Документ 130/2002, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.03.2003, підстава - 225/2003

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 225/2003 ( 225/2003 ) від 18.03.2003 )

Про внесення змін до Положення про Державний
комітет стандартизації, метрології та
сертифікації України

1. Внести до Положення про Державний комітет стандартизації,
метрології та сертифікації України, затвердженого Указом
Президента України від 26 липня 2000 року N 926 ( 926/2000 ),
зміни, що додаються.
2. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у
відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 лютого 2002 року
N 130/2002

ДОДАТОК
до Указу Президента України
від 14 лютого 2002 року N 130/2002
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державний
комітет стандартизації, метрології та
сертифікації України
( 926/2000 )
1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
"Держстандарт України є спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології,
підтвердження відповідності та захисту прав споживачів".
2. Абзаци третій і четвертий пункту 4 викласти в такій
редакції:
"забезпечення проведення єдиної державної технічної політики
у сфері стандартизації, метрології, підтвердження відповідності,
захисту прав споживачів та управління якістю;
здійснення в межах своєї компетенції державного нагляду за
додержанням законодавства у сфері стандартизації та підтвердження
відповідності".
3. У пункті 5:
а) підпункт 4 викласти в такій редакції:
"4) у сфері стандартизації:
організовує і координує проведення робіт у сфері
стандартизації;
вживає заходів щодо гармонізації розроблюваних національних
стандартів з відповідними міжнародними (регіональними)
стандартами;
бере участь у розробленні й узгодженні технічних регламентів
та інших нормативно-правових актів з питань стандартизації;
установлює правила розроблення, схвалення, прийняття,
перегляду, зміни та втрати чинності національними стандартами, їх
позначення, класифікації за видами та іншими ознаками, кодування
та реєстрації;
схвалює та приймає національні стандарти;
здійснює реєстрацію нормативних документів;
вживає заходів щодо виконання зобов'язань, зумовлених участю
в міжнародних (регіональних) організаціях стандартизації;
співробітничає у сфері стандартизації з відповідними органами
іноземних держав;
формує програму робіт із стандартизації та координує її
реалізацію;
приймає рішення щодо створення та припинення діяльності
технічних комітетів стандартизації, визначає їх повноваження та
порядок створення;
організовує створення і ведення національного фонду
нормативних документів та національного центру міжнародної
інформаційної мережі ISONET WTO;
організовує надання інформаційних послуг з питань
стандартизації";
б) підпункт 5 доповнити абзацом такого змісту:
"розробляє і затверджує норми часу повірки засобів
вимірювальної техніки, готує пропозиції щодо порядку ціноутворення
у сфері метрології";
в) підпункт 6 викласти в такій редакції:
"6) у сфері підтвердження відповідності:
готує пропозиції щодо укладання міжнародних угод у сфері
підтвердження відповідності, приєднання України до міжнародних
(регіональних) систем сертифікації, приймає рішення про порядок
визнання результатів робіт, проведених органами із сертифікації
іноземних держав;
координує роботу центральних органів виконавчої влади у
визначених сферах діяльності з підтвердження відповідності в
законодавчо регульованій сфері;
організовує розроблення проектів нормативно-правових актів,
що встановлюють загальні вимоги та правила процедури підтвердження
відповідності в законодавчо регульованій сфері;
надає методологічну допомогу центральним органам виконавчої
влади в розробленні проектів законів, інших нормативно-правових
актів з підтвердження відповідності;
узгоджує розроблені центральними органами виконавчої влади
технічні регламенти з підтвердження відповідності, що подаються на
затвердження Кабінету Міністрів України;
надає Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції України висновки щодо уповноваження органів із
сертифікації на проведення робіт з підтвердження відповідності у
законодавчо регульованій сфері;
організовує ведення державного реєстру уповноважених органів
із сертифікації та встановлює порядок надання ними інформації щодо
виданих сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання
відповідності;
забезпечує підготовку та атестацію аудиторів із сертифікації;
організовує ведення національного фонду нормативно-правових
актів з питань підтвердження відповідності;
здійснює інформаційне забезпечення з питань підтвердження
відповідності";
г) в абзаці другому підпункту 7 слова "обов'язкових вимог
щодо їхньої безпеки, а у разі потреби - якість сировини,
матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів та додержання
обов'язкових" замінити словами "вимог щодо їхньої безпеки згідно з
технічними регламентами з підтвердження відповідності, технічними
регламентами та нормативними документами, а в разі потреби -
якість сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих
виробів та додержання цих";
д) доповнити пункт після підпункту 7 трьома підпунктами
такого змісту:
"7-1) у сфері вилучення з обігу неякісної та небезпечної
продукції й дальшого поводження з нею:
установлює порядок атестації виробництва підприємств, що
здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу
неякісної та небезпечної продукції, організовує та проводить таку
атестацію;
здійснює державну реєстрацію нормативних документів, що
встановлюють порядок і умови використання, утилізації та знищення
неякісної та небезпечної продукції, атестації підприємств, що
здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу
такої продукції;
7-2) здійснює в межах своєї компетенції контроль за
додержанням законодавства у сфері регулювання виробництва і
торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними
напоями та тютюновими виробами;
7-3) розробляє проекти нормативно-правових актів щодо
впровадження відповідно до міжнародних стандартів систем
управління якістю та систем управління довкіллям на підприємствах,
державної підтримки та моніторингу їх впровадження; організовує
інформаційне забезпечення підприємств з питань управління якістю;
бере участь в організації підготовки та підвищення кваліфікації
фахівців з управління якістю, проведення фундаментальних і
прикладних досліджень у сфері управління якістю".
4. У пункті 6:
а) підпункт 5 після слів "вимогам нормативних документів"
доповнити словами "додержання яких відповідно до законодавства є
обов'язковим, технічних регламентів з підтвердження відповідності,
технічних регламентів";
б) підпункт 6 викласти в такій редакції:
"6) забороняти господарюючим суб'єктам реалізацію споживачам
продукції, яка підлягає підтвердженню відповідності в законодавчо
регульованій сфері, у разі:
відсутності сертифіката відповідності та/або декларації про
відповідність чи свідоцтва про визнання відповідності (або копій
цих документів);
невідповідності продукції вимогам нормативних документів,
зазначеним у декларації про відповідність або у сертифікаті
відповідності чи свідоцтві про визнання відповідності";
в) у підпункті 7:
абзац другий після слів "вимогам нормативних документів"
доповнити словами "додержання яких відповідно до законодавства є
обов'язковим, технічних регламентів з підтвердження відповідності,
технічних регламентів";
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
"заборони відтворення чи розповсюдження документів
міжнародних (регіональних) організацій стандартизації, членом яких
є Україна, національних стандартів, кодексів усталеної практики,
класифікаторів та каталогів без дозволу Держстандарту України".
5. В абзаці п'ятому пункту 9 слова "стандартів, норм і
правил" замінити словами "технічних регламентів з підтвердження
відповідності, технічних регламентів і нормативних документів".
6. У тексті Положення слова "сертифікації, захисту прав
споживачів" замінити словами "підтвердження відповідності, захисту
прав споживачів, управління якістю", а слова "Міністр економіки" в
усіх відмінках - словами "Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції" у відповідних відмінках.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору