Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги
Постанова Кабінету Міністрів України; Форма типового документа, Картка, План від 07.12.20111301
Документ 1301-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.12.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 грудня 2011 р. N 1301
Київ
Про внесення змін до Порядку залучення,
використання та моніторингу
міжнародної технічної допомоги

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Порядку залучення, використання та моніторингу
міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 153 ( 153-2002-п ) "Про
створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу
міжнародної технічної допомоги" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 8, ст. 340; 2007 р., N 52, ст. 2106; 2011 р., N 4,
ст. 213), зміни, що додаються.
2. Установити, що в разі необхідності в реалізації права на
податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними
договорами України за проектами міжнародної технічної допомоги,
зареєстрованими в установленому законодавством порядку до набрання
чинності цією постановою, бенефіціар або реципієнт подає у
місячний строк після опублікування цієї постанови Міністерству
економічного розвитку і торгівлі план закупівлі за формою згідно з
додатком 5 до Порядку, зазначеного в пункті 1 цієї постанови, для
подальшого інформування Державної податкової служби.
3. Центральним органам виконавчої влади привести у місячний
строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією
постановою.
4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2011 р. N 1301
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку залучення,
використання та моніторингу
міжнародної технічної допомоги
( 153-2002-п )

1. У пункті 12 слова "надання підтверджень щодо наявності"
замінити словами "реалізації права на одержання".
2. У пункті 14:
1) абзац перший після слів "особа подає" доповнити словами "в
електронному та паперовому вигляді";
2) підпункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"У разі коли в результатах проекту (програми) заінтересований
Комітет Верховної Ради України, Адміністрація Президента України,
Секретаріат Кабінету Міністрів України, СБУ, Національний банк,
Центральна виборча комісія, Вища рада юстиції, Державна судова
адміністрація, вищі спеціалізовані суди або Антимонопольний
комітет, реципієнт та донор або уповноважена ними особа подає лист
про заінтересованість у результатах проекту (програми)
відповідного органу (органів);";
3) доповнити пункт підпунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) засвідчений донором або виконавцем та погоджений
бенефіціаром план закупівлі товарів, робіт і послуг, що
придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги (далі - план
закупівлі), у двох примірниках, що складається за формою згідно з
додатком 5 до цього Порядку (у разі виникнення необхідності в
реалізації права на податкові пільги, передбачені законодавством
та міжнародними договорами України);".
3. В абзаці другому пункту 18 слова ", що зберігається в
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі" замінити словами
"та розміщується план закупівлі на офіційному сайті
Мінекономрозвитку (крім інформації, що становить комерційну
таємницю)".
4. Пункт 19 викласти у такій редакції:
"19. У Державному реєстрі проектів (програм), який ведеться в
електронному та паперовому вигляді, зазначаються:
номер і дата державної реєстрації проекту (програми);
назва, цілі та вартість реалізації проекту (програми);
строк реалізації проекту (програми);
назва донора;
номер контракту (угоди, договору, угоди про внесок,
грантового контракту тощо) між донором і виконавцем;
виконавець (назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за
наявності) юридична адреса, адреса в Україні);
реципієнт (назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за наявності)
юридична адреса), відповідальна особа;
бенефіціар (назва, юридична адреса, відповідальна особа);
інші відомості, що стосуються проекту.".
5. У пункті 21:
1) друге речення абзацу другого виключити;
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"У разі зміни кошторисної вартості проекту (програми)
перереєстрація проекту (програми) проводиться в тому ж порядку, що
і реєстрація. В інших випадках для перереєстрації проекту
(програми) реципієнт (реципієнти) та донор або уповноважена ними
особа подає Мінекономрозвитку звернення, що містить документи,
визначені пунктом 14 цього Порядку, за винятком документів,
передбачених підпунктом 2-1.".
6. Пункт 23 викласти у такій редакції:
"23. У разі виникнення необхідності в реалізації права на
податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними
договорами України, Мінекономрозвитку надсилає у п'ятиденний строк
після реєстрації проекту (програми) ДПС копію реєстраційної картки
проекту (програми) та один примірник плану закупівлі в
електронному та паперовому вигляді з метою інформування про
наявність податкових пільг, передбачених законодавством та
міжнародними договорами України в рамках реалізації проектів
(програм).
Мінекономрозвитку подає щокварталу Держстату, Держмитслужбі
та ДПС відомості про державну реєстрацію (перереєстрацію або
анулювання рішення про реєстрацію) проектів (програм) за формою
згідно з додатком 2 до цього Порядку.".
7. У тексті Порядку ( 153-2002-п ) слова "Міністерство
економічного розвитку і торгівлі" та "Державна податкова служба" в
усіх відмінках замінити відповідно словами "Мінекономрозвитку" та
"ДПС", а слово "Головдержслужба" в усіх відмінках - словом
"Нацдержслужба" у відповідному відмінку.
8. Додаток 1 до Порядку ( 153-2002-п ) викласти у такій
редакції:
"Додаток 1
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2011 р. N 1301)
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
проекту (програми) N ______

Донор ____________________________________________________________
(назва)
Виконавець _______________________________________________________
(назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за наявності)
Реципієнт ________________________________________________________
(назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за наявності)
Бенефіціар _______________________________________________________
(назва)
Назва проекту (програми) _________________________________________ __________________________________________________________________
Цілі та зміст проекту (програми) _________________________________ __________________________________________________________________
Кошторисна вартість ______________________________________________
Строк реалізації _________________________________________________
Етапи реалізації _________________________________________________
Реєстраційний номер проекту (програми), визначений донором, або
номер контракту __________________________________________________ __________________________________________________________________
Міжнародний договір ______________________________________________ __________________________________________________________________
Інші відомості(1), що стосуються проекту (програми) ______________ __________________________________________________________________

Державна реєстрація від ___ ____________ 20__ р.
Уповноважена особа
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище) М.П.
_______________
Примітка. (1) Витяг з міжнародного договору або закону України
щодо передбачених пільг із зазначенням відповідної
статті.".
9. Доповнити Порядок ( 153-2002-п ) додатком 5 такого змісту:
"Додаток 5
до Порядку
ПЛАН ЗАКУПІВЛІ
товарів, робіт і послуг, що придбаваються
за кошти міжнародної технічної допомоги

Назва проекту (програми) _________________________________________
Донор ____________________________________________________________
(назва) Виконавець _______________________________________________________
(назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за наявності)
Реципієнт ________________________________________________________
(назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за наявності)
Кошторисна вартість проекту (програми) ___________________________
Загальна гранична сума коштів міжнародної технічної допомоги, яка
може бути використана на придбання в рамках реалізації проекту
(програми) товарів, робіт і послуг за кошти міжнародної технічної
допомоги _________________________________________________________ __________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ | Перелік* категорій (типів) | Гранична сума коштів | | товарів, робіт і послуг, що |міжнародної технічної допомоги,| | придбаваються за кошти | яку планується виділити на | |міжнародної технічної допомоги в| кожен вид товарів, робіт і | | рамках реалізації проекту | послуг, прав інтелектуальної | | (програми), із зазначенням | власності, інших ресурсів в | | інформації, що становить | рамках реалізації проекту | | комерційну таємницю | (програми) | ------------------------------------------------------------------

Уповноважена особа __________ ________________________
донора або виконавця (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
ПОГОДЖУЮ
Уповноважена особа __________ ________________________
бенефіціара** (підпис) (ініціали та прізвище)

Лист про погодження ______________________________________________
_______________
* До переліку не включаються товари, роботи і послуги, що
придбаваються за кошти, залучені на умовах співфінансування з
інших джерел.
** У разі наявності листа бенефіціара про погодження
зазначаються його реквізити. При цьому уповноважена особа
бенефіціара план закупівлі не підписує.".вгору