Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2000 р. N 1888
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу від 08.11.20071301
Документ 1301-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.03.2013, підстава - 171-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 листопада 2007 р. N 1301
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 171 ( 171-2013-п ) від 20.03.2013 }
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 26 грудня 2000 р. N 1888
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 235 ( 235-2008-п ) від 26.03.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня
2000 р. N 1888 ( 1888-2000-п ) "Про утворення Комісії з питань
діяльності підприємств та організацій громадських організацій
інвалідів" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 52, ст. 2265;
2001 р., N 13, ст. 553) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2007 р. N 1301
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 26 грудня 2000 р. N 1888
( 1888-2000-п )

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 235
( 235-2008-п ) від 26.03.2008 }

2. У Положенні про Комісію з питань діяльності підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів, затвердженому
зазначеною постановою:
1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
"1. Комісія з питань діяльності підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів (далі - Комісія) є спеціально
уповноваженим державним органом, утвореним з метою визначення
доцільності надання державної допомоги підприємствам та
організаціям громадських організацій інвалідів у вигляді пільг з
оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги,
дотацій, позик, сприяння у наданні пріоритету під час розміщення
державного замовлення, працевлаштування інвалідів та в інших
формах, а також ведення обліку і здійснення контролю за
використанням такої допомоги.";
2) пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Основними завданнями Комісії є:
1) визначення доцільності надання державної допомоги у
вигляді пільг із сплати податку на додану вартість, податку на
прибуток підприємств, з внесення плати за землю (земельного
податку), прийняття рішення про надання дозволу на право
користування цими пільгами:
підприємствам та організаціям громадських організацій
інвалідів (далі - підприємства та організації), які за попередній
податковий рік отримали валовий дохід в обсязі 8400 і більше
мінімальних заробітних плат, - відповідно до Законів України "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ), "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) і "Про плату за землю"
( 2535-12 );
санаторно-курортним та оздоровчим закладам громадських
організацій інвалідів, реабілітаційним установам громадських
організацій інвалідів - відповідно до Закону України "Про плату за
землю" ( 2535-12 );
2) комплексне вирішення питань, пов'язаних з наданням
підприємствам та організаціям поворотної та безповоротної
фінансової допомоги (далі - фінансова допомога), дотацій, позик;
3) сприяння в наданні пріоритету під час розміщення
державного замовлення;
4) сприяння у працевлаштуванні та соціальному захисті
інвалідів;
5) організація ведення обліку і здійснення контролю за
використанням підприємствами та організаціями державної
допомоги.";
3) у пункті 4:
підпункти 4 і 5 викласти у такій редакції:
"4) приймає рішення щодо доцільності надання фінансової
допомоги, дотацій, позик підприємствам та організаціям за рахунок
коштів Фонду соціального захисту інвалідів;
приймає разом з Фондом соціального захисту інвалідів рішення
щодо повернення до державного бюджету відповідної суми,
проіндексованої з урахуванням рівня інфляції, у разі нецільового
використання фінансової допомоги, дотації, позики або їх частин
підприємствами та організаціями, або створення ними робочих місць
для працевлаштування інвалідів у меншій кількості, ніж
передбачалось умовами надання фінансової допомоги, дотації,
позики;
5) сприяє в наданні підприємствам та організаціям пріоритету
під час розміщення державного замовлення;";
у підпункті 10:
абзац другий викласти у такій редакції:
"надходження заяви від засновника підприємства або
організації щодо скасування зазначеного дозволу;";
в абзаці третьому слово "отримання" виключити;
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
"неефективності виробничої діяльності та відсутності
соціальної значущості за результатами аналізу
соціально-економічних показників діяльності підприємства та
організації, проведеного Комісією;";
підпункт 14 викласти у такій редакції:
"14) подає пропозиції щодо удосконалення законодавства з
питань працевлаштування інвалідів і виробничої діяльності
підприємств та організацій;";
доповнити підпункт 16 після слова "законодавству" словами ",
вирішує спірні питання";
доповнити пункт підпунктом 16-1 такого змісту:
"16-1) визначає процедуру (регламент) проведення засідань та
прийняття рішень Комісією, вимоги до документів, що подаються на
розгляд Комісії, розробляє методику оцінки інформації, що
міститься в цих документах, та затверджує їх;";
4) у пункті 6:
абзац третій викласти у такій редакції:
"До складу Комісії входять представники Мінпраці, Фонду
соціального захисту інвалідів, ДПА, Держмитслужби,
Мінтрансзв'язку, Мінфіну (в тому числі ГоловКРУ), Мінекономіки,
Держземагентства, а також народний депутат України - представник
профільного Комітету Верховної Ради України з питань соціального
захисту інвалідів та представник, делегований громадськими
організаціями інвалідів.";
абзац останній замінити абзацами такого змісту:
"Співголови Комісії:
у разі потреби вносять зміни та доповнення до складу Комісії;
затверджують склад регіональних комісій;
призначають на посаду та звільняють з посади керівника
секретаріату - секретаря Комісії;
підписують протоколи засідань Комісії та дозволи на право
користування пільгами з оподаткування, наданими за рішенням
Комісії підприємствам та організаціям;
підписують інші документи, прийняті відповідно до покладених
на Комісію функцій.";
5) доповнити пункт 7 абзацами такого змісту:
"Керівник секретаріату - секретар Комісії:
здійснює керівництво діяльністю секретаріату Комісії та
секретаріатів регіональних комісій;
призначає на посаду та звільняє з посади працівників
секретаріату Комісії та керівників секретаріатів регіональних
комісій (за поданням співголів регіональних комісій);
затверджує штатні розписи і кошториси секретаріатів
регіональних комісій у межах асигнувань, передбачених на їх
утримання;
підписує видані в межах компетенції накази секретаріату
Комісії, організовує перевірку їх виконання;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим
Положенням.";
6) пункт 8 викласти у такій редакції:
"8. Штатний розпис та кошторис секретаріату Комісії
затверджує керівник секретаріату Комісії за погодженням з
Міністром праці та соціальної політики і Мінфіном.";
7) у пункті 11:
підпункт 4 викласти у такій редакції:
"4) вносить на розгляд Комісії пропозиції щодо сприяння в
наданні підприємствам та організаціям пріоритету під час
розміщення державного замовлення;";
у підпункті 5 слово "кредитування" замінити словами "дотацій,
позик";
доповнити пункт підпунктом 9-1 такого змісту:
"9-1) розробляє методику оцінки інформації, що міститься в
поданих на розгляд Комісії документах;";
8) у пункті 12 слова "рахунки в установах банків" замінити
словами "рахунки в органах Державного казначейства";
9) пункт 13 викласти у такій редакції:
"13. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення роботи
Комісії здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.".вгору