| | |хлортрифторетан (ГХФВ-133), дихлорфторетан| | |(ГХФВ-141), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b),| | |хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан| | |(ГХФВ-142-b), хлорфторетан (ГХФВ-151),| | |гексахлорфторпропан (ГХФВ-221),| | |пентахлордифторпропан (ГХФВ-222),| | |тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223),| | |трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224),| | |дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225), 1-трифтор-2-| | |дифтор-3-дихлорпропан (ГХФВ-225ca),| | |1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан | | |(ГХФВ-225-cb), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226),| | |пентахлорфторпропан (ГХФВ-231),| | |тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232),| | |трихлортрифторпропан (ГХФВ-233),| | |дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234),| | |хлорпентафторпропан (ГХФВ-235),| | |тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241),| | |трихлордифторпропан (ГХФВ-242),| | |дихлортрифторпропан (ГХФВ-243),| | |хлортетрафторпропан (ГХФВ-244), трихлорфторпропан| | |(ГХФВ-251), дихлордифторпропан (ГХФВ-252),| | |хлортрифторпропан (ГХФВ-253), дихлорфторпропан| | |(ГХФВ-261), хлордифторпропан (ГХФВ-262),| | |хлорфторпропан (ГХФВ-271) | | |--------------------------------------------------+-------------| |Дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан,|2903 49 30 00| |тетрабромфторетан, трибромдифторетан,| | |дибромтрифторетан, бромтетрафторетан,| | |трибромфторетан, дибромдифторетан,| | |бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан,| | |бромфторетан, гексабромфторпропан,| | |пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан,| | |трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан,| | |бромгексафторпропан, пентабромфторпропан,| | |тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан,| | |дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан,| | |тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан,| | |дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан,| | |трибромфторпропан, дибромдифторпропан,| | |бромтрифторпропан, дибромфторпропан,| | |бромдифторпропан, бромфторпропан | | |--------------------------------------------------+-------------| |Суміші з вмістом ациклічних вуглеводнів,|3824 71 00 00| |пергалогенованих лише фтором та хлором | | |--------------------------------------------------+-------------| |Суміші з вмістом пергалогенованих похідних|3824 79 00 00| |ациклічних вуглеводнів, що містять два або більше| | |різних галогенів | | |--------------------------------------------------+-------------| |Продукти хімічного виробництва або суміжних|3824 90 95 00| |виробництв із вмістом озоноруйнівних речовин | | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Ліцензії видаються за погодженням з Мінприроди.
2. Імпорт товарів за кодом згідно з УКТЗЕД 2903 19 10 00
( 2371а-14 ) безпосередньо Банкнотно-монетним двором та
фабрикою банкнотного паперу Національного банку для
власних потреб здійснюється без ліцензій.
3. Імпорт товарів за кодом згідно з УКТЗЕД 3824 90 95 00
( 2371а-14 ) безпосередньо Національним банком України
для власних потреб своїх виробничих підрозділів
здійснюється без ліцензій.
4. Експорт та імпорт товарів за кодом згідно з УКТЗЕД
2903 30 33 00 ( 2371а-14 ) здійснюється в особливих
випадках їх використання згідно з вимогами
Монреальського протоколу ( 995_215 ).

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2005 р. N 1304
ПЕРЕЛІК
продукції, яка може містити озоноруйнівні речовини
і експорт та імпорт якої підлягає ліцензуванню у 2006 році
------------------------------------------------------------------ | Найменування продукції | Код згідно з| | | УКТЗЕД | | | ( 2371а-14, | | | ( 2371г-14 )| |--------------------------------------------------+-------------| |Продукція, яка надходить в аерозольній упаковці: |2710 00 98 00| | |3004 | | |3204 | | |3208 | | |3209 | | |3212 | | |3214 | | |3304 | | |3305 | | |3306 | | |3307 | | |3402 | | |3403 | | |3405 | | |3506 91 00 | | |3808 | | |3809 | | |3811 | | |3812 | | |3814 00 | | |3820 00 00 | | |3824 90 70 00| | |3824 90 95 00| | |3910 00 00 | |--------------------------------------------------+-------------| |Установки для кондиціонування повітря, до складу|8415 | |яких входять вентилятори з двигуном та прилади для| | |змінювання температури і вологості повітря,| | |включаючи кондиціонери, в яких вологість не| | |регулюється окремо | | |--------------------------------------------------+-------------| |Холодильники, морозильники та інше холодильне і |8418 | |морозильне обладнання, електричне або інших типів;| | |теплові насоси, крім установок для кондиціонування| | |повітря, товарної позиції 8415 | | |--------------------------------------------------+-------------| |Охолоджувачі баштові та аналогічне устаткування|8419 89 10 00| |для безпосереднього охолодження за допомогою| | |циркулюючої води (відбувається без роздільної| | |стінки) | | |--------------------------------------------------+-------------| |Вогнегасники заряджені |8424 10 | |--------------------------------------------------+-------------| |Автомати для торгівлі з обігрівальними або|8476 21 00 00| |охолоджувальними пристроями |8476 81 00 00| |--------------------------------------------------+-------------| |Зброя та засоби індивідуального захисту в|9304 00 00 00| |аерозольній упаковці | | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Ліцензії видаються за погодженням з Мінприроди. У
разі відсутності озоноруйнівних речовин у переліку
продукції, яка підпадає під зазначені коди УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371г-14 ), митне оформлення вантажів
здійснюється на підставі листів-роз'яснень Мінприроди
(його територіальних органів) про те, що така продукція
не містить озоноруйнівних речовин і ліцензування не
потребує.
2. Імпорт товарів за товарною позицією 3405 згідно з
УКТЗЕД ( 2371а-14 ) безпосередньо Банкнотно-монетним
двором та фабрикою банкнотного паперу Національного
банку для власних потреб здійснюється без ліцензій.
3. Імпорт товарів за товарними позиціями згідно з УКТЗЕД
3208, 3212, 3402, 3403, 3405, 3814 00, 3824 90 95 00
( 2371а-14 ) безпосередньо Національним банком для
власних потреб своїх виробничих підрозділів здійснюється
без ліцензій.

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2005 р. N 1304

ПЕРЕЛІК
категорій товарів текстильної продукції, що підлягають
експорту до США у 2006 році, з визначенням обсягів квот
------------------------------------------------------------------ | Найменування товару |Категорія|Одиниця| Обсяги | | | |виміру | квот | |-----------------------------------+---------+-------+----------| |Верхній одяг для жінок та дівчаток | 435 | дюжин | 110160 | |-----------------------------------+---------+-------+----------| |Спідниці для жінок та дівчаток | 442 | -"- | 17575 | |-----------------------------------+---------+-------+----------| |Костюми для жінок та дівчаток | 444 | штук | 76158 | |-----------------------------------+---------+-------+----------| |Штани, бриджі та шорти для жінок та| 448 | дюжин | 76158 | |дівчаток | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2005 р. N 1304
ПЕРЕЛІК
країн - сторін Монреальського протоколу ( 995_215 ),
експорт/імпорт озоноруйнівних речовин до/з яких
дозволяється
Австралійський Союз
Австрійська Республіка
Азербайджанська Республіка
Алжирська Народна Демократична Республіка
Антигуа і Барбуда
Арабська Республіка Єгипет
Аргентинська Республіка
Барбадос
Беліз
Буркіна-Фасо
Велика Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамагирія
Велике Герцогство Люксембург
Габонська Республіка
Гвінейська Республіка
Гренада
Грецька Республіка
Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка
Держава Бахрейн
Держава Бруней-Даруссалам
Держава Ізраїль
Держава Катар
Держава Кувейт
Домініканська Республіка
Естонська Республіка
Єменська Республіка
Ірландія
Ісламська Республіка Іран
Ісламська Республіка Мавританія
Ісламська Республіка Пакистан
Італійська Республіка
Канада
Киргизька Республіка
Китайська Народна Республіка
Князівство Ліхтенштейн
Князівство Монако
Кооперативна Республіка Гайана
Корейська Народно-Демократична Республіка
Королівство Бельгія
Королівство Данія
Королівство Іспанія
Королівство Лесото
Королівство Марокко
Королівство Непал
Королівство Нідерланди
Королівство Норвегія
Королівство Саудівська Аравія
Королівство Свазіленд
Королівство Таїланд
Королівство Швеція
Королівство Камбоджа
Лаоська Народно-Демократична Республіка
Латвійська Республіка
Литовська Республіка
Ліванська Республіка
Малайзія
Мальдівська Республіка
Мексиканські Сполучені Штати
Монголія
Народна Республіка Бангладеш
Незалежна Держава Західне Самоа
Незалежна Держава Папуа-Нова Гвінея
Нова Зеландія
Об'єднані Арабські Емірати
Південно-Африканська Республіка
Португальська Республіка
Республіка Албанія
Республіка Ангола
Республіка Бенін
Республіка Білорусь
Республіка Болгарія
Республіка Болівія
Республіка Боснія і Герцеговина
Республіка Ботсвана
Республіка Бурунді
Республіка Вануату
Республіка Венесуела
Республіка Вірменія
Республіка Гаїті
Республіка Гамбія
Республіка Гана
Республіка Гватемала
Республіка Гондурас
Республіка Грузія
Республіка Джибуті
Республіка Еквадор
Республіка Ель-Сальвадор
Республіка Заїр
Республіка Замбія
Республіка Зімбабве
Республіка Індія
Республіка Індонезія
Республіка Ісландія
Республіка Кабо-Верде
Республіка Казахстан
Республіка Камерун
Республіка Кенія
Республіка Кіпр
Республіка Кірибаті
Республіка Колумбія
Республіка Конго
Республіка Корея
Республіка Коста-Ріка
Республіка Кот-д'Івуар
Республіка Куба
Республіка Ліберія
Республіка Маврикій
Республіка Мадагаскар
Республіка Македонія
Республіка Малаві
Республіка Малі
Республіка Мальта
Республіка Маршальські (Маршаллові) Острови
Республіка Мозамбік
Республіка Молдова
Республіка Намібія
Республіка Нігер
Республіка Нікарагуа
Республіка Палау
Республіка Панама
Республіка Парагвай
Республіка Перу
Республіка Польща
Республіка Сейшельські Острови
Республіка Сенегал
Республіка Сінгапур
Республіка Словенія
Республіка Судан
Республіка Суринам
Республіка Сьєрра-Леоне
Республіка Таджикистан
Республіка Трінідад і Тобаго
Республіка Уганда
Республіка Узбекистан
Республіка Філіппіни
Республіка Хорватія
Республіка Чад
Республіка Чилі
Російська Федерація
Румунія
Самоа
Сент-Вінсент і Гренадіни
Сент-Люсія
Сербія і Чорногорія
Сирійська Арабська Республіка
Словацька Республіка
Соломонові Острови
Сомалійська Демократична Республіка
Соціалістична Республіка В'єтнам
Союз М'янма
Співдружність Багамських Островів
Співдружність Домініки
Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Сполучені Штати Америки
Суверенна Демократична Республіка Фіджі
Султанат Оман
Східна Республіка Уругвай
Танзанія
Тоголезька Республіка
Тувалу
Туніська Республіка
Турецька Республіка
Туркменистан
Угорська Республіка
Україна
Федеральна Ісламська Республіка Коморські Острови
Федеративна Демократична Республіка Ефіопія
Федеративна Республіка Бразилія
Федеративна Республіка Нігерія
Федеративна Республіка Німеччина
Федеративні Штати Мікронезії
Федерація Сент-Кітс і Невіс
Фінляндська Республіка
Французька Республіка
Йорданське Хашемітське Королівство
Центральноафриканська Республіка
Чеська Республіка
Швейцарська Конфедерація
Ямайка
Японія

Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2005 р. N 1304
ПЕРЕЛІК
окремих категорій металопродукції, експорт якої
до країн - членів Європейського Співтовариства підлягає
ліцензуванню у 2006 році, з визначенням обсягів квот
------------------------------------------------------------------ | Найменування |Ка- | Код згідно з | Код згідно з | Обсяги | | товару |те- | УКТЗЕД | інтегрованим | квот, | | |го- | ( 2371в-14 ) | тарифом ЄС | тонн | | |рія | | (Taric) | | |----------------+----+----------------+---------------+---------| |Прокат плоский: | SA | | | | |----------------+----+----------------+---------------+---------| |прокат плоский у| SA1| 7208 10 00 00 | 7208 10 00 00 | 198 750 | |рулонах | | 7208 25 00 00 | 7208 25 00 00 | | | | | 7208 26 00 00 | 7208 26 00 00 | | | | | 7208 27 00 00 | 7208 27 00 00 | | | | | 7208 36 00 00 | 7208 36 00 00 | | | | | 7208 37 10 00 | 7208 37 00 10 | | | | | 7208 37 90 00 | 7208 37 00 90 | | | | | 7208 38 10 00 | 7208 38 00 10 | | | | | 7208 38 90 00 | 7208 38 00 90 | | | | | 7208 39 10 00 | 7208 39 00 10 | | | | | 7208 39 90 00 | 7208 39 00 90 | | | | | 7211 14 10 00 | 7211 14 00 10 | | | | | 7211 19 20 00 | 7211 19 00 10 | | | | | 7219 11 00 00 | 7219 11 00 00 | | | | | 7219 12 10 00 | 7219 12 10 00 | | | | | 7219 12 90 00 | 7219 12 90 00 | | | | | 7219 13 10 00 | 7219 13 10 00 | | | | | 7219 13 90 00 | 7219 13 90 00 | | | | | 7219 14 10 00 | 7219 14 10 00 | | | | | 7219 14 90 00 | 7219 14 90 00 | | | | | 7225 20 20 00 | 7225 20 00 10 | | | | | 7225 30 00 00 | 7225 30 10 00 | | | | | 7225 30 00 00 | 7225 30 90 00 | | |----------------+----+----------------+---------------+---------| |прокат плоский | SA2| 7208 40 10 00 | 7208 40 00 10 | 364 320 | |не у рулонах | | 7208 51 10 00 | 7208 51 20 10 | | | | | 7208 51 30 00 | 7208 51 20 91 | | | | | 7208 51 30 00 | 7208 51 20 93 | | | | | 7208 51 50 00 | 7208 51 20 97 | | | | | 7208 51 50 00 | 7208 51 20 98 | | | | | 7208 51 91 00 | 7208 51 91 00 | | | | | 7208 51 10 00 | 7208 51 98 10 | | | | | 7208 51 99 00 | 7208 51 98 91 | | | | | 7208 51 99 00 | 7208 51 98 99 | | | | | 7208 52 91 00 | 7208 52 91 00 | | | | | 7208 52 10 00 | 7208 52 10 00 | | | | | 7208 52 99 00 | 7208 52 99 00 | | | | | 7208 53 10 00 | 7208 53 10 00 | | | | | 7211 13 00 00 | 7211 13 00 00 | | | | | 7225 40 20 00 | 7225 40 12 30 | | | | | 7225 40 50 00 | 7225 40 12 30 | | | | | 7225 40 20 00 | 7225 40 40 00 | | | | | 7225 40 50 00 | 7225 40 40 00 | | | | | 7225 40 50 00 | 7225 40 60 00 | | | | | 7225 99 10 00 | 7225 99 00 10 | | |----------------+----+----------------+---------------+---------| |прокат плоский | SA3| 7208 40 90 00 | 7208 40 00 90 | 129 125 | | | | 7208 53 90 00 | 7208 53 90 00 | | | | | 7208 54 10 00 | 7208 54 00 00 | | | | | 7208 54 90 00 | 7208 54 00 00 | | | | | 7208 90 10 00 | 7208 90 80 10 | | | | | 7209 15 00 00 | 7209 15 00 00 | | | | | 7209 16 10 00 | 7209 16 10 00 | | | | | 7209 16 90 00 | 7209 16 90 00 | | | | | 7209 17 10 00 | 7209 17 10 00 | | | | | 7209 17 90 00 | 7209 17 90 00 | | | | | 7209 18 10 00 | 7209 18 10 00 | | | | | 7209 18 91 00 | 7209 18 91 00 | | | | | 7209 18 99 00 | 7209 18 99 00 | | | | | 7209 25 00 00 | 7209 25 00 00 | | | | | 7209 26 10 00 | 7209 26 10 00 | | | | | 7209 26 90 00 | 7209 26 90 00 | | | | | 7209 27 10 00 | 7209 27 10 00 | | | | | 7209 27 90 00 | 7209 27 90 00 | | | | | 7209 28 10 00 | 7209 28 10 00 | | | | | 7209 28 90 00 | 7209 28 90 00 | | | | | 7209 90 10 00 | 7209 90 80 10 | | | | | 7210 11 10 00 | 7210 11 00 10 | | | | | 7210 12 11 00 | 7210 12 20 10 | | | | | 7210 12 19 00 | 7210 12 80 10 | | | | | 7210 20 10 00 | 7210 20 00 10 | | | | | 7210 30 10 00 | 7210 30 00 10 | | | | | 7210 41 10 00 | 7210 41 00 10 | | | | | 7210 49 10 00 | 7210 49 00 10 | | | | | 7210 50 10 00 | 7210 50 00 10 | | | | | 7210 61 10 00 | 7210 61 00 10 | | | | | 7210 69 10 00 | 7210 69 00 10 | | | | | 7210 70 31 00 | 7210 70 10 10 | | | | | 7210 70 39 00 | 7210 70 80 10 | | | | | 7210 90 31 00 | 7210 90 30 10 | | | | | 7210 90 33 00 | 7210 90 40 10 | | | | | 7210 90 38 00 | 7210 90 80 91 | | | | | 7211 14 90 00 | 7211 14 00 90 | | | | | 7211 19 90 00 | 7211 19 00 90 | | | | | 7211 23 10 00 | 7211 23 20 10 | | | | | 7211 23 10 00 | 7211 23 30 10 | | | | | 7211 23 51 00 | 7211 23 30 91 | | | | | 7211 23 10 00 | 7211 23 80 10 | | | | | 7211 23 51 00 | 7211 23 80 91 | | | | | 7211 29 20 00 | 7211 29 00 10 | | | | | 7211 90 11 00 | 7211 90 80 10 | | | | | 7212 10 10 00 | 7212 10 10 00 | | | | | 7212 10 91 00 | 7212 10 90 11 | | | | | 7212 20 11 00 | 7212 20 00 11 | | | | | 7212 30 11 00 | 7212 30 00 11 | | | | | 7212 40 10 00 | 7212 40 20 10 | | | | | 7212 40 91 00 | 7212 40 20 91 | | | | | 7212 40 91 00 | 7212 40 80 11 | | | | | 7212 50 31 00 | 7212 50 90 13 | | | | | 7212 50 51 00 | 7212 50 20 11 | | | | | 7212 50 51 00 | 7212 50 30 11 | | | | | 7212 50 51 00 | 7212 50 40 11 | | | | | 7212 50 51 00 | 7212 50 61 11 | | | | | 7212 50 51 00 | 7212 50 69 11 | | | | | 7212 50 51 00 | 7212 50 90 13 | | | | | 7212 60 11 00 | 7212 60 00 11 | | | | | 7212 60 91 00 | 7212 60 00 91 | | | | | 7219 21 10 00 | 7219 21 10 00 | | | | | 7219 21 90 00 | 7219 21 90 00 | | | | | 7219 22 10 00 | 7219 22 10 00 | | | | | 7219 22 90 00 | 7219 22 90 00 | | | | | 7219 23 00 00 | 7219 23 00 00 | | | | | 7219 24 00 00 | 7219 24 00 00 | | | | | 7219 31 00 00 | 7219 31 00 00 | | | | | 7219 32 10 00 | 7219 32 10 00 | | | | | 7219 32 90 00 | 7219 32 90 00 | | | | | 7219 33 10 00 | 7219 33 10 00 | | | | | 7219 33 90 00 | 7219 33 90 00 | | | | | 7219 34 10 00 | 7219 34 10 00 | | | | | 7219 34 90 00 | 7219 34 90 00 | | | | | 7219 35 10 00 | 7219 35 10 00 | | | | | 7219 35 90 00 | 7219 35 90 00 | | | | | 7225 40 80 00 | 7225 40 12 90 | | | | | 7225 40 80 00 | 7225 40 90 00 | | |----------------+----+----------------+---------------+---------| |Прокат інший: | SB | | | | |----------------+----+----------------+---------------+---------| |напівфабрикати | SB1| 7207 19 31 00 | 7207 19 80 10 | 34 639 | |та профілі | | 7207 20 71 00 | 7207 20 80 10 | | | | | 7216 31 11 00 | 7216 31 10 00 | | | | | 7216 31 19 00 | 7216 31 10 00 | | | | | 7216 31 91 00 | 7216 31 90 00 | | | | | 7216 31 99 00 | 7216 31 90 00 | | | | | 7216 32 11 00 | 7216 32 11 00 | | | | | 7216 32 19 00 | 7216 32 19 00 | | | | | 7216 32 91 00 | 7216 32 91 00 | | | | | 7216 32 99 00 | 7216 32 99 00 | | | | | 7216 33 10 00 | 7216 33 10 00 | | | | | 7216 33 90 00 | 7216 33 90 00 | | |----------------+----+----------------+---------------+---------| |прутки та бруски| SB2| 7213 10 00 00 | 7213 10 00 00 | 138 592 | |гарячекатані, | | 7213 20 00 00 | 7213 20 00 00 | | |вільно укладені | | 7213 91 10 00 | 7213 91 10 00 | | |бунти | | 7213 91 20 00 | 7213 91 20 00 | | | | | 7213 91 41 00 | 7213 91 41 00 | | | | | 7213 91 49 00 | 7213 91 49 00 | | | | | 7213 91 70 00 | 7213 91 70 00 | | | | | 7213 91 90 00 | 7213 91 90 00 | | | | | 7213 99 10 00 | 7213 99 10 00 | | | | | 7213 99 90 00 | 7213 99 90 00 | | | | | 7221 00 10 00 | 7221 00 10 00 | | | | | 7221 00 90 00 | 7221 00 90 00 | | | | | 7227 10 00 00 | 7227 10 00 00 | | | | | 7227 20 00 00 | 7227 20 00 00 | | | | | 7227 90 10 00 | 7227 90 10 00 | | | | | 7227 90 50 00 | 7227 90 50 00 | | | | | 7227 90 95 00 | 7227 90 95 00 | | |----------------+----+----------------+---------------+---------| |напівфабрикати, | SB3| 7207 19 11 00 | 7207 19 12 10 | 251 554 | |прутки та | | 7207 19 14 00 | 7207 19 12 91 | | |бруски, профілі,| | 7207 19 16 00 | 7207 19 12 99 | | |прутки та бруски| | 7207 20 51 00 | 7207 20 52 00 | | |порожнисті, палі| | 7207 20 55 00 | 7207 20 52 00 | | |шпунтові | | 7207 20 57 00 | 7207 20 52 00 | | | | | 7214 20 00 00 | 7214 20 00 00 | | | | | 7214 30 00 00 | 7214 30 00 00 | | | | | 7214 91 10 00 | 7214 91 10 00 | | | | | 7214 91 90 00 | 7214 91 90 00 | | | | | 7214 99 10 00 | 7214 99 10 00 | | | | | 7214 99 31 00 | 7214 99 31 00 | | | | | 7214 99 39 00 | 7214 99 39 00 | | | | | 7214 99 50 00 | 7214 99 50 00 | | | | | 7214 99 90 00 | 7214 99 71 00 | | | | | 7214 99 61 00 | 7214 99 71 00 | | | | | 7214 99 90 00 | 7214 99 79 00 | | | | | 7214 99 69 00 | 7214 99 79 00 | | | | | 7214 99 90 00 | 7214 99 95 00 | | | | | 7214 99 80 00 | 7214 99 95 00 | | | | | 7215 90 10 00 | 7215 90 00 10 | | | | | 7216 10 00 00 | 7216 10 00 00 | | | | | 7216 21 00 00 | 7216 21 00 00 | | | | | 7216 22 00 00 | 7216 22 00 00 | | | | | 7216 40 10 00 | 7216 40 10 00 | | | | | 7216 40 90 00 | 7216 40 90 00 | | | | | 7216 50 10 00 | 7216 50 10 00 | | | | | 7216 50 91 00 | 7216 50 91 00 | | | | | 7216 50 99 00 | 7216 50 99 00 | | | | | 7216 99 10 00 | 7216 99 00 10 | | | | | 7218 99 20 00 | 7218 99 20 00 | | | | | 7222 11 11 00 | 7222 11 11 00 | | | | | 7222 11 19 00 | 7222 11 19 00 | | | | | 7222 11 91 00 | 7222 11 81 00 | | | | | 7222 11 21 00 | 7222 11 81 00 | | | | | 7222 11 29 00 | 7222 11 89 00 | | | | | 7222 11 99 00 | 7222 11 89 00 | | | | | 7222 19 10 00 | 7222 19 10 00 | | | | | 7222 19 90 00 | 7222 19 90 00 | | | | | 7222 30 10 00 | 7222 30 97 10 | | | | | 7222 40 10 00 | 7222 40 10 00 | | | | | 7222 40 30 00 | 7222 40 90 10 | | | | | 7224 90 39 00 | 7224 90 02 89 | | | | | 7224 90 31 00 | 7224 90 31 00 | | | | | 7224 90 39 00 | 7224 90 38 00 | | | | | 7228 10 10 00 | 7228 10 20 00 | | | | | 7228 10 30 00 | 7228 10 20 00 | | | | | 7228 20 11 00 | 7228 20 10 10 | | | | | 7228 20 30 00 | 7228 20 10 91 | | | | | 7228 20 19 00 | 7228 20 91 10 | | | | | 7228 20 30 00 | 7228 20 91 90 | | | | | 7228 30 20 00 | 7228 30 20 00 | | | | | 7228 30 41 00 | 7228 30 41 00 | | | | | 7228 30 49 00 | 7228 30 49 00 | | | | | 7228 30 61 00 | 7228 30 61 00 | | | | | 7228 30 69 00 | 7228 30 69 00 | | | | | 7228 30 70 00 | 7228 30 70 00 | | | | | 7228 30 89 00 | 7228 30 89 00 | | | | | 7228 60 10 00 | 7228 60 20 10 | | | | | 7228 60 10 00 | 7228 60 80 10 | | | | | 7228 70 10 00 | 7228 70 10 00 | | | | | 7228 70 31 00 | 7228 70 90 10 | | | | | 7228 80 10 00 | 7228 80 00 10 | | | | | 7228 80 90 00 | 7228 80 00 90 | | | | | 7301 10 00 00 | 7301 10 00 00 | | | | | | |1 116 980| ------------------------------------------------------------------
Примітка. Експорт зазначеної металопродукції на митну територію ЄС
не підлягає кількісним обмеженням у разі, коли вона
призначена для реекспорту за межі ЄС в такому ж стані
або після переробки згідно з існуючою в ЄС
адміністративною системою контролю. Митне оформлення
такої металопродукції здійснюється на підставі листа
Мінекономіки.
{ Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 861
( 861-2006-п ) від 24.06.2006, N 1435 ( 1435-2006-п ) від
18.10.2006, N 1691 ( 1691-2006-п ) від 08.12.2006 }

Додаток 10
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2005 р. N 1304
ПЕРЕЛІК
продуктів (напівфабрикатів) з кольорових металів та їх
сплавів, а також виробів з використанням цих металів,
експорт яких підлягає ліцензуванню у 2006 році*
------------------------------------------------------------------ | Найменування товару | Код згідно з УКТЗЕД | | | ( 2371в-14 ) | |------------------------------------------+---------------------| |Феронікель | 7202 60 00 00 | |------------------------------------------+---------------------| |Феросплави | 7202 99 80 00 | |------------------------------------------+---------------------| |Сталь нержавіюча у вигляді зливків та в| 7218 10 00 00 | |інших первинних формах | | |------------------------------------------+---------------------| |Штейн мідний; мідь цементаційна (осаджена)| 7401 | |------------------------------------------+---------------------| |Мідь нерафінована; аноди мідні для| 7402 00 00 00 | |електролітичного рафінування | | |------------------------------------------+---------------------| |Мідь рафінована та мідні сплави| 7403 | |необроблені | | |------------------------------------------+---------------------| |Лігатури на основі міді | 7405 00 00 00 | |------------------------------------------+---------------------| |Порошки та луска з міді | 7406 | |------------------------------------------+---------------------| |Прутки, бруски та профілі з міді | 7407 | |------------------------------------------+---------------------| |Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські,| 7415 | |скоби для зшивання (за винятком тих, що| | |включені до товарної позиції 8305) та| | |аналогічні вироби з міді або із заліза,| | |або сталі з мідними головками; гвинти,| | |болти, гайки, гаки, що загвинчуються,| | |заклепки, шпонки, шплінти, шайби| | |(включаючи пружні) та аналогічні вироби з| | |міді | | |------------------------------------------+---------------------| |Пружини мідні | 7416 00 00 00 | |------------------------------------------+---------------------| |Вироби з міді | 7419 | |------------------------------------------+---------------------| |Алюміній необроблений | 7601 | |------------------------------------------+---------------------| |Порошки та луска з алюмінію | 7603 | |------------------------------------------+---------------------| |Прутки, бруски та профілі з алюмінію | 7604 | |------------------------------------------+---------------------| |Металоконструкції алюмінієві (крім збірних| 7610 | |конструкцій товарної позиції 9406) та їх| | |частини (наприклад, мости та їх секції,| | |башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси| | |до покрівлі, двері, вікна та їх рами,| | |пороги для дверей, балюстради, стовпи та| | |колони); алюмінієві листи, бруски,| | |профілі, труби тощо, призначені для| | |використання під час будівництва споруд | | |------------------------------------------+---------------------| |Вироби з алюмінію | 7616 | |------------------------------------------+---------------------| |Свинець необроблений | 7801 | |------------------------------------------+---------------------| |Виливниці та ливарні ковші | 8454 20 00 00 | |------------------------------------------+---------------------| |Частини конвертерів, ливарних ковшів та| 8454 90 00 | |виливниць, ливарних тиглів та ливарних| | |машин, використовуваних у металургії або| | |ливарному виробництві | | |------------------------------------------+---------------------| |Частини станів прокатних та валів до них | 8455 90 00 00 | |------------------------------------------+---------------------| |Частини обладнання для сортування,| 8474 90 90 | |просіювання, сепарації, миття,| | |подрібнення, розтовчення, розмелювання,| | |змішування або перемішування ґрунту,| | |каміння, руд чи інших твердих мінеральних| | |речовин (включаючи порошки та пасти);| | |обладнання для агломерації, формування,| | |брикетування або відливання твердого| | |мінерального палива, керамічних паст,| | |незатверділого цементу, гіпсу або інших| | |мінеральних речовин у вигляді порошку або| | |пасти; машини формувальні для виробництва| | |піщаних ливарних форм | | |------------------------------------------+---------------------| |Опоки та виливниці для металоливарного| 8480 | |виробництва; піддони ливарні; моделі| | |ливарні; форми (крім виливниць) для лиття| | |металів, карбідів металів, скла,| | |мінеральних матеріалів, гуми або пластмас | | ------------------------------------------------------------------
* Ліцензування експорту продукції здійснюється тільки у разі, коли
вона вироблена з використанням металобрухту. Ліцензії видаються за
погодженням з Мінпромполітики. Якщо продукція не підлягає
ліцензуванню, але класифікується за зазначеними кодами, митне
оформлення провадиться на підставі відповідних листів-роз'яснень
Мінпромполітики.

Додаток 11
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2005 р. N 1304
ПЕРЕЛІК
товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає
ліцензуванню у 2006 році в рамках тарифної квоти
відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю
між Україною та Республікою Македонія* ( 807_200 )
------------------------------------------------------------------ | Найменування товару |Код згідно | Обсяг тарифної | | |з УКТЗЕД |квоти, метричних| | |( 2371а-14 )| тонн** | |----------------------------------+------------+----------------| |Баранина або козлятина свіжа, | 0204 | 500 | |охолоджена або морожена | | | |----------------------------------+------------+----------------| |Стручковий перець, роду | 0709 60 | 5000 | |Capsicum або роду Pimenta | | | |----------------------------------+------------+----------------| |Овочі сушені, цілі, нарізані на | 0712 | 500 | |шматки або скибки, або добре | | | |подрібнені чи розмелені, але не | | | |піддані подальшому обробленню | | | |----------------------------------+------------+----------------| |Плоди сушені, крім тих, що | 0813 | 200 | |включені до товарних позицій | | | |0801 - 0806; суміші з сушених | | | |плодів або горіхів цієї групи | | | |----------------------------------+------------+----------------| |Перець роду Piper; стручковий | 0904 | 500 | |перець роду Capsicum або роду | | | |Pimenta, сушений, подрібнений | | | |або розмелений | | | |----------------------------------+------------+----------------| |Рослини, частини рослин, насіння | 1211 90 | 500 | |та плоди, використовувані | | | |головним чином у парфумерії, | | | |медицині, для боротьби з | | | |комахами, паразитами тощо, | | | |свіжі або сушені, порізані або | | | |непорізані, подрібнені або | | | |неподрібнені, розмелені або | | | |нерозмелені | | | |----------------------------------+------------+----------------| |Кондитерські вироби з цукру | 1704 | 500 | |(включаючи білий шоколад), без | | | |вмісту какао | | | |----------------------------------+------------+----------------| |Шоколад та інші готові харчові | 1806 | 500 | |продукти з вмістом какао | | | |----------------------------------+------------+----------------| |Готові харчові продукти, одержані | 1904 | 500 | |здуванням або смаженням зерна | | | |зернових культур або продуктів із | | | |зерна (наприклад, кукурудзяні | | | |пластівці); зернові культури (крім| | | |кукурудзи) у вигляді зерна або у | | | |вигляді пластівців або зерна, | | | |обробленого іншим способом (за | | | |винятком борошна і крупки), | | | |попередньо проварені або | | | |приготовлені іншим способом, не | | | |включені до інших угруповань | | | |----------------------------------+------------+----------------| |Печиво солодке сухе; вафлі та | 1905 30 | 100 | |вафельні облатки | | | |----------------------------------+------------+----------------| |Овочі, плоди та інші їстівні | 2001 | 6000 | |частини рослин, приготовлені або | | | |консервовані з доданням оцту чи | | | |оцтової кислоти | | | |----------------------------------+------------+----------------| |Томати, приготовлені або | 2002 | 4000 | |консервовані без додання оцту чи | | | |оцтової кислоти | | | |----------------------------------+------------+----------------| |Інші овочі, приготовлені або | 2005 | 3000 | |консервовані без додання оцту чи | | | |оцтової кислоти, неморожені, | | | |крім продуктів товарної позиції | | | |2006 | | | |----------------------------------+------------+----------------| |Варення, желе, мармелади, | 2007 | 100 | |фруктові пюре та пасти плодово- | | | |ягідні, які пройшли теплове | | | |оброблення, з доданням або без | | | |додання цукру чи інших | | | |підсолоджувальних речовин | | | |----------------------------------+------------+----------------| |Плоди та інші їстівні частини | 2008 | 500 | |рослин, приготовлені або | | | |консервовані іншим способом, з | | | |доданням або без додання цукру | | | |чи інших підсолоджувальних | | | |речовин або спирту, не включені | | | |до інших угруповань | | | |----------------------------------+------------+----------------| |Соки фруктові (включаючи | 2009 | 3000000*** | |виноградне сусло) або соки | | | |овочеві незброджені, без додання | | | |спирту, з доданням або без | | | |додання цукру чи інших | | | |підсолоджувальних речовин | | | |----------------------------------+------------+----------------| |Продукти для приготування | 2103 | 3000 | |соусів та готові соуси; смакові | | | |добавки та приправи змішані; | | | |порошок гірчиці та готова гірчиця | | | |----------------------------------+------------+----------------| |Вина виноградні натуральні, | 2204 | 40000000*** | |включаючи вина з доданням | | | |спирту, та міцні; сусло | | | |виноградне, крім того, що | | | |включене до товарної позиції | | | |2009 | | | |----------------------------------+------------+----------------| |Спиртові напої, одержані | 2208 20 | 100000*** | |перегонкою виноградного вина | | | |або вичавок винограду | | | |----------------------------------+------------+----------------| |Спиртові напої | 2208 90 | 100000*** | |----------------------------------+------------+----------------| |Оцет харчовий та його замінники, | 2209 00 | 100000*** | |одержані з оцтової кислоти | | | |----------------------------------+------------+----------------| |Тютюн необрізаний | 2401 10 | 10000 | |(з невідділеною середньою | | | |жилкою) | | | ------------------------------------------------------------------
* Ліцензії видаються за погодженням з Мінагрополітики.
** Згідно з Угодою про вільну торгівлю між Україною та Республікою
Македонія ( 807_200 ) від 18 січня 2001 року, ратифікованою
Верховною Радою 5 липня 2001 року ( 2599-14 ).
*** Літрів.

Додаток 12
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2005 р. N 1304
ПЕРЕЛІК
товарів, експорт яких підлягає
ліцензуванню у 2006 році

------------------------------------------------------------------ | Найменування |Код згідно з УКТЗЕД| |--------------------------------------------+-------------------| |Нафта сира українського походження* | 2709 00 90 00 | |--------------------------------------------+-------------------| |Газ природний у газоподібному стані | 2711 21 00 00 | |українського походження* | | |--------------------------------------------+-------------------| |Цукор з цукрової тростини або | 1701 | |цукрових буряків та хімічно | | |чиста цукроза, у твердому | | |стані** | | ------------------------------------------------------------------ _______________
* Ліцензії видаються за погодженням з Мінпаливенерго.
**Ліцензії видаються за погодженням з Мінагрополітики.
{ Постанову доповнено Додатком 12 згідно з Постановою КМ N 249
( 249-2006-п ) від 07.03.2006; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 403 ( 403-2006-п ) від 30.03.2006, N 1364
( 1364-2006-п ) від 28.09.2006, N 1418 ( 1418-2006-п ) від
11.10.2006 }

{ Додаток 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1701
( 1701-2006-п ) від 08.12.2006 }
вгору