Про схвалення Концепції створення нового багатоцільового дослідницького ядерного реактора
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція від 08.10.20081299-р
Документ 1299-2008-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.11.2014, підстава - 597-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 8 жовтня 2008 р. N 1299-р
Київ
Про схвалення Концепції створення
нового багатоцільового дослідницького ядерного реактора
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 597 ( 597-2014-п ) від 05.11.2014 }

1. Схвалити Концепцію створення нового багатоцільового
дослідницького ядерного реактора, що додається.
2. Визначити Національну академію наук державним замовником
створення нового багатоцільового дослідницького ядерного реактора.
3. Міністерству енергетики та вугільної промисловості,
Міністерству закордонних справ, Державній інспекції ядерного
регулювання разом з Національною академією наук опрацювати питання
спрямування фінансової допомоги Сполучених Штатів Америки, що
отримується як компенсація за вивезення високозбагачених ядерних
матеріалів до Російської Федерації, на створення нового
дослідницького реактора. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 597 ( 597-2014-п ) від
05.11.2014 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 2008 р. N 1299-р
КОНЦЕПЦІЯ
створення нового багатоцільового
дослідницького ядерного реактора

Загальна частина
З 1960 року в Інституті ядерних досліджень Національної
академії наук (м. Київ) працює єдиний в Україні потужний
багатоцільовий дослідницький ядерний реактор (далі - дослідницький
реактор), проектний строк експлуатації якого вже закінчився.
Дослідницький реактор є ключовим елементом системи
ядерно-фізичних установок, до якої, зокрема, належить устатковання
Харківського фізико-технічного інституту та Севастопольського
національного університету ядерної енергії та промисловості, і
використовується в науково-практичній діяльності Національної
академії наук, Академії медичних наук, установ, що належать до
сфери управління МОН та Мінпаливенерго.
У 2004 році Національна академія наук з метою збереження
кадрового потенціалу, накопиченого досвіду і знань у сфері ядерної
науки та техніки схвалила рішення про продовження до 2015 року
строку експлуатації дослідницького реактора.
У зв'язку із запланованою остаточною зупинкою дослідницького
реактора актуальною є проблема збереження та подальшого розвитку
науково-технічної бази фундаментальних і прикладних досліджень у
галузі ядерної фізики, матеріалознавства, біології та медицини, а
також системи науково-технічної підтримки атомної енергетики.
Як свідчить світовий досвід, використання дослідницьких
ядерних реакторів сприяє розвиткові фундаментальної науки і дає
змогу забезпечити конкурентні переваги для національної економіки
шляхом впровадження в практику сучасних ядерних та радіаційних
технологій.
За даними МАГАТЕ, провідні країни світу використовують значну
кількість дослідницьких реакторів: на початку 2008 року в Росії
діяло 49, США - 41, Японії - 19, Франції - 14, Німеччині - 15,
Китаї - 13 таких реакторів. Ряд країн, що розвиваються, також
мають дослідницькі ядерні реактори.
Мета Концепції
Метою концепції є забезпечення проведення на високому рівні
фундаментальних і прикладних досліджень в галузі ядерної фізики,
інноваційного розвитку ядерно-промислового комплексу, розроблення
новітніх ядерних та радіаційних технологій для задоволення потреб
медицини, промисловості та інших галузей господарства шляхом
створення нового дослідницького реактора.
Основні напрями та етапи реалізації Концепції
Технічні рішення, що передбачено впровадити під час
проектування нового дослідницького реактора, гарантують
забезпечення безпеки населення, персоналу і навколишнього
природного середовища відповідно до українського законодавства,
рекомендацій Міжнародної комісії з радіаційного захисту та МАГАТЕ.
Як оптимальний варіант розглядається дослідницький реактор
відкритого басейнового типу з тепловою потужністю 20-30 МВт, в
якому використовується ядерне паливо із вмістом урану-235 до
20 відсотків.
Новий дослідницький реактор планується розмістити поза межами
великих міст. Процедура вибору майданчика для будівництва
дослідницького реактора проводиться відповідно до вимог
законодавства на етапі розроблення техніко-економічного
обґрунтування проекту.
Концепція реалізується двома етапами.
На першому етапі (2009-2010 роки) передбачається:
розроблення техніко-економічного обґрунтування проекту;
проведення державної екологічної експертизи;
організація та проведення консультативного референдуму в
регіоні, де планується розмістити дослідницький реактор;
подання до Верховної Ради проекту Закону України "Про
розміщення, проектування та будівництво багатоцільового
дослідницького ядерного реактора з відповідною інфраструктурою".
На другому етапі передбачається проектування та будівництво
дослідницького реактора у строки, визначені згаданим Законом.
Очікувані результати
Здійснення заходів з реалізації Концепції дасть змогу
створити дослідницький реактор, необхідний для забезпечення:
проведення на високому рівні фундаментальних і прикладних
досліджень в галузі ядерної фізики, генної інженерії,
нанотехнологій, радіаційної медицини і матеріалознавства,
радіобіології та екології;
функціонування ефективної системи науково-технічної підтримки
ядерного енергетичного комплексу держави;
розроблення та впровадження в практику новітніх ядерних і
радіаційних технологій, зокрема з виробництва вітчизняних
радіофармпрепаратів, ізотопів для промисловості та нейтронно
модифікованих напівпровідникових матеріалів;
належної підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів у
сфері ядерної науки та техніки.
Оцінка ресурсів, необхідних для реалізації Концепції
За попередньою оцінкою, площа майданчика для розміщення
дослідницького реактора не перевищує 40-50 гектарів, що підлягає
узгодженню у встановленому порядку на етапі обґрунтування
інвестицій. Орієнтовний строк використання майданчика становить
близько 100 років з урахуванням тривалості створення, часу
експлуатації та зняття з експлуатації дослідницького реактора.
Під час будівництва дослідницького реактора передбачається
використовувати матеріали вітчизняного виробництва. Для виконання
будівельно-монтажних робіт планується задіяти вітчизняні
організації, які мають досвід будівництва атомних електростанцій.
Кількість обладнання, комплектувальних виробів, сировини та
основні вимоги щодо їх якості визначаються в техніко-економічному
обґрунтуванні проекту.
Вибір типу дослідницького реактора та схеми реалізації
проекту здійснюється за результатами тендеру, який проводиться
відповідно до законодавства. При цьому передбачається, що
замовникові передається готовий дослідницький реактор.

{ Абзац четвертий розділу виключено на підставі Постанови КМ
N 597 ( 597-2014-п ) від 05.11.2014 }вгору