Документ 1302-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.03.2013, підстава - 171-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 листопада 2007 р. N 1302
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 171 ( 171-2013-п ) від 20.03.2013 }
Про внесення змін до Типового положення
про регіональну комісію з питань діяльності
підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві і Севастополі

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Типового положення про регіональну комісію з питань
діяльності підприємств та організацій громадських організацій
інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і
Севастополі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2001 р. N 637 ( 637-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 23, ст. 1035), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2007 р. N 1302
ЗМІНИ,
що вносяться до Типового положення
про регіональну комісію з питань діяльності
підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві і Севастополі
( 637-2001-п )

1. Пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Основними завданнями комісії є:
визначення доцільності надання державної допомоги у вигляді
пільг з оподаткування, прийняття рішення щодо надання дозволу на
право користування цими пільгами підприємствам та організаціям
громадських організацій інвалідів (далі - підприємства та
організації), які отримали за попередній податковий рік валовий
дохід в обсязі менш як 8400 мінімальних заробітних плат,
відповідно до Законів України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ), "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) і "Про плату за землю" ( 2535-12 );
надання Комісії з питань діяльності підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів висновків-пропозицій
щодо доцільності надання підприємствам та організаціям поворотної
та безповоротної фінансової допомоги (далі - фінансова допомога),
дотації, позики;
сприяння в наданні пріоритету під час розміщення державного
замовлення;
сприяння у працевлаштуванні та соціальному захисті інвалідів;
організація ведення обліку і здійснення контролю за
використанням підприємствами та організаціями державної
допомоги.".
2. У пункті 4:
у підпункті 5 слова "надання пільг (допомоги) підприємствам
та організаціям" замінити словами ", що належать до її
компетенції";
доповнити пункт підпунктом 6-1 такого змісту:
"6-1) приймає разом з відділеннями Фонду соціального захисту
інвалідів рішення щодо повернення до державного бюджету
відповідної суми, проіндексованої з урахуванням рівня інфляції, у
разі нецільового використання підприємствами та організаціями
фінансової допомоги, дотації, позики або їх частин чи створення
ними робочих місць для працевлаштування інвалідів у меншій
кількості, ніж передбачалось умовами надання фінансової допомоги
на поворотній основі, дотації, позики;".
3. У пункті 6:
доповнити абзац другий після слів "міських рад" словами "або
уповноважені ними особи";
абзац третій виключити;
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"До складу комісій входять представники головних управлінь
(управлінь) економіки, праці та соціального захисту населення,
промисловості та розвитку інфраструктури, головних фінансових
управлінь обласних, Київської і Севастопольської міських
держадміністрацій та відповідних міністерств (республіканських
комітетів) Автономної Республіки Крим, відділень Фонду соціального
захисту інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві і Севастополі, відповідних регіональних (територіальних)
органів ДПА, Держземагентства, Держмитслужби, ГоловКРУ,
представник комітету (комісії) з питань соціального захисту
інвалідів відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської і Севастопольської міських рад та представник,
делегований громадськими організаціями інвалідів.";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Співголови комісій:
у разі потреби вносять зміни та доповнення до складу комісій;
підписують протоколи засідань комісій;
підписують дозволи на право користування пільгами з
оподаткування, надані за рішенням комісій підприємствам та
організаціям;
підписують інші документи, що випливають з покладених на
комісію завдань.".
4. Пункти 7 і 8 викласти у такій редакції:
"7. Для забезпечення вирішення питань, пов'язаних з роботою
комісії, утворюється секретаріат. Керівником секретаріату є
секретар комісії. Керівник секретаріату комісії призначається на
посаду керівником секретаріату Комісії з питань діяльності
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів за
поданням співголів комісії.
Керівник секретаріату комісії:
здійснює керівництво діяльністю секретаріату;
призначає на посаду та звільняє з посади працівників
секретаріату;
підписує видані в межах компетенції секретаріату накази та
організовує перевірку їх виконання;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим
Положенням.
8. Штатний розпис та кошторис секретаріату комісії
затверджуються керівником секретаріату Комісії з питань діяльності
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів у
межах асигнувань, передбачених на її утримання.".
5. У пункті 11:
підпункт 3 викласти у такій редакції:
"3) вносить на розгляд комісії пропозиції щодо сприяння в
наданні підприємствам та організаціям пріоритету під час
розміщення державного замовлення;";
у підпункті 4 слово "кредитування" замінити словами "дотацій,
позик".
6. У пункті 12 слова "реєстраційні рахунки в установах
банків" замінити словами "рахунки в органах Державного
казначейства".
7. Пункт 13 викласти у такій редакції:
"13. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення роботи
комісії здійснюється за рахунок коштів державного бюджету,
передбачених на утримання Комісії з питань діяльності підприємств
та організацій громадських організацій інвалідів.".вгору